10163.htm

CÍMSZÓ: Antal

SZEMÉLYNÉV: Antal Sándor

SZÓCIKK: A. Sándor, író és hírlapíró, szül. Nagyváradon 1882. Már fiatalkorában hírlapíró lett, több nagyváradi újságnak volt munkatársa, de ugyanakkor már budapesti lapokba is dolgozott. Egy ideig a Nagyváradi Napló szerkesztője volt. Nagy propagáló buzgalommal szegődött a huszadik század eleji modern magyar irodalom szolgálatába. Ő állította össze a Holnap modern lírai antológiának (Ady, Babits, Juhász Gyula stb.) 1908. Nagyváradon megjelent első kötetét, amelyhez programszerű harcias előszót is írt. Több ízben járt a skandináv országokban, amelyeknek nagy írói közül többeket lefordított magyarra. 1923 óta Pozsonyban lapszerkesztő. Elbeszélő művei, amelyekben erős szociális érzék és a lélekelemzés mélyreható tehetsége nyilvánul meg, a következők: A trondhejmi herceg kíséretében; Jörru története; A csodálatos szemű katona; A munkás fia; Akik ma élnek; Ünnep lesz holnap; Lavina Péter. A színpadon is megpróbálkozott A mester című egyfelvonásos színművével. Nemcsak mint író, hanem mint szobrász is figyelemreméltó tehetségről tett tanúságot. Legutóbb megjelentek (1924.) Garabonciás ének c. összegyűjtött versei, amelyekben mélységes és őszinte líra szólal meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 163. címszó a lexikon => 38. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10163.htm

CÍMSZÓ: Antal

SZEMÉLYNÉV: Antal Sándor

SZÓCIKK: A. Sándor, író és hírlapíró, szül. Nagyváradon 1882. Már fiatalkorában hírlapíró lett, több nagyváradi újságnak volt munkatársa, de ugyanakkor már budapesti lapokba is dolgozott. Egy ideig a Nagyváradi Napló szerkesztője volt. Nagy propagáló buzgalommal szegődött a huszadik század eleji modern magyar irodalom szolgálatába. Ő állította össze a Holnap modern lírai antológiának Ady, Babits, Juhász Gyula stb. 1908. Nagyváradon megjelent első kötetét, amelyhez programszerű harcias előszót is írt. Több ízben járt a skandináv országokban, amelyeknek nagy írói közül többeket lefordított magyarra. 1923 óta Pozsonyban lapszerkesztő. Elbeszélő művei, amelyekben erős szociális érzék és a lélekelemzés mélyreható tehetsége nyilvánul meg, a következők: A trondhejmi herceg kíséretében; Jörru története; A csodálatos szemű katona; A munkás fia; Akik ma élnek; Ünnep lesz holnap; Lavina Péter. A színpadon is megpróbálkozott A mester című egyfelvonásos színművével. Nemcsak mint író, hanem mint szobrász is figyelemreméltó tehetségről tett tanúságot. Legutóbb megjelentek 1924. Garabonciás ének c. összegyűjtött versei, amelyekben mélységes és őszinte líra szólal meg.

10163.ht

CÍMSZÓ Anta

SZEMÉLYNÉV Anta Sándo

SZÓCIKK A Sándor ír é hírlapíró szül Nagyvárado 1882 Má fiatalkorába hírlapír lett töb nagyvárad újságna vol munkatársa d ugyanakko má budapest lapokb i dolgozott Eg idei Nagyvárad Napl szerkesztőj volt Nag propagál buzgalomma szegődöt huszadi száza elej moder magya irodalo szolgálatába állított össz Holna moder líra antológiána Ady Babits Juhás Gyul stb 1908 Nagyvárado megjelen els kötetét amelyhe programszer harcia előszó i írt Töb ízbe jár skandiná országokban amelyekne nag író közü többeke lefordítot magyarra 192 ót Pozsonyba lapszerkesztő Elbeszél művei amelyekbe erő szociáli érzé é lélekelemzé mélyrehat tehetség nyilvánu meg következők trondhejm herce kíséretében Jörr története csodálato szem katona munká fia Aki m élnek Ünne les holnap Lavin Péter színpado i megpróbálkozot meste cím egyfelvonáso színművével Nemcsa min író hane min szobrás i figyelemremélt tehetségrő tet tanúságot Legutób megjelente 1924 Garabonciá éne c összegyűjtöt versei amelyekbe mélysége é őszint lír szóla meg

10163.h

CÍMSZ Ant

SZEMÉLYNÉ Ant Sánd

SZÓCIK Sándo í hírlapír szü Nagyvárad 188 M fiatalkoráb hírlapí let tö nagyvára újságn vo munkatárs ugyanakk m budapes lapok dolgozot E ide Nagyvára Nap szerkesztő vol Na propagá buzgalomm szegődö huszad száz ele mode magy irodal szolgálatáb állítot öss Holn mode lír antológián Ad Babit Juhá Gyu st 190 Nagyvárad megjele el köteté amelyh programsze harci elősz ír Tö ízb já skandin országokba amelyekn na ír köz többek lefordíto magyarr 19 ó Pozsonyb lapszerkeszt Elbeszé műve amelyekb er szociál érz lélekelemz mélyreha tehetsé nyilván me következő trondhej herc kíséretébe Jör történet csodálat sze katon munk fi Ak élne Ünn le holna Lavi Péte színpad megpróbálkozo mest cí egyfelvonás színművéve Nemcs mi ír han mi szobrá figyelemremél tehetségr te tanúságo Legutó megjelent 192 Garabonci én összegyűjtö verse amelyekb mélység őszin lí szól me

10163.

CÍMS An

SZEMÉLYN An Sán

SZÓCI Sánd hírlapí sz Nagyvára 18 fiatalkorá hírlap le t nagyvár újság v munkatár ugyanak budape lapo dolgozo id Nagyvár Na szerkeszt vo N propag buzgalom szegőd husza szá el mod mag iroda szolgálatá állíto ös Hol mod lí antológiá A Babi Juh Gy s 19 Nagyvára megjel e kötet amely programsz harc elős í T íz j skandi országokb amelyek n í kö többe lefordít magyar 1 Pozsony lapszerkesz Elbesz műv amelyek e szociá ér lélekelem mélyreh tehets nyilvá m következ trondhe her kíséretéb Jö történe csodála sz kato mun f A éln Ün l holn Lav Pét színpa megpróbálkoz mes c egyfelvoná színművév Nemc m í ha m szobr figyelemremé tehetség t tanúság Legut megjelen 19 Garabonc é összegyűjt vers amelyek mélysé őszi l szó m

10163

CÍM A

SZEMÉLY A Sá

SZÓC Sán hírlap s Nagyvár 1 fiatalkor hírla l nagyvá újsá munkatá ugyana budap lap dolgoz i Nagyvá N szerkesz v propa buzgalo szegő husz sz e mo ma irod szolgálat állít ö Ho mo l antológi Bab Ju G 1 Nagyvár megje köte amel programs har elő í skand országok amelye k több lefordí magya Pozson lapszerkes Elbes mű amelye szoci é lélekele mélyre tehet nyilv követke trondh he kíséreté J történ csodál s kat mu él Ü hol La Pé színp megpróbálko me egyfelvon színművé Nem h szob figyelemrem tehetsé tanúsá Legu megjele 1 Garabon összegyűj ver amelye mélys ősz sz

1016SZEMÉL S

SZÓ Sá hírla Nagyvá fiatalko hírl nagyv újs munkat ugyan buda la dolgo Nagyv szerkes prop buzgal szeg hus s m m iro szolgála állí H m antológ Ba J Nagyvá megj köt ame program ha el skan országo amely töb leford magy Pozso lapszerke Elbe m amely szoc lélekel mélyr tehe nyil követk trond h kíséret törté csodá ka m é ho L P szín megpróbálk m egyfelvo színműv Ne szo figyelemre tehets tanús Leg megjel Garabo összegyű ve amely mély ős s