10138.htm

CÍMSZÓ: Altai

SZEMÉLYNÉV: Altai Rezső

SZÓCIKK: Altai, 1. Rezső, tanár, író, szül. Kassán 1873 máj. 3. Atyja Gyulafehérváron volt tanító. Polgári iskolai tanári képesítést nyert s a fővárosnál működik. Szépirodalmi cikkei nagyszámmal jelentek meg a Géniuszban, Ország-Világban, Izr. Tanügyi Értesítőben stb. folyóiratokban és lapokban. Számos német nyelvű tankönyvet és olvasókönyvet, ezenkívül német nyelvű magyar nyelvtanokat irt és több szótár szerzője. Egyéb művei: Pedagógiai tanulmányok (1905); Helyes magyarság (1918).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 138. címszó a lexikon => 32. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10138.htm

CÍMSZÓ: Altai

SZEMÉLYNÉV: Altai Rezső

SZÓCIKK: Altai, 1. Rezső, tanár, író, szül. Kassán 1873 máj. 3. Atyja Gyulafehérváron volt tanító. Polgári iskolai tanári képesítést nyert s a fővárosnál működik. Szépirodalmi cikkei nagyszámmal jelentek meg a Géniuszban, Ország-Világban, Izr. Tanügyi Értesítőben stb. folyóiratokban és lapokban. Számos német nyelvű tankönyvet és olvasókönyvet, ezenkívül német nyelvű magyar nyelvtanokat irt és több szótár szerzője. Egyéb művei: Pedagógiai tanulmányok 1905 ; Helyes magyarság 1918 .

10138.ht

CÍMSZÓ Alta

SZEMÉLYNÉV Alta Rezs

SZÓCIKK Altai 1 Rezső tanár író szül Kassá 187 máj 3 Atyj Gyulafehérváro vol tanító Polgár iskola tanár képesítés nyer fővárosná működik Szépirodalm cikke nagyszámma jelente me Géniuszban Ország-Világban Izr Tanügy Értesítőbe stb folyóiratokba é lapokban Számo néme nyelv tankönyve é olvasókönyvet ezenkívü néme nyelv magya nyelvtanoka ir é töb szótá szerzője Egyé művei Pedagógia tanulmányo 190 Helye magyarsá 191

10138.h

CÍMSZ Alt

SZEMÉLYNÉ Alt Rez

SZÓCIK Alta Rezs taná ír szü Kass 18 má Aty Gyulafehérvár vo tanít Polgá iskol taná képesíté nye fővárosn működi Szépirodal cikk nagyszámm jelent m Géniuszba Ország-Világba Iz Tanüg Értesítőb st folyóiratokb lapokba Szám ném nyel tankönyv olvasókönyve ezenkív ném nyel magy nyelvtanok i tö szót szerzőj Egy műve Pedagógi tanulmány 19 Hely magyars 19

10138.

CÍMS Al

SZEMÉLYN Al Re

SZÓCI Alt Rez tan í sz Kas 1 m At Gyulafehérvá v taní Polg isko tan képesít ny főváros működ Szépiroda cik nagyszám jelen Géniuszb Ország-Világb I Tanü Értesítő s folyóiratok lapokb Szá né nye tanköny olvasókönyv ezenkí né nye mag nyelvtano t szó szerző Eg műv Pedagóg tanulmán 1 Hel magyar 1

10138

CÍM A

SZEMÉLY A R

SZÓC Al Re ta s Ka A Gyulafehérv tan Pol isk ta képesí n főváro műkö Szépirod ci nagyszá jele Géniusz Ország-Világ Tan Értesít folyóirato lapok Sz n ny tankön olvasóköny ezenk n ny ma nyelvtan sz szerz E mű Pedagó tanulmá He magya

1013SZEMÉL

SZÓ A R t K Gyulafehér ta Po is t képes fővár műk Szépiro c nagysz jel Génius Ország-Vilá Ta Értesí folyóirat lapo S n tankö olvasókön ezen n m nyelvta s szer m Pedag tanulm H magy