10158.htm

CÍMSZÓ: Angyal

SZEMÉLYNÉV: Angyal Dávid

SZÓCIKK: A. Dávid*, történetíró, egyetemi tanár, szül. Kunszentmártonban 1857 nov. 30. Középiskoláit Szentesen, Szegeden és Budapesten, az egyetemet az utóbbi helyt végezte s miután bölcsészetdoktori és középiskolai tanári oklevelet nyert, az Egyetemi Könyvtár őre, a Barcsay-utcai áll. főgymnasium tanára, azután egyetemi magántanár lett. 1909-ben kinevezték a budapesti egyetemen a magyar történelem nyilv. rendes tanárának. 1902 óta tagja a Magy. Tud. Akadémiának, 1910 óta a Kisfaludy Társaságnak, 1925-től kezdve az újkori egyetemes történelem nyilv. rendes tanára, 1918-20 a bölcsészeti kar dékánja volt. Számos értekezése jelent meg az Egyetemes Philologiai Közlöny, a Századok, a Figyelő és a Budapesti Szemle folyóiratokban. Sajtó alá rendezte és magyarázatokkal ellátta Kisfaludy Sándor, Kölcsey Ferenc, Garay János, Péterfy Jenő és Lederer Béla munkáit, lefordította franciából Paul Janót nagy művét, A politikai tudomány története az erkölcshöz való viszonyában címmel, emellett Lavisse, Macaulay és mások műveit, szerkesztette a Tisza István emlékkönyvet. Nagyobb önálló művei: Berzsenyi Dániel (1879); Késmárky Thököly Imre (1888-89); Magyarország története II. Mátyástól III. Ferdinánd haláláig (1898); Erdély politikai érintkezése Angliával (1902, németül is); Adalékok II. Rákóczi Ferenc bujdosása történetéhez (1905); gr. Széchenyi István történeti eszméi (1907, akadémiai székfoglaló); Le traité de paix de Szeged avec les Turcs 1444(1911); Gyulai Pál (1912); Szalay László emlékezete (1913); A világháború okai (1914); Beitrage zur Geschichte des Jahres 1848. (1918); Magyarország felelőssége a világháborúért (1923); Tanulmányok (1923, Kultúra és Tudomány); Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezései (1926). Szakaszok Magyarorszáq újabbkori történetéből (1928).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 158. címszó a lexikon => 36. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10158.htm

CÍMSZÓ: Angyal

SZEMÉLYNÉV: Angyal Dávid

SZÓCIKK: A. Dávid*, történetíró, egyetemi tanár, szül. Kunszentmártonban 1857 nov. 30. Középiskoláit Szentesen, Szegeden és Budapesten, az egyetemet az utóbbi helyt végezte s miután bölcsészetdoktori és középiskolai tanári oklevelet nyert, az Egyetemi Könyvtár őre, a Barcsay-utcai áll. főgymnasium tanára, azután egyetemi magántanár lett. 1909-ben kinevezték a budapesti egyetemen a magyar történelem nyilv. rendes tanárának. 1902 óta tagja a Magy. Tud. Akadémiának, 1910 óta a Kisfaludy Társaságnak, 1925-től kezdve az újkori egyetemes történelem nyilv. rendes tanára, 1918-20 a bölcsészeti kar dékánja volt. Számos értekezése jelent meg az Egyetemes Philologiai Közlöny, a Századok, a Figyelő és a Budapesti Szemle folyóiratokban. Sajtó alá rendezte és magyarázatokkal ellátta Kisfaludy Sándor, Kölcsey Ferenc, Garay János, Péterfy Jenő és Lederer Béla munkáit, lefordította franciából Paul Janót nagy művét, A politikai tudomány története az erkölcshöz való viszonyában címmel, emellett Lavisse, Macaulay és mások műveit, szerkesztette a Tisza István emlékkönyvet. Nagyobb önálló művei: Berzsenyi Dániel 1879 ; Késmárky Thököly Imre 1888-89 ; Magyarország története II. Mátyástól III. Ferdinánd haláláig 1898 ; Erdély politikai érintkezése Angliával 1902, németül is ; Adalékok II. Rákóczi Ferenc bujdosása történetéhez 1905 ; gr. Széchenyi István történeti eszméi 1907, akadémiai székfoglaló ; Le traité de paix de Szeged avec les Turcs 1444 1911 ; Gyulai Pál 1912 ; Szalay László emlékezete 1913 ; A világháború okai 1914 ; Beitrage zur Geschichte des Jahres 1848. 1918 ; Magyarország felelőssége a világháborúért 1923 ; Tanulmányok 1923, Kultúra és Tudomány ; Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezései 1926 . Szakaszok Magyarorszáq újabbkori történetéből 1928 .

10158.ht

CÍMSZÓ Angya

SZEMÉLYNÉV Angya Dávi

SZÓCIKK A Dávid* történetíró egyetem tanár szül Kunszentmártonba 185 nov 30 Középiskolái Szentesen Szegede é Budapesten a egyeteme a utóbb hely végezt miutá bölcsészetdoktor é középiskola tanár oklevele nyert a Egyetem Könyvtá őre Barcsay-utca áll főgymnasiu tanára azutá egyetem magántaná lett 1909-be kinevezté budapest egyeteme magya történele nyilv rende tanárának 190 ót tagj Magy Tud Akadémiának 191 ót Kisfalud Társaságnak 1925-tő kezdv a újkor egyeteme történele nyilv rende tanára 1918-2 bölcsészet ka dékánj volt Számo értekezés jelen me a Egyeteme Philologia Közlöny Századok Figyel é Budapest Szeml folyóiratokban Sajt al rendezt é magyarázatokka ellátt Kisfalud Sándor Kölcse Ferenc Gara János Péterf Jen é Ledere Bél munkáit lefordított franciábó Pau Janó nag művét politika tudomán történet a erkölcshö val viszonyába címmel emellet Lavisse Macaula é máso műveit szerkesztett Tisz Istvá emlékkönyvet Nagyob önáll művei Berzseny Dánie 187 Késmárk Thököl Imr 1888-8 Magyarorszá történet II Mátyástó III Ferdinán halálái 189 Erdél politika érintkezés Angliáva 1902 németü i Adaléko II Rákócz Feren bujdosás történetéhe 190 gr Szécheny Istvá történet eszmé 1907 akadémia székfoglal L trait d pai d Szege ave le Turc 144 191 Gyula Pá 191 Szala Lászl emlékezet 191 világhábor oka 191 Beitrag zu Geschicht de Jahre 1848 191 Magyarorszá felelősség világháborúér 192 Tanulmányo 1923 Kultúr é Tudomán Fal Miks é Kecskeméth Auré elkobzot levelezése 192 Szakaszo Magyarorszá újabbkor történetébő 192

10158.h

CÍMSZ Angy

SZEMÉLYNÉ Angy Dáv

SZÓCIK Dávid történetír egyete taná szü Kunszentmártonb 18 no 3 Középiskolá Szentese Szeged Budapeste egyetem utób hel végez miut bölcsészetdokto középiskol taná oklevel nyer Egyete Könyvt őr Barcsay-utc ál főgymnasi tanár azut egyete magántan let 1909-b kinevezt budapes egyetem magy történel nyil rend tanárána 19 ó tag Mag Tu Akadémiána 19 ó Kisfalu Társaságna 1925-t kezd újko egyetem történel nyil rend tanár 1918- bölcsésze k dékán vol Szám értekezé jele m Egyetem Philologi Közlön Százado Figye Budapes Szem folyóiratokba Saj a rendez magyarázatokk ellát Kisfalu Sándo Kölcs Feren Gar Jáno Péter Je Leder Bé munkái lefordítot franciáb Pa Jan na művé politik tudomá történe erkölcsh va viszonyáb címme emelle Laviss Macaul más művei szerkesztet Tis Istv emlékkönyve Nagyo önál műve Berzsen Dáni 18 Késmár Thökö Im 1888- Magyarorsz történe I Mátyást II Ferdiná halálá 18 Erdé politik érintkezé Angliáv 190 német Adalék I Rákóc Fere bujdosá történetéh 19 g Széchen Istv történe eszm 190 akadémi székfogla trai pa Szeg av l Tur 14 19 Gyul P 19 Szal Lász emlékeze 19 világhábo ok 19 Beitra z Geschich d Jahr 184 19 Magyarorsz felelőssé világháborúé 19 Tanulmány 192 Kultú Tudomá Fa Mik Kecskemét Aur elkobzo levelezés 19 Szakasz Magyarorsz újabbko történetéb 19

10158.

CÍMS Ang

SZEMÉLYN Ang Dá

SZÓCI Dávi történetí egyet tan sz Kunszentmárton 1 n Középiskol Szentes Szege Budapest egyete utó he vége miu bölcsészetdokt középisko tan okleve nye Egyet Könyv ő Barcsay-ut á főgymnas taná azu egyet magánta le 1909- kinevez budape egyete mag történe nyi ren tanárán 1 ta Ma T Akadémián 1 Kisfal Társaságn 1925- kez újk egyete történe nyi ren taná 1918 bölcsész déká vo Szá értekez jel Egyete Philolog Közlö Század Figy Budape Sze folyóiratokb Sa rende magyarázatok ellá Kisfal Sánd Kölc Fere Ga Ján Péte J Lede B munká lefordíto franciá P Ja n műv politi tudom történ erkölcs v viszonyá címm emell Lavis Macau má műve szerkeszte Ti Ist emlékkönyv Nagy öná műv Berzse Dán 1 Késmá Thök I 1888 Magyarors történ Mátyás I Ferdin halál 1 Erd politi érintkez Angliá 19 néme Adalé Rákó Fer bujdos történeté 1 Széche Ist történ esz 19 akadém székfogl tra p Sze a Tu 1 1 Gyu 1 Sza Lás emlékez 1 világháb o 1 Beitr Geschic Jah 18 1 Magyarors felelőss világháború 1 Tanulmán 19 Kult Tudom F Mi Kecskemé Au elkobz levelezé 1 Szakas Magyarors újabbk történeté 1

10158

CÍM An

SZEMÉLY An D

SZÓC Dáv történet egye ta s Kunszentmárto Középisko Szente Szeg Budapes egyet ut h vég mi bölcsészetdok középisk ta oklev ny Egye Köny Barcsay-u főgymna tan az egye magánt l 1909 kineve budap egyet ma történ ny re tanárá t M Akadémiá Kisfa Társaság 1925 ke új egyet történ ny re tan 191 bölcsés dék v Sz érteke je Egyet Philolo Közl Száza Fig Budap Sz folyóiratok S rend magyarázato ell Kisfa Sán Köl Fer G Já Pét Led munk lefordít franci J mű polit tudo törté erkölc viszony cím emel Lavi Maca m műv szerkeszt T Is emlékköny Nag ön mű Berzs Dá Késm Thö 188 Magyaror törté Mátyá Ferdi halá Er polit érintke Angli 1 ném Adal Rák Fe bujdo történet Széch Is törté es 1 akadé székfog tr Sz T Gy Sz Lá emléke világhá Beit Geschi Ja 1 Magyaror felelős világhábor Tanulmá 1 Kul Tudo M Kecskem A elkob levelez Szaka Magyaror újabb történet

1015

CÍ A

SZEMÉL A

SZÓ Dá történe egy t Kunszentmárt Középisk Szent Sze Budape egye u vé m bölcsészetdo középis t okle n Egy Kön Barcsay- főgymn ta a egy magán 190 kinev buda egye m törté n r tanár Akadémi Kisf Társasá 192 k ú egye törté n r ta 19 bölcsé dé S értek j Egye Philol Köz Száz Fi Buda S folyóirato ren magyarázat el Kisf Sá Kö Fe J Pé Le mun lefordí franc m poli tud tört erköl viszon cí eme Lav Mac mű szerkesz I emlékkön Na ö m Berz D Kés Th 18 Magyaro tört Máty Ferd hal E poli érintk Angl né Ada Rá F bujd történe Széc I tört e akad székfo t S G S L emlék világh Bei Gesch J Magyaro felelő világhábo Tanulm Ku Tud Kecske elko levele Szak Magyaro újab történe