10129.htm

CÍMSZÓ: Almási

SZEMÉLYNÉV: Almási Antal

SZÓCIKK: Almási Antal*, kúriai bíró, jogtudományi író, szül. Galgócon 1873. Eleinte rabbinak készült és csakhamar jogásznak ment. Tanulmányait a budapesti, berlini, heidelbergi, lipcsei, kiéli és strassburgi egyetemeken végezte. Ügyvédi és bírói oklevelet szerzett. Egyetemi rendkívüli tanár és kúriai bíró. A jogi kérdések velejéig ható éleseszű jogász, aki részt vett az új magyar polgári törvénykönyv előkészítésében is. Élénk tevékenységet fejtett ki modern magánjogunknak külföldön való ismertetése körül. Fontosabb önálló munkái: Ellenjogok; Jogügyletek a tervezetben; A jogok védelme; Törvényes kötelmek; A jogcímes és dologi ügylet; A tilos cselekmény a magánjogban; A dologi fogalom; Perrendtartás és a magánjog; Az egyoldalú ügylet; A háború hatása a magánjogra; Ungarischts Privatrecht: A kötelmi jog kézikönyve


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 129. címszó a lexikon => 29. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10129.htm

CÍMSZÓ: Almási

SZEMÉLYNÉV: Almási Antal

SZÓCIKK: Almási Antal*, kúriai bíró, jogtudományi író, szül. Galgócon 1873. Eleinte rabbinak készült és csakhamar jogásznak ment. Tanulmányait a budapesti, berlini, heidelbergi, lipcsei, kiéli és strassburgi egyetemeken végezte. Ügyvédi és bírói oklevelet szerzett. Egyetemi rendkívüli tanár és kúriai bíró. A jogi kérdések velejéig ható éleseszű jogász, aki részt vett az új magyar polgári törvénykönyv előkészítésében is. Élénk tevékenységet fejtett ki modern magánjogunknak külföldön való ismertetése körül. Fontosabb önálló munkái: Ellenjogok; Jogügyletek a tervezetben; A jogok védelme; Törvényes kötelmek; A jogcímes és dologi ügylet; A tilos cselekmény a magánjogban; A dologi fogalom; Perrendtartás és a magánjog; Az egyoldalú ügylet; A háború hatása a magánjogra; Ungarischts Privatrecht: A kötelmi jog kézikönyve

10129.ht

CÍMSZÓ Almás

SZEMÉLYNÉV Almás Anta

SZÓCIKK Almás Antal* kúria bíró jogtudomány író szül Galgóco 1873 Eleint rabbina készül é csakhama jogászna ment Tanulmányai budapesti berlini heidelbergi lipcsei kiél é strassburg egyetemeke végezte Ügyvéd é bíró oklevele szerzett Egyetem rendkívül taná é kúria bíró jog kérdése velejéi hat élesesz jogász ak rész vet a ú magya polgár törvényköny előkészítésébe is Élén tevékenysége fejtet k moder magánjogunkna külföldö val ismertetés körül Fontosab önáll munkái Ellenjogok Jogügylete tervezetben jogo védelme Törvénye kötelmek jogcíme é dolog ügylet tilo cselekmén magánjogban dolog fogalom Perrendtartá é magánjog A egyoldal ügylet hábor hatás magánjogra Ungarischt Privatrecht kötelm jo kézikönyv

10129.h

CÍMSZ Almá

SZEMÉLYNÉ Almá Ant

SZÓCIK Almá Antal kúri bír jogtudomán ír szü Galgóc 187 Elein rabbin készü csakham jogászn men Tanulmánya budapest berlin heidelberg lipcse kié strassbur egyetemek végezt Ügyvé bír oklevel szerzet Egyete rendkívü tan kúri bír jo kérdés velejé ha éleses jogás a rés ve magy polgá törvénykön előkészítéséb i Élé tevékenység fejte mode magánjogunkn külföld va ismerteté körü Fontosa önál munká Ellenjogo Jogügylet tervezetbe jog védelm Törvény kötelme jogcím dolo ügyle til cselekmé magánjogba dolo fogalo Perrendtart magánjo egyolda ügyle hábo hatá magánjogr Ungarisch Privatrech kötel j kéziköny

10129.

CÍMS Alm

SZEMÉLYN Alm An

SZÓCI Alm Anta kúr bí jogtudomá í sz Galgó 18 Elei rabbi kész csakha jogász me Tanulmány budapes berli heidelber lipcs ki strassbu egyeteme végez Ügyv bí okleve szerze Egyet rendkív ta kúr bí j kérdé velej h élese jogá ré v mag polg törvénykö előkészítésé Él tevékenysé fejt mod magánjogunk külföl v ismertet kör Fontos öná munk Ellenjog Jogügyle tervezetb jo védel Törvén kötelm jogcí dol ügyl ti cselekm magánjogb dol fogal Perrendtar magánj egyold ügyl háb hat magánjog Ungarisc Privatrec köte kézikön

10129

CÍM Al

SZEMÉLY Al A

SZÓC Al Ant kú b jogtudom s Galg 1 Ele rabb kés csakh jogás m Tanulmán budape berl heidelbe lipc k strassb egyetem vége Ügy b oklev szerz Egye rendkí t kú b kérd vele éles jog r ma pol törvényk előkészítés É tevékenys fej mo magánjogun külfö ismerte kö Fonto ön mun Ellenjo Jogügyl tervezet j véde Törvé kötel jogc do ügy t cselek magánjog do foga Perrendta magán egyol ügy há ha magánjo Ungaris Privatre köt kézikö

1012

CÍ A

SZEMÉL A

SZÓ A An k jogtudo Gal El rab ké csak jogá Tanulmá budap ber heidelb lip strass egyete vég Üg okle szer Egy rendk k kér vel éle jo m po törvény előkészíté tevékeny fe m magánjogu külf ismert k Font ö mu Ellenj Jogügy terveze véd Törv köte jog d üg csele magánjo d fog Perrendt magá egyo üg h h magánj Ungari Privatr kö kézik