10132.htm

CÍMSZÓ: Alőr

SZÓCIKK: Alőr (Orisor R.), kisk. Szolnok-Doboka vm. 644 lak., ebből 103 zsidó. Adataink szerint már a XVIII. sz.-ban is laktak itt zsidók. A legrégibb sírkő 1807-ből való, de ugyanazon évben már templomot is avatnak. Itt van eltemetve Helfy Ignác anyja Sase, Aser Zelig felesége 1849. A községi pinkász (évkönyv) szerint a templomülések eladását jóváhagyta Paneth Ezékiel erdélyi orsz. főrabbi 1824., aki még 6 ízben eszközölt bejegyzéseket, az ülések használati joga körül támadt vitákban hozván döntést. Az ugyancsak meglevő Chevra-könyvben az első bejegyzés 1835. szintén Paneth Ezékieltől való. A község egyetlen rabbija volt az orsz. főrabbi fia: Paneth Mendel 1853 - 1862, aki innen Désre került. Régebben 40-50 család lakott itt, ma mintegy 20.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 132. címszó a lexikon => 31. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10132.htm

CÍMSZÓ: Alőr

SZÓCIKK: Alőr Orisor R. , kisk. Szolnok-Doboka vm. 644 lak., ebből 103 zsidó. Adataink szerint már a XVIII. sz.-ban is laktak itt zsidók. A legrégibb sírkő 1807-ből való, de ugyanazon évben már templomot is avatnak. Itt van eltemetve Helfy Ignác anyja Sase, Aser Zelig felesége 1849. A községi pinkász évkönyv szerint a templomülések eladását jóváhagyta Paneth Ezékiel erdélyi orsz. főrabbi 1824., aki még 6 ízben eszközölt bejegyzéseket, az ülések használati joga körül támadt vitákban hozván döntést. Az ugyancsak meglevő Chevra-könyvben az első bejegyzés 1835. szintén Paneth Ezékieltől való. A község egyetlen rabbija volt az orsz. főrabbi fia: Paneth Mendel 1853 - 1862, aki innen Désre került. Régebben 40-50 család lakott itt, ma mintegy 20.

10132.ht

CÍMSZÓ Alő

SZÓCIKK Alő Oriso R kisk Szolnok-Dobok vm 64 lak. ebbő 10 zsidó Adatain szerin má XVIII sz.-ba i lakta it zsidók legrégib sírk 1807-bő való d ugyanazo évbe má templomo i avatnak It va eltemetv Helf Igná anyj Sase Ase Zeli feleség 1849 község pinkás évköny szerin templomülése eladásá jóváhagyt Panet Ezékie erdély orsz főrabb 1824. ak mé ízbe eszközöl bejegyzéseket a ülése használat jog körü támad vitákba hozvá döntést A ugyancsa meglev Chevra-könyvbe a els bejegyzé 1835 szinté Panet Ezékieltő való közsé egyetle rabbij vol a orsz főrabb fia Panet Mende 185 1862 ak inne Désr került Régebbe 40-5 csalá lakot itt m minteg 20

10132.h

CÍMSZ Al

SZÓCIK Al Oris kis Szolnok-Dobo v 6 lak ebb 1 zsid Adatai szeri m XVII sz.-b lakt i zsidó legrégi sír 1807-b val ugyanaz évb m templom avatna I v eltemet Hel Ign any Sas As Zel felesé 184 közsé pinká évkön szeri templomülés eladás jóváhagy Pane Ezéki erdél ors főrab 1824 a m ízb eszközö bejegyzéseke ülés használa jo kör táma vitákb hozv döntés ugyancs megle Chevra-könyvb el bejegyz 183 szint Pane Ezékielt val közs egyetl rabbi vo ors főrab fi Pane Mend 18 186 a inn Dés kerül Régebb 40- csal lako it minte 2

10132.

CÍMS A

SZÓCI A Ori ki Szolnok-Dob la eb zsi Adata szer XVI sz.- lak zsid legrég sí 1807- va ugyana év templo avatn elteme He Ig an Sa A Ze feles 18 közs pink évkö szer templomülé eladá jóváhag Pan Ezék erdé or főra 182 íz eszköz bejegyzések ülé használ j kö tám viták hoz dönté ugyanc megl Chevra-könyv e bejegy 18 szin Pan Ezékiel va köz egyet rabb v or főra f Pan Men 1 18 in Dé kerü Régeb 40 csa lak i mint

10132

CÍM

SZÓC Or k Szolnok-Do l e zs Adat sze XV sz. la zsi legré s 1807 v ugyan é templ avat eltem H I a S Z fele 1 köz pin évk sze templomül elad jóváha Pa Ezé erd o főr 18 í eszkö bejegyzése ül haszná k tá vitá ho dönt ugyan meg Chevra-köny bejeg 1 szi Pa Ezékie v kö egye rab o főr Pa Me 1 i D ker Rége 4 cs la min

1013SZÓ O Szolnok-D z Ada sz X sz l zs legr 180 ugya temp ava elte fel kö pi év sz templomü ela jóváh P Ez er fő 1 eszk bejegyzés ü haszn t vit h dön ugya me Chevra-kön beje sz P Ezéki k egy ra fő P M ke Rég c l mi