10146.htm

CÍMSZÓ: Amar

SZEMÉLYNÉV: Amar Licco

SZÓCIKK: Amar Licco, hegedűművész, a világhírű Amar-Hindemith vonósnégyes prímáriusa, szül. Budapesten 1891 dec. 4. Tanulmányait a Nemzeti Zenedében kezdte. Tanára Báré Emil volt. 1911-ben Berlinbe utazott, ahol Marteau Henrinél folytatta a tanulást. A művészképző után tagja lett a Marteau-kvartettnek, amelynek második hegedűse. 1915-ben a berlini filharmonikusok koncertmestere, 1920. Mannheimban működött és 1923. megalakította az Amar-vonósnégyest, amely modern művek propagálását tűzte ki céljául. A vonósnégyes tagjai: A., Walter Caspar, Paul Hindemith, Mauritz Frank.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 146. címszó a lexikon => 33. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10146.htm

CÍMSZÓ: Amar

SZEMÉLYNÉV: Amar Licco

SZÓCIKK: Amar Licco, hegedűművész, a világhírű Amar-Hindemith vonósnégyes prímáriusa, szül. Budapesten 1891 dec. 4. Tanulmányait a Nemzeti Zenedében kezdte. Tanára Báré Emil volt. 1911-ben Berlinbe utazott, ahol Marteau Henrinél folytatta a tanulást. A művészképző után tagja lett a Marteau-kvartettnek, amelynek második hegedűse. 1915-ben a berlini filharmonikusok koncertmestere, 1920. Mannheimban működött és 1923. megalakította az Amar-vonósnégyest, amely modern művek propagálását tűzte ki céljául. A vonósnégyes tagjai: A., Walter Caspar, Paul Hindemith, Mauritz Frank.

10146.ht

CÍMSZÓ Ama

SZEMÉLYNÉV Ama Licc

SZÓCIKK Ama Licco hegedűművész világhír Amar-Hindemit vonósnégye prímáriusa szül Budapeste 189 dec 4 Tanulmányai Nemzet Zenedébe kezdte Tanár Bár Emi volt 1911-be Berlinb utazott aho Martea Henriné folytatt tanulást művészképz utá tagj let Marteau-kvartettnek amelyne másodi hegedűse 1915-be berlin filharmonikuso koncertmestere 1920 Mannheimba működöt é 1923 megalakított a Amar-vonósnégyest amel moder műve propagálásá tűzt k céljául vonósnégye tagjai A. Walte Caspar Pau Hindemith Maurit Frank

10146.h

CÍMSZ Am

SZEMÉLYNÉ Am Lic

SZÓCIK Am Licc hegedűművés világhí Amar-Hindemi vonósnégy prímárius szü Budapest 18 de Tanulmánya Nemze Zenedéb kezdt Taná Bá Em vol 1911-b Berlin utazot ah Marte Henrin folytat tanulás művészkép ut tag le Marteau-kvartettne amelyn másod hegedűs 1915-b berli filharmonikus koncertmester 192 Mannheimb működö 192 megalakítot Amar-vonósnégyes ame mode műv propagálás tűz céljáu vonósnégy tagja A Walt Caspa Pa Hindemit Mauri Fran

10146.

CÍMS A

SZEMÉLYN A Li

SZÓCI A Lic hegedűművé világh Amar-Hindem vonósnég prímáriu sz Budapes 1 d Tanulmány Nemz Zenedé kezd Tan B E vo 1911- Berli utazo a Mart Henri folyta tanulá művészké u ta l Marteau-kvartettn amely máso hegedű 1915- berl filharmoniku koncertmeste 19 Mannheim működ 19 megalakíto Amar-vonósnégye am mod mű propagálá tű céljá vonósnég tagj Wal Casp P Hindemi Maur Fra

10146

CÍM

SZEMÉLY L

SZÓC Li hegedűműv világ Amar-Hinde vonósné prímári s Budape Tanulmán Nem Zened kez Ta v 1911 Berl utaz Mar Henr folyt tanul művészk t Marteau-kvartett amel más heged 1915 ber filharmonik koncertmest 1 Mannhei műkö 1 megalakít Amar-vonósnégy a mo m propagál t célj vonósné tag Wa Cas Hindem Mau Fr

1014SZEMÉL

SZÓ L hegedűmű vilá Amar-Hind vonósn prímár Budap Tanulmá Ne Zene ke T 191 Ber uta Ma Hen foly tanu művész Marteau-kvartet ame má hege 191 be filharmoni koncertmes Mannhe műk megalakí Amar-vonósnég m propagá cél vonósn ta W Ca Hinde Ma F