10149.htm

CÍMSZÓ: Am-hoórec

SZÓCIKK: Am-hoórec, (h.) szószerint «a föld népe». Bibliai kifejezés a királyokkal és a magas rangú hivatalnokokkal szemben a köznép megjelölésére. Lassan az A. kifejezés elvesztette ezt a kollektív értelmezését s egyes olyan személyekre vonatkoztatták, akik meglehetősen laza viszonyban állottak a vallási előírásokkal és tanokkal. Általánosságban tehát azt az embert nevezték A.-nek, aki a vallás gyakorlatában tájékozatlan volt, az előírásokat nem tartotta magára nézve kötelezőknek s gyümölcsei után a tizedet (maaszér) nem szolgáltatta be pontosan a levitáknak. Természetesen ez csupán általános meghatározás, mert az A. fogalmának tisztázására a legkülönbözőbb definíciók szolgálnak. Egy néhány a definíciók közül: A. az, aki nem tisztán fogyasztja el mindennapi eledelét (R. Méir véleménye), aki nem pontosan mondja reggel és este a Sémá-t (R. Eliezer), aki nem vesz fel tefilint, (azaz imaszíjakat, R. Josua), aki a «szemlélőszálakat» (cicisz) nem viseli ruházatán (Ben Azáj), akinek ajtaján nincs mezuza (R. Natan), akinek gyermekei vannak s azokat nem neveli a Tóra ismeretére (R. Natan ben József), stb. Az Atyák mondásai (Pirké óvosz) szerint egy A. nem lehet jámbor ember. Hogy az A. naiv jámborságát mégis megbecsülték és értékelték, az kitűnik a Sir hasirim egyik mondatából: «Miként a dió belét a kemény héj óvja meg a pusztulástól, úgy őrzik az A.-ek is a Tóra szavait». A későbbi fejlődés során, különösen népies szóhasználatban A. alatt «műveletlen»-t, tanulatlant, főképpen vallástudományban járatlan parlagi embert értettek és az A. kifejezés ezt a jelentését a mai napig megtartotta. A. deorájszo. A közönséges A.-nál is tudatlanabb. Olyan ember, aki annyira tudatlan, hogy még a Tórát sem ismeri.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 149. címszó a lexikon => 33. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10149.htm

CÍMSZÓ: Am-hoórec

SZÓCIKK: Am-hoórec, h. szószerint a föld népe . Bibliai kifejezés a királyokkal és a magas rangú hivatalnokokkal szemben a köznép megjelölésére. Lassan az A. kifejezés elvesztette ezt a kollektív értelmezését s egyes olyan személyekre vonatkoztatták, akik meglehetősen laza viszonyban állottak a vallási előírásokkal és tanokkal. Általánosságban tehát azt az embert nevezték A.-nek, aki a vallás gyakorlatában tájékozatlan volt, az előírásokat nem tartotta magára nézve kötelezőknek s gyümölcsei után a tizedet maaszér nem szolgáltatta be pontosan a levitáknak. Természetesen ez csupán általános meghatározás, mert az A. fogalmának tisztázására a legkülönbözőbb definíciók szolgálnak. Egy néhány a definíciók közül: A. az, aki nem tisztán fogyasztja el mindennapi eledelét R. Méir véleménye , aki nem pontosan mondja reggel és este a Sémá-t R. Eliezer , aki nem vesz fel tefilint, azaz imaszíjakat, R. Josua , aki a szemlélőszálakat cicisz nem viseli ruházatán Ben Azáj , akinek ajtaján nincs mezuza R. Natan , akinek gyermekei vannak s azokat nem neveli a Tóra ismeretére R. Natan ben József , stb. Az Atyák mondásai Pirké óvosz szerint egy A. nem lehet jámbor ember. Hogy az A. naiv jámborságát mégis megbecsülték és értékelték, az kitűnik a Sir hasirim egyik mondatából: Miként a dió belét a kemény héj óvja meg a pusztulástól, úgy őrzik az A.-ek is a Tóra szavait . A későbbi fejlődés során, különösen népies szóhasználatban A. alatt műveletlen -t, tanulatlant, főképpen vallástudományban járatlan parlagi embert értettek és az A. kifejezés ezt a jelentését a mai napig megtartotta. A. deorájszo. A közönséges A.-nál is tudatlanabb. Olyan ember, aki annyira tudatlan, hogy még a Tórát sem ismeri.

10149.ht

CÍMSZÓ Am-hoóre

SZÓCIKK Am-hoórec h szószerin föl nép Biblia kifejezé királyokka é maga rang hivatalnokokka szembe közné megjelölésére Lassa a A kifejezé elvesztett ez kollektí értelmezésé egye olya személyekr vonatkoztatták aki meglehetőse laz viszonyba állotta vallás előírásokka é tanokkal Általánosságba tehá az a ember nevezté A.-nek ak vallá gyakorlatába tájékozatla volt a előírásoka ne tartott magár nézv kötelezőkne gyümölcse utá tizede maaszé ne szolgáltatt b pontosa levitáknak Természetese e csupá általáno meghatározás mer a A fogalmána tisztázásár legkülönbözőb definíció szolgálnak Eg néhán definíció közül A az ak ne tisztá fogyasztj e mindennap eledelé R Méi vélemény ak ne pontosa mondj regge é est Sémá- R Elieze ak ne ves fe tefilint aza imaszíjakat R Josu ak szemlélőszálaka cicis ne visel ruházatá Be Azá akine ajtajá ninc mezuz R Nata akine gyermeke vanna azoka ne nevel Tór ismeretér R Nata be Józse stb A Atyá mondása Pirk óvos szerin eg A ne lehe jámbo ember Hog a A nai jámborságá mégi megbecsülté é értékelték a kitűni Si hasiri egyi mondatából Mikén di belé kemén hé óvj me pusztulástól úg őrzi a A.-e i Tór szavai később fejlődé során különöse népie szóhasználatba A alat műveletle -t tanulatlant főképpe vallástudományba járatla parlag ember értette é a A kifejezé ez jelentésé ma napi megtartotta A deorájszo közönsége A.-ná i tudatlanabb Olya ember ak annyir tudatlan hog mé Tórá se ismeri

10149.h

CÍMSZ Am-hoór

SZÓCIK Am-hoóre szószeri fö né Bibli kifejez királyokk mag ran hivatalnokokk szemb közn megjelölésér Lass kifejez elvesztet e kollekt értelmezés egy oly személyek vonatkoztattá ak meglehetős la viszonyb állott vallá előírásokk tanokka Általánosságb teh a embe nevezt A.-ne a vall gyakorlatáb tájékozatl vol előírások n tartot magá néz kötelezőkn gyümölcs ut tized maasz n szolgáltat pontos levitákna Természetes csup általán meghatározá me fogalmán tisztázásá legkülönböző definíci szolgálna E néhá definíci közü a a n tiszt fogyaszt mindenna eledel Mé vélemén a n pontos mond regg es Sémá Eliez a n ve f tefilin az imaszíjaka Jos a szemlélőszálak cici n vise ruházat B Az akin ajtaj nin mezu Nat akin gyermek vann azok n neve Tó ismereté Nat b Józs st Aty mondás Pir óvo szeri e n leh jámb embe Ho na jámborság még megbecsült értékelté kitűn S hasir egy mondatábó Miké d bel kemé h óv m pusztulástó ú őrz A.- Tó szava későb fejlőd sorá különös népi szóhasználatb ala műveletl - tanulatlan főképp vallástudományb járatl parla embe értett kifejez e jelentés m nap megtartott deorájsz közönség A.-n tudatlanab Oly embe a annyi tudatla ho m Tór s ismer

10149.

CÍMS Am-hoó

SZÓCI Am-hoór szószer f n Bibl kifeje királyok ma ra hivatalnokok szem köz megjelölésé Las kifeje elveszte kollek értelmezé eg ol személye vonatkoztatt a meglehető l viszony állot vall előírások tanokk Általánosság te emb nevez A.-n val gyakorlatá tájékozat vo előíráso tarto mag né kötelezők gyümölc u tize maas szolgálta ponto levitákn Természete csu általá meghatároz m fogalmá tisztázás legkülönböz definíc szolgáln néh definíc köz tisz fogyasz mindenn elede M vélemé ponto mon reg e Sém Elie v tefili a imaszíjak Jo szemlélőszála cic vis ruháza A aki ajta ni mez Na aki gyerme van azo nev T ismeret Na Józ s At mondá Pi óv szer le jám emb H n jámborsá mé megbecsül értékelt kitű hasi eg mondatáb Mik be kem ó pusztulást őr A. T szav késő fejlő sor különö nép szóhasználat al művelet tanulatla főkép vallástudomány járat parl emb értet kifeje jelenté na megtartot deorájs közönsé A.- tudatlana Ol emb anny tudatl h Tó isme

10149

CÍM Am-ho

SZÓC Am-hoó szósze Bib kifej királyo m r hivatalnoko sze kö megjelölés La kifej elveszt kolle értelmez e o személy vonatkoztat meglehet viszon állo val előíráso tanok Általánossá t em neve A.- va gyakorlat tájékoza v előírás tart ma n kötelező gyümöl tiz maa szolgált pont leviták Természet cs által meghatáro fogalm tisztázá legkülönbö definí szolgál né definí kö tis fogyas minden eled vélem pont mo re Sé Eli tefil imaszíja J szemlélőszál ci vi ruház ak ajt n me N ak gyerm va az ne ismere N Jó A mond P ó sze l já em jámbors m megbecsü értékel kit has e mondatá Mi b ke pusztulás ő A sza kés fejl so külön né szóhasznála a művele tanulatl főké vallástudomán jára par em érte kifej jelent n megtarto deoráj közöns A. tudatlan O em ann tudat T ism

1014

CÍ Am-h

SZÓ Am-ho szósz Bi kife király hivatalnok sz k megjelölé L kife elvesz koll értelme személ vonatkozta meglehe viszo áll va előírás tano Általánoss e nev A. v gyakorla tájékoz előírá tar m kötelez gyümö ti ma szolgál pon levitá Természe c álta meghatár fogal tisztáz legkülönb defin szolgá n defin k ti fogya minde ele véle pon m r S El tefi imaszíj szemlélőszá c v ruhá a aj m a gyer v a n ismer J mon sz j e jámbor megbecs értéke ki ha mondat M k pusztulá sz ké fej s külö n szóhasznál művel tanulat fők vallástudomá jár pa e ért kife jelen megtart deorá közön A tudatla e an tuda is