10166.htm

CÍMSZÓ: Antiszemita

SZÓCIKK: Antiszemita. A sémi népfaj politikai és társadalmi ellensége. Szempontjai ugyanazok, mint azoknak, akik a színes fajták ellenségének vallják magukat. Vágy a sémiták alacsonyabb rendűségét vitatja és méltatlannak tartja őket arra, hogy a társadalmi élet keretei között az emberi egyenjogúság alapján helyezkedjenek el, vagy képességeiknek oly méretű befolyásától tart, ami veszedelmezteti azoknak az érdekeit, akik a gazdasági berendezkedés szabad versenyében kisebb esélyekkel vesznek részt. Az A. kifejezetten csak a zsidóságban látja a maga érdekeinek ellenlábasát és így elvi szempontjainak meghatározása az A. szó kifejezésével szélesebb területet határol körül, mint amennyit valóban magába foglal. (l. Antiszemitizmus).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 166. címszó a lexikon => 40. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10166.htm

CÍMSZÓ: Antiszemita

SZÓCIKK: Antiszemita. A sémi népfaj politikai és társadalmi ellensége. Szempontjai ugyanazok, mint azoknak, akik a színes fajták ellenségének vallják magukat. Vágy a sémiták alacsonyabb rendűségét vitatja és méltatlannak tartja őket arra, hogy a társadalmi élet keretei között az emberi egyenjogúság alapján helyezkedjenek el, vagy képességeiknek oly méretű befolyásától tart, ami veszedelmezteti azoknak az érdekeit, akik a gazdasági berendezkedés szabad versenyében kisebb esélyekkel vesznek részt. Az A. kifejezetten csak a zsidóságban látja a maga érdekeinek ellenlábasát és így elvi szempontjainak meghatározása az A. szó kifejezésével szélesebb területet határol körül, mint amennyit valóban magába foglal. l. Antiszemitizmus .

10166.ht

CÍMSZÓ Antiszemit

SZÓCIKK Antiszemita sém népfa politika é társadalm ellensége Szempontja ugyanazok min azoknak aki színe fajtá ellenségéne valljá magukat Vág sémitá alacsonyab rendűségé vitatj é méltatlanna tartj őke arra hog társadalm éle kerete közöt a ember egyenjogúsá alapjá helyezkedjene el vag képességeikne ol méret befolyásátó tart am veszedelmeztet azokna a érdekeit aki gazdaság berendezkedé szaba versenyébe kiseb esélyekke veszne részt A A kifejezette csa zsidóságba látj mag érdekeine ellenlábasá é íg elv szempontjaina meghatározás a A sz kifejezéséve széleseb területe határo körül min amennyi valóba magáb foglal l Antiszemitizmu

10166.h

CÍMSZ Antiszemi

SZÓCIK Antiszemit sé népf politik társadal ellenség Szempontj ugyanazo mi azokna ak szín fajt ellenségén vallj maguka Vá sémit alacsonya rendűség vitat méltatlann tart ők arr ho társadal él keret közö embe egyenjogús alapj helyezkedjen e va képességeikn o mére befolyását tar a veszedelmezte azokn érdekei ak gazdasá berendezked szab versenyéb kise esélyekk veszn rész kifejezett cs zsidóságb lát ma érdekein ellenlábas í el szempontjain meghatározá s kifejezésév szélese terület határ körü mi amenny valób magá fogla Antiszemitizm

10166.

CÍMS Antiszem

SZÓCI Antiszemi s nép politi társada ellensé Szempont ugyanaz m azokn a szí faj ellenségé vall maguk V sémi alacsony rendűsé vita méltatlan tar ő ar h társada é kere köz emb egyenjogú alap helyezkedje v képességeik mér befolyásá ta veszedelmezt azok érdeke a gazdas berendezke sza versenyé kis esélyek vesz rés kifejezet c zsidóság lá m érdekei ellenlába e szempontjai meghatároz kifejezésé széles terüle hatá kör m amenn való mag fogl Antiszemitiz

10166

CÍM Antisze

SZÓC Antiszem né polit társad ellens Szempon ugyana azok sz fa ellenség val magu sém alacson rendűs vit méltatla ta a társad ker kö em egyenjog ala helyezkedj képességei mé befolyás t veszedelmez azo érdek gazda berendezk sz verseny ki esélye ves ré kifejeze zsidósá l érdeke ellenláb szempontja meghatáro kifejezés széle terül hat kö amen val ma fog Antiszemiti

1016

CÍ Antisz

SZÓ Antisze n poli társa ellen Szempo ugyan azo s f ellensé va mag sé alacso rendű vi méltatl t társa ke k e egyenjo al helyezked képessége m befolyá veszedelme az érde gazd berendez s versen k esély ve r kifejez zsidós érdek ellenlá szempontj meghatár kifejezé szél terü ha k ame va m fo Antiszemit