10142.htm

CÍMSZÓ: Altmann

SZEMÉLYNÉV: Altmann Juda

SZÓCIKK: Altmann Juda, mezőcsáti rabbi, szül. Nyírbalkányon (Szabolcs megye) 1859., megh. Csáton 1923.1882 óta apósának, a csáti rabbinak jesiváját vezette, valamint a beérkezett vallási kérdések nagy részére ő válaszolt. Ezek a responsumok az ő neve alatt bekerültek apósának Netu Szorék c. művébe. 1894-1895. apósa megvált a rabbiszéktől és őt választották meg helyébe. Hátrahagyott művei: Meér Jehuda, halachikus döntvények, Zerá Jehuda, glosszák a talmudhoz, Jam sel Jehuda, homiletikus biblia magyarázatok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 142. címszó a lexikon => 33. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10142.htm

CÍMSZÓ: Altmann

SZEMÉLYNÉV: Altmann Juda

SZÓCIKK: Altmann Juda, mezőcsáti rabbi, szül. Nyírbalkányon Szabolcs megye 1859., megh. Csáton 1923.1882 óta apósának, a csáti rabbinak jesiváját vezette, valamint a beérkezett vallási kérdések nagy részére ő válaszolt. Ezek a responsumok az ő neve alatt bekerültek apósának Netu Szorék c. művébe. 1894-1895. apósa megvált a rabbiszéktől és őt választották meg helyébe. Hátrahagyott művei: Meér Jehuda, halachikus döntvények, Zerá Jehuda, glosszák a talmudhoz, Jam sel Jehuda, homiletikus biblia magyarázatok.

10142.ht

CÍMSZÓ Altman

SZEMÉLYNÉV Altman Jud

SZÓCIKK Altman Juda mezőcsát rabbi szül Nyírbalkányo Szabolc megy 1859. megh Csáto 1923.188 ót apósának csát rabbina jesivájá vezette valamin beérkezet vallás kérdése nag részér válaszolt Eze responsumo a nev alat bekerülte apósána Net Szoré c művébe 1894-1895 após megvál rabbiszéktő é ő választottá me helyébe Hátrahagyot művei Meé Jehuda halachiku döntvények Zer Jehuda glosszá talmudhoz Ja se Jehuda homiletiku bibli magyarázatok

10142.h

CÍMSZ Altma

SZEMÉLYNÉ Altma Ju

SZÓCIK Altma Jud mezőcsá rabb szü Nyírbalkány Szabol meg 1859 meg Csát 1923.18 ó apósána csá rabbin jesiváj vezett valami beérkeze vallá kérdés na részé válaszol Ez responsum ne ala bekerült apósán Ne Szor művéb 1894-189 apó megvá rabbiszékt választott m helyéb Hátrahagyo műve Me Jehud halachik döntvénye Ze Jehud glossz talmudho J s Jehud homiletik bibl magyarázato

10142.

CÍMS Altm

SZEMÉLYN Altm J

SZÓCI Altm Ju mezőcs rab sz Nyírbalkán Szabo me 185 me Csá 1923.1 apósán cs rabbi jesivá vezet valam beérkez vall kérdé n rész válaszo E responsu n al bekerül apósá N Szo művé 1894-18 ap megv rabbiszék választot helyé Hátrahagy műv M Jehu halachi döntvény Z Jehu gloss talmudh Jehu homileti bib magyarázat

10142

CÍM Alt

SZEMÉLY Alt

SZÓC Alt J mezőc ra s Nyírbalká Szab m 18 m Cs 1923. apósá c rabb jesiv veze vala beérke val kérd rés válasz respons a bekerü após Sz műv 1894-1 a meg rabbiszé választo hely Hátrahag mű Jeh halach döntvén Jeh glos talmud Jeh homilet bi magyaráza

1014

CÍ Al

SZEMÉL Al

SZÓ Al mező r Nyírbalk Sza 1 C 1923 após rab jesi vez val beérk va kér ré válas respon beker apó S mű 1894- me rabbisz választ hel Hátraha m Je halac döntvé Je glo talmu Je homile b magyaráz