10156.htm

CÍMSZÓ: Angyal

SZEMÉLYNÉV: Angyal Anna

SZÓCIKK: Angyal, 1. Anna, írónő, szül. Veszprémben 1848., megh. 1874. Eredetileg Engelnek hívták s atyja a zsidó iskola tanítója volt Hódmezővásárhelyen. Korán nagy járatosságra tett szert nem csupán a hazai, hanem a német és francia irodalmakban is s már tizenhat éves korában lapokba írt. «Egy magyar család kalandjai» c. regénye a Szegedi Híradó-ban jelent meg, 1865. pedig a Magyar Izraelita c. folyóiratban «Előítéletek» c. regényében a magyar zsidóság sorsával s annak javításával foglalkozik. «Ilonka és Elemér» c. történeti regényt is írt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 156. címszó a lexikon => 36. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10156.htm

CÍMSZÓ: Angyal

SZEMÉLYNÉV: Angyal Anna

SZÓCIKK: Angyal, 1. Anna, írónő, szül. Veszprémben 1848., megh. 1874. Eredetileg Engelnek hívták s atyja a zsidó iskola tanítója volt Hódmezővásárhelyen. Korán nagy járatosságra tett szert nem csupán a hazai, hanem a német és francia irodalmakban is s már tizenhat éves korában lapokba írt. Egy magyar család kalandjai c. regénye a Szegedi Híradó-ban jelent meg, 1865. pedig a Magyar Izraelita c. folyóiratban Előítéletek c. regényében a magyar zsidóság sorsával s annak javításával foglalkozik. Ilonka és Elemér c. történeti regényt is írt.

10156.ht

CÍMSZÓ Angya

SZEMÉLYNÉV Angya Ann

SZÓCIKK Angyal 1 Anna írónő szül Veszprémbe 1848. megh 1874 Eredetile Engelne hívtá atyj zsid iskol tanítój vol Hódmezővásárhelyen Korá nag járatosságr tet szer ne csupá hazai hane néme é franci irodalmakba i má tizenha éve korába lapokb írt Eg magya csalá kalandja c regény Szeged Híradó-ba jelen meg 1865 pedi Magya Izraelit c folyóiratba Előítélete c regényébe magya zsidósá sorsáva anna javításáva foglalkozik Ilonk é Elemé c történet regény i írt

10156.h

CÍMSZ Angy

SZEMÉLYNÉ Angy An

SZÓCIK Angya Ann írón szü Veszprémb 1848 meg 187 Eredetil Engeln hívt aty zsi isko tanító vo Hódmezővásárhelye Kor na járatosság te sze n csup haza han ném franc irodalmakb m tizenh év koráb lapok ír E magy csal kalandj regén Szege Híradó-b jele me 186 ped Magy Izraeli folyóiratb Előítélet regényéb magy zsidós sorsáv ann javításáv foglalkozi Ilon Elem történe regén ír

10156.

CÍMS Ang

SZEMÉLYN Ang A

SZÓCI Angy An író sz Veszprém 184 me 18 Eredeti Engel hív at zs isk tanít v Hódmezővásárhely Ko n járatossá t sz csu haz ha né fran irodalmak tizen é korá lapo í mag csa kaland regé Szeg Híradó- jel m 18 pe Mag Izrael folyóirat Előítéle regényé mag zsidó sorsá an javításá foglalkoz Ilo Ele történ regé í

10156

CÍM An

SZEMÉLY An

SZÓC Ang A ír s Veszpré 18 m 1 Eredet Enge hí a z is taní Hódmezővásárhel K járatoss s cs ha h n fra irodalma tize kor lap ma cs kalan reg Sze Híradó je 1 p Ma Izrae folyóira Előítél regény ma zsid sors a javítás foglalko Il El törté reg

1015

CÍ A

SZEMÉL A

SZÓ An í Veszpr 1 Erede Eng h i tan Hódmezővásárhe járatos c h fr irodalm tiz ko la m c kala re Sz Hírad j M Izra folyóir Előíté regén m zsi sor javítá foglalk I E tört re