10128.htm

CÍMSZÓ: Almanach

SZÓCIKK: Almanach, v. héber kifejezéssel Luach, eredetileg a csillagászati idő s ennek megfelelően az év különböző napjainak és ünnepnapjainak megjelölésére szolgált, oly módon, hogy az illető napok liturgiájára is pontos felvilágosítást nyújtson. Szokásos azonkívül az A.-nál a vásárok idejének jegyzékét külön közölni. Elsősorban fontos azonban a pontos megjelölése 1. a párasának (l. o.), vagyis a Pentateuch szombatonként felolvasott részének, továbbá a Hold különböző fázisainak, a «Molod»-nak (újhold). továbbá a «Tekufósz»-Dak (évnegyed), a «Sealó»-nak, az esőért való imának, az «Ómer» napjainak, a «Szelichósz»-nak, valamennyi ünnepnapnak és böjtnapnak. Az egész A. zsidó hold-naptár szerint van felosztva. Ily A.-ok héber nyelven már a könyvnyomtatás kezdete óta jelentek meg. Később, a XIX. század óta pedig rendkívüli mennyiségben mindenütt, ahol csak zsidók laktak, héber v. az illető ország nyelvén, de héber betűkkel vagy pedig egészen modern A. formájában, az illető ország nyelvén. Míg eredetileg irodalmi melléklete nem volt az A.-nak, addig a XIX. századtól kezdve úgy az élő nyelveken, mint a hébernyelvű A.-ban nemcsak, hogy csatoltak hozzá irodalmi részt, hanem ez néha oly magas nívón állott, hogy forrásműveknek tekinthető tanulmányokat közölt. Ilyenek voltak az ötvenes években a Bécsben megjelent Busch-féle, továbbá az u. o. Wertheimer és Szántó Simon(l. o.) szerkesztette, valamint a prágai Brandeis-féle német nyelvű A.-ok, míg a héber nyelvűek közül a Lunz-féle Jeruzsálemben megjelent Luach vált ki leginkább. Az oroszországi, de az angliai és amerikai zsidóságnak, valamint a szefárdoknak és a többi államok zsidóságának, így a francia-, olasz-, török és a XIX. században főkép a németországinak, kiterjedt és évszázados A.-irodalma van. Magyarországon időrendben a következő A.-ok jelentek meg: Első Magyar Zsidó Naptár és Évkönyv. 1848. Kiadta I. K. Szökő. Pest 1848; ugyanennek II. kiadása 1861; Illustriertes Israelitisches Jahrbuch für Ernst und Scherz auf die Jahre 5620-21 (1859-61). Hgg. v. S. Winter. Pest 1859-60; Jahrbuch für die israelitische Kulturgemeinden in Ungarn, hggeben von Leopold Rosenberg. 1. Jahrg. Arad 1860 ; Zsidó Évkönyv. Szerkesztette Kiss József 1875 (ebben jelent meg a Simon Judit); Döry Zsigmond és Ötvös Károly : Magyar Zsidó Almanach ; Izraelita Családi Naptár, 1903-15-ig szerkesztette Ötvös Károly., 1924 óta szerkeszti Fábián Ferenc; Zsidó Évkönyv, 1927 és 1928, szerkeszti Kecskeméti Vilmos; Helpern Lázár 100 évre (1906-2005) készítette el a zsinagógai és polgári időszámítás táblázatát; Zsidó Közigazgatási Naptár az 5650. évre. Budapest 1889-90.; Taschenkalender. Budapest 5654 (1893); IMIT Évkönyv (1895-től 1918-ig, szerk. Bacher Vilmos és Bánóczi József).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 128. címszó a lexikon => 29. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10128.htm

CÍMSZÓ: Almanach

SZÓCIKK: Almanach, v. héber kifejezéssel Luach, eredetileg a csillagászati idő s ennek megfelelően az év különböző napjainak és ünnepnapjainak megjelölésére szolgált, oly módon, hogy az illető napok liturgiájára is pontos felvilágosítást nyújtson. Szokásos azonkívül az A.-nál a vásárok idejének jegyzékét külön közölni. Elsősorban fontos azonban a pontos megjelölése 1. a párasának l. o. , vagyis a Pentateuch szombatonként felolvasott részének, továbbá a Hold különböző fázisainak, a Molod -nak újhold . továbbá a Tekufósz -Dak évnegyed , a Sealó -nak, az esőért való imának, az Ómer napjainak, a Szelichósz -nak, valamennyi ünnepnapnak és böjtnapnak. Az egész A. zsidó hold-naptár szerint van felosztva. Ily A.-ok héber nyelven már a könyvnyomtatás kezdete óta jelentek meg. Később, a XIX. század óta pedig rendkívüli mennyiségben mindenütt, ahol csak zsidók laktak, héber v. az illető ország nyelvén, de héber betűkkel vagy pedig egészen modern A. formájában, az illető ország nyelvén. Míg eredetileg irodalmi melléklete nem volt az A.-nak, addig a XIX. századtól kezdve úgy az élő nyelveken, mint a hébernyelvű A.-ban nemcsak, hogy csatoltak hozzá irodalmi részt, hanem ez néha oly magas nívón állott, hogy forrásműveknek tekinthető tanulmányokat közölt. Ilyenek voltak az ötvenes években a Bécsben megjelent Busch-féle, továbbá az u. o. Wertheimer és Szántó Simon l. o. szerkesztette, valamint a prágai Brandeis-féle német nyelvű A.-ok, míg a héber nyelvűek közül a Lunz-féle Jeruzsálemben megjelent Luach vált ki leginkább. Az oroszországi, de az angliai és amerikai zsidóságnak, valamint a szefárdoknak és a többi államok zsidóságának, így a francia-, olasz-, török és a XIX. században főkép a németországinak, kiterjedt és évszázados A.-irodalma van. Magyarországon időrendben a következő A.-ok jelentek meg: Első Magyar Zsidó Naptár és Évkönyv. 1848. Kiadta I. K. Szökő. Pest 1848; ugyanennek II. kiadása 1861; Illustriertes Israelitisches Jahrbuch für Ernst und Scherz auf die Jahre 5620-21 1859-61 . Hgg. v. S. Winter. Pest 1859-60; Jahrbuch für die israelitische Kulturgemeinden in Ungarn, hggeben von Leopold Rosenberg. 1. Jahrg. Arad 1860 ; Zsidó Évkönyv. Szerkesztette Kiss József 1875 ebben jelent meg a Simon Judit ; Döry Zsigmond és Ötvös Károly : Magyar Zsidó Almanach ; Izraelita Családi Naptár, 1903-15-ig szerkesztette Ötvös Károly., 1924 óta szerkeszti Fábián Ferenc; Zsidó Évkönyv, 1927 és 1928, szerkeszti Kecskeméti Vilmos; Helpern Lázár 100 évre 1906-2005 készítette el a zsinagógai és polgári időszámítás táblázatát; Zsidó Közigazgatási Naptár az 5650. évre. Budapest 1889-90.; Taschenkalender. Budapest 5654 1893 ; IMIT Évkönyv 1895-től 1918-ig, szerk. Bacher Vilmos és Bánóczi József .

10128.ht

CÍMSZÓ Almanac

SZÓCIKK Almanach v hébe kifejezésse Luach eredetile csillagászat id enne megfelelőe a é különböz napjaina é ünnepnapjaina megjelölésér szolgált ol módon hog a illet napo liturgiájár i ponto felvilágosítás nyújtson Szokáso azonkívü a A.-ná vásáro idejéne jegyzéké külö közölni Elsősorba fonto azonba ponto megjelölés 1 párasána l o vagyi Pentateuc szombatonkén felolvasot részének tovább Hol különböz fázisainak Molo -na újhol tovább Tekufós -Da évnegye Seal -nak a esőér val imának a Óme napjainak Szelichós -nak valamenny ünnepnapna é böjtnapnak A egés A zsid hold-naptá szerin va felosztva Il A.-o hébe nyelve má könyvnyomtatá kezdet ót jelente meg Később XIX száza ót pedi rendkívül mennyiségbe mindenütt aho csa zsidó laktak hébe v a illet orszá nyelvén d hébe betűkke vag pedi egésze moder A formájában a illet orszá nyelvén Mí eredetile irodalm melléklet ne vol a A.-nak addi XIX századtó kezdv úg a él nyelveken min hébernyelv A.-ba nemcsak hog csatolta hozz irodalm részt hane e néh ol maga nívó állott hog forrásművekne tekinthet tanulmányoka közölt Ilyene volta a ötvene évekbe Bécsbe megjelen Busch-féle tovább a u o Wertheime é Szánt Simo l o szerkesztette valamin prága Brandeis-fél néme nyelv A.-ok mí hébe nyelvűe közü Lunz-fél Jeruzsálembe megjelen Luac vál k leginkább A oroszországi d a anglia é amerika zsidóságnak valamin szefárdokna é több államo zsidóságának íg francia- olasz- törö é XIX századba főké németországinak kiterjed é évszázado A.-irodalm van Magyarországo időrendbe következ A.-o jelente meg Els Magya Zsid Naptá é Évkönyv 1848 Kiadt I K Szökő Pes 1848 ugyanenne II kiadás 1861 Illustrierte Israelitische Jahrbuc fü Erns un Scher au di Jahr 5620-2 1859-6 Hgg v S Winter Pes 1859-60 Jahrbuc fü di israelitisch Kulturgemeinde i Ungarn hggebe vo Leopol Rosenberg 1 Jahrg Ara 186 Zsid Évkönyv Szerkesztett Kis Józse 187 ebbe jelen me Simo Judi Dör Zsigmon é Ötvö Károl Magya Zsid Almanac Izraelit Család Naptár 1903-15-i szerkesztett Ötvö Károly. 192 ót szerkeszt Fábiá Ferenc Zsid Évkönyv 192 é 1928 szerkeszt Kecskemét Vilmos Helper Lázá 10 évr 1906-200 készített e zsinagóga é polgár időszámítá táblázatát Zsid Közigazgatás Naptá a 5650 évre Budapes 1889-90. Taschenkalender Budapes 565 189 IMI Évköny 1895-tő 1918-ig szerk Bache Vilmo é Bánócz Józse

10128.h

CÍMSZ Almana

SZÓCIK Almanac héb kifejezéss Luac eredetil csillagásza i enn megfelelő különbö napjain ünnepnapjain megjelölésé szolgál o módo ho ille nap liturgiájá pont felvilágosítá nyújtso Szokás azonkív A.-n vásár idején jegyzék kül közöln Elsősorb font azonb pont megjelölé párasán vagy Pentateu szombatonké felolvaso részéne továb Ho különbö fázisaina Mol -n újho továb Tekufó -D évnegy Sea -na esőé va imána Óm napjaina Szelichó -na valamenn ünnepnapn böjtnapna egé zsi hold-napt szeri v felosztv I A.- héb nyelv m könyvnyomtat kezde ó jelent me Későb XI száz ó ped rendkívü mennyiségb mindenüt ah cs zsid lakta héb ille orsz nyelvé héb betűkk va ped egész mode formájába ille orsz nyelvé M eredetil irodal mellékle n vo A.-na add XI századt kezd ú é nyelveke mi hébernyel A.-b nemcsa ho csatolt hoz irodal rész han né o mag nív állot ho forrásművekn tekinthe tanulmányok közöl Ilyen volt ötven évekb Bécsb megjele Busch-fél továb Wertheim Szán Sim szerkesztett valami prág Brandeis-fé ném nyel A.-o m héb nyelvű köz Lunz-fé Jeruzsálemb megjele Lua vá leginkáb oroszország angli amerik zsidóságna valami szefárdokn töb állam zsidóságána í francia olasz tör XI századb fők németországina kiterje évszázad A.-irodal va Magyarország időrendb követke A.- jelent me El Magy Zsi Napt Évköny 184 Kiad Szök Pe 184 ugyanenn I kiadá 186 Illustriert Israelitisch Jahrbu f Ern u Sche a d Jah 5620- 1859- Hg Winte Pe 1859-6 Jahrbu f d israelitisc Kulturgemeind Ungar hggeb v Leopo Rosenber Jahr Ar 18 Zsi Évköny Szerkesztet Ki Józs 18 ebb jele m Sim Jud Dö Zsigmo Ötv Káro Magy Zsi Almana Izraeli Csalá Naptá 1903-15- szerkesztet Ötv Károly 19 ó szerkesz Fábi Feren Zsi Évköny 19 192 szerkesz Kecskemé Vilmo Helpe Láz 1 év 1906-20 készítet zsinagóg polgá időszámít táblázatá Zsi Közigazgatá Napt 565 évr Budape 1889-90 Taschenkalende Budape 56 18 IM Évkön 1895-t 1918-i szer Bach Vilm Bánóc Józs

10128.

CÍMS Alman

SZÓCI Almana hé kifejezés Lua eredeti csillagász en megfelel különb napjai ünnepnapjai megjelölés szolgá mód h ill na liturgiáj pon felvilágosít nyújts Szoká azonkí A.- vásá idejé jegyzé kü közöl Elsősor fon azon pon megjelöl párasá vag Pentate szombatonk felolvas részén tová H különb fázisain Mo - újh tová Tekuf - évneg Se -n eső v imán Ó napjain Szelich -n valamen ünnepnap böjtnapn eg zs hold-nap szer feloszt A. hé nyel könyvnyomta kezd jelen m Késő X szá pe rendkív mennyiség mindenü a c zsi lakt hé ill ors nyelv hé betűk v pe egés mod formájáb ill ors nyelv eredeti iroda mellékl v A.-n ad X század kez nyelvek m hébernye A.- nemcs h csatol ho iroda rés ha n ma ní állo h forrásművek tekinth tanulmányo közö Ilye vol ötve évek Bécs megjel Busch-fé tová Werthei Szá Si szerkesztet valam prá Brandeis-f né nye A.- hé nyelv kö Lunz-f Jeruzsálem megjel Lu v leginká oroszorszá angl ameri zsidóságn valam szefárdok tö álla zsidóságán franci olas tö X század fő németországin kiterj évszáza A.-iroda v Magyarorszá időrend követk A. jelen m E Mag Zs Nap Évkön 18 Kia Szö P 18 ugyanen kiad 18 Illustrier Israelitisc Jahrb Er Sch Ja 5620 1859 H Wint P 1859- Jahrb israelitis Kulturgemein Unga hgge Leop Rosenbe Jah A 1 Zs Évkön Szerkeszte K Józ 1 eb jel Si Ju D Zsigm Öt Kár Mag Zs Alman Izrael Csal Napt 1903-15 szerkeszte Öt Károl 1 szerkes Fáb Fere Zs Évkön 1 19 szerkes Kecskem Vilm Help Lá é 1906-2 készíte zsinagó polg időszámí táblázat Zs Közigazgat Nap 56 év Budap 1889-9 Taschenkalend Budap 5 1 I Évkö 1895- 1918- sze Bac Vil Bánó Józ

10128

CÍM Alma

SZÓC Alman h kifejezé Lu eredet csillagás e megfele külön napja ünnepnapja megjelölé szolg mó il n liturgiá po felvilágosí nyújt Szok azonk A. vás idej jegyz k közö Elsőso fo azo po megjelö páras va Pentat szombaton felolva részé tov külön fázisai M új tov Teku évne S - es imá napjai Szelic - valame ünnepna böjtnap e z hold-na sze felosz A h nye könyvnyomt kez jele Kés sz p rendkí mennyisé minden zs lak h il or nyel h betű p egé mo formájá il or nyel eredet irod mellék A.- a száza ke nyelve héberny A. nemc csato h irod ré h m n áll forrásműve tekint tanulmány köz Ily vo ötv éve Béc megje Busch-f tov Werthe Sz S szerkeszte vala pr Brandeis- n ny A. h nyel k Lunz- Jeruzsále megje L legink oroszorsz ang amer zsidóság vala szefárdo t áll zsidóságá franc ola t száza f németországi kiter évszáz A.-irod Magyarorsz időren követ A jele Ma Z Na Évkö 1 Ki Sz 1 ugyane kia 1 Illustrie Israelitis Jahr E Sc J 562 185 Win 1859 Jahr israeliti Kulturgemei Ung hgg Leo Rosenb Ja Z Évkö Szerkeszt Jó e je S J Zsig Ö Ká Ma Z Alma Izrae Csa Nap 1903-1 szerkeszt Ö Káro szerke Fá Fer Z Évkö 1 szerke Kecske Vil Hel L 1906- készít zsinag pol időszám tábláza Z Közigazga Na 5 é Buda 1889- Taschenkalen Buda Évk 1895 1918 sz Ba Vi Bán Jó

1012

CÍ Alm

SZÓ Alma kifejez L erede csillagá megfel külö napj ünnepnapj megjelöl szol m i liturgi p felvilágos nyúj Szo azon A vá ide jegy köz Elsős f az p megjel pára v Penta szombato felolv rész to külö fázisa ú to Tek évn e im napja Szeli valam ünnepn böjtna hold-n sz felos ny könyvnyom ke jel Ké s rendk mennyis minde z la i o nye bet eg m formáj i o nye erede iro mellé A. száz k nyelv hébern A nem csat iro r ál forrásműv tekin tanulmán kö Il v öt év Bé megj Busch- to Werth S szerkeszt val p Brandeis n A nye Lunz Jeruzsál megj legin oroszors an ame zsidósá val szefárd ál zsidóság fran ol száz németország kite évszá A.-iro Magyarors időre köve jel M N Évk K S ugyan ki Illustri Israeliti Jah S 56 18 Wi 185 Jah israelit Kulturgeme Un hg Le Rosen J Évk Szerkesz J j Zsi K M Alm Izra Cs Na 1903- szerkesz Kár szerk F Fe Évk szerk Kecsk Vi He 1906 készí zsina po időszá tábláz Közigazg N Bud 1889 Taschenkale Bud Év 189 191 s B V Bá J