10135.htm

CÍMSZÓ: Alpári

SZEMÉLYNÉV: Alpári Gyula

SZÓCIKK: Alpári Gyula, hírlapíró, szül. Dunaföldvárott 1882. Teológiai pályára akart lépni és eleinte a rabbiság elnyerésére törekedett, de csakhamar félbeszakította tanulmányait és hírlapíró lett. A szociáldemokrata párthoz csatlakozott, amelynek szélső balszárnyán foglalt helyet. Sok cikke jelent meg magyarországi és külföldi szocialista lapokban. A magyarországi proletárdiktatúra idején Kun Béla meghitt bizalmasa volt és mint külügyi népbiztoshelyettes kevés hozzáértéssel ő intézte a kommunista kormánynak a külföldi államokkal való politikai érintkezését. A diktatúra bukása után Oroszországba ment.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 135. címszó a lexikon => 32. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10135.htm

CÍMSZÓ: Alpári

SZEMÉLYNÉV: Alpári Gyula

SZÓCIKK: Alpári Gyula, hírlapíró, szül. Dunaföldvárott 1882. Teológiai pályára akart lépni és eleinte a rabbiság elnyerésére törekedett, de csakhamar félbeszakította tanulmányait és hírlapíró lett. A szociáldemokrata párthoz csatlakozott, amelynek szélső balszárnyán foglalt helyet. Sok cikke jelent meg magyarországi és külföldi szocialista lapokban. A magyarországi proletárdiktatúra idején Kun Béla meghitt bizalmasa volt és mint külügyi népbiztoshelyettes kevés hozzáértéssel ő intézte a kommunista kormánynak a külföldi államokkal való politikai érintkezését. A diktatúra bukása után Oroszországba ment.

10135.ht

CÍMSZÓ Alpár

SZEMÉLYNÉV Alpár Gyul

SZÓCIKK Alpár Gyula hírlapíró szül Dunaföldvárot 1882 Teológia pályár akar lépn é eleint rabbisá elnyerésér törekedett d csakhama félbeszakított tanulmányai é hírlapír lett szociáldemokrat pártho csatlakozott amelyne széls balszárnyá foglal helyet So cikk jelen me magyarország é külföld szocialist lapokban magyarország proletárdiktatúr idejé Ku Bél meghit bizalmas vol é min külügy népbiztoshelyette kevé hozzáértésse intézt kommunist kormányna külföld államokka val politika érintkezését diktatúr bukás utá Oroszországb ment

10135.h

CÍMSZ Alpá

SZEMÉLYNÉ Alpá Gyu

SZÓCIK Alpá Gyul hírlapír szü Dunaföldváro 188 Teológi pályá aka lép elein rabbis elnyerésé törekedet csakham félbeszakítot tanulmánya hírlapí let szociáldemokra párth csatlakozot amelyn szél balszárny fogla helye S cik jele m magyarorszá külföl szocialis lapokba magyarorszá proletárdiktatú idej K Bé meghi bizalma vo mi külüg népbiztoshelyett kev hozzáértéss intéz kommunis kormányn külföl államokk va politik érintkezésé diktatú buká ut Oroszország men

10135.

CÍMS Alp

SZEMÉLYN Alp Gy

SZÓCI Alp Gyu hírlapí sz Dunaföldvár 18 Teológ pály ak lé elei rabbi elnyerés törekede csakha félbeszakíto tanulmány hírlap le szociáldemokr párt csatlakozo amely szé balszárn fogl hely ci jel magyarorsz külfö szociali lapokb magyarorsz proletárdiktat ide B megh bizalm v m külü népbiztoshelyet ke hozzáértés inté kommuni kormány külfö államok v politi érintkezés diktat buk u Oroszorszá me

10135

CÍM Al

SZEMÉLY Al G

SZÓC Al Gy hírlap s Dunaföldvá 1 Teoló pál a l ele rabb elnyeré töreked csakh félbeszakít tanulmán hírla l szociáldemok pár csatlakoz amel sz balszár fog hel c je magyarors külf szocial lapok magyarors proletárdikta id meg bizal kül népbiztoshelye k hozzáérté int kommun kormán külf államo polit érintkezé dikta bu Oroszorsz m

1013

CÍ A

SZEMÉL A

SZÓ A G hírla Dunaföldv Teol pá el rab elnyer töreke csak félbeszakí tanulmá hírl szociáldemo pá csatlako ame s balszá fo he j magyaror kül szocia lapo magyaror proletárdikt i me biza kü népbiztoshely hozzáért in kommu kormá kül állam poli érintkez dikt b Oroszors