10143.htm

CÍMSZÓ: Altneuland

SZÓCIKK: Altneuland címe annak az utópisztikus cionista regénynek, melyben Herzl Tivadar (l. o.) az újjászülető Palesztina jövőjét rajzolja meg. Ipari városok, kézműves-falvak, fürdőhelyek és kertvárosok váltakoznak egymással sűrűn Palesztinában és Herzl a zsidótelepítés keresztülviteléről is pontos és részletes leírást ad könyvében. Az A. híressé vált mottója: Ha akarjátok, nem mese! A regényt minden kultúrnyelvre lefordították. A héber fordítós a Tel Aviv (tavaszi domb) címet viseli s erről kapta az új Palesztina első zsidó városa a nevét. Az A.-ot Achad Haam a kiváló író kemény kritikában részesítette, mert Herzl a zsidó állam zsidó sajátosságát nem nagyon domborította ki regényében.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 143. címszó a lexikon => 33. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10143.htm

CÍMSZÓ: Altneuland

SZÓCIKK: Altneuland címe annak az utópisztikus cionista regénynek, melyben Herzl Tivadar l. o. az újjászülető Palesztina jövőjét rajzolja meg. Ipari városok, kézműves-falvak, fürdőhelyek és kertvárosok váltakoznak egymással sűrűn Palesztinában és Herzl a zsidótelepítés keresztülviteléről is pontos és részletes leírást ad könyvében. Az A. híressé vált mottója: Ha akarjátok, nem mese! A regényt minden kultúrnyelvre lefordították. A héber fordítós a Tel Aviv tavaszi domb címet viseli s erről kapta az új Palesztina első zsidó városa a nevét. Az A.-ot Achad Haam a kiváló író kemény kritikában részesítette, mert Herzl a zsidó állam zsidó sajátosságát nem nagyon domborította ki regényében.

10143.ht

CÍMSZÓ Altneulan

SZÓCIKK Altneulan cím anna a utópisztiku cionist regénynek melybe Herz Tivada l o a újjászület Palesztin jövőjé rajzolj meg Ipar városok kézműves-falvak fürdőhelye é kertvároso váltakozna egymássa sűrű Palesztinába é Herz zsidótelepíté keresztülvitelérő i ponto é részlete leírás a könyvében A A híress vál mottója H akarjátok ne mese regény minde kultúrnyelvr lefordították hébe fordító Te Avi tavasz dom címe visel errő kapt a ú Palesztin els zsid város nevét A A.-o Acha Haa kivál ír kemén kritikába részesítette mer Herz zsid álla zsid sajátosságá ne nagyo domborított k regényében

10143.h

CÍMSZ Altneula

SZÓCIK Altneula cí ann utópisztik cionis regényne melyb Her Tivad újjászüle Paleszti jövőj rajzol me Ipa városo kézműves-falva fürdőhely kertváros váltakozn egymáss sűr Palesztináb Her zsidótelepít keresztülvitelér pont részlet leírá könyvébe híres vá mottój akarjáto n mes regén mind kultúrnyelv lefordítottá héb fordít T Av tavas do cím vise err kap Paleszti el zsi váro nevé A.- Ach Ha kivá í kemé kritikáb részesített me Her zsi áll zsi sajátosság n nagy domborítot regényébe

10143.

CÍMS Altneul

SZÓCI Altneul c an utópiszti cioni regényn mely He Tiva újjászül Paleszt jövő rajzo m Ip város kézműves-falv fürdőhel kertváro váltakoz egymás sű Palesztiná He zsidótelepí keresztülvitelé pon részle leír könyvéb híre v mottó akarját me regé min kultúrnyel lefordított hé fordí A tava d cí vis er ka Paleszt e zs vár nev A. Ac H kiv kem kritiká részesítet m He zs ál zs sajátossá nag domboríto regényéb

10143

CÍM Altneu

SZÓC Altneu a utópiszt cion regény mel H Tiv újjászü Palesz jöv rajz I váro kézműves-fal fürdőhe kertvár váltako egymá s Palesztin H zsidótelep keresztülvitel po részl leí könyvé hír mott akarjá m reg mi kultúrnye lefordítot h ford tav c vi e k Palesz z vá ne A A ki ke kritik részesíte H z á z sajátoss na domborít regényé

1014

CÍ Altne

SZÓ Altne utópisz cio regén me Ti újjász Pales jö raj vár kézműves-fa fürdőh kertvá váltak egym Paleszti zsidótele keresztülvite p rész le könyv hí mot akarj re m kultúrny lefordíto for ta v Pales v n k k kriti részesít sajátos n domborí regény