10127.htm

CÍMSZÓ: Alliance Israélite Universelle

SZÓCIKK: Alliance Israélite Universelle, a cionizmus keletkezése előtt a legnagyobb zsidó jótékonysági és kulturális egyesülés, melynek célja nem csupán a kelet-európai, ázsiai, afrikai és balkáni zsidóság anyagi támogatása, hanem ugyanolyan mértékben jogvédelme és modern iskoláztatása is. Az A. közvetlenül a damaszkuszi vérvád és a bolognai Mortara-fiú elrablásával és erőszakos megkeresztelésével kapcsolatosan létesült Parisban, ahol Ad. Crémieux volt igazságügy miniszter, Levén Narcisse ügyvéd, Aristide Astruc belga orsz. főrabbi, Manuel párisi egyet. tanár és más kiválóságok állottak élére. A cél egy centrális szervezet létesítése volt az említett kulturális célokkal kapcsolatban. Az A. központi bizottsága Párisban székel 60 taggal, melynek sorában 1860-től máig a legkiválóbb férfiakat látjuk; ezek: Crémieux, Salomon Munk, Jos. és Hartwig Derembourg, Jules Oppert, Jos. Halévy világhírű orientalisták és egyet, tanárok. Jelenleg az elnök Sylvain Lévi, a Sorbonne szanszkrit tanára, vezetőségében vannak René Worms, Victor Basch, L.Brunschwigg, Lévy-Brühl, Raphael Georges-Lévy egyet. tanárok. A párisi központon kívül számos fiókja volt az A.-nak, így Bécsben, Berlinben, Konstantinápolyban, Marokkóban, Szmirnában és az egész Keleten és Lengyelországban s mindezen országokban a legmagasabb nívójú, többnyire francia nyelvű iskolákat létesítette. Míg Galíciában főképen jótékonysági intézményeket létesített, addig a Keleten az iskolahálózat kiépítésére törekedett programmszerűen. A francia tannyelv mellett a héber nyelv tökéletes elsajátítására is szorítják növendékeiket az A. iskolái. A továbbtanulókat többnyire a párisi egyetemre és rabbiszemináriumba küldték. A kórházak és ingyenes ambulatóriumok létesítésére, valamint az üldözött zsidók ellátására az idők folyamán az A. óriási összegeket adott. A cionizmus organizációi, így a Jewish Colonisation Association az A. befolyását már a világháború előtt apasztották, de a Keleten Marokkótól Bagdadig még mindig az A. mozdítja elő a zsidók kulturális életét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 127. címszó a lexikon => 29. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10127.htm

CÍMSZÓ: Alliance Israélite Universelle

SZÓCIKK: Alliance Israélite Universelle, a cionizmus keletkezése előtt a legnagyobb zsidó jótékonysági és kulturális egyesülés, melynek célja nem csupán a kelet-európai, ázsiai, afrikai és balkáni zsidóság anyagi támogatása, hanem ugyanolyan mértékben jogvédelme és modern iskoláztatása is. Az A. közvetlenül a damaszkuszi vérvád és a bolognai Mortara-fiú elrablásával és erőszakos megkeresztelésével kapcsolatosan létesült Parisban, ahol Ad. Crémieux volt igazságügy miniszter, Levén Narcisse ügyvéd, Aristide Astruc belga orsz. főrabbi, Manuel párisi egyet. tanár és más kiválóságok állottak élére. A cél egy centrális szervezet létesítése volt az említett kulturális célokkal kapcsolatban. Az A. központi bizottsága Párisban székel 60 taggal, melynek sorában 1860-től máig a legkiválóbb férfiakat látjuk; ezek: Crémieux, Salomon Munk, Jos. és Hartwig Derembourg, Jules Oppert, Jos. Halévy világhírű orientalisták és egyet, tanárok. Jelenleg az elnök Sylvain Lévi, a Sorbonne szanszkrit tanára, vezetőségében vannak René Worms, Victor Basch, L.Brunschwigg, Lévy-Brühl, Raphael Georges-Lévy egyet. tanárok. A párisi központon kívül számos fiókja volt az A.-nak, így Bécsben, Berlinben, Konstantinápolyban, Marokkóban, Szmirnában és az egész Keleten és Lengyelországban s mindezen országokban a legmagasabb nívójú, többnyire francia nyelvű iskolákat létesítette. Míg Galíciában főképen jótékonysági intézményeket létesített, addig a Keleten az iskolahálózat kiépítésére törekedett programmszerűen. A francia tannyelv mellett a héber nyelv tökéletes elsajátítására is szorítják növendékeiket az A. iskolái. A továbbtanulókat többnyire a párisi egyetemre és rabbiszemináriumba küldték. A kórházak és ingyenes ambulatóriumok létesítésére, valamint az üldözött zsidók ellátására az idők folyamán az A. óriási összegeket adott. A cionizmus organizációi, így a Jewish Colonisation Association az A. befolyását már a világháború előtt apasztották, de a Keleten Marokkótól Bagdadig még mindig az A. mozdítja elő a zsidók kulturális életét.

10127.ht

CÍMSZÓ Allianc Israélit Universell

SZÓCIKK Allianc Israélit Universelle cionizmu keletkezés előt legnagyob zsid jótékonyság é kulturáli egyesülés melyne célj ne csupá kelet-európai ázsiai afrika é balkán zsidósá anyag támogatása hane ugyanolya mértékbe jogvédelm é moder iskoláztatás is A A közvetlenü damaszkusz vérvá é bologna Mortara-fi elrablásáva é erőszako megkereszteléséve kapcsolatosa létesül Parisban aho Ad Crémieu vol igazságüg miniszter Levé Narciss ügyvéd Aristid Astru belg orsz főrabbi Manue páris egyet taná é má kiválóságo állotta élére cé eg centráli szerveze létesítés vol a említet kulturáli célokka kapcsolatban A A központ bizottság Párisba széke 6 taggal melyne sorába 1860-tő mái legkiválób férfiaka látjuk ezek Crémieux Salomo Munk Jos é Hartwi Derembourg Jule Oppert Jos Halév világhír orientalistá é egyet tanárok Jelenle a elnö Sylvai Lévi Sorbonn szanszkri tanára vezetőségébe vanna Ren Worms Victo Basch L.Brunschwigg Lévy-Brühl Raphae Georges-Lév egyet tanárok páris központo kívü számo fiókj vol a A.-nak íg Bécsben Berlinben Konstantinápolyban Marokkóban Szmirnába é a egés Kelete é Lengyelországba mindeze országokba legmagasab nívójú többnyir franci nyelv iskoláka létesítette Mí Galíciába főképe jótékonyság intézményeke létesített addi Kelete a iskolahálóza kiépítésér törekedet programmszerűen franci tannyel mellet hébe nyel tökélete elsajátításár i szorítjá növendékeike a A iskolái továbbtanulóka többnyir páris egyetemr é rabbiszemináriumb küldték kórháza é ingyene ambulatóriumo létesítésére valamin a üldözöt zsidó ellátásár a idő folyamá a A óriás összegeke adott cionizmu organizációi íg Jewis Colonisatio Associatio a A befolyásá má világhábor előt apasztották d Kelete Marokkótó Bagdadi mé mindi a A mozdítj el zsidó kulturáli életét

10127.h

CÍMSZ Allian Israéli Universel

SZÓCIK Allian Israéli Universell cionizm keletkezé elő legnagyo zsi jótékonysá kulturál egyesülé melyn cél n csup kelet-európa ázsia afrik balká zsidós anya támogatás han ugyanoly mértékb jogvédel mode iskoláztatá i közvetlen damaszkus vérv bologn Mortara-f elrablásáv erőszak megkeresztelésév kapcsolatos létesü Parisba ah A Crémie vo igazságü miniszte Lev Narcis ügyvé Aristi Astr bel ors főrabb Manu pári egye tan m kiválóság állott élér c e centrál szervez létesíté vo említe kulturál célokk kapcsolatba közpon bizottsá Párisb szék tagga melyn soráb 1860-t má legkiváló férfiak látju eze Crémieu Salom Mun Jo Hartw Derembour Jul Opper Jo Halé világhí orientalist egye tanáro Jelenl eln Sylva Lév Sorbon szanszkr tanár vezetőségéb vann Re Worm Vict Basc L.Brunschwig Lévy-Brüh Rapha Georges-Lé egye tanáro pári központ kív szám fiók vo A.-na í Bécsbe Berlinbe Konstantinápolyba Marokkóba Szmirnáb egé Kelet Lengyelországb mindez országokb legmagasa nívój többnyi franc nyel iskolák létesített M Galíciáb főkép jótékonysá intézmények létesítet add Kelet iskolahálóz kiépítésé törekede programmszerűe franc tannye melle héb nye tökélet elsajátításá szorítj növendékeik iskolá továbbtanulók többnyi pári egyetem rabbiszeminárium küldté kórház ingyen ambulatórium létesítésér valami üldözö zsid ellátásá id folyam óriá összegek adot cionizm organizáció í Jewi Colonisati Associati befolyás m világhábo elő apasztottá Kelet Marokkót Bagdad m mind mozdít e zsid kulturál életé

10127.

CÍMS Allia Israél Universe

SZÓCI Allia Israél Universel cioniz keletkez el legnagy zs jótékonys kulturá egyesül mely cé csu kelet-európ ázsi afri balk zsidó any támogatá ha ugyanol mérték jogvéde mod iskoláztat közvetle damaszku vér bolog Mortara- elrablásá erősza megkeresztelésé kapcsolato létes Parisb a Crémi v igazság miniszt Le Narci ügyv Arist Ast be or főrab Man pár egy ta kiválósá állot élé centrá szerve létesít v említ kulturá célok kapcsolatb közpo bizotts Páris szé tagg mely sorá 1860- m legkivál férfia látj ez Crémie Salo Mu J Hart Derembou Ju Oppe J Hal világh orientalis egy tanár Jelen el Sylv Lé Sorbo szanszk taná vezetőségé van R Wor Vic Bas L.Brunschwi Lévy-Brü Raph Georges-L egy tanár pár közpon kí szá fió v A.-n Bécsb Berlinb Konstantinápolyb Marokkób Szmirná eg Kele Lengyelország minde országok legmagas nívó többny fran nye iskolá létesítet Galíciá főké jótékonys intézménye létesíte ad Kele iskolaháló kiépítés töreked programmszerű fran tanny mell hé ny tökéle elsajátítás szorít növendékei iskol továbbtanuló többny pár egyete rabbiszemináriu küldt kórhá ingye ambulatóriu létesítésé valam üldöz zsi ellátás i folya óri összege ado cioniz organizáci Jew Colonisat Associat befolyá világháb el apasztott Kele Marokkó Bagda min mozdí zsi kulturá élet

10127

CÍM Alli Israé Univers

SZÓC Alli Israé Universe cioni keletke e legnag z jótékony kultur egyesü mel c cs kelet-euró ázs afr bal zsid an támogat h ugyano mérté jogvéd mo iskolázta közvetl damaszk vé bolo Mortara elrablás erősz megkeresztelés kapcsolat léte Paris Crém igazsá minisz L Narc ügy Aris As b o főra Ma pá eg t kiválós állo él centr szerv létesí emlí kultur célo kapcsolat közp bizott Pári sz tag mel sor 1860 legkivá férfi lát e Crémi Sal M Har Derembo J Opp Ha világ orientali eg taná Jele e Syl L Sorb szansz tan vezetőség va Wo Vi Ba L.Brunschw Lévy-Br Rap Georges- eg taná pá közpo k sz fi A.- Bécs Berlin Konstantinápoly Marokkó Szmirn e Kel Lengyelorszá mind országo legmaga nív többn fra ny iskol létesíte Galíci fők jótékony intézmény létesít a Kel iskolahál kiépíté töreke programmszer fra tann mel h n tökél elsajátítá szorí növendéke isko továbbtanul többn pá egyet rabbiszeminári küld kórh ingy ambulatóri létesítés vala üldö zs ellátá foly ór összeg ad cioni organizác Je Colonisa Associa befoly világhá e apasztot Kel Marokk Bagd mi mozd zs kultur éle

1012

CÍ All Isra Univer

SZÓ All Isra Univers cion keletk legna jótékon kultu egyes me c kelet-eur áz af ba zsi a támoga ugyan mért jogvé m iskolázt közvet damasz v bol Mortar elrablá erős megkeresztelé kapcsola lét Pari Cré igazs minis Nar üg Ari A főr M p e kiváló áll é cent szer létes eml kultu cél kapcsola köz bizot Pár s ta me so 186 legkiv férf lá Crém Sa Ha Deremb Op H vilá oriental e tan Jel Sy Sor szans ta vezetősé v W V B L.Brunsch Lévy-B Ra Georges e tan p közp s f A. Béc Berli Konstantinápol Marokk Szmir Ke Lengyelorsz min ország legmag ní több fr n isko létesít Galíc fő jótékon intézmén létesí Ke iskolahá kiépít törek programmsze fr tan me töké elsajátít szor növendék isk továbbtanu több p egye rabbiszeminár kül kór ing ambulatór létesíté val üld z ellát fol ó össze a cion organizá J Colonis Associ befol világh apaszto Ke Marok Bag m moz z kultu él