10167.htm

CÍMSZÓ: Antiszemitizmus

SZÓCIKK: Antiszemitizmus, a) Az A. általában. A sémiták, közhasználati értelemben a zsidók ellen irányuló mozgalom. Áramlatszerűen torlódott bele napjainkba és történelmi eredete az ókorba nyúlik vissza. Evolúciós fejlődése épp annyira magyarázható, mint minden történelmi megnyilvánulásé, amely átalakító hatással volt az emberi társadalomra. Az A. gazdasági törvényszerűségek hatása alatt bontakozott ki az ókori ember önkénytelen cselekvéseiből a mai világrend tudatos gazdaságpolitikájáig. Ezt a folyamatot sokféle érzelmi szempont támogatta az évszázadok váltakozó életszemlélete szerint és az elnyomási tendencia, amely a zsidók ellen érvényesült, mindig talált a hatalmi érdekek védelmére olyan támogató érveket, amelyek a kor szellemét mindenben kifejezésre juttatták. A divatozó szellemi áramlatok, így a középkor vallási vakbuzgósága, majd a hazafias önzés olyan erkölcsi bátorságot adott az A.-nak, amely valósággal a mozgalom indító energiájává lett a tömegek lelki életében, bárha a gyűlöletre sarkantyúzó népösztönök nem erősebbek azoknál, amelyek szeretetre buzdítanak. Az ösztönös ellenszenv egyébként nem is olyan mély forrás, amely évszázadokon át táplálhatna egy akkora dinamikájú indulatkomplexumot. Az A. gazdasági érdekű mozgalom volt már kiindulásában is, mert különben nem tarthatta volna magát fenn évszázadokon keresztül. Az egyháznak minden zsidóellenes fellépése főleg gazdasági megszorításokat követelt az egész középkoron át. A térítés eredményei, ha még olyan nagyok voltak is, nem elégítették ki és nem nyomták el a gazdasági féltékenységet. Hogy a megkeresztelkedéssel sem látták megvédettnek a hatalmi többség érdekeit, az kitűnik a középkori «álkeresztények» (l. o.) ellen irányult elégedetlenségből, mivel úgy vélték, ezek csak azért vették fel a kereszténységet, hogy jobb társadalmi és gazdasági elhelyeződést találjanak. Mindamellett a keresztény egyház terjeszkedési törekvése nagyban segítette a zsidóellenes mozgalom kifejlődését és bizonyos periódusokban az teljesen az egyház eszközévé lett. Abban mindenesetre kételkedni kell, mintha az egyház maga hozta volna létre az A.-t. A faji elfogultság ősi princípiumai jutottak érvényre ebben a mozgalomban és ez az elfogultság mindig ott jelentkezett a leértékelés tendenciájával, ahol valamely nép kisebbségben élt, szétszórt szigetenként egy nagyobb néptengerben. Az elnyomottságból kisarjadó életigények mindig összeütközésbe kerülnek az uralkodó néposztály gazdasági érdekeivel, mert a folytonos gazdasági küzdelem és a kiegyensúlyozatlan gazdasági helyzet az ököljog korszakát teremti vissza és az erősebb pártjára billenti a mérleget. A jelentősebb számú népkisebbség érezhetőbb és kíméletlenebb elnyomást vált ki, ez pontosan ellenőrizhető a zsidóknak a különböző országokban lévő helyzetéből. Az A. a cári Oroszországban volt a legerősebb, mert a zsidók itt éltek legnagyobb számban. Az A.-t természetszerűleg fokozta az a körülmény, ha a zsidók gazdasági és politikai befolyáshoz jutottak. A zsidóellenes mozgalom ilyen esetben mindenekelőtt odairányul, hogy a zsidókat megfossza politikai egyenjogúságuktól, hogy a társadalmi érvényesülésüket megakadályozza és hogy visszaállítsa azokat a korlátokat, amelyeket a korszellem már régen ledöntött. Az A. a maga elnevezésével és programjával mindössze félszázados múltra tekinthet vissza, de a zsidóellenes tendencia, amely a középkorban mindvégig megnyilvánult, a legszorosabb összefüggésben van vele és az A. eredetét is nyilvánvalóan abban kell keresni. A magyar történelem során a középkor A.-a külföldi hatások nyomán keletkezett, nem azért, mintha Magyarországon a rendezettebb és könnyebb életlehetőségek elsimították volna a gazdasági küzdelmet, hanem, mert a magyar és zsidó tömegek osztály-elhelyezkedése a honfoglalás-korabeli időkben azonos volt, azonkívül pedig a zsidóság faji megkülönböztethetősége, a magyar államalakulás legelején még nem volt föllelhető annyira, hogy az faji harcokat provokálhatott volna. A magyar nép a zsidósággal egészen sajátságos vonatkozásban került össze a kazárok (l. o.) révén, akik rokonszármazásuk és azonos életkörülményeik folytán fegyvertársai lettek a honfoglaló magyaroknak. Ezek a kazárok zsidóhitűek voltak, de ez nem lehetett ok a szembekerülésre, mert a pogány magyarok a kazárok vallási szertartásaival szemben a legteljesebb közönnyel viseltettek. A zsidóellenes hangulat csak akkor ébredezett, amikor a kereszténység elterjedésének idején a kazárok is megkeresztelkedtek és a megkeresztelkedettek beolvadtak a magyarságba, míg azok, akik zsidóhiten maradtak, felszívódtak a nyugattól betelepült sémita zsidók zárt és nem keveredő népi egységébe. A vallási türelmetlenség, amelyet Magyarországon a kereszténység terjesztői honosítottak meg, már a fajok küzdelméből táplálkozott és a gazdasági ellentétekből előszeretettel fejlesztette ki a maga egyházpolitikai érdekeit. b) Az A. külföldön és az irodalomban. Az ókori zsidógyülölet, amely a vallási és faji kényszer-elkülönítettség miatt fennállott, kitűnik már Eszter könyvének III. 8. fejezetéből is. Az ókori görög és római írók műveiben, így Apion alexandriai polemikusnál és a római Tacitusnál ugyancsak olvashatók azok a vádak, amelyeknek alapja a faji elkülönülés, a vallási szertartások és különleges szokások. Tacitus egyenesen azzal vádolta meg a zsidóságot, hogy nem részese a civilizációnak. A zsidók ellen megnyilvánult ilyen ellenszenvet kétségtelenül legelsősorban a zsidó nemzeti öntudat váltotta ki, bár ez az ellenszenv egyáltalán nem volt olyan általános jellegű, mint a középkor zsidógyűlölete. Ha az ókorban a zsidók vallási elkülönülése ütközőponttá lehetett, még inkább annak kellett lennie a középkorban, amikor a vallási elfogultság engesztelhetetlenül éleződött ki a kereszténységből. A középkor második felében az Antikrisztust látta a zsidóságban minden zsidóellenes agitátor, de túl a vallási türelmetlenség szentesített eszközein, a köznapi élet rideg tényei állottak: a legkíméletlenebb gazdasági elnyomatás. A terménygazdálkodásból kiszorították a zsidóságot és rákényszerítették a pénzgazdálkodásra. De a pénzüzlet és a kereskedelmi tevékenység is számtalan vádra adott alkalmat és a tizennegyedik századtól kezdve az uzsora vádjától kezdve, az ostyamegszentségtelenítésen és kútmérgezésen át a vérvádakig a rágalmak özöne érte a zsidóságot. Később a könyvnyomtatás jelentett nagy propagandaerőt a zsidóellenes mozgalmaknak és mint Alonts de Espina munkája, a Fortalicium fidei, más izgató művek is befolyásolták a közhangulatot a zsidóság ellen. Az újabb kori A. a középkori A.-val szemben már alakultabb teóriákkal dolgozik és míg a középkori A.-t a tudatlansággal járó sötét elfogultság jellemzi és a gazdasági szempontokat vallási fanatizmussal álcázza, a modern A. a faji kérdést helyezi előtérbe, bár e mögött is a gazdasági rugók húzódnak meg. Ez az A. tulajdonképpen a nagy francia forradalom utáni időből származik, amikor a polgári jogoknak a teljes vallásszabadság és a törvény előtti egyenlőség lett az alapja. Szemben ezzel a polgári liberalizmussal a reakció kimutathatólag mindenütt a zsidókat támadja és az idők alkalmassága szerint állandóan ébren tartja az ú. n. zsidókérdést (l. o.). Ma már kevéssé ismeretes az a történelmi tény, hogy a waterlooi csata után is nyomban megszólalt a reakció és a zsidóellenes pamfletek sorozatával árasztotta el a nyugati államokat. A XIX. század folyamán, amikor a liberalizmus államalkotó munkájában a zsidók számottevően részt vettek, a modern A. főleg akkor nyomult előtérbe. A nyomtatott szó félremagyarázása is használatos eszköze lett az A.-nak, így Gobineau grófnak, főleg pedig Renannak szándékoltan félremagyarázták egyes megállapításait és ezzel vetették meg alapját a faj védelmi teóriának (l. Fajvédelem). Gobineau különíti el az árja és a sémi fajt egymástól az utóbbi hátrányára azt inferiorisnak bélyegezvén, Renan pedig azzal lett akaratlanul is a nyolcvanas évek A.-ának kútforrása, hogy felemlítette a sémi faj tulajdonságait és megjegyzi azokat a karakter-béli hiányokat, így a bátorság hiányát, amit a zsidóknál észlelt. Megállapítja ugyanekkor azt is, hogy a korabeli zsidóság egyáltalában nem faj, sőt ő a zsidóságnak, mint rácénak a létezését is tagadásba veszi. A nagy és a zsidóság iránt egyébként melegen érző tudósnak ezt a ma már elfelejtett és gyenge alapokon álló elméletét aknázták ki céljaikra és elméleteik megalapozására a porosz A. modern megalapítói, akik mellett ott találunk néhány kiváló nevet is. Ilyen volt a centrumpárt egyik megalapozója, a sok tekintetben felvilágosult Kethler püspök, Palacky, a kiváló cseh történetíró, a nagy Richárd Wagner, azonkívül Paulus heidelbergi teológiai tanár már a negyvenes években. A teoretikus és finomabb kivitelű A. a német A.-sal egyidejűleg kezdődött Franciaországban, ahol a napóleoni éra óta a zsidók politikai és társadalmi előretörése érezhetővé vált. Ez az A. szinte kizárólag a köztársaság-ellenes royalisták szelleme. A mozgalom legkimagaslóbb embere Edouard Drummond volt, a «La libre parcle» c. napilap megalapítója (1882) és a La Francé juif {1886) c. hírhedt mű szerzője. Az ő általa életben tartott mozgalom robbant ki a Dreyfus perben, amely az egész világ előtt nyilvánvalóvá tette az A. akciórendszerét, S. R c) Az A. célja és harcmodora. Körülhatároltan az A. célja a zsidók társadalmi és politikai egyenjogúságának megszüntetése. Az 1800-ig tartó elkülönítés és jogfosztottság után, mikor a zsidók a polgári társadalomban elfoglalták a maguk helyét, programszerűséget vett fel a zsidóellenes mozgalom és a mindenfelé alakuló különböző antiszemita pártok programja összeegyeztethető a következőkben: keresztény államot, illetve keresztény közigazgatást, iskolát és igazságszolgáltatást; a zsidók eltiltását az állami és közhivatalokból; a jogegyenlőség felfüggesztését a zsidókra nézve és reájuk külön jog (zsidójog) megállapítását, a zsidó bevándorlások eltiltását követelik. Találhatunk ennél még messzebbmenő programokat is, amelyek a zsidók vagyonának elkobzását célozzák s amelyek gazdasági téren is meg akarják akadályozni a zsidók fejlődését. Néhány elvakult antiszemita programcsináló a zsidók agyonveretését is javasolja. (Carl Paatsch, Ahlwardt és az osztrák Schneider, antiszemita képviselő.) - Időről-időre minden országban föltűnnek az antiszemitáknak már számtalanszor megcáfolt rágalmai és koholmányai. Ezek között legismertebbek: 1. Az «Alliance Israelite» (l. o.) zsidó világuralmat készít elő. Ezt a rémlátást az 1860. Párisban alakult s világszerte ismert jótékonysága intézmény megalapítójának, Crémieux-nek meghamisított beszédére alapítják. 2. A zsidók űzik a leánykereskedelmet. 3. Nem akarnak részt venni az ország védelmében. 4. Nem végeznek államalkotó munkát. 5. Elkerülik az ipari és földművelő munkát. 6. Uzsorát űznek. 7. Rituális gyilkosságokat követnek el. 8. Kizsákmányolói a munkás osztálynak. 9. Felforgatók és forradalmárok. Az államrendre nézve veszélyesek. Az A. fegyverei közé tartozik még a Sulchan Áruch (l. o.) és a Talmud (l. o.) egyes helyeinek meghamisítása, vagy téves fordítása, továbbá az a valótlan állítás, hogy a zsidóságnak egy Kahal című (l. o.) titkos, keresztényellenes könyve van. d)A kereszténység az A. ellen. Nyilvánvaló, hogy az A. ellentétben áll a keresztényi szeretet erkölcsével s a szeretet helyett gyűlöletet hirdet. Ezért maguk a keresztény teológusok is tiltakoznak az A. ellen. 1890-ben egy Londonban tartott meetingen Manning bíbornok-érsek felemelte tiltakozó szavát a pogromok ellen. Az ismert bécsi jezsuita páter, Viktor Kolb(1892)pedig az egyetem templomában tartott beszédében tiltakozott az A. ellen. Bűnnek bélyegezte az embertársunk ellen irányuló gyűlöletet, mert minden felebarátunkat szeretni kell és a zsidó, épen úgy, minta keresztény és minden más ember isten képmására teremtetett. Ahogy voltak pápák, mint V. Sixtus, III. Pál, IX. Pius, XIII. Leo, akik szót emeltek a zsidóságért, úgy az újabb kori antiszemiták ellen is gyakran a főpapság vette védelmébe a zsidókat. - Az A; ellen különben úgy Németországban (1890), mint Ausztriában (1891) védőegyesületek alakultak, amelyeknek tagjai főleg a felvilágosult keresztény tudósok és társadalmi előkelőségek soraiból kerültek ki. Így Ausztriában Metternich herceg és a hercegnő, Billroth tanár, Krafft Ebing, Uhl, a legfelsőbb törvényszék elnöke, Kronawetter politikus, báró Ebner-Eschenbach írónő, Nothnagel, a híres orvostanár stb. voltak tagjai az egyesületnek. e) Az A. magyarországi története. (l. Az Árpád házi királyok alatt). Magyarország első két századában még érintetlenül fennállottak a zsidók szabadságjogai, de a kereszténység végleges diadala után, Szt. László uralkodása alatt már jelentkezett a zsidóellenes törekvések legelső jele. A szabolcsi zsinat (l. o.) zsidókra vonatkozó végzéseket hozott. Megtiltotta a keresztény-zsidó vegyes-házasságokat, elrendelte a keresztény rabszolgáknak zsidókézből való felszabadítását és a zsidó számára is kötelezővé tette a vasárnapi munkaszünetet. Mindezek a rendeletek a kánoni jog befolyásaként jöttek létre és mégis túl az egyházi szempontokon a vegyes-házasság ellen való tilalomból a fajvédelmi törekvés, a vasárnapi munkaszünetből a gazdasági verseny korlátozásának szándéka tűnik ki. Zsidógyűlöletet ezek a rendelkezések még nem árultak el, a zsidók elnyomását sem kísérlik meg azzal a kérlelhetetlenséggel, amely később vált szokássá, mindössze a keresztényi buzgalom jellegét viselik magukon. 1092-ben még ez így volt. A szigorú anyagi szempontok Kálmán király rendeleteiben mutatkoznak meg. 1102-ben a püspöki városokba való beköltözésre kényszerítik a zsidó földművelőket és föld birtokosokat csak azért, hogy a dézsmát a püspökök könnyebben ellenőrizhessék. Kálmán későbbi zsidótörvénye (l. Kálmán zsidótörvénye) is csak a zsidók és keresztények közötti pénzkölcsönnel és kereskedelemmel foglalkozik és ugyancsak kiterjeszkedik a zsidók rabszolgatartásának kérdésére. Az esztergomi zsinat 1114 elején már lehetetlenné tette a zsidók számára a földművelést és rászorította őket az adás-vevésre és a kölcsönügyletekre. A II. Endre által 1222. kiadott aranybulla (l. o.) az állami hivatalok viselésétől fosztja meg a zsidókat és 1233. a beregi esküben (l. o.) erősíti meg a szentszéki követtel kötött ama szerződését, amely a zsidókat továbbra is eltiltja a közhivatalok viselésétől és megígéri, gondoskodni fog arról, hogy a zsidók megkülönböztető jelet viseljenek a ruhájukon. ugyancsak megtiltja a zsidóknak a keresztény rabszolgák tartását. Kiterjeszkedik az eskü a zsidó-keresztény házasságokra, vagyoni elkobzást és örök rabszolgaságot szab ki büntetésül mindkét fél részére. - Noha az ország gazdasági bajain és a nép nyomorán mindez nem javított, a zsidók mégis korlátok közé kerültek, amelyeket az egyház állított fel számukra. A zsidók rabszolgatartásának megtiltása itt semmiképpen sem humanisztikus célt szolgált, hanem egyedül zsidókat megszorító intézkedést, mert pl. 1288. az esztergomi érsek még vámot szedett a rabszolga kereskedőtől és a rabszolgavásár is tovább tartott. Az 1279-i budai zsinat (l. o.) a keresztényeknek és a zsidóknak egy födél alatt való együttlakásukat tiltja el, valamint azt, hogy keresztény zsidóval barátságosan érintkezzék. Azonkívül a zsidókra kötelezően előírja a vörös folt viselését a ruházatukon és kimondja, hogy közhivatalt most sem bízhatnak rájuk. Jellemző a középkor viszonyaira, hogy IV. Bélának 1231. kiadott zsidótörvénye, (l. Béla (IV.) zsidótörvénye), amely a zsidók szabadságjogainak biztosítására szolgált, oly rövid idő alatt hatálytalanná vált, hogy a budai zsinat már ismét megszorításokat írhatott elő. Igaz, az egyház egy pillanatig sem nyugodott bele a zsidók változott helyzetébe, mert már 1262. IV. Orbán pápa levélben tiltakozott IV. Bélánál a zsidók szabadságjogai ellen és a zsidókat így aposztrofálta: «kiket saját vétkük örök szolgaságra kárhoztatott». A budai zsinat eredményeképp a zsidók és keresztények egymással való viszonya olyan feszültté lett és a zsidók társadalmi helyzete annyira leromlott, mint ismét csak száz évvel később, ugyancsak külföldről jövő befolyás következtében. Ez idő alatt azonban a feszültség lassan felengedett, mert a budai zsinat határozatai nem jutottak érvényre és a magyar nép barátságos hajlamát még nem rontotta meg a gyűlölködés. E korszakból csak egy kegyetlen esemény emléke maradt fenn, 1250-80 körül Pozsonyban elégették rabbi Jonáthot és társait. Meg kell azonban állapítanunk, hogy míg a XIV. század első felében egész Európában a legkegyetlenebb zsidóüldözések folytak, Magyarországon a zsidók nyugalomban éltek. 1301-ig Magyarország az Árpád-házból való királyok uralma alatt állott. Uralkodásukat a zsidókra nézve az a törekvés jellemzi, hogy jogviszonyaikat törvény által szabályozzák. Szt. László uralkodásának végére esik az első keresztes hadjárat megindulása. A keresztes hadjáratok külön véres lapjait alkotják Európa zsidósága történelmének. Az első keresztes hadak rendje László halála következtében 1095. felbomlott és útjában mindenütt pusztított. Kálmán király verte szét a zsidómészárló hordákat. A második keresztes hadjárat II. Endre uralkodásának idejére esik (1205- 1235). Ez a sikertelen vállalkozás súlyos következményekkel járt az országra nézve és ezért ugyancsak a zsidóságot okolták. 1274-ben újabb keresztes háborút hirdettek és X. Gergely pápa a kereszteseket abban a kiváltságban kívánta részesíteni, hogy fölmentessenek a zsidó hitelezőknek járó kamatok fizetése alól. Felhívása azonban eredmény nélkül hangzott el, mert az akkori magyar jogfelfogás még nem tekintette közprédának a zsidók vagyonát. A keresztes hadaktól pedig összehasonlíthatatlanul sem szenvedtek a magyar zsidók annyit, mint külföldi hittestvéreik, akiket ezerszámra kardélre hánytak a keresztes vitézek. (V. ö. Kohn S., «A zsidók története Magyarországon))), (2. A vegyesházi királyok alatt a mohácsi vészig). 1301-ben III. Endre elhalálozásával kihalt az Árpádok férfiága. Ez a Magyarország történelmében korszakot alkotó esemény a magyar zsidók sorsát egyelőre nem befolyásolta. Vagy hat évtizedig még háborítatlanul éltek, mialatt a külföldi zsidóság a legborzalmasabb időket élte át. 1335. XII. Bence pápa szentszéki parancsot adott, hogy a pozsonyi ciszterciták szomszédságában lévő zsinagógát rombolják le, (l. Templomrombolás) a parancs végrehajtásáról azonban nem maradt fenn történelmi bizonyíték. Az akkori magyar viszonyokat tekintve, ilyen parancs aligha volt keresztülvihető. Nagy Lajos uralkodása borít sötét emléket a zsidók történelmére, mert a nagy király, akinek igazságszeretetét és lovagiasságát annyian magasztalták, csak a középkor szelleme szerint juttatta kifejezésre ezeket az erényeket. A zsidóknak csak megpróbáltatások sorozata jutott osztályrészül. Mert hitüket megtagadni nem akarták, Nagy Lajos az országból való kiűzetésüket rendelte el (l. Kiűzetés). 1360-1364-ig tartott a száműzetés és ez is csak azért ilyen rövid ideig, mert az ország a zsidókat, akik a pénz forgalom közvetítői voltak, nehezen nélkülözhette. A kiűzetés nagy anyagi veszteségeket okozott a zsidóságnak, már csak azért is, mert ingatlanaikat, amelyeket elköltözésükig nem értékesíthettek, a kincstár lefoglalta. És ugyancsak semmisnek nyilváníttattak az egyévi határidő alatt be nem mutatott adóslevelek. A zsidók visszatérése után látjuk egészen határozott nyomait a városok zsidóellenes hangulatának. Minden város külön-külön alázta és szorította a zsidókat és ebben elől jártak a német lakosú városok, amelyek elsőnek honosították meg az akkori Németország türelmetlen korszellemét. A céhek is arra törekedtek, hogy a gazdasági életből is minél jobban kiszorítsák a számottevő zsidó konkurenciát és befolyásukat odairányították a városoknál, hogy azok külföldi mintára megszorító helyi zsidó törvényeket bocsátottak ki. A megszégyenítő és megalázó törvények korszaka volt ez és a zsidó jelek és zsidóöltözetek (l. Zsidójel; Zsidóöltözet) köteles viselete is erre az időszakra esik. Csak 1620 táján szüntették meg a megbélyegző öltözet viseletének kényszerét. Külön vámot szedtek a zsidóktól és Sopronban 1377. egy közút «zsidó vám» nevet viselt. Külön zsidó adót (l. o.) róttak ki rájuk, a vallási szertartásokhoz szükséges bor után adót vetettek ki, ennek fizetését azonban 1371 körül Pozsonyban megtagadták. Legjellemzőbb volt az 1376 körül Pozsonyban kiadott zsidótörvény (l. Zsidótörvények), amely az eddigi joggyakorlattól eltérően újabb megszorításokat állapított meg a zsidók rovására. Rosszemlékű az ú. n. Zsidókönyv (l. o.), amelybe a keresztény és zsidó közt kötött pénzüzleteket vezették be. A városok zsidóellenes hangulata azonban az 1421. befejezett német Budai Törvénykönyvben (l. o.) mutatkozik meg leginkább. Ez a törvénykönyv is előírta a zsidó öltözetet és a hírhedt sárga foltot, (l. o.) aminek viseletére a zsidókkal együtt a kéjnőket is kötelezték. A városok zsidógyűlölete különféle formákban jutott kifejezésre és némely városi hatóság valósággal hivatalból megbélyegezte a zsidókat. A pozsonyi zsidóságnak a XV. században történt hivatalos összeírását egybefoglaló összeíró-ív «A gonosz zsidók lajstroma» (l. o.) címet viselte. A zsidók személyi biztonságának veszélyeztetése is napirenden volt ezekben az időkben, főleg pészach ünnep idején. Az idők során a kovásztalan kenyér ünnepén való zsidóháborgatásból fejlődtek ki a veszedelmes vérvádak (l. o.), amelyek az ünnepi rituáléból igyekeztek zsidóellenes vádat koholni. - Gazdasági vonatkozásokban különféle megkárosító intézkedések mellett valósággal törvényesen intézményesítették az ú. n. «levélölést», (l. o.) azt a királyi jogot, amely a zsidók követeléseit, illetve adósleveleit érvénytelenítette. Mivel a zsidók főleg pénzügyletekkel foglalkoztak már ebben az időben, az ilyen intézkedések a legsúlyosabb anyagi veszteségek viselésére kényszerítették őket. Hasonló királyi önkény volt az is, mikor 1392. Zsigmond király felmentette a pozsonyi polgárokat a zsidóktól felvett kölcsönök visszafizetésére. Az ilyen törvénytelenségek untalan megismétlődtek, mint Albert uralkodása alatt Nagyszombatban, ahol a város valamennyi polgárának elengedte a kamatok visszafizetését a zsidó hitelezők rovására. V. László uralkodásának idején vált megint súlyossá a zsidók helyzete. A városok ismét kíméletlen adókat vetettek ki rájuk, főleg Pozsony városa nem ismert határt a telhetetlenségben és hogy a nagy adóösszegeket kicsikarhassa, többeket börtönbe vetett. V. László sem feledkezett meg a zsidókról, mikor 1453. év elején Pozsonyban járt, - a lakosságnak elengedte a zsidóknak járó kamatok visszafizetését. Mikor Kapisztrán János, a «zsidók ostora» (l. o.) a külföldi véres zsidóüldözések után a magyar történelem előterébe került, ez az idő veszedelmek nélkül múlott el a magyar zsidóság fölött, mert az ország népének mentalitása távol állott a bestialitástól és a zsidóellenes külföldi áramlat megtört a magyar nép karakterén. - Mátyás király uralkodása általában személyi biztonságot jelentett a zsidók számára, az igazságos hírében álló királynak a zsidókkal szemben megnyilvánult nem egy intézkedése azonban magán viselte a kor türelmetlen szellemét. 1475. a pozsonyi zsidóknak megtiltotta, hogy keresztényektől kölcsönzött összeg fedezetéül ingatlant zálogba vehessenek. Ezt a tilalmát azzal indokolta, hogy az elzálogosított ingatlanoknak zsidó kézre való jutása «nyilvános botrány az összes kereszténységre nézve». Kimondta azt is, hogy minden jó kereszténynek törvényes kötelessége a zsidókkal való közlekedést lehetőleg kerülni. Ugyanez évben pedig oly értelmű rendeletet is bocsátott ki, amely Pozsony városa hatóságát felmenti azon kötelesség alól, hogy pozsonyi zsidóknak nem pozsonyi polgárokkal szemben igazságot szolgáltasson. Az adózásnál sem azok a gazdasági és pénzügyi szempontok irányították, amelyeknek alapja a nemzetgazdaság általános érdeke. Mátyás alatt ötször annyi adót fizettek a zsidók, mint László uralkodása idején és a török háború költségeinek fedezésére 1459. vagyonuk huszadrészével kellett adózniuk. A zsidók pénzügyi követeléseivel szemben épp az a magatartás jellemzi, mint elődeit. 1467. Pozsony lakóinak félévi halasztást ad zsidó adósságaik visszafizetésére, 1475. elengedi neki a zsidó kamatok felét. 1462. a nagyszombatiakat teljesen felmentette a kamatok visszafizetésének kötelezettsége alól, 1486. a tűzvész károsultjainak az egész tőke visszafizetését elengedte, 1488. pedig az összes kamatok visszafizetését engedte el a nagyszombati polgároknak. - Mátyás uralma idején kezdődött az ország zsidóságának elszegényedése, a zsidóság történelmének legszomorúbb korszaka azonban az ő halálával kezdődik és ez idő egybe esik Magyarország legsúlyosabb korszakával. Mátyás halála után a pártküzdelmek és zavargások közepette a középkor minden szörnyűsége szabadon lábra kapott. A városok megtámadták a védtelen zsidókat, Nagyszombatban, Tatán és Sopronban zavargások törtek ki és Sopron városa valamennyi zsidó lakosát börtönbe vetette azzal, hogy csak akkor helyezi szabadlábra őket, ha adósaiknak elengedik összes tartozásukat. Corvin János, Mátyás fia is türelmetlenül bánt a zsidókkal és ő maga is helyeselte, mikor Tata városa bántalmazta és kiűzte (l. Tatai kiűzetés) a zsidókat. Sőt ő, mint Tata birtokosa, a várnagyoknak meghagyta, hogy minden zsidót űzzenek ki és vagyonukat foglalják le. 1490 után II. Ulászló azzal kezdte uralkodását, hogy serege felszerelésére a pénzt a zsidóktól hajtotta be és 1491. pedig a pozsonyi zsidók közül többeket börtönbe vettetett, hogy így csikarhassa ki belőlük a szükséges összegeket. II. Ulászló a minden oldalról sanyargatott zsidókra rendkívüli adókat vetett ki és állandó szokássá vált, hogy egyes községek előkelő tagjait túszul Budára hurcolták addig, míg a község le nem fizette a rája kivetett adót. Ugyanúgy zsaroltak az országnagyok és a zsidók minden igyekezete hiábavaló volt, hogy visszaszerezzék régebbi jogaikat. II. Ulászló uralkodása alatt ütötte fel fejét a rettentő vérvád, amely eddig csak távoli rémként sötétlett. És most, mikor már lejárt a középkor, a magyar zsidók számára az újkor küszöbén kezdődött a megpróbáltatások legszörnyűbb időszaka; 1494. Nagyszombatban a legképtelenebb vérvádat koholták, (l. Nagyszombati zsidóégetés) kínpadra és máglyára hurcolták a bevádolt zsidókat. A nagyszombati máglya vészjel volt az országban, mert most már mindenütt fellobogott a szenvedély. Mindenfelé az országban kisebb-nagyobb zsidóhajszák kezdődtek és ilyenfajta véres zendülésben tört ki a népszenvedély 1494. Budán, amikor a tömeg megtámadta a zsidókat. Hasonló esemény ismétlődött meg 1496., amikor a zavargók megtámadták és kifosztották a zsidók házait. 1503. Sopron bebörtönözte a város zsidóságát. Pozsonyban pedig az utcán bántalmazták a zsidókat és akik a hatóságoktól kértek segítséget, azokat megbüntették. A zsarolások állandóan napirenden voltak és a király a zsidókamatok elengedésénél 1503. ugyancsak a meghonosult királyi önkény szerint járt el. A királyi városokban tűrhetetlenné vált a zsidók helyzete és Pozsonyból, ahol legrosszabbul bántak velük, 1506 előtt számosan elköltöztek. Az elköltöztek ingatlanait lefoglalták és a király megtiltotta a további költözködéseket, mert hogy az a kincstár kárára van. A visszatartott zsidókkal még keményebben bántak,mint régebben. A zsidókkal szemben érvényre jutott megkülönböztető és cseppet sem az egyenlőség alapján álló elbírálási rendszerből kell megemlíteni a német származású lealacsonyító zsidó esküt, melyet Werbőczi 1514. a Hármaskönyvébe iktatott és amely országszerte jogérvényre emelkedett. (l. Werbőczi zsidó esküje.) Az 1515-i esztendő is nagy veszedelmeket hozott a zsidók számára. A Dózsa-féle parasztlázadás nem kímélte a vidéken lakó zsidók életét és vagyonát. (l. Parasztlázadás). Ezenfelül Ulászló, hogy seregét felszerelhesse a lázadók ellen, igen jelentékeny rendkívüli adót vetett ki a zsidóságra. Jellemző e kor viszonyaira, hogy II. Ulászló 1516. bekövetkezett halála után, mikor II. Lajos került a trónra, a zsidóság egészen szokatlan formában kötött szerződéssel igyekezett elérni, hogy kiterjesszék rája is a személyi és vagyoni biztonságot. 1520-ban Báthory nádornak élete fogytáig négyszáz forint fizetésére kötelezték magukat, ha a zsidóság ügyét pártfogolja. Az akkori törvénytelen állapotok között nagy szükség volt a megvásárolt védelemre. A nyomasztó adók azonban továbbra is fennállottak és mert pénzre a kincstárnak szüksége volt, ezt a zsidókon hajtotta be, akaratuk és beleegyezésük nélkül. 1521. Farkas bazini gróf az uradalmán lévő zsidókat börtönbe záratta, hogy így csikarjon ki pénzt tőlük. A zsidóellenes hangulat akkor robbant ki veszedelmessé, mikor 1525. Szerencsés Imre (l. o.) ellen fordult a népszenvedély. Budán a tömeg megtámadta a zsidókat, házaikat kifosztotta és csak a harmadik nap verte szét a fosztogató hordákat Szapolyai György csapata. II. Lajos uralkodása alatt az országban elevenen tartotta magát a zsidógyűlölet, bár II. Lajos igyekezett elejét venni az igazságtalanságoknak. Már 1523. Pozsonyban egymást érték a zsidóüldözések, a soproniak pedig a király közvetlen intelme után mondtak le arról, hogy a zsidókat kiűzzék. A kisebb-nagyobb embertelenségek mellett a gazdasági megszorítások sem maradtak el, így 1525. rendelet tiltotta meg a pozsonyi és soproni zsidóknak, (valószínűleg a többi városok zsidóságának is), hogy azontúl posztóval, lovakkal és egyéb megtiltott árucikkekkel kereskedjenek. II. Lajos halálával, a mohácsi vész után egész új fejezete kezdődik a magyar zsidók történetének és a mohácsi vészig lezáródott kor zsidógyűlöletének általános okát a középkor türelmetlenségében kell keresni. Az Árpád-ház uralkodása alatt a törvényes intézkedések segítették, vagy gátolták a zsidóellenes tendenciát, amennyiben erről abban a korban már lehet beszélni. Az Árpád-ház kihalta után azonban az önkény került előtérbe. A városok és a korona egymással szemben való küzdelme a zsidókért kizárólag anyagi érdekek miatt történt, mert a városok nem akarták elismerni a korona kizárólagos tulajdonjogát a zsidók fölött. Ez a harc vezetett aztán a súlyos zsidóüldözésekre és ezt sínylette meg hosszú időkön keresztül az egész magyar zsidóság. Végül pedig ugyancsak a kíméletlen gazdasági verseny állította szembe a céheket a zsidó kereskedőkkel. A mai hivatalos és társadalmi A.-nak minden nüánszát megtalálhatjuk a középkor zsidóellenes intézkedéseiben, amely eleinte a közhivatali pályákról igyekszik kiszorítani a zsidókat, majd korlátozza a megélhetés lehetőségeit a gazdasági életben is. (V. ö. Kohn Sámuel, «A zsidók története Magyarországon».) (3. A polgárosulás korszakáig). 1526 aug. 29. volt a mohácsi gyásznap és az ezután keletkezett zavaros idők nem kímélték meg a zsidókat sem. Sopron az udvarnál azt a tanácsot kapta, hogy űzze ki a zsidókat és pénzüket, ezüstjüket tartsa vissza. A város erre kizavarta a zsidókat, ezután a polgárok behatoltak házaikba, az adósok lajstromát és a zálogokat elhordták és jószágaikat elhajtották. Mária királynő megengedte, hogy a város a zsidók házait eladja, de azok értékét egy éven belül juttassa el a zsidókhoz. A súlyos gazdasági bajok és a nagy veszteségek miatt forrongó tömeghangulat jó levezetőjének ígérkezett a zsidóellenes akció; a zsidókat tették felelőssé a nagy és végzetes hibákért és csak a történelem igazolta, hogy nem a zsidóknak kellett volna fülelni a közhivatalok lezüllesztéséért, a kincstári jövedelmek sikkasztásáért és a hadiszolgálat mulasztásaiért. A törökökkel való cimborálás is vádként súlyosodott a zsidóságra, pedig a törökök Pécsett lemészárolták a zsidókat és a török előrenyomulás pusztító útjából a zsidók is elmenekültek a főurakkal és a polgárokkal együtt. Október 9-én Mária királyné elrendelte, hogy Pozsony ne engedje vissza többé az elmenekült, hűtlen zsidókat, akik veszedelemben cserben hagyták a várost. E zsidóellenes megnyilatkozás mögött a királyválasztás titkos propagandája húzódott meg, mert Ferdinánd hívei azzal akarták megnyerni a maguk számára a közhangulatot, hogy megszabadították a városi polgárságot gazdasági életük számottevő konkurenciájától, a zsidóságtól és olcsón juttatták őket a zsidók visszamaradt ingó és ingatlan vagyonához. Ferdinánd nem szentesítette a kiűzetési törvényt, de helyette Mária királyné adott engedélyt Pozsonynak és Nagyszombatnak a zsidók kiűzésére. Nov. 9. vonult ki a zsidóság Pozsonyból. Zsinagógájukból szárazmalom lett, majd később beépítették Orsolya-kolostorba. Két hónappal az országos katasztrófa után, 1526 nov. 9. a székesfehérvári országgyűlés törvényileg elrendelte a zsidók kiűzetését az országból. (l. Kiűzetés). Az országgyűlés határozatát azonban János király nem erősítette meg. A megfertőzött közhangulat rettenetes következménye volt a bazini vérvád (l. o.) 1529., amikor a bazini gróf máglyahalálra juttatta az ottani zsidókat. A közbiztonság az országban a leggyatrább volt, az országutakat minden rangú és rendű portyázó fosztogatók veszélyeztették, akiktől rengeteget szenvedtek az utazó zsidók. A bécsi gazdaságpolitika igen mostohán bánt a magyarországi kereskedelemmel, ami természetesen a zsidókat sújtotta legelsősorban, úgy hogy ezek szívesebben költöztek át a török hódoltsági területekre, ahol nagyobb volt a személyi és vagyonbiztonság és védelemre talált a kereskedelem. I. Ferdinánd nem vette tekintetbe ezeket a körülményeket és azt hitte, hogy az ország megszilárdítását a zsidók szorongattatása segíti elő. A budai zsidók házait, épp úgy, mint János király, ő is elajándékozta híveinek. 1534 szept. 10. pedig a zsidókat örökre kizárta Sopronból annak ellenére, hogy még 1529 máj. 28. ő maga rendelte el és tétette közhírré örökös tartományaiban, hogy a zsidók régi privilégiumai épségben maradjanak és bántódásuk ne essék. 1536-ban vérvádat koholtak a Pozsonyban lakó zsidók ellen, de csak 1539. mutatkozott ennek veszedelme, amelynek következtében többeket máglyára vetettek. Ugyanez év februárjában pedig Nagyszombatból űzte ki Ferdinánd a zsidókat, de ennek fejében a város kárpótlást tartozott fizetni a kincstárnak. 1586 szept. 2. is végzetes eseményeket hozott a budai zsidóságra. Mikor a császári csapatok visszafoglalták Budát a törököktől, Károly herceg engedélyt adott a rablásra. A zsidók gyanútlanul templomukban imádkoztak, itt törték rájuk az ajtót és felkoncolták őket. A 6000 fogoly között, akik a katonák kezére jutottak, rengeteg zsidó férfi, nő és gyermek volt. Ezeket is potom áron adták el. Az egész város a zsidók házaival együtt a tűz martaléka lett. Schulhof Izsák, aki az ostromot a várban átélte, egy héber munkában számol be ez eseményekről. (V. ö. Kaufmnnn D., «Die Erstürmung Ofens»; Kohn S., «Héber kútfők»). Rendeletet adott ki, 1551., hogy minden zsidó sárga gyűrűs foltot tartozik viselni a ruháján. Ez a kényszer jelentős visszaesést mutatott a zsidók jogállapotában, mert már 1520. országszerte nem viselték ezeket a megkülönböztető jeleket; kötelező viseletük alól II. Lajos felmentette őket. I. Ferdinánd utódja Rudolf már súlyos adóterheket rótt a zsidókra, 1578. kétszeres házadót vetett ki rájuk és mivel nem katonáskodhattak. 1596. elrendelte a katonaadó fizetését. II. és III. Ferdinánd rendeletei a harmincadok és vámok bérleteitől igyekeztek megfosztani a zsidókat, III. Ferdinánd e törekvésében odáig ment, hogy intézkedésének indokolásaképpen 1647. a teljes jognélküliség bélyegét nyomta a zsidóságra. Kimondta, hogy «az ország jogainak nem részesei». (l. Jogfosztottság.) 1659-ben I. Lipót, de még 1715. III. Károly is a zsidók gazdasági letörését tartotta szem előtt. I. Lipót pedig, aki a teljes jognélküliség korszakát hozta a zsidóságra, oly módon siettette a zsidók eltávolítását a vámoktól, hogy kimondta: «amíg a zsidókat minden vámoktól el nem mozdítják, addig az olyan helyen senki sem tartozik vámot fizetni». I. Lipót, aki Kollonics esztergomi érsekkel egyetértve katolicizálni akarta az országot, a zsidókat kiűzte a királyi városokból, a bányavárosok kerületében csak hét mértföldnyi távolságra telepedhettek le, ipart nem űzhettek és csak kiskereskedéssel, pálinkafőzéssel és pénzüzleteikkel foglalkozhattak. Kollonics azt szerette volna elérni, hogy a zsidók megszorítottságuk miatt önként távozzanak az országból, de ez a várakozása hiábavaló volt, mert a zsidók a földesúri birtokokon telepedtek meg. A jognélküliségnek és megtűrtségnek élénk kifejezését adja az az adónem, amit Mária Terézia honosított meg. 1744. türelmi adót (l. o.) vetettek ki a zsidóságra, de fenntartották azért a megszégyenítő zsidó személyi vámot is, mert a pénzügyi politika fő célja az volt, hogy a kincstár kárpótolja magát ama veszteségért, amit a zsidóknak a királyi városokból való eltávolítása okozott, mint a Budáról való kiűzetésük (l. Buda). Adótartozásért pedig ezentúl is tömlöcbe vetették a zsidó család tagjait. A gazdasági életben pedig egy cél irányította a lépéseket: kiszorítani a zsidót a kereskedelmi és ipari versenyből. Kassán 1840-ig nem lakott zsidó, csak Rozgonyból látogatták a vásárokat, de a kassai kereskedők még ezt is sokallták és 1765. a város büntetést szabott ki arra, aki zsidótól vásárol. A céhek berendezettsége, amely a katolicizmus érdekeit szolgálta, már ezzel lehetetlenné tette, hogy oda zsidó bekerüljön, bár meg kell állapítani, hogy nem csupán a zsidók, de a magyarok is megszenvedték azt a német szellemet, amely a céhek tevékenységét áthatotta. Az érdekharc valósággal a magyarság üldözésére vitte a céheket és történelmi tény, hogy Kassán, mikor 1826. egy magyar fűszerüzletet akart nyitni, kérését azzal utasították el, «hogyha mind a hét millió magyar idejönne, úgy hét millió koldus lenne itt». Kassa, Debrecen, Pozsony, Győr és Pest kereskedelmi testületei még a házalás és vásározás lehetőségeitől is igyekeztek megfosztani a különböző nemzetiségeket, akik közé besorozták a zsidókat is. Ezek 1761. Mária Teréziától kérték a kicsinyben való árusítási engedélyek bevonását, a pesti polgári kereskedelmi testület pedig 1796. ismét felségfolyamodványban kérte a házalók kitiltását. A kérvényt vivő küldöttség 1500 pozsonyi mérő zabot akart felajánlani a királynak hadisegély gyanánt, hogy kérésük inkább meghallgatásra találjon, de utóbb úgy látták, hogy az időpont nem alkalmas a kihallgatásra és így a zabajánlatot sem tették meg. II. József alatt jelentékeny javulás állott be a zsidóság helyzetében (l. Egyenjogúsító törekvések.) és ha a teljes polgárjogokat nem is szerezhették meg, sérelmeket nem szenvedtek. Halála előtt a testben és lélekben megtört uralkodó nem tudott ellenállni az ország alkotmányos követeléseinek és a jobbágyság s a toleranciára vonatkozó rendeletein kívül, visszavonta összes intézkedéseit. A városok úgy vélték, hogy feléledtek régi szabadalmaik és 1790. a császár halála után, a II. József védelme alatt letelepült zsidókat kiutasították. A helytartóság védelmébe vette a zsidókat, Pest vissza is vonta határozatát, de a házalás tilalmát továbbra is fenntartotta. Nagyszombatban is sikerült a határozat végrehajtásának időpontját kitolni. A zsidók jogaik biztosítására az országgyűléshez és Lipót császár és királyhoz fordultak, mire az 1790-91. országgyűlés meghozta a De Judaeis című törvényt (l. o.), amely visszaállította a II. József alatt fennállott helyzetet. Ez a törvény egészen 1840-ig szabályozta a zsidók helyzetét. Az elkövetkező évtizedek alatt a zsidók mellett kedvező hangulat bontakozott ki, úgyhogy az 1825-i országgyűlés után már ennek az ellenhatása is mutatkozott. Az 1829. Medárd vásárra egybehívott kereskedőtestületek memorandumban foglalták össze panaszaikat, így a zsidóság rohamos szaporodását és kérik a házalás megszorítását, valamint a birtokszerzési tilalom kimondását. Mivel az emlékirat benyújtásához szükséges 3000 forintot nem tudták behajtani a testületeken, az egész mozgalom abbamaradt. A zsidók polgárjogainak végleges rendezése még egyre késett, pedig a párisi júniusi forradalom már éreztette itt is a hatását. A zsidók egyen jogosítási ügyét egészen meglepő szempontok gátolták. Az 1840. országgyűlésen az emancipációnak különben őszinte és lelkes hívei is bizonyos óvintézkedéseket sürgettek és pedig a galíciai zsidók beözönlése ellen. Kölcsey Ferenc Szatmár megye elárasztása fölött méltatlankodott, osztotta nézetét Széchenyi István, sőt Dessewffy Aurél is, bár csatlakozott Eötvös emancipációs javaslatához. Azt kívánta azonban, hogy hozzanak bevándorlási törvényt, mert «elárasztja az országot a koldus zsidók sokasága, ami sem a magyarságnak, sem a honi zsidóságnak nem érdeke.» Kossuth, aki ugyan «máramarosi söpredék zsidótömegről» beszélt, melynek «bűneitől úgy sem tudjuk megóvni az országot», a bevándorlott, s hazai zsidók közti különbség kiküszöbölését kívánta. Noha a radikális ellenzék nem akart junktimot, mégis attól tartva, hogy az egész javaslatot elejtik, az alsó tábla belenyugodott az udvar és a főrendek akaratába és megszavazta a korlátozott jogokat tartalmazó törvényjavaslatot (l. Jogkiterjesztés). Erre az 1840:XXIX. t.-c.-re zsugorította össze a már-már elért polgárjogait a zsidóságnak a megátalkodott elfogultság. Mindamellett nem egyedül a Karokon és Rendeken múlt, hogy a zsidók már 1S40. nem kaptát meg a teljes polgárjogot. Ez a XXIX. t.-c. a kereskedőtestületek érdekeit szolgálta, azzal, hogy a teljes polgári egyenjogúság hiányával a zsidók versenyképessége nem juthatott igazi formájához a kereskedelmi életben. A zsidóság polgárosulási korszaka mégis megkezdődött és teljesen kibontakozott az emancipáció (l. o.) idején, ez azonban az A.-nak új és modernebb eszközeit váltotta ki, amelyre a példát most is a nyugat, szolgáltatta, akárcsak a középkorban a zsidóüldözések idején. (V. ö, Venetianer Lajos, «A magyar zsidóság történetei». f) A modern A. szervezkedése. A modern magyar A. kifejlődésére a német antiszemita áramlat volt legnagyobb hatással, mint ahogy a középkori zsidógyűlölet is német hatás nyomán honosodott meg Magyarországon. A liberalizmus térhódításának következtében a hetvenes években az A. is modernizáltabb formákat öltött, hogy politikai téren megfelelő eszközökkel vethessen gátat a zsidók politikai és társadalmi érvényesülésének. Az ismét életre kapott zsidógyűlölet két nagyképességű német liberális politikus és képviselő Lasker és Bamberger miatt éleződött ki leginkább és Stöcker, porosz udvari lelkész 1878. megalapította az antiszemita pártot. Az A. szót általában 1880. kezdték használni ennek nyomán Németországban. Ez az antiszemita párt később különböző elnevezések alatt szerepelt. Antiszemita párt alakult 1889. Borúmban is. A magyar A. a porosz alldeutsch-antiszemita mozgalommal egyidejűleg terelődött parlamenti térre. Az 1868-i törvényhozás már sejtetni engedte, hogy a vallásszabadság, polgári házasság és anyakönyv ügye még sok harcot fog felidézni. Az A. újabb kirobbanásának valódi oka azonban a közép és kisbirtokosok elszegényedése volt és azt használták ki a maguk céljaira a mozgalom megindítói. A tényleges mozgalom akkor kezdődött, amikor 1875 április 8-án Istóczy Győző, addig még ismeretlen képviselő, volt vasvári aljegyző, az iskolaalapok fölötti viták kapcsán azt kérdezte interpellációjában a belügyminisztertől, hogy szándékában van-e az országot elárasztó külföldi zsidók meghonosításának gátat vetni és a nem zsidó elemek részéről esetleg meginduló önvédelmi mozgalom útjába szándékozik-e akadályt gördíteni. Wenckheim belügyminiszter az interpellációra adott válaszában kijelentette, hogy a kormány «igenis ellenséges állást foglalna el minden oly mozgalom irányában, amely e hazában létező egyházak és vallásfelekezetek, vagy az azokhoz tartozó polgárok közt a békés egyetértést s azok polgári jogainak kölcsönös tiszteletben tartását bármi részben megzavarná, vagy bármely irányban megzavarni igyekeznek.» 1878-ban, tehát ugyanakkor, amikor Stöcker megszervezte a mozgalmát, Istóczy ismét megmozdult. Július 12-én javaslatot terjesztett a képviselőház elé: a kormány kényszerítse Törökországot Palesztina feladására, hogy a magyar zsidóságot oda deportálhassák. Ezt a fantasztikus indítványt teljesen komolytalannak tartották és napirendre tértek fölötte, noha Istóczy agitációját csak nem szüntette be. 1880-ban létrehozta a Nemzsidók Szövetségét. Az izgatás olyan mértéket öltött az országban, hogy ugyanez év szept. 25. Miklós István orsz. gyül. képv. meginterpellálta Tisza István miniszterelnököt, aki azt a megnyugtató választ adta, hogy a kormány teljesíteni fogja kötelességét. Trefort Ágoston, a filoszemitának nem nevezhető kultuszminiszter két hónappal később, nov. 27. azt a kijelentést tette, hogy «a mi hazánk sohasem lehet olyan látványosságok színhelye, mint Németország». Trefort jóhiszemű kijelentését azonban az események megcáfolták. A német és szláv területről importált A.-t a felvidéki tót nemzetiségi, valamint a klerikális pártok rendületlenül szították. Mindamellett a színmagyar vidékekre egészen a tiszaeszlári vérvádig (l. o.) nem támadt visszhangja az izgatásoknak. Mikor Istóczy a zsidók ellen népgyűlést akart egybehívni, a rendőrség azt betiltotta, mire Istóczy interpellált, majd antiszemita folyóiratot alapított Tizenkét röpirat címen és ebbe írta izgató cikkeit. A tiszaeszlári vérvádra egy Solymossi Eszter nevű leány eltűnése adott alkalmat 1881 ápr. 1-én. Ónody ezt használta fel arra, hogy a zsidókat vádolja a keresztény vérnek a rituális szertartásoknál való felhasználásával, a rituális gyilkossággal. A közvéleménynek ez a megfertőzése és annak parlamenti visszahatása egyenes következménye volt annak a gyűlölködő munkának, amit Istóczy évek óta folytatott. Ez az izgatás azonban súlyos eredményeket hozott. Noha a bíróság felmentette a tiszaeszlári per vádlottjait, az izgatások következtében az ország több helyén lázadásokba tört ki a tömeghangulat. Ilyen zsidóellenes lázadások voltak 1882 szept. 28-án Pozsonyban, majd Sopronban, Budapesten, főleg pedig Zalaegerszegen 1883 aug. 23-án. Vas-, Somogy-, Sopron-, Zala-, Mosón- és Szabolcs megyében statáriumot kellett kihirdetni és az ítélet kihirdetés után Budapesten katonaságot kellett kivezényelni a fosztogató tömeg ellen. A fölizgatott egyetemi ifjúság a rektor előtt kinyilvánítja azt a nézetét, hogy az egyetemen túl sok a zsidó. A rektor, - dr. Berger, a hittudományi kar tanára - azonban szigorúan megdorgálja az ifjúságot s a tervezett gyűlést a belügyminiszter betiltja. Istóczy még 1882 febr. 18. javaslatot terjesztett a Ház elé, amelyben a zsidó emancipáció eltörlését sürgeti. Ugyanez év áprilisában és júniusában újabb támadásokat intézett a zsidóság ellen s ez utóbbi alkalommal Wahrman Mór (l. o.) képviselővel összeverekedett. A lázongások idején, 1883 jan. 10. újabb javaslatot terjesztett be a képviselőház elé a zsidó emancipáció felfüggesztéséért, de mindössze néhány szavazatot kapott, mert még a reakciós politikusok is ellene voltak. A tiszaeszlári per kedvező visszahatása alatt 1883 októberében megalapította az antiszemita pártot porosz mintára. Mikor a parlamentben egy ízben interpellált s Rohling könyvéből idézett, megjósolta, hogy az antiszemita párt megerősödve fog kikerülni a választásból. A pártnak tagjai voltak rajta kívül: Ónódy, Simonyi és Széli képviselők. A párt programja főként gazdasági téren igyekezett megnyirbálni a zsidó jogokat. Az 1884-i választásoknál 17 antiszemita képviselő került a parlamentbe, köztük Verhovay Gyula földbirtokos, lapszerkesztő, aki eleinte, mint a Függetlenség c. liberális lap szerkesztője szerepelt és csak azután tért át az antiszemita politikára. Politikai pályafutásának egy sikkasztási vád vetett véget, amely alól ugyan felmentették, de a politikától mégis visszavonulni kényszerült. Az antiszemita mozgalom vezetői közt szerepel Zimándy Ignác, törökbálinti plébános, országgyűlési képviselő is. Tisza Kálmán, aki Istóczyék szereplését kezdettől fogva rossz szemmel nézte, gondoskodott róla, hogy az 1884. szept. 29-én összeülő parlamentet Ferencz József magyar király trónbeszédben hívja föl, hogy szüntessék meg a fajok, felekezetek és osztályok között súrlódásra vezető izgalmakat. Ezeket az izgalmakat főleg az országos antiszemita párt körlevelei okozták, mert ezekben szerepeltek az antiszemita párt követelései, mint a zsidók politikai, gazdasági és társadalmi hatalmának letörése, nemzeti agrárpolitika, ipartörvény revízió, a régi zsidó eskü visszaállítása, a zsidók kizárása az italmérésből. Továbbá, hogy zsidóvallású ne lehessen köztisztviselő, pénzintézeti v. biztosítási hivatalnok, ne vehessen és ne bérelhessen földet, házat, malmot, ne lehessen orvos, gyógyszerész, ügyvéd, mérnök, sőt pék, fűszeres és gabonakereskedő sem. A legerőteljesebben hirdeti a zsidók teljes bojkottálását. Az izgalmakat fokozta, hogy Istóczyt s Nendtwich Károly egyetemi tanárt izgató cikkeikért az esküdtszék fölmentette. Hiába szólaltak fel a parlamentben Mezei Ernő és mások, hiába írt nagyszerű röpiratot Acsády Ignác, a kiváló történetíró, az izgatás, amelyben ekkor Zimándy vezetett, annyira fokozódott, hogy Tisza Kálmán kénytelen volt kijelenteni, hogy aki ilyen eszméket terjeszt, annak a józan ész ítéletétől félni kell. Haynald kalocsai érsek pásztorlevelének és Kossuth turini szózatának végre sikerült a közhangulatot lecsendesíteni, amihez nagyban hozzájárult a jó termés, mely a gazdálkodó rétegek jólétét jelentősen fellendítette. A békebeli A.-nak a kulminációs pontja Magyarországon valóban az 1884-i esztendő volt. A következő tíz év alatt teljesen kimúlt az egész antiszemita párt és vele együtt a politikai A. is. Hivatalosan a recepció (l. o.) évében, 1894. bukott meg a magyarországi A., mely most már csak néha-néha jelentkezett a Rohling-féle talmudhamisítás nyomán készült fércmunkákban. Ez az idő egybeesik a szociáldemokrácia szervezkedésével és ennek ellensúlyozására külföldön megalakulnak a keresztényszocialista pártok. Magyarországon is megalakult 1895 jan. 28. gróf Zichy János vezetésével a Néppárt. A Néppárt megközelítőleg sem volt oly hangos és türelmetlen, mint az antiszemita párt és hivatalos orgánuma az Alkotmány európai hangnemben írott orgánuma volt a mértéket tartó A.-nak. Az antiszemita korszak hírhedt irodalmi termékeiből Zimándy Ignác röpiratain kívül felemlítjük: Ébresztő Hangok c. folyóiratát; Hiteles zsidó Káté, 1884; Antiszemita Káté a magyar nép számára, 1894 (németül és szlovákul is): A megrögzött Dimonides delíriuma; Szózat a néphez ; A leleplezett népámító liberalizmus, 1896; Légből kapott hazugságok; A modern új pogány; Kazár-szabadkőműves, ál liberális írástudóknak megszívlelésül, 1900. Ónody Géza munkái: Tisza-Eszlár a múltban és jelenben; A zsidókról általában : Zsidó mysteriumok; A tiszaeszlári eset (németül is). A világháború kitöréséig csak Egan Lajosnak: A zsidók Magyarországon c. 1910. megjelent könyve váltott ki nagyobb izgalmat. Ebben a könyvben a külföldi fércművek hazugságait írta meg óvatos formában (mindenütt hangsúlyozva, tisztelet a kivételnek). A háború alatt a szociológus Ágoston Péter könyve a Zsidók útja, 1917, indított nagyobb vitát. Az A. csak a világháborút követő forradalmak után lángolt fel újult erővel, ez azonban ismét új korszakát jelenti a magyarországi A. történetének. g) Az A. a világháború után és napjainkban. A világháborút követő forradalmak után, mikor az ellenforradalom 1919 végén győzedelmeskedett, a reakció velejárójaként előtérbe nyomult az antiszemita mozgalom. Noha az ellenforradalom (l. o.) előkészítésében és diadalra jutásában a zsidó polgárságnak is része volt, az események törvényszerű bekövetkezése folytán, a nagy gazdasági és politikai összeomlás nyomán mégis a zsidóság ellen fordult a közhangulat. Azt, hogy a zsidó polgárság is segítette az ellenforradalmat, nem könyvelte el érdemül a politikai közvélemény az egész zsidóság védelmére, de hogy a zsidó proletariátus részt vett a forradalmakban és hogy a proletár diktatúra vezetői közt zsidók is voltak, azt az egész zsidóság bűnéül rótták fel. Az antiszemita érvelés azonban nem állt meg a legutolsó eseményeknél, mélyebb távolságokban igyekezett kikeresni a zsidó bűnöket és a világháború nagy katasztrófájáért, a központi hatalmak összeomlásáért is a zsidóságot tette felelőssé. Az azóta eltelt rövid történelmi távlat is már megmutatta a végzetes katasztrófák igazi okait és a nagy és káros mulasztásokat és tévedéseket, amelyek a hadsereget felbomlasztották, nem zsidók követték el. A zsidók még ott véreztek a lövészárokban, amikor a történelem már megpecsételte a világháború sorsát a főhadiszállásokon. Az 1919-es idők azonban a maguk nyugtalanságával nem adhatták meg a tömegeknek a történelmi tisztánlátás nyugalmát, különösen pedig akkor nem, amikor az ellenforradalmi tömegek élén szenvedélytől és gyűlölettől elvakult vezetők állottak. 1919 szept.-ben megkezdődtek a zsidóüldözések és a zsidóság annál kevésbé találhatott védelmet, mert az A.-t minden vonalon intézményesítették. A megalakult Ébredő Magyarok Egyesülete járt elől az izgatásokkal és az A. hangneme és uszításai a XV. század hírhedt kasztíliai pogromrendezőinek eszközeire emlékeztettek. A magyar A. ekkori kifejlődését erősen befolyásolták az orosz ellenforradalmi akciók, amelyeknek véres zsidó pogromhírei mindenfelé eljutottak. A felelőtlen elemek utcai atrocitásai (l. Atrocitás), a különítmények szereplései, aztán Siófok, Tab, Izsák, Orgovány mind véres és gyászos emlékei a világháború utáni zsidóhajszáknak. A zsidókat a közhivatalokból elbocsájtották és az A. főleg a nemzetgyűlési választások, a Huszár, Simonyi és Teleky kormányok alatt érte el tetőpontját. A zsidóság sérelmeinek védelmére alakult először az Országos Segélyező Bizottság, aztán Vázsonyi Vilmossal, Székely Ferenccel és Mezei Mórral a Magyar Zsidó Központi Szövetség, majd pedig Polnay Jenővel a Magyar Zsidó Országos Szövetség. A sajtóban az A. szócsöve a Szózat, a Nép ős az Új Nemzedék c. napilapok és a Magyar Kultúra c. folyóirat voltak. Ezek közül már csupán a két utóbbi létezik, viszont antiszemita orgánumnak tekinthető a legitimista Magyarság és a keresztény Nemzeti Újság, Írásmodorukban azonban nem térnek el az európai újságírás hangnemétől. Az A. parlamenti történetéhez súlyosan és jellegzetesen hozzátartozik a Numerus Clausus, (l. o.) a zsidók tanszabadságának korlátozása. A rosszemlékű idők A.-ának ez a legbántóbb csökevénye, ami visszamaradt. A jogrend, a jogbiztonság már esztendők óta visszatért, a konszolidáció helyreállt és az 1928-as esztendő, az országgyűlés megnyitásának esztendeje már csak az A. politikai és társadalmi harcaiban mutatkozik. A parlamentben egyedül a Fajvédőpárt kifejezetten antiszemita párt, a kormánypárt, az ú. n. egységes párt már igyekszik leplezni a antiszemita elfogultságát és egy zsidó képviselőt be is vitt a parlamentbe az országgyűlési választásoknál. A kormány lapjai, a félhivatalos sajtóorgánumok pedig teljesen mellőzik az antiszemita tendenciát. Az A. legmodernebb formája a fajbiológiai alapon álló A. Ennek a teóriának a sok jelentéktelen agitátoron kívül két szellemes, de teljesen megcáfolt teoretikusa a jelen században a németté vált H. St. Chamberlain és Adolf Bartels, nálunk pedig Méhely Lajos egyet. zoológia tanár, gyakorlati támogatói a fajvédő pártok egész Közép-Európában és így Magyarországon is. Ezek azonban nem csupán a zsidóságot, de a katolikus pártokat is szembeállva találják magukkal. Az utóbbiak álláspontját a német katolikus «Staats Lexikon» rögzíti le és bár elismeri a zsidóság és kereszténység különállását, de a faji gyűlöletet és általában az A.-t feltétlenül elítéli, mint olyan jelenséget, amely a katolicizmussal nem egyeztethető össze. - A korszak antiszemita irodalmából: Dánér Béla, A magyarországi zsidókérdés megoldása (1919); Kmoskó Mibály, Zsidó-keresztény; Persián Ádám, Mi lesz a zsidókkal?; Kovács A.: A zsidóság térfoglalása Magyarországon (1922); Barcsay A. és Huszár K. könyvei, A szabadkőművesség ellen és Haller István könyve, A numerus claususról (1920). Irodalom. Fr. Herz, Rasse und Kultur (2. kiad., 1925). (Legkiválóbb ez irányú mű, mely a fajbiológusok álláspontját halomra dönti és nevetség tárgyává teszi.): Taylor, Origins of Aryans és Topinard, Anthropologie (mindkét világhírű tudós nem ismeri el a biológiai különbséget); Theodore Reinach, Textes d'Auteurs Grecque et Romains relatifs au. Judaisme (1895); Renan, Le Judaisme comme race et comme réligion (1883) ; R. Andrée, Volkskunde der Juden (1881) (Objektív és első összefoglaló munka e tárgykörről); A. Jellinek, Der Jüdische Stamm (1869. Keresztény részről is máig elismert standard-munka); J. Loeb, Juif de l'histoire (1884. u. o.); A. Nossig, Statistik des jüdischen Stammes (1887, alapvető szakmunka); A. Leroy-Beaulieu, A zsidók és az antiszemita áramlatok (Olcsó-könyvtár); Jacobs, Jewish Statistics (1881) ; D. Chwolson, Die semitischen Völker (1872, standard-mű); Bernfeld. Juden und Judentum in 19-ten Jahrhundert (1898) : Ruppin, Juden der Gegenwart (1904); Steffen, Antisemitismus und deutschvölkische Bewegung im Lichte des Katholizismus (1925); Steiger, Der neudeutsche Heide im Kampf gegen Christen und Juden (1924); Coudenhove-Calergi, Das Wesen des A. (1923), Goldmann, Das Wesen des A. (1924); Bern. Lazare, Antisemitisme, son histoire et ses causes (1894); J. Reinach, mgtoire de l'affaire Dreyfus (6. k., 1908): Treitschke, Über unser Judentum (1884); Th. Mommsen, Auch ein Wort über unser Judentum (1884, válasz előbbire); Lombroso, L'antisemitismo e la sclenze moderne (1894) ; Th. Reinach, Histoires des Israelites depuis l'époque de leur dispersion jusqu'á nos jours (1884); Báttaszéky, Tizenkét ellenröpirat (1884); Krajcsovics, Der A. In Ungarn (1884); Bergl, Geschichte der ungarischen Juden (1870); Venetianer, A magyar zsidóság története (1922); Richtmann, A régi Magyarország zsidósága (1913) ; The Jewish Minority in Hungary. Report, Presented to the Board of Deputies of British Jews. (London. 1926.). Heinrich von Coudenhove-Calergi gróf, Das Wesen des A. (1901).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 167. címszó a lexikon => 40. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10167.htm

CÍMSZÓ: Antiszemitizmus

SZÓCIKK: Antiszemitizmus, a Az A. általában. A sémiták, közhasználati értelemben a zsidók ellen irányuló mozgalom. Áramlatszerűen torlódott bele napjainkba és történelmi eredete az ókorba nyúlik vissza. Evolúciós fejlődése épp annyira magyarázható, mint minden történelmi megnyilvánulásé, amely átalakító hatással volt az emberi társadalomra. Az A. gazdasági törvényszerűségek hatása alatt bontakozott ki az ókori ember önkénytelen cselekvéseiből a mai világrend tudatos gazdaságpolitikájáig. Ezt a folyamatot sokféle érzelmi szempont támogatta az évszázadok váltakozó életszemlélete szerint és az elnyomási tendencia, amely a zsidók ellen érvényesült, mindig talált a hatalmi érdekek védelmére olyan támogató érveket, amelyek a kor szellemét mindenben kifejezésre juttatták. A divatozó szellemi áramlatok, így a középkor vallási vakbuzgósága, majd a hazafias önzés olyan erkölcsi bátorságot adott az A.-nak, amely valósággal a mozgalom indító energiájává lett a tömegek lelki életében, bárha a gyűlöletre sarkantyúzó népösztönök nem erősebbek azoknál, amelyek szeretetre buzdítanak. Az ösztönös ellenszenv egyébként nem is olyan mély forrás, amely évszázadokon át táplálhatna egy akkora dinamikájú indulatkomplexumot. Az A. gazdasági érdekű mozgalom volt már kiindulásában is, mert különben nem tarthatta volna magát fenn évszázadokon keresztül. Az egyháznak minden zsidóellenes fellépése főleg gazdasági megszorításokat követelt az egész középkoron át. A térítés eredményei, ha még olyan nagyok voltak is, nem elégítették ki és nem nyomták el a gazdasági féltékenységet. Hogy a megkeresztelkedéssel sem látták megvédettnek a hatalmi többség érdekeit, az kitűnik a középkori álkeresztények l. o. ellen irányult elégedetlenségből, mivel úgy vélték, ezek csak azért vették fel a kereszténységet, hogy jobb társadalmi és gazdasági elhelyeződést találjanak. Mindamellett a keresztény egyház terjeszkedési törekvése nagyban segítette a zsidóellenes mozgalom kifejlődését és bizonyos periódusokban az teljesen az egyház eszközévé lett. Abban mindenesetre kételkedni kell, mintha az egyház maga hozta volna létre az A.-t. A faji elfogultság ősi princípiumai jutottak érvényre ebben a mozgalomban és ez az elfogultság mindig ott jelentkezett a leértékelés tendenciájával, ahol valamely nép kisebbségben élt, szétszórt szigetenként egy nagyobb néptengerben. Az elnyomottságból kisarjadó életigények mindig összeütközésbe kerülnek az uralkodó néposztály gazdasági érdekeivel, mert a folytonos gazdasági küzdelem és a kiegyensúlyozatlan gazdasági helyzet az ököljog korszakát teremti vissza és az erősebb pártjára billenti a mérleget. A jelentősebb számú népkisebbség érezhetőbb és kíméletlenebb elnyomást vált ki, ez pontosan ellenőrizhető a zsidóknak a különböző országokban lévő helyzetéből. Az A. a cári Oroszországban volt a legerősebb, mert a zsidók itt éltek legnagyobb számban. Az A.-t természetszerűleg fokozta az a körülmény, ha a zsidók gazdasági és politikai befolyáshoz jutottak. A zsidóellenes mozgalom ilyen esetben mindenekelőtt odairányul, hogy a zsidókat megfossza politikai egyenjogúságuktól, hogy a társadalmi érvényesülésüket megakadályozza és hogy visszaállítsa azokat a korlátokat, amelyeket a korszellem már régen ledöntött. Az A. a maga elnevezésével és programjával mindössze félszázados múltra tekinthet vissza, de a zsidóellenes tendencia, amely a középkorban mindvégig megnyilvánult, a legszorosabb összefüggésben van vele és az A. eredetét is nyilvánvalóan abban kell keresni. A magyar történelem során a középkor A.-a külföldi hatások nyomán keletkezett, nem azért, mintha Magyarországon a rendezettebb és könnyebb életlehetőségek elsimították volna a gazdasági küzdelmet, hanem, mert a magyar és zsidó tömegek osztály-elhelyezkedése a honfoglalás-korabeli időkben azonos volt, azonkívül pedig a zsidóság faji megkülönböztethetősége, a magyar államalakulás legelején még nem volt föllelhető annyira, hogy az faji harcokat provokálhatott volna. A magyar nép a zsidósággal egészen sajátságos vonatkozásban került össze a kazárok l. o. révén, akik rokonszármazásuk és azonos életkörülményeik folytán fegyvertársai lettek a honfoglaló magyaroknak. Ezek a kazárok zsidóhitűek voltak, de ez nem lehetett ok a szembekerülésre, mert a pogány magyarok a kazárok vallási szertartásaival szemben a legteljesebb közönnyel viseltettek. A zsidóellenes hangulat csak akkor ébredezett, amikor a kereszténység elterjedésének idején a kazárok is megkeresztelkedtek és a megkeresztelkedettek beolvadtak a magyarságba, míg azok, akik zsidóhiten maradtak, felszívódtak a nyugattól betelepült sémita zsidók zárt és nem keveredő népi egységébe. A vallási türelmetlenség, amelyet Magyarországon a kereszténység terjesztői honosítottak meg, már a fajok küzdelméből táplálkozott és a gazdasági ellentétekből előszeretettel fejlesztette ki a maga egyházpolitikai érdekeit. b Az A. külföldön és az irodalomban. Az ókori zsidógyülölet, amely a vallási és faji kényszer-elkülönítettség miatt fennállott, kitűnik már Eszter könyvének III. 8. fejezetéből is. Az ókori görög és római írók műveiben, így Apion alexandriai polemikusnál és a római Tacitusnál ugyancsak olvashatók azok a vádak, amelyeknek alapja a faji elkülönülés, a vallási szertartások és különleges szokások. Tacitus egyenesen azzal vádolta meg a zsidóságot, hogy nem részese a civilizációnak. A zsidók ellen megnyilvánult ilyen ellenszenvet kétségtelenül legelsősorban a zsidó nemzeti öntudat váltotta ki, bár ez az ellenszenv egyáltalán nem volt olyan általános jellegű, mint a középkor zsidógyűlölete. Ha az ókorban a zsidók vallási elkülönülése ütközőponttá lehetett, még inkább annak kellett lennie a középkorban, amikor a vallási elfogultság engesztelhetetlenül éleződött ki a kereszténységből. A középkor második felében az Antikrisztust látta a zsidóságban minden zsidóellenes agitátor, de túl a vallási türelmetlenség szentesített eszközein, a köznapi élet rideg tényei állottak: a legkíméletlenebb gazdasági elnyomatás. A terménygazdálkodásból kiszorították a zsidóságot és rákényszerítették a pénzgazdálkodásra. De a pénzüzlet és a kereskedelmi tevékenység is számtalan vádra adott alkalmat és a tizennegyedik századtól kezdve az uzsora vádjától kezdve, az ostyamegszentségtelenítésen és kútmérgezésen át a vérvádakig a rágalmak özöne érte a zsidóságot. Később a könyvnyomtatás jelentett nagy propagandaerőt a zsidóellenes mozgalmaknak és mint Alonts de Espina munkája, a Fortalicium fidei, más izgató művek is befolyásolták a közhangulatot a zsidóság ellen. Az újabb kori A. a középkori A.-val szemben már alakultabb teóriákkal dolgozik és míg a középkori A.-t a tudatlansággal járó sötét elfogultság jellemzi és a gazdasági szempontokat vallási fanatizmussal álcázza, a modern A. a faji kérdést helyezi előtérbe, bár e mögött is a gazdasági rugók húzódnak meg. Ez az A. tulajdonképpen a nagy francia forradalom utáni időből származik, amikor a polgári jogoknak a teljes vallásszabadság és a törvény előtti egyenlőség lett az alapja. Szemben ezzel a polgári liberalizmussal a reakció kimutathatólag mindenütt a zsidókat támadja és az idők alkalmassága szerint állandóan ébren tartja az ú. n. zsidókérdést l. o. . Ma már kevéssé ismeretes az a történelmi tény, hogy a waterlooi csata után is nyomban megszólalt a reakció és a zsidóellenes pamfletek sorozatával árasztotta el a nyugati államokat. A XIX. század folyamán, amikor a liberalizmus államalkotó munkájában a zsidók számottevően részt vettek, a modern A. főleg akkor nyomult előtérbe. A nyomtatott szó félremagyarázása is használatos eszköze lett az A.-nak, így Gobineau grófnak, főleg pedig Renannak szándékoltan félremagyarázták egyes megállapításait és ezzel vetették meg alapját a faj védelmi teóriának l. Fajvédelem . Gobineau különíti el az árja és a sémi fajt egymástól az utóbbi hátrányára azt inferiorisnak bélyegezvén, Renan pedig azzal lett akaratlanul is a nyolcvanas évek A.-ának kútforrása, hogy felemlítette a sémi faj tulajdonságait és megjegyzi azokat a karakter-béli hiányokat, így a bátorság hiányát, amit a zsidóknál észlelt. Megállapítja ugyanekkor azt is, hogy a korabeli zsidóság egyáltalában nem faj, sőt ő a zsidóságnak, mint rácénak a létezését is tagadásba veszi. A nagy és a zsidóság iránt egyébként melegen érző tudósnak ezt a ma már elfelejtett és gyenge alapokon álló elméletét aknázták ki céljaikra és elméleteik megalapozására a porosz A. modern megalapítói, akik mellett ott találunk néhány kiváló nevet is. Ilyen volt a centrumpárt egyik megalapozója, a sok tekintetben felvilágosult Kethler püspök, Palacky, a kiváló cseh történetíró, a nagy Richárd Wagner, azonkívül Paulus heidelbergi teológiai tanár már a negyvenes években. A teoretikus és finomabb kivitelű A. a német A.-sal egyidejűleg kezdődött Franciaországban, ahol a napóleoni éra óta a zsidók politikai és társadalmi előretörése érezhetővé vált. Ez az A. szinte kizárólag a köztársaság-ellenes royalisták szelleme. A mozgalom legkimagaslóbb embere Edouard Drummond volt, a La libre parcle c. napilap megalapítója 1882 és a La Francé juif {1886 c. hírhedt mű szerzője. Az ő általa életben tartott mozgalom robbant ki a Dreyfus perben, amely az egész világ előtt nyilvánvalóvá tette az A. akciórendszerét, S. R c Az A. célja és harcmodora. Körülhatároltan az A. célja a zsidók társadalmi és politikai egyenjogúságának megszüntetése. Az 1800-ig tartó elkülönítés és jogfosztottság után, mikor a zsidók a polgári társadalomban elfoglalták a maguk helyét, programszerűséget vett fel a zsidóellenes mozgalom és a mindenfelé alakuló különböző antiszemita pártok programja összeegyeztethető a következőkben: keresztény államot, illetve keresztény közigazgatást, iskolát és igazságszolgáltatást; a zsidók eltiltását az állami és közhivatalokból; a jogegyenlőség felfüggesztését a zsidókra nézve és reájuk külön jog zsidójog megállapítását, a zsidó bevándorlások eltiltását követelik. Találhatunk ennél még messzebbmenő programokat is, amelyek a zsidók vagyonának elkobzását célozzák s amelyek gazdasági téren is meg akarják akadályozni a zsidók fejlődését. Néhány elvakult antiszemita programcsináló a zsidók agyonveretését is javasolja. Carl Paatsch, Ahlwardt és az osztrák Schneider, antiszemita képviselő. - Időről-időre minden országban föltűnnek az antiszemitáknak már számtalanszor megcáfolt rágalmai és koholmányai. Ezek között legismertebbek: 1. Az Alliance Israelite l. o. zsidó világuralmat készít elő. Ezt a rémlátást az 1860. Párisban alakult s világszerte ismert jótékonysága intézmény megalapítójának, Crémieux-nek meghamisított beszédére alapítják. 2. A zsidók űzik a leánykereskedelmet. 3. Nem akarnak részt venni az ország védelmében. 4. Nem végeznek államalkotó munkát. 5. Elkerülik az ipari és földművelő munkát. 6. Uzsorát űznek. 7. Rituális gyilkosságokat követnek el. 8. Kizsákmányolói a munkás osztálynak. 9. Felforgatók és forradalmárok. Az államrendre nézve veszélyesek. Az A. fegyverei közé tartozik még a Sulchan Áruch l. o. és a Talmud l. o. egyes helyeinek meghamisítása, vagy téves fordítása, továbbá az a valótlan állítás, hogy a zsidóságnak egy Kahal című l. o. titkos, keresztényellenes könyve van. d A kereszténység az A. ellen. Nyilvánvaló, hogy az A. ellentétben áll a keresztényi szeretet erkölcsével s a szeretet helyett gyűlöletet hirdet. Ezért maguk a keresztény teológusok is tiltakoznak az A. ellen. 1890-ben egy Londonban tartott meetingen Manning bíbornok-érsek felemelte tiltakozó szavát a pogromok ellen. Az ismert bécsi jezsuita páter, Viktor Kolb 1892 pedig az egyetem templomában tartott beszédében tiltakozott az A. ellen. Bűnnek bélyegezte az embertársunk ellen irányuló gyűlöletet, mert minden felebarátunkat szeretni kell és a zsidó, épen úgy, minta keresztény és minden más ember isten képmására teremtetett. Ahogy voltak pápák, mint V. Sixtus, III. Pál, IX. Pius, XIII. Leo, akik szót emeltek a zsidóságért, úgy az újabb kori antiszemiták ellen is gyakran a főpapság vette védelmébe a zsidókat. - Az A; ellen különben úgy Németországban 1890 , mint Ausztriában 1891 védőegyesületek alakultak, amelyeknek tagjai főleg a felvilágosult keresztény tudósok és társadalmi előkelőségek soraiból kerültek ki. Így Ausztriában Metternich herceg és a hercegnő, Billroth tanár, Krafft Ebing, Uhl, a legfelsőbb törvényszék elnöke, Kronawetter politikus, báró Ebner-Eschenbach írónő, Nothnagel, a híres orvostanár stb. voltak tagjai az egyesületnek. e Az A. magyarországi története. l. Az Árpád házi királyok alatt . Magyarország első két századában még érintetlenül fennállottak a zsidók szabadságjogai, de a kereszténység végleges diadala után, Szt. László uralkodása alatt már jelentkezett a zsidóellenes törekvések legelső jele. A szabolcsi zsinat l. o. zsidókra vonatkozó végzéseket hozott. Megtiltotta a keresztény-zsidó vegyes-házasságokat, elrendelte a keresztény rabszolgáknak zsidókézből való felszabadítását és a zsidó számára is kötelezővé tette a vasárnapi munkaszünetet. Mindezek a rendeletek a kánoni jog befolyásaként jöttek létre és mégis túl az egyházi szempontokon a vegyes-házasság ellen való tilalomból a fajvédelmi törekvés, a vasárnapi munkaszünetből a gazdasági verseny korlátozásának szándéka tűnik ki. Zsidógyűlöletet ezek a rendelkezések még nem árultak el, a zsidók elnyomását sem kísérlik meg azzal a kérlelhetetlenséggel, amely később vált szokássá, mindössze a keresztényi buzgalom jellegét viselik magukon. 1092-ben még ez így volt. A szigorú anyagi szempontok Kálmán király rendeleteiben mutatkoznak meg. 1102-ben a püspöki városokba való beköltözésre kényszerítik a zsidó földművelőket és föld birtokosokat csak azért, hogy a dézsmát a püspökök könnyebben ellenőrizhessék. Kálmán későbbi zsidótörvénye l. Kálmán zsidótörvénye is csak a zsidók és keresztények közötti pénzkölcsönnel és kereskedelemmel foglalkozik és ugyancsak kiterjeszkedik a zsidók rabszolgatartásának kérdésére. Az esztergomi zsinat 1114 elején már lehetetlenné tette a zsidók számára a földművelést és rászorította őket az adás-vevésre és a kölcsönügyletekre. A II. Endre által 1222. kiadott aranybulla l. o. az állami hivatalok viselésétől fosztja meg a zsidókat és 1233. a beregi esküben l. o. erősíti meg a szentszéki követtel kötött ama szerződését, amely a zsidókat továbbra is eltiltja a közhivatalok viselésétől és megígéri, gondoskodni fog arról, hogy a zsidók megkülönböztető jelet viseljenek a ruhájukon. ugyancsak megtiltja a zsidóknak a keresztény rabszolgák tartását. Kiterjeszkedik az eskü a zsidó-keresztény házasságokra, vagyoni elkobzást és örök rabszolgaságot szab ki büntetésül mindkét fél részére. - Noha az ország gazdasági bajain és a nép nyomorán mindez nem javított, a zsidók mégis korlátok közé kerültek, amelyeket az egyház állított fel számukra. A zsidók rabszolgatartásának megtiltása itt semmiképpen sem humanisztikus célt szolgált, hanem egyedül zsidókat megszorító intézkedést, mert pl. 1288. az esztergomi érsek még vámot szedett a rabszolga kereskedőtől és a rabszolgavásár is tovább tartott. Az 1279-i budai zsinat l. o. a keresztényeknek és a zsidóknak egy födél alatt való együttlakásukat tiltja el, valamint azt, hogy keresztény zsidóval barátságosan érintkezzék. Azonkívül a zsidókra kötelezően előírja a vörös folt viselését a ruházatukon és kimondja, hogy közhivatalt most sem bízhatnak rájuk. Jellemző a középkor viszonyaira, hogy IV. Bélának 1231. kiadott zsidótörvénye, l. Béla IV. zsidótörvénye , amely a zsidók szabadságjogainak biztosítására szolgált, oly rövid idő alatt hatálytalanná vált, hogy a budai zsinat már ismét megszorításokat írhatott elő. Igaz, az egyház egy pillanatig sem nyugodott bele a zsidók változott helyzetébe, mert már 1262. IV. Orbán pápa levélben tiltakozott IV. Bélánál a zsidók szabadságjogai ellen és a zsidókat így aposztrofálta: kiket saját vétkük örök szolgaságra kárhoztatott . A budai zsinat eredményeképp a zsidók és keresztények egymással való viszonya olyan feszültté lett és a zsidók társadalmi helyzete annyira leromlott, mint ismét csak száz évvel később, ugyancsak külföldről jövő befolyás következtében. Ez idő alatt azonban a feszültség lassan felengedett, mert a budai zsinat határozatai nem jutottak érvényre és a magyar nép barátságos hajlamát még nem rontotta meg a gyűlölködés. E korszakból csak egy kegyetlen esemény emléke maradt fenn, 1250-80 körül Pozsonyban elégették rabbi Jonáthot és társait. Meg kell azonban állapítanunk, hogy míg a XIV. század első felében egész Európában a legkegyetlenebb zsidóüldözések folytak, Magyarországon a zsidók nyugalomban éltek. 1301-ig Magyarország az Árpád-házból való királyok uralma alatt állott. Uralkodásukat a zsidókra nézve az a törekvés jellemzi, hogy jogviszonyaikat törvény által szabályozzák. Szt. László uralkodásának végére esik az első keresztes hadjárat megindulása. A keresztes hadjáratok külön véres lapjait alkotják Európa zsidósága történelmének. Az első keresztes hadak rendje László halála következtében 1095. felbomlott és útjában mindenütt pusztított. Kálmán király verte szét a zsidómészárló hordákat. A második keresztes hadjárat II. Endre uralkodásának idejére esik 1205- 1235 . Ez a sikertelen vállalkozás súlyos következményekkel járt az országra nézve és ezért ugyancsak a zsidóságot okolták. 1274-ben újabb keresztes háborút hirdettek és X. Gergely pápa a kereszteseket abban a kiváltságban kívánta részesíteni, hogy fölmentessenek a zsidó hitelezőknek járó kamatok fizetése alól. Felhívása azonban eredmény nélkül hangzott el, mert az akkori magyar jogfelfogás még nem tekintette közprédának a zsidók vagyonát. A keresztes hadaktól pedig összehasonlíthatatlanul sem szenvedtek a magyar zsidók annyit, mint külföldi hittestvéreik, akiket ezerszámra kardélre hánytak a keresztes vitézek. V. ö. Kohn S., A zsidók története Magyarországon , 2. A vegyesházi királyok alatt a mohácsi vészig . 1301-ben III. Endre elhalálozásával kihalt az Árpádok férfiága. Ez a Magyarország történelmében korszakot alkotó esemény a magyar zsidók sorsát egyelőre nem befolyásolta. Vagy hat évtizedig még háborítatlanul éltek, mialatt a külföldi zsidóság a legborzalmasabb időket élte át. 1335. XII. Bence pápa szentszéki parancsot adott, hogy a pozsonyi ciszterciták szomszédságában lévő zsinagógát rombolják le, l. Templomrombolás a parancs végrehajtásáról azonban nem maradt fenn történelmi bizonyíték. Az akkori magyar viszonyokat tekintve, ilyen parancs aligha volt keresztülvihető. Nagy Lajos uralkodása borít sötét emléket a zsidók történelmére, mert a nagy király, akinek igazságszeretetét és lovagiasságát annyian magasztalták, csak a középkor szelleme szerint juttatta kifejezésre ezeket az erényeket. A zsidóknak csak megpróbáltatások sorozata jutott osztályrészül. Mert hitüket megtagadni nem akarták, Nagy Lajos az országból való kiűzetésüket rendelte el l. Kiűzetés . 1360-1364-ig tartott a száműzetés és ez is csak azért ilyen rövid ideig, mert az ország a zsidókat, akik a pénz forgalom közvetítői voltak, nehezen nélkülözhette. A kiűzetés nagy anyagi veszteségeket okozott a zsidóságnak, már csak azért is, mert ingatlanaikat, amelyeket elköltözésükig nem értékesíthettek, a kincstár lefoglalta. És ugyancsak semmisnek nyilváníttattak az egyévi határidő alatt be nem mutatott adóslevelek. A zsidók visszatérése után látjuk egészen határozott nyomait a városok zsidóellenes hangulatának. Minden város külön-külön alázta és szorította a zsidókat és ebben elől jártak a német lakosú városok, amelyek elsőnek honosították meg az akkori Németország türelmetlen korszellemét. A céhek is arra törekedtek, hogy a gazdasági életből is minél jobban kiszorítsák a számottevő zsidó konkurenciát és befolyásukat odairányították a városoknál, hogy azok külföldi mintára megszorító helyi zsidó törvényeket bocsátottak ki. A megszégyenítő és megalázó törvények korszaka volt ez és a zsidó jelek és zsidóöltözetek l. Zsidójel; Zsidóöltözet köteles viselete is erre az időszakra esik. Csak 1620 táján szüntették meg a megbélyegző öltözet viseletének kényszerét. Külön vámot szedtek a zsidóktól és Sopronban 1377. egy közút zsidó vám nevet viselt. Külön zsidó adót l. o. róttak ki rájuk, a vallási szertartásokhoz szükséges bor után adót vetettek ki, ennek fizetését azonban 1371 körül Pozsonyban megtagadták. Legjellemzőbb volt az 1376 körül Pozsonyban kiadott zsidótörvény l. Zsidótörvények , amely az eddigi joggyakorlattól eltérően újabb megszorításokat állapított meg a zsidók rovására. Rosszemlékű az ú. n. Zsidókönyv l. o. , amelybe a keresztény és zsidó közt kötött pénzüzleteket vezették be. A városok zsidóellenes hangulata azonban az 1421. befejezett német Budai Törvénykönyvben l. o. mutatkozik meg leginkább. Ez a törvénykönyv is előírta a zsidó öltözetet és a hírhedt sárga foltot, l. o. aminek viseletére a zsidókkal együtt a kéjnőket is kötelezték. A városok zsidógyűlölete különféle formákban jutott kifejezésre és némely városi hatóság valósággal hivatalból megbélyegezte a zsidókat. A pozsonyi zsidóságnak a XV. században történt hivatalos összeírását egybefoglaló összeíró-ív A gonosz zsidók lajstroma l. o. címet viselte. A zsidók személyi biztonságának veszélyeztetése is napirenden volt ezekben az időkben, főleg pészach ünnep idején. Az idők során a kovásztalan kenyér ünnepén való zsidóháborgatásból fejlődtek ki a veszedelmes vérvádak l. o. , amelyek az ünnepi rituáléból igyekeztek zsidóellenes vádat koholni. - Gazdasági vonatkozásokban különféle megkárosító intézkedések mellett valósággal törvényesen intézményesítették az ú. n. levélölést , l. o. azt a királyi jogot, amely a zsidók követeléseit, illetve adósleveleit érvénytelenítette. Mivel a zsidók főleg pénzügyletekkel foglalkoztak már ebben az időben, az ilyen intézkedések a legsúlyosabb anyagi veszteségek viselésére kényszerítették őket. Hasonló királyi önkény volt az is, mikor 1392. Zsigmond király felmentette a pozsonyi polgárokat a zsidóktól felvett kölcsönök visszafizetésére. Az ilyen törvénytelenségek untalan megismétlődtek, mint Albert uralkodása alatt Nagyszombatban, ahol a város valamennyi polgárának elengedte a kamatok visszafizetését a zsidó hitelezők rovására. V. László uralkodásának idején vált megint súlyossá a zsidók helyzete. A városok ismét kíméletlen adókat vetettek ki rájuk, főleg Pozsony városa nem ismert határt a telhetetlenségben és hogy a nagy adóösszegeket kicsikarhassa, többeket börtönbe vetett. V. László sem feledkezett meg a zsidókról, mikor 1453. év elején Pozsonyban járt, - a lakosságnak elengedte a zsidóknak járó kamatok visszafizetését. Mikor Kapisztrán János, a zsidók ostora l. o. a külföldi véres zsidóüldözések után a magyar történelem előterébe került, ez az idő veszedelmek nélkül múlott el a magyar zsidóság fölött, mert az ország népének mentalitása távol állott a bestialitástól és a zsidóellenes külföldi áramlat megtört a magyar nép karakterén. - Mátyás király uralkodása általában személyi biztonságot jelentett a zsidók számára, az igazságos hírében álló királynak a zsidókkal szemben megnyilvánult nem egy intézkedése azonban magán viselte a kor türelmetlen szellemét. 1475. a pozsonyi zsidóknak megtiltotta, hogy keresztényektől kölcsönzött összeg fedezetéül ingatlant zálogba vehessenek. Ezt a tilalmát azzal indokolta, hogy az elzálogosított ingatlanoknak zsidó kézre való jutása nyilvános botrány az összes kereszténységre nézve . Kimondta azt is, hogy minden jó kereszténynek törvényes kötelessége a zsidókkal való közlekedést lehetőleg kerülni. Ugyanez évben pedig oly értelmű rendeletet is bocsátott ki, amely Pozsony városa hatóságát felmenti azon kötelesség alól, hogy pozsonyi zsidóknak nem pozsonyi polgárokkal szemben igazságot szolgáltasson. Az adózásnál sem azok a gazdasági és pénzügyi szempontok irányították, amelyeknek alapja a nemzetgazdaság általános érdeke. Mátyás alatt ötször annyi adót fizettek a zsidók, mint László uralkodása idején és a török háború költségeinek fedezésére 1459. vagyonuk huszadrészével kellett adózniuk. A zsidók pénzügyi követeléseivel szemben épp az a magatartás jellemzi, mint elődeit. 1467. Pozsony lakóinak félévi halasztást ad zsidó adósságaik visszafizetésére, 1475. elengedi neki a zsidó kamatok felét. 1462. a nagyszombatiakat teljesen felmentette a kamatok visszafizetésének kötelezettsége alól, 1486. a tűzvész károsultjainak az egész tőke visszafizetését elengedte, 1488. pedig az összes kamatok visszafizetését engedte el a nagyszombati polgároknak. - Mátyás uralma idején kezdődött az ország zsidóságának elszegényedése, a zsidóság történelmének legszomorúbb korszaka azonban az ő halálával kezdődik és ez idő egybe esik Magyarország legsúlyosabb korszakával. Mátyás halála után a pártküzdelmek és zavargások közepette a középkor minden szörnyűsége szabadon lábra kapott. A városok megtámadták a védtelen zsidókat, Nagyszombatban, Tatán és Sopronban zavargások törtek ki és Sopron városa valamennyi zsidó lakosát börtönbe vetette azzal, hogy csak akkor helyezi szabadlábra őket, ha adósaiknak elengedik összes tartozásukat. Corvin János, Mátyás fia is türelmetlenül bánt a zsidókkal és ő maga is helyeselte, mikor Tata városa bántalmazta és kiűzte l. Tatai kiűzetés a zsidókat. Sőt ő, mint Tata birtokosa, a várnagyoknak meghagyta, hogy minden zsidót űzzenek ki és vagyonukat foglalják le. 1490 után II. Ulászló azzal kezdte uralkodását, hogy serege felszerelésére a pénzt a zsidóktól hajtotta be és 1491. pedig a pozsonyi zsidók közül többeket börtönbe vettetett, hogy így csikarhassa ki belőlük a szükséges összegeket. II. Ulászló a minden oldalról sanyargatott zsidókra rendkívüli adókat vetett ki és állandó szokássá vált, hogy egyes községek előkelő tagjait túszul Budára hurcolták addig, míg a község le nem fizette a rája kivetett adót. Ugyanúgy zsaroltak az országnagyok és a zsidók minden igyekezete hiábavaló volt, hogy visszaszerezzék régebbi jogaikat. II. Ulászló uralkodása alatt ütötte fel fejét a rettentő vérvád, amely eddig csak távoli rémként sötétlett. És most, mikor már lejárt a középkor, a magyar zsidók számára az újkor küszöbén kezdődött a megpróbáltatások legszörnyűbb időszaka; 1494. Nagyszombatban a legképtelenebb vérvádat koholták, l. Nagyszombati zsidóégetés kínpadra és máglyára hurcolták a bevádolt zsidókat. A nagyszombati máglya vészjel volt az országban, mert most már mindenütt fellobogott a szenvedély. Mindenfelé az országban kisebb-nagyobb zsidóhajszák kezdődtek és ilyenfajta véres zendülésben tört ki a népszenvedély 1494. Budán, amikor a tömeg megtámadta a zsidókat. Hasonló esemény ismétlődött meg 1496., amikor a zavargók megtámadták és kifosztották a zsidók házait. 1503. Sopron bebörtönözte a város zsidóságát. Pozsonyban pedig az utcán bántalmazták a zsidókat és akik a hatóságoktól kértek segítséget, azokat megbüntették. A zsarolások állandóan napirenden voltak és a király a zsidókamatok elengedésénél 1503. ugyancsak a meghonosult királyi önkény szerint járt el. A királyi városokban tűrhetetlenné vált a zsidók helyzete és Pozsonyból, ahol legrosszabbul bántak velük, 1506 előtt számosan elköltöztek. Az elköltöztek ingatlanait lefoglalták és a király megtiltotta a további költözködéseket, mert hogy az a kincstár kárára van. A visszatartott zsidókkal még keményebben bántak,mint régebben. A zsidókkal szemben érvényre jutott megkülönböztető és cseppet sem az egyenlőség alapján álló elbírálási rendszerből kell megemlíteni a német származású lealacsonyító zsidó esküt, melyet Werbőczi 1514. a Hármaskönyvébe iktatott és amely országszerte jogérvényre emelkedett. l. Werbőczi zsidó esküje. Az 1515-i esztendő is nagy veszedelmeket hozott a zsidók számára. A Dózsa-féle parasztlázadás nem kímélte a vidéken lakó zsidók életét és vagyonát. l. Parasztlázadás . Ezenfelül Ulászló, hogy seregét felszerelhesse a lázadók ellen, igen jelentékeny rendkívüli adót vetett ki a zsidóságra. Jellemző e kor viszonyaira, hogy II. Ulászló 1516. bekövetkezett halála után, mikor II. Lajos került a trónra, a zsidóság egészen szokatlan formában kötött szerződéssel igyekezett elérni, hogy kiterjesszék rája is a személyi és vagyoni biztonságot. 1520-ban Báthory nádornak élete fogytáig négyszáz forint fizetésére kötelezték magukat, ha a zsidóság ügyét pártfogolja. Az akkori törvénytelen állapotok között nagy szükség volt a megvásárolt védelemre. A nyomasztó adók azonban továbbra is fennállottak és mert pénzre a kincstárnak szüksége volt, ezt a zsidókon hajtotta be, akaratuk és beleegyezésük nélkül. 1521. Farkas bazini gróf az uradalmán lévő zsidókat börtönbe záratta, hogy így csikarjon ki pénzt tőlük. A zsidóellenes hangulat akkor robbant ki veszedelmessé, mikor 1525. Szerencsés Imre l. o. ellen fordult a népszenvedély. Budán a tömeg megtámadta a zsidókat, házaikat kifosztotta és csak a harmadik nap verte szét a fosztogató hordákat Szapolyai György csapata. II. Lajos uralkodása alatt az országban elevenen tartotta magát a zsidógyűlölet, bár II. Lajos igyekezett elejét venni az igazságtalanságoknak. Már 1523. Pozsonyban egymást érték a zsidóüldözések, a soproniak pedig a király közvetlen intelme után mondtak le arról, hogy a zsidókat kiűzzék. A kisebb-nagyobb embertelenségek mellett a gazdasági megszorítások sem maradtak el, így 1525. rendelet tiltotta meg a pozsonyi és soproni zsidóknak, valószínűleg a többi városok zsidóságának is , hogy azontúl posztóval, lovakkal és egyéb megtiltott árucikkekkel kereskedjenek. II. Lajos halálával, a mohácsi vész után egész új fejezete kezdődik a magyar zsidók történetének és a mohácsi vészig lezáródott kor zsidógyűlöletének általános okát a középkor türelmetlenségében kell keresni. Az Árpád-ház uralkodása alatt a törvényes intézkedések segítették, vagy gátolták a zsidóellenes tendenciát, amennyiben erről abban a korban már lehet beszélni. Az Árpád-ház kihalta után azonban az önkény került előtérbe. A városok és a korona egymással szemben való küzdelme a zsidókért kizárólag anyagi érdekek miatt történt, mert a városok nem akarták elismerni a korona kizárólagos tulajdonjogát a zsidók fölött. Ez a harc vezetett aztán a súlyos zsidóüldözésekre és ezt sínylette meg hosszú időkön keresztül az egész magyar zsidóság. Végül pedig ugyancsak a kíméletlen gazdasági verseny állította szembe a céheket a zsidó kereskedőkkel. A mai hivatalos és társadalmi A.-nak minden nüánszát megtalálhatjuk a középkor zsidóellenes intézkedéseiben, amely eleinte a közhivatali pályákról igyekszik kiszorítani a zsidókat, majd korlátozza a megélhetés lehetőségeit a gazdasági életben is. V. ö. Kohn Sámuel, A zsidók története Magyarországon . 3. A polgárosulás korszakáig . 1526 aug. 29. volt a mohácsi gyásznap és az ezután keletkezett zavaros idők nem kímélték meg a zsidókat sem. Sopron az udvarnál azt a tanácsot kapta, hogy űzze ki a zsidókat és pénzüket, ezüstjüket tartsa vissza. A város erre kizavarta a zsidókat, ezután a polgárok behatoltak házaikba, az adósok lajstromát és a zálogokat elhordták és jószágaikat elhajtották. Mária királynő megengedte, hogy a város a zsidók házait eladja, de azok értékét egy éven belül juttassa el a zsidókhoz. A súlyos gazdasági bajok és a nagy veszteségek miatt forrongó tömeghangulat jó levezetőjének ígérkezett a zsidóellenes akció; a zsidókat tették felelőssé a nagy és végzetes hibákért és csak a történelem igazolta, hogy nem a zsidóknak kellett volna fülelni a közhivatalok lezüllesztéséért, a kincstári jövedelmek sikkasztásáért és a hadiszolgálat mulasztásaiért. A törökökkel való cimborálás is vádként súlyosodott a zsidóságra, pedig a törökök Pécsett lemészárolták a zsidókat és a török előrenyomulás pusztító útjából a zsidók is elmenekültek a főurakkal és a polgárokkal együtt. Október 9-én Mária királyné elrendelte, hogy Pozsony ne engedje vissza többé az elmenekült, hűtlen zsidókat, akik veszedelemben cserben hagyták a várost. E zsidóellenes megnyilatkozás mögött a királyválasztás titkos propagandája húzódott meg, mert Ferdinánd hívei azzal akarták megnyerni a maguk számára a közhangulatot, hogy megszabadították a városi polgárságot gazdasági életük számottevő konkurenciájától, a zsidóságtól és olcsón juttatták őket a zsidók visszamaradt ingó és ingatlan vagyonához. Ferdinánd nem szentesítette a kiűzetési törvényt, de helyette Mária királyné adott engedélyt Pozsonynak és Nagyszombatnak a zsidók kiűzésére. Nov. 9. vonult ki a zsidóság Pozsonyból. Zsinagógájukból szárazmalom lett, majd később beépítették Orsolya-kolostorba. Két hónappal az országos katasztrófa után, 1526 nov. 9. a székesfehérvári országgyűlés törvényileg elrendelte a zsidók kiűzetését az országból. l. Kiűzetés . Az országgyűlés határozatát azonban János király nem erősítette meg. A megfertőzött közhangulat rettenetes következménye volt a bazini vérvád l. o. 1529., amikor a bazini gróf máglyahalálra juttatta az ottani zsidókat. A közbiztonság az országban a leggyatrább volt, az országutakat minden rangú és rendű portyázó fosztogatók veszélyeztették, akiktől rengeteget szenvedtek az utazó zsidók. A bécsi gazdaságpolitika igen mostohán bánt a magyarországi kereskedelemmel, ami természetesen a zsidókat sújtotta legelsősorban, úgy hogy ezek szívesebben költöztek át a török hódoltsági területekre, ahol nagyobb volt a személyi és vagyonbiztonság és védelemre talált a kereskedelem. I. Ferdinánd nem vette tekintetbe ezeket a körülményeket és azt hitte, hogy az ország megszilárdítását a zsidók szorongattatása segíti elő. A budai zsidók házait, épp úgy, mint János király, ő is elajándékozta híveinek. 1534 szept. 10. pedig a zsidókat örökre kizárta Sopronból annak ellenére, hogy még 1529 máj. 28. ő maga rendelte el és tétette közhírré örökös tartományaiban, hogy a zsidók régi privilégiumai épségben maradjanak és bántódásuk ne essék. 1536-ban vérvádat koholtak a Pozsonyban lakó zsidók ellen, de csak 1539. mutatkozott ennek veszedelme, amelynek következtében többeket máglyára vetettek. Ugyanez év februárjában pedig Nagyszombatból űzte ki Ferdinánd a zsidókat, de ennek fejében a város kárpótlást tartozott fizetni a kincstárnak. 1586 szept. 2. is végzetes eseményeket hozott a budai zsidóságra. Mikor a császári csapatok visszafoglalták Budát a törököktől, Károly herceg engedélyt adott a rablásra. A zsidók gyanútlanul templomukban imádkoztak, itt törték rájuk az ajtót és felkoncolták őket. A 6000 fogoly között, akik a katonák kezére jutottak, rengeteg zsidó férfi, nő és gyermek volt. Ezeket is potom áron adták el. Az egész város a zsidók házaival együtt a tűz martaléka lett. Schulhof Izsák, aki az ostromot a várban átélte, egy héber munkában számol be ez eseményekről. V. ö. Kaufmnnn D., Die Erstürmung Ofens ; Kohn S., Héber kútfők . Rendeletet adott ki, 1551., hogy minden zsidó sárga gyűrűs foltot tartozik viselni a ruháján. Ez a kényszer jelentős visszaesést mutatott a zsidók jogállapotában, mert már 1520. országszerte nem viselték ezeket a megkülönböztető jeleket; kötelező viseletük alól II. Lajos felmentette őket. I. Ferdinánd utódja Rudolf már súlyos adóterheket rótt a zsidókra, 1578. kétszeres házadót vetett ki rájuk és mivel nem katonáskodhattak. 1596. elrendelte a katonaadó fizetését. II. és III. Ferdinánd rendeletei a harmincadok és vámok bérleteitől igyekeztek megfosztani a zsidókat, III. Ferdinánd e törekvésében odáig ment, hogy intézkedésének indokolásaképpen 1647. a teljes jognélküliség bélyegét nyomta a zsidóságra. Kimondta, hogy az ország jogainak nem részesei . l. Jogfosztottság. 1659-ben I. Lipót, de még 1715. III. Károly is a zsidók gazdasági letörését tartotta szem előtt. I. Lipót pedig, aki a teljes jognélküliség korszakát hozta a zsidóságra, oly módon siettette a zsidók eltávolítását a vámoktól, hogy kimondta: amíg a zsidókat minden vámoktól el nem mozdítják, addig az olyan helyen senki sem tartozik vámot fizetni . I. Lipót, aki Kollonics esztergomi érsekkel egyetértve katolicizálni akarta az országot, a zsidókat kiűzte a királyi városokból, a bányavárosok kerületében csak hét mértföldnyi távolságra telepedhettek le, ipart nem űzhettek és csak kiskereskedéssel, pálinkafőzéssel és pénzüzleteikkel foglalkozhattak. Kollonics azt szerette volna elérni, hogy a zsidók megszorítottságuk miatt önként távozzanak az országból, de ez a várakozása hiábavaló volt, mert a zsidók a földesúri birtokokon telepedtek meg. A jognélküliségnek és megtűrtségnek élénk kifejezését adja az az adónem, amit Mária Terézia honosított meg. 1744. türelmi adót l. o. vetettek ki a zsidóságra, de fenntartották azért a megszégyenítő zsidó személyi vámot is, mert a pénzügyi politika fő célja az volt, hogy a kincstár kárpótolja magát ama veszteségért, amit a zsidóknak a királyi városokból való eltávolítása okozott, mint a Budáról való kiűzetésük l. Buda . Adótartozásért pedig ezentúl is tömlöcbe vetették a zsidó család tagjait. A gazdasági életben pedig egy cél irányította a lépéseket: kiszorítani a zsidót a kereskedelmi és ipari versenyből. Kassán 1840-ig nem lakott zsidó, csak Rozgonyból látogatták a vásárokat, de a kassai kereskedők még ezt is sokallták és 1765. a város büntetést szabott ki arra, aki zsidótól vásárol. A céhek berendezettsége, amely a katolicizmus érdekeit szolgálta, már ezzel lehetetlenné tette, hogy oda zsidó bekerüljön, bár meg kell állapítani, hogy nem csupán a zsidók, de a magyarok is megszenvedték azt a német szellemet, amely a céhek tevékenységét áthatotta. Az érdekharc valósággal a magyarság üldözésére vitte a céheket és történelmi tény, hogy Kassán, mikor 1826. egy magyar fűszerüzletet akart nyitni, kérését azzal utasították el, hogyha mind a hét millió magyar idejönne, úgy hét millió koldus lenne itt . Kassa, Debrecen, Pozsony, Győr és Pest kereskedelmi testületei még a házalás és vásározás lehetőségeitől is igyekeztek megfosztani a különböző nemzetiségeket, akik közé besorozták a zsidókat is. Ezek 1761. Mária Teréziától kérték a kicsinyben való árusítási engedélyek bevonását, a pesti polgári kereskedelmi testület pedig 1796. ismét felségfolyamodványban kérte a házalók kitiltását. A kérvényt vivő küldöttség 1500 pozsonyi mérő zabot akart felajánlani a királynak hadisegély gyanánt, hogy kérésük inkább meghallgatásra találjon, de utóbb úgy látták, hogy az időpont nem alkalmas a kihallgatásra és így a zabajánlatot sem tették meg. II. József alatt jelentékeny javulás állott be a zsidóság helyzetében l. Egyenjogúsító törekvések. és ha a teljes polgárjogokat nem is szerezhették meg, sérelmeket nem szenvedtek. Halála előtt a testben és lélekben megtört uralkodó nem tudott ellenállni az ország alkotmányos követeléseinek és a jobbágyság s a toleranciára vonatkozó rendeletein kívül, visszavonta összes intézkedéseit. A városok úgy vélték, hogy feléledtek régi szabadalmaik és 1790. a császár halála után, a II. József védelme alatt letelepült zsidókat kiutasították. A helytartóság védelmébe vette a zsidókat, Pest vissza is vonta határozatát, de a házalás tilalmát továbbra is fenntartotta. Nagyszombatban is sikerült a határozat végrehajtásának időpontját kitolni. A zsidók jogaik biztosítására az országgyűléshez és Lipót császár és királyhoz fordultak, mire az 1790-91. országgyűlés meghozta a De Judaeis című törvényt l. o. , amely visszaállította a II. József alatt fennállott helyzetet. Ez a törvény egészen 1840-ig szabályozta a zsidók helyzetét. Az elkövetkező évtizedek alatt a zsidók mellett kedvező hangulat bontakozott ki, úgyhogy az 1825-i országgyűlés után már ennek az ellenhatása is mutatkozott. Az 1829. Medárd vásárra egybehívott kereskedőtestületek memorandumban foglalták össze panaszaikat, így a zsidóság rohamos szaporodását és kérik a házalás megszorítását, valamint a birtokszerzési tilalom kimondását. Mivel az emlékirat benyújtásához szükséges 3000 forintot nem tudták behajtani a testületeken, az egész mozgalom abbamaradt. A zsidók polgárjogainak végleges rendezése még egyre késett, pedig a párisi júniusi forradalom már éreztette itt is a hatását. A zsidók egyen jogosítási ügyét egészen meglepő szempontok gátolták. Az 1840. országgyűlésen az emancipációnak különben őszinte és lelkes hívei is bizonyos óvintézkedéseket sürgettek és pedig a galíciai zsidók beözönlése ellen. Kölcsey Ferenc Szatmár megye elárasztása fölött méltatlankodott, osztotta nézetét Széchenyi István, sőt Dessewffy Aurél is, bár csatlakozott Eötvös emancipációs javaslatához. Azt kívánta azonban, hogy hozzanak bevándorlási törvényt, mert elárasztja az országot a koldus zsidók sokasága, ami sem a magyarságnak, sem a honi zsidóságnak nem érdeke. Kossuth, aki ugyan máramarosi söpredék zsidótömegről beszélt, melynek bűneitől úgy sem tudjuk megóvni az országot , a bevándorlott, s hazai zsidók közti különbség kiküszöbölését kívánta. Noha a radikális ellenzék nem akart junktimot, mégis attól tartva, hogy az egész javaslatot elejtik, az alsó tábla belenyugodott az udvar és a főrendek akaratába és megszavazta a korlátozott jogokat tartalmazó törvényjavaslatot l. Jogkiterjesztés . Erre az 1840:XXIX. t.-c.-re zsugorította össze a már-már elért polgárjogait a zsidóságnak a megátalkodott elfogultság. Mindamellett nem egyedül a Karokon és Rendeken múlt, hogy a zsidók már 1S40. nem kaptát meg a teljes polgárjogot. Ez a XXIX. t.-c. a kereskedőtestületek érdekeit szolgálta, azzal, hogy a teljes polgári egyenjogúság hiányával a zsidók versenyképessége nem juthatott igazi formájához a kereskedelmi életben. A zsidóság polgárosulási korszaka mégis megkezdődött és teljesen kibontakozott az emancipáció l. o. idején, ez azonban az A.-nak új és modernebb eszközeit váltotta ki, amelyre a példát most is a nyugat, szolgáltatta, akárcsak a középkorban a zsidóüldözések idején. V. ö, Venetianer Lajos, A magyar zsidóság történetei . f A modern A. szervezkedése. A modern magyar A. kifejlődésére a német antiszemita áramlat volt legnagyobb hatással, mint ahogy a középkori zsidógyűlölet is német hatás nyomán honosodott meg Magyarországon. A liberalizmus térhódításának következtében a hetvenes években az A. is modernizáltabb formákat öltött, hogy politikai téren megfelelő eszközökkel vethessen gátat a zsidók politikai és társadalmi érvényesülésének. Az ismét életre kapott zsidógyűlölet két nagyképességű német liberális politikus és képviselő Lasker és Bamberger miatt éleződött ki leginkább és Stöcker, porosz udvari lelkész 1878. megalapította az antiszemita pártot. Az A. szót általában 1880. kezdték használni ennek nyomán Németországban. Ez az antiszemita párt később különböző elnevezések alatt szerepelt. Antiszemita párt alakult 1889. Borúmban is. A magyar A. a porosz alldeutsch-antiszemita mozgalommal egyidejűleg terelődött parlamenti térre. Az 1868-i törvényhozás már sejtetni engedte, hogy a vallásszabadság, polgári házasság és anyakönyv ügye még sok harcot fog felidézni. Az A. újabb kirobbanásának valódi oka azonban a közép és kisbirtokosok elszegényedése volt és azt használták ki a maguk céljaira a mozgalom megindítói. A tényleges mozgalom akkor kezdődött, amikor 1875 április 8-án Istóczy Győző, addig még ismeretlen képviselő, volt vasvári aljegyző, az iskolaalapok fölötti viták kapcsán azt kérdezte interpellációjában a belügyminisztertől, hogy szándékában van-e az országot elárasztó külföldi zsidók meghonosításának gátat vetni és a nem zsidó elemek részéről esetleg meginduló önvédelmi mozgalom útjába szándékozik-e akadályt gördíteni. Wenckheim belügyminiszter az interpellációra adott válaszában kijelentette, hogy a kormány igenis ellenséges állást foglalna el minden oly mozgalom irányában, amely e hazában létező egyházak és vallásfelekezetek, vagy az azokhoz tartozó polgárok közt a békés egyetértést s azok polgári jogainak kölcsönös tiszteletben tartását bármi részben megzavarná, vagy bármely irányban megzavarni igyekeznek. 1878-ban, tehát ugyanakkor, amikor Stöcker megszervezte a mozgalmát, Istóczy ismét megmozdult. Július 12-én javaslatot terjesztett a képviselőház elé: a kormány kényszerítse Törökországot Palesztina feladására, hogy a magyar zsidóságot oda deportálhassák. Ezt a fantasztikus indítványt teljesen komolytalannak tartották és napirendre tértek fölötte, noha Istóczy agitációját csak nem szüntette be. 1880-ban létrehozta a Nemzsidók Szövetségét. Az izgatás olyan mértéket öltött az országban, hogy ugyanez év szept. 25. Miklós István orsz. gyül. képv. meginterpellálta Tisza István miniszterelnököt, aki azt a megnyugtató választ adta, hogy a kormány teljesíteni fogja kötelességét. Trefort Ágoston, a filoszemitának nem nevezhető kultuszminiszter két hónappal később, nov. 27. azt a kijelentést tette, hogy a mi hazánk sohasem lehet olyan látványosságok színhelye, mint Németország . Trefort jóhiszemű kijelentését azonban az események megcáfolták. A német és szláv területről importált A.-t a felvidéki tót nemzetiségi, valamint a klerikális pártok rendületlenül szították. Mindamellett a színmagyar vidékekre egészen a tiszaeszlári vérvádig l. o. nem támadt visszhangja az izgatásoknak. Mikor Istóczy a zsidók ellen népgyűlést akart egybehívni, a rendőrség azt betiltotta, mire Istóczy interpellált, majd antiszemita folyóiratot alapított Tizenkét röpirat címen és ebbe írta izgató cikkeit. A tiszaeszlári vérvádra egy Solymossi Eszter nevű leány eltűnése adott alkalmat 1881 ápr. 1-én. Ónody ezt használta fel arra, hogy a zsidókat vádolja a keresztény vérnek a rituális szertartásoknál való felhasználásával, a rituális gyilkossággal. A közvéleménynek ez a megfertőzése és annak parlamenti visszahatása egyenes következménye volt annak a gyűlölködő munkának, amit Istóczy évek óta folytatott. Ez az izgatás azonban súlyos eredményeket hozott. Noha a bíróság felmentette a tiszaeszlári per vádlottjait, az izgatások következtében az ország több helyén lázadásokba tört ki a tömeghangulat. Ilyen zsidóellenes lázadások voltak 1882 szept. 28-án Pozsonyban, majd Sopronban, Budapesten, főleg pedig Zalaegerszegen 1883 aug. 23-án. Vas-, Somogy-, Sopron-, Zala-, Mosón- és Szabolcs megyében statáriumot kellett kihirdetni és az ítélet kihirdetés után Budapesten katonaságot kellett kivezényelni a fosztogató tömeg ellen. A fölizgatott egyetemi ifjúság a rektor előtt kinyilvánítja azt a nézetét, hogy az egyetemen túl sok a zsidó. A rektor, - dr. Berger, a hittudományi kar tanára - azonban szigorúan megdorgálja az ifjúságot s a tervezett gyűlést a belügyminiszter betiltja. Istóczy még 1882 febr. 18. javaslatot terjesztett a Ház elé, amelyben a zsidó emancipáció eltörlését sürgeti. Ugyanez év áprilisában és júniusában újabb támadásokat intézett a zsidóság ellen s ez utóbbi alkalommal Wahrman Mór l. o. képviselővel összeverekedett. A lázongások idején, 1883 jan. 10. újabb javaslatot terjesztett be a képviselőház elé a zsidó emancipáció felfüggesztéséért, de mindössze néhány szavazatot kapott, mert még a reakciós politikusok is ellene voltak. A tiszaeszlári per kedvező visszahatása alatt 1883 októberében megalapította az antiszemita pártot porosz mintára. Mikor a parlamentben egy ízben interpellált s Rohling könyvéből idézett, megjósolta, hogy az antiszemita párt megerősödve fog kikerülni a választásból. A pártnak tagjai voltak rajta kívül: Ónódy, Simonyi és Széli képviselők. A párt programja főként gazdasági téren igyekezett megnyirbálni a zsidó jogokat. Az 1884-i választásoknál 17 antiszemita képviselő került a parlamentbe, köztük Verhovay Gyula földbirtokos, lapszerkesztő, aki eleinte, mint a Függetlenség c. liberális lap szerkesztője szerepelt és csak azután tért át az antiszemita politikára. Politikai pályafutásának egy sikkasztási vád vetett véget, amely alól ugyan felmentették, de a politikától mégis visszavonulni kényszerült. Az antiszemita mozgalom vezetői közt szerepel Zimándy Ignác, törökbálinti plébános, országgyűlési képviselő is. Tisza Kálmán, aki Istóczyék szereplését kezdettől fogva rossz szemmel nézte, gondoskodott róla, hogy az 1884. szept. 29-én összeülő parlamentet Ferencz József magyar király trónbeszédben hívja föl, hogy szüntessék meg a fajok, felekezetek és osztályok között súrlódásra vezető izgalmakat. Ezeket az izgalmakat főleg az országos antiszemita párt körlevelei okozták, mert ezekben szerepeltek az antiszemita párt követelései, mint a zsidók politikai, gazdasági és társadalmi hatalmának letörése, nemzeti agrárpolitika, ipartörvény revízió, a régi zsidó eskü visszaállítása, a zsidók kizárása az italmérésből. Továbbá, hogy zsidóvallású ne lehessen köztisztviselő, pénzintézeti v. biztosítási hivatalnok, ne vehessen és ne bérelhessen földet, házat, malmot, ne lehessen orvos, gyógyszerész, ügyvéd, mérnök, sőt pék, fűszeres és gabonakereskedő sem. A legerőteljesebben hirdeti a zsidók teljes bojkottálását. Az izgalmakat fokozta, hogy Istóczyt s Nendtwich Károly egyetemi tanárt izgató cikkeikért az esküdtszék fölmentette. Hiába szólaltak fel a parlamentben Mezei Ernő és mások, hiába írt nagyszerű röpiratot Acsády Ignác, a kiváló történetíró, az izgatás, amelyben ekkor Zimándy vezetett, annyira fokozódott, hogy Tisza Kálmán kénytelen volt kijelenteni, hogy aki ilyen eszméket terjeszt, annak a józan ész ítéletétől félni kell. Haynald kalocsai érsek pásztorlevelének és Kossuth turini szózatának végre sikerült a közhangulatot lecsendesíteni, amihez nagyban hozzájárult a jó termés, mely a gazdálkodó rétegek jólétét jelentősen fellendítette. A békebeli A.-nak a kulminációs pontja Magyarországon valóban az 1884-i esztendő volt. A következő tíz év alatt teljesen kimúlt az egész antiszemita párt és vele együtt a politikai A. is. Hivatalosan a recepció l. o. évében, 1894. bukott meg a magyarországi A., mely most már csak néha-néha jelentkezett a Rohling-féle talmudhamisítás nyomán készült fércmunkákban. Ez az idő egybeesik a szociáldemokrácia szervezkedésével és ennek ellensúlyozására külföldön megalakulnak a keresztényszocialista pártok. Magyarországon is megalakult 1895 jan. 28. gróf Zichy János vezetésével a Néppárt. A Néppárt megközelítőleg sem volt oly hangos és türelmetlen, mint az antiszemita párt és hivatalos orgánuma az Alkotmány európai hangnemben írott orgánuma volt a mértéket tartó A.-nak. Az antiszemita korszak hírhedt irodalmi termékeiből Zimándy Ignác röpiratain kívül felemlítjük: Ébresztő Hangok c. folyóiratát; Hiteles zsidó Káté, 1884; Antiszemita Káté a magyar nép számára, 1894 németül és szlovákul is : A megrögzött Dimonides delíriuma; Szózat a néphez ; A leleplezett népámító liberalizmus, 1896; Légből kapott hazugságok; A modern új pogány; Kazár-szabadkőműves, ál liberális írástudóknak megszívlelésül, 1900. Ónody Géza munkái: Tisza-Eszlár a múltban és jelenben; A zsidókról általában : Zsidó mysteriumok; A tiszaeszlári eset németül is . A világháború kitöréséig csak Egan Lajosnak: A zsidók Magyarországon c. 1910. megjelent könyve váltott ki nagyobb izgalmat. Ebben a könyvben a külföldi fércművek hazugságait írta meg óvatos formában mindenütt hangsúlyozva, tisztelet a kivételnek . A háború alatt a szociológus Ágoston Péter könyve a Zsidók útja, 1917, indított nagyobb vitát. Az A. csak a világháborút követő forradalmak után lángolt fel újult erővel, ez azonban ismét új korszakát jelenti a magyarországi A. történetének. g Az A. a világháború után és napjainkban. A világháborút követő forradalmak után, mikor az ellenforradalom 1919 végén győzedelmeskedett, a reakció velejárójaként előtérbe nyomult az antiszemita mozgalom. Noha az ellenforradalom l. o. előkészítésében és diadalra jutásában a zsidó polgárságnak is része volt, az események törvényszerű bekövetkezése folytán, a nagy gazdasági és politikai összeomlás nyomán mégis a zsidóság ellen fordult a közhangulat. Azt, hogy a zsidó polgárság is segítette az ellenforradalmat, nem könyvelte el érdemül a politikai közvélemény az egész zsidóság védelmére, de hogy a zsidó proletariátus részt vett a forradalmakban és hogy a proletár diktatúra vezetői közt zsidók is voltak, azt az egész zsidóság bűnéül rótták fel. Az antiszemita érvelés azonban nem állt meg a legutolsó eseményeknél, mélyebb távolságokban igyekezett kikeresni a zsidó bűnöket és a világháború nagy katasztrófájáért, a központi hatalmak összeomlásáért is a zsidóságot tette felelőssé. Az azóta eltelt rövid történelmi távlat is már megmutatta a végzetes katasztrófák igazi okait és a nagy és káros mulasztásokat és tévedéseket, amelyek a hadsereget felbomlasztották, nem zsidók követték el. A zsidók még ott véreztek a lövészárokban, amikor a történelem már megpecsételte a világháború sorsát a főhadiszállásokon. Az 1919-es idők azonban a maguk nyugtalanságával nem adhatták meg a tömegeknek a történelmi tisztánlátás nyugalmát, különösen pedig akkor nem, amikor az ellenforradalmi tömegek élén szenvedélytől és gyűlölettől elvakult vezetők állottak. 1919 szept.-ben megkezdődtek a zsidóüldözések és a zsidóság annál kevésbé találhatott védelmet, mert az A.-t minden vonalon intézményesítették. A megalakult Ébredő Magyarok Egyesülete járt elől az izgatásokkal és az A. hangneme és uszításai a XV. század hírhedt kasztíliai pogromrendezőinek eszközeire emlékeztettek. A magyar A. ekkori kifejlődését erősen befolyásolták az orosz ellenforradalmi akciók, amelyeknek véres zsidó pogromhírei mindenfelé eljutottak. A felelőtlen elemek utcai atrocitásai l. Atrocitás , a különítmények szereplései, aztán Siófok, Tab, Izsák, Orgovány mind véres és gyászos emlékei a világháború utáni zsidóhajszáknak. A zsidókat a közhivatalokból elbocsájtották és az A. főleg a nemzetgyűlési választások, a Huszár, Simonyi és Teleky kormányok alatt érte el tetőpontját. A zsidóság sérelmeinek védelmére alakult először az Országos Segélyező Bizottság, aztán Vázsonyi Vilmossal, Székely Ferenccel és Mezei Mórral a Magyar Zsidó Központi Szövetség, majd pedig Polnay Jenővel a Magyar Zsidó Országos Szövetség. A sajtóban az A. szócsöve a Szózat, a Nép ős az Új Nemzedék c. napilapok és a Magyar Kultúra c. folyóirat voltak. Ezek közül már csupán a két utóbbi létezik, viszont antiszemita orgánumnak tekinthető a legitimista Magyarság és a keresztény Nemzeti Újság, Írásmodorukban azonban nem térnek el az európai újságírás hangnemétől. Az A. parlamenti történetéhez súlyosan és jellegzetesen hozzátartozik a Numerus Clausus, l. o. a zsidók tanszabadságának korlátozása. A rosszemlékű idők A.-ának ez a legbántóbb csökevénye, ami visszamaradt. A jogrend, a jogbiztonság már esztendők óta visszatért, a konszolidáció helyreállt és az 1928-as esztendő, az országgyűlés megnyitásának esztendeje már csak az A. politikai és társadalmi harcaiban mutatkozik. A parlamentben egyedül a Fajvédőpárt kifejezetten antiszemita párt, a kormánypárt, az ú. n. egységes párt már igyekszik leplezni a antiszemita elfogultságát és egy zsidó képviselőt be is vitt a parlamentbe az országgyűlési választásoknál. A kormány lapjai, a félhivatalos sajtóorgánumok pedig teljesen mellőzik az antiszemita tendenciát. Az A. legmodernebb formája a fajbiológiai alapon álló A. Ennek a teóriának a sok jelentéktelen agitátoron kívül két szellemes, de teljesen megcáfolt teoretikusa a jelen században a németté vált H. St. Chamberlain és Adolf Bartels, nálunk pedig Méhely Lajos egyet. zoológia tanár, gyakorlati támogatói a fajvédő pártok egész Közép-Európában és így Magyarországon is. Ezek azonban nem csupán a zsidóságot, de a katolikus pártokat is szembeállva találják magukkal. Az utóbbiak álláspontját a német katolikus Staats Lexikon rögzíti le és bár elismeri a zsidóság és kereszténység különállását, de a faji gyűlöletet és általában az A.-t feltétlenül elítéli, mint olyan jelenséget, amely a katolicizmussal nem egyeztethető össze. - A korszak antiszemita irodalmából: Dánér Béla, A magyarországi zsidókérdés megoldása 1919 ; Kmoskó Mibály, Zsidó-keresztény; Persián Ádám, Mi lesz a zsidókkal?; Kovács A.: A zsidóság térfoglalása Magyarországon 1922 ; Barcsay A. és Huszár K. könyvei, A szabadkőművesség ellen és Haller István könyve, A numerus claususról 1920 . Irodalom. Fr. Herz, Rasse und Kultur 2. kiad., 1925 . Legkiválóbb ez irányú mű, mely a fajbiológusok álláspontját halomra dönti és nevetség tárgyává teszi. : Taylor, Origins of Aryans és Topinard, Anthropologie mindkét világhírű tudós nem ismeri el a biológiai különbséget ; Theodore Reinach, Textes d'Auteurs Grecque et Romains relatifs au. Judaisme 1895 ; Renan, Le Judaisme comme race et comme réligion 1883 ; R. Andrée, Volkskunde der Juden 1881 Objektív és első összefoglaló munka e tárgykörről ; A. Jellinek, Der Jüdische Stamm 1869. Keresztény részről is máig elismert standard-munka ; J. Loeb, Juif de l'histoire 1884. u. o. ; A. Nossig, Statistik des jüdischen Stammes 1887, alapvető szakmunka ; A. Leroy-Beaulieu, A zsidók és az antiszemita áramlatok Olcsó-könyvtár ; Jacobs, Jewish Statistics 1881 ; D. Chwolson, Die semitischen Völker 1872, standard-mű ; Bernfeld. Juden und Judentum in 19-ten Jahrhundert 1898 : Ruppin, Juden der Gegenwart 1904 ; Steffen, Antisemitismus und deutschvölkische Bewegung im Lichte des Katholizismus 1925 ; Steiger, Der neudeutsche Heide im Kampf gegen Christen und Juden 1924 ; Coudenhove-Calergi, Das Wesen des A. 1923 , Goldmann, Das Wesen des A. 1924 ; Bern. Lazare, Antisemitisme, son histoire et ses causes 1894 ; J. Reinach, mgtoire de l'affaire Dreyfus 6. k., 1908 : Treitschke, Über unser Judentum 1884 ; Th. Mommsen, Auch ein Wort über unser Judentum 1884, válasz előbbire ; Lombroso, L'antisemitismo e la sclenze moderne 1894 ; Th. Reinach, Histoires des Israelites depuis l'époque de leur dispersion jusqu'á nos jours 1884 ; Báttaszéky, Tizenkét ellenröpirat 1884 ; Krajcsovics, Der A. In Ungarn 1884 ; Bergl, Geschichte der ungarischen Juden 1870 ; Venetianer, A magyar zsidóság története 1922 ; Richtmann, A régi Magyarország zsidósága 1913 ; The Jewish Minority in Hungary. Report, Presented to the Board of Deputies of British Jews. London. 1926. . Heinrich von Coudenhove-Calergi gróf, Das Wesen des A. 1901 .

10167.ht

CÍMSZÓ Antiszemitizmu

SZÓCIKK Antiszemitizmus A A általában sémiták közhasználat értelembe zsidó elle irányul mozgalom Áramlatszerűe torlódot bel napjainkb é történelm eredet a ókorb nyúli vissza Evolúció fejlődés ép annyir magyarázható min minde történelm megnyilvánulásé amel átalakít hatássa vol a ember társadalomra A A gazdaság törvényszerűsége hatás alat bontakozot k a ókor embe önkénytele cselekvéseibő ma világren tudato gazdaságpolitikájáig Ez folyamato sokfél érzelm szempon támogatt a évszázado váltakoz életszemlélet szerin é a elnyomás tendencia amel zsidó elle érvényesült mindi talál hatalm érdeke védelmér olya támogat érveket amelye ko szellemé mindenbe kifejezésr juttatták divatoz szellem áramlatok íg középko vallás vakbuzgósága maj hazafia önzé olya erkölcs bátorságo adot a A.-nak amel valóságga mozgalo indít energiájáv let tömege lelk életében bárh gyűlöletr sarkantyúz népösztönö ne erősebbe azoknál amelye szeretetr buzdítanak A ösztönö ellenszen egyébkén ne i olya mél forrás amel évszázadoko á táplálhatn eg akkor dinamikáj indulatkomplexumot A A gazdaság érdek mozgalo vol má kiindulásába is mer különbe ne tarthatt voln magá fen évszázadoko keresztül A egyházna minde zsidóellene fellépés főle gazdaság megszorításoka követel a egés középkoro át téríté eredményei h mé olya nagyo volta is ne elégítetté k é ne nyomtá e gazdaság féltékenységet Hog megkeresztelkedésse se láttá megvédettne hatalm többsé érdekeit a kitűni középkor álkereszténye l o elle irányul elégedetlenségből mive úg vélték eze csa azér vetté fe kereszténységet hog job társadalm é gazdaság elhelyeződés találjanak Mindamellet keresztén egyhá terjeszkedés törekvés nagyba segített zsidóellene mozgalo kifejlődésé é bizonyo periódusokba a teljese a egyhá eszközév lett Abba mindenesetr kételkedn kell minth a egyhá mag hozt voln létr a A.-t faj elfogultsá ős princípiuma jutotta érvényr ebbe mozgalomba é e a elfogultsá mindi ot jelentkezet leértékelé tendenciájával aho valamel né kisebbségbe élt szétszór szigetenkén eg nagyob néptengerben A elnyomottságbó kisarjad életigénye mindi összeütközésb kerülne a uralkod néposztál gazdaság érdekeivel mer folytono gazdaság küzdele é kiegyensúlyozatla gazdaság helyze a ököljo korszaká teremt vissz é a erőseb pártjár billent mérleget jelentőseb szám népkisebbsé érezhetőb é kíméletleneb elnyomás vál ki e pontosa ellenőrizhet zsidókna különböz országokba lév helyzetéből A A cár Oroszországba vol legerősebb mer zsidó it élte legnagyob számban A A.- természetszerűle fokozt a körülmény h zsidó gazdaság é politika befolyásho jutottak zsidóellene mozgalo ilye esetbe mindenekelőt odairányul hog zsidóka megfossz politika egyenjogúságuktól hog társadalm érvényesülésüke megakadályozz é hog visszaállíts azoka korlátokat amelyeke korszelle má rége ledöntött A A mag elnevezéséve é programjáva mindössz félszázado múltr tekinthe vissza d zsidóellene tendencia amel középkorba mindvégi megnyilvánult legszorosab összefüggésbe va vel é a A eredeté i nyilvánvalóa abba kel keresni magya történele sorá középko A.- külföld hatáso nyomá keletkezett ne azért minth Magyarországo rendezetteb é könnyeb életlehetősége elsimítottá voln gazdaság küzdelmet hanem mer magya é zsid tömege osztály-elhelyezkedés honfoglalás-korabel időkbe azono volt azonkívü pedi zsidósá faj megkülönböztethetősége magya államalakulá legelejé mé ne vol föllelhet annyira hog a faj harcoka provokálhatot volna magya né zsidóságga egésze sajátságo vonatkozásba kerül össz kazáro l o révén aki rokonszármazásu é azono életkörülményei folytá fegyvertársa lette honfoglal magyaroknak Eze kazáro zsidóhitűe voltak d e ne lehetet o szembekerülésre mer pogán magyaro kazáro vallás szertartásaiva szembe legteljeseb közönnye viseltettek zsidóellene hangula csa akko ébredezett amiko kereszténysé elterjedéséne idejé kazáro i megkeresztelkedte é megkeresztelkedette beolvadta magyarságba mí azok aki zsidóhite maradtak felszívódta nyugattó betelepül sémit zsidó zár é ne kevered nép egységébe vallás türelmetlenség amelye Magyarországo kereszténysé terjesztő honosította meg má fajo küzdelmébő táplálkozot é gazdaság ellentétekbő előszeretette fejlesztett k mag egyházpolitika érdekeit A A külföldö é a irodalomban A ókor zsidógyülölet amel vallás é faj kényszer-elkülönítettsé miat fennállott kitűni má Eszte könyvéne III 8 fejezetébő is A ókor görö é róma író műveiben íg Apio alexandria polemikusná é róma Tacitusná ugyancsa olvasható azo vádak amelyekne alapj faj elkülönülés vallás szertartáso é különlege szokások Tacitu egyenese azza vádolt me zsidóságot hog ne részes civilizációnak zsidó elle megnyilvánul ilye ellenszenve kétségtelenü legelsősorba zsid nemzet öntuda váltott ki bá e a ellenszen egyáltalá ne vol olya általáno jellegű min középko zsidógyűlölete H a ókorba zsidó vallás elkülönülés ütközőpontt lehetett mé inkáb anna kellet lenni középkorban amiko vallás elfogultsá engesztelhetetlenü éleződöt k kereszténységből középko másodi felébe a Antikrisztus látt zsidóságba minde zsidóellene agitátor d tú vallás türelmetlensé szentesítet eszközein köznap éle ride ténye állottak legkíméletleneb gazdaság elnyomatás terménygazdálkodásbó kiszorítottá zsidóságo é rákényszerítetté pénzgazdálkodásra D pénzüzle é kereskedelm tevékenysé i számtala vádr adot alkalma é tizennegyedi századtó kezdv a uzsor vádjátó kezdve a ostyamegszentségtelenítése é kútmérgezése á vérvádaki rágalma özön ért zsidóságot Későb könyvnyomtatá jelentet nag propagandaerő zsidóellene mozgalmakna é min Alont d Espin munkája Fortaliciu fidei má izgat műve i befolyásoltá közhangulato zsidósá ellen A újab kor A középkor A.-va szembe má alakultab teóriákka dolgozi é mí középkor A.- tudatlanságga jár söté elfogultsá jellemz é gazdaság szempontoka vallás fanatizmussa álcázza moder A faj kérdés helyez előtérbe bá mögöt i gazdaság rugó húzódna meg E a A tulajdonképpe nag franci forradalo után időbő származik amiko polgár jogokna telje vallásszabadsá é törvén előtt egyenlősé let a alapja Szembe ezze polgár liberalizmussa reakci kimutathatóla mindenüt zsidóka támadj é a idő alkalmasság szerin állandóa ébre tartj a ú n zsidókérdés l o M má kevéss ismerete a történelm tény hog waterloo csat utá i nyomba megszólal reakci é zsidóellene pamflete sorozatáva árasztott e nyugat államokat XIX száza folyamán amiko liberalizmu államalkot munkájába zsidó számottevőe rész vettek moder A főle akko nyomul előtérbe nyomtatot sz félremagyarázás i használato eszköz let a A.-nak íg Gobinea grófnak főle pedi Renanna szándékolta félremagyaráztá egye megállapításai é ezze vetetté me alapjá fa védelm teóriána l Fajvédele Gobinea különít e a árj é sém faj egymástó a utóbb hátrányár az inferiorisna bélyegezvén Rena pedi azza let akaratlanu i nyolcvana éve A.-ána kútforrása hog felemlített sém fa tulajdonságai é megjegyz azoka karakter-bél hiányokat íg bátorsá hiányát ami zsidókná észlelt Megállapítj ugyanekko az is hog korabel zsidósá egyáltalába ne faj ső zsidóságnak min rácéna létezésé i tagadásb veszi nag é zsidósá irán egyébkén melege érz tudósna ez m má elfelejtet é gyeng alapoko áll elméleté aknáztá k céljaikr é elméletei megalapozásár poros A moder megalapítói aki mellet ot találun néhán kivál neve is Ilye vol centrumpár egyi megalapozója so tekintetbe felvilágosul Kethle püspök Palacky kivál cse történetíró nag Richár Wagner azonkívü Paulu heidelberg teológia taná má negyvene években teoretiku é finomab kivitel A néme A.-sa egyidejűle kezdődöt Franciaországban aho napóleon ér ót zsidó politika é társadalm előretörés érezhetőv vált E a A szint kizáróla köztársaság-ellene royalistá szelleme mozgalo legkimagaslób ember Edouar Drummon volt L libr parcl c napila megalapítój 188 é L Franc jui {188 c hírhed m szerzője A által életbe tartot mozgalo robban k Dreyfu perben amel a egés vilá előt nyilvánvalóv tett a A akciórendszerét S A A célj é harcmodora Körülhatárolta a A célj zsidó társadalm é politika egyenjogúságána megszüntetése A 1800-i tart elkülöníté é jogfosztottsá után miko zsidó polgár társadalomba elfoglaltá magu helyét programszerűsége vet fe zsidóellene mozgalo é mindenfel alakul különböz antiszemit párto programj összeegyeztethet következőkben keresztén államot illetv keresztén közigazgatást iskolá é igazságszolgáltatást zsidó eltiltásá a állam é közhivatalokból jogegyenlősé felfüggesztésé zsidókr nézv é reáju külö jo zsidójo megállapítását zsid bevándorláso eltiltásá követelik Találhatun enné mé messzebbmen programoka is amelye zsidó vagyonána elkobzásá célozzá amelye gazdaság tére i me akarjá akadályozn zsidó fejlődését Néhán elvakul antiszemit programcsinál zsidó agyonveretésé i javasolja Car Paatsch Ahlward é a osztrá Schneider antiszemit képviselő Időről-időr minde országba föltűnne a antiszemitákna má számtalanszo megcáfol rágalma é koholmányai Eze közöt legismertebbek 1 A Allianc Israelit l o zsid világuralma készí elő Ez rémlátás a 1860 Párisba alakul világszert ismer jótékonyság intézmén megalapítójának Crémieux-ne meghamisítot beszédér alapítják 2 zsidó űzi leánykereskedelmet 3 Ne akarna rész venn a orszá védelmében 4 Ne végezne államalkot munkát 5 Elkerüli a ipar é földművel munkát 6 Uzsorá űznek 7 Rituáli gyilkosságoka követne el 8 Kizsákmányoló munká osztálynak 9 Felforgató é forradalmárok A államrendr nézv veszélyesek A A fegyvere köz tartozi mé Sulcha Áruc l o é Talmu l o egye helyeine meghamisítása vag téve fordítása tovább a valótla állítás hog zsidóságna eg Kaha cím l o titkos keresztényellene könyv van kereszténysé a A ellen Nyilvánvaló hog a A ellentétbe ál keresztény szerete erkölcséve szerete helyet gyűlölete hirdet Ezér magu keresztén teológuso i tiltakozna a A ellen 1890-be eg Londonba tartot meetinge Mannin bíbornok-érse felemelt tiltakoz szavá pogromo ellen A ismer bécs jezsuit páter Vikto Kol 189 pedi a egyete templomába tartot beszédébe tiltakozot a A ellen Bűnne bélyegezt a embertársun elle irányul gyűlöletet mer minde felebarátunka szeretn kel é zsidó épe úgy mint keresztén é minde má embe iste képmásár teremtetett Ahog volta pápák min V Sixtus III Pál IX Pius XIII Leo aki szó emelte zsidóságért úg a újab kor antiszemitá elle i gyakra főpapsá vett védelméb zsidókat A A elle különbe úg Németországba 189 min Ausztriába 189 védőegyesülete alakultak amelyekne tagja főle felvilágosul keresztén tudóso é társadalm előkelősége soraibó kerülte ki Íg Ausztriába Metternic herce é hercegnő Billrot tanár Kraff Ebing Uhl legfelsőb törvényszé elnöke Kronawette politikus bár Ebner-Eschenbac írónő Nothnagel híre orvostaná stb volta tagja a egyesületnek A A magyarország története l A Árpá ház királyo alat Magyarorszá els ké századába mé érintetlenü fennállotta zsidó szabadságjogai d kereszténysé véglege diadal után Szt Lászl uralkodás alat má jelentkezet zsidóellene törekvése legels jele szabolcs zsina l o zsidókr vonatkoz végzéseke hozott Megtiltott keresztény-zsid vegyes-házasságokat elrendelt keresztén rabszolgákna zsidókézbő val felszabadításá é zsid számár i kötelezőv tett vasárnap munkaszünetet Mindeze rendelete kánon jo befolyásakén jötte létr é mégi tú a egyház szempontoko vegyes-házassá elle val tilalombó fajvédelm törekvés vasárnap munkaszünetbő gazdaság versen korlátozásána szándék tűni ki Zsidógyűlölete eze rendelkezése mé ne árulta el zsidó elnyomásá se kísérli me azza kérlelhetetlenséggel amel későb vál szokássá mindössz keresztény buzgalo jellegé viseli magukon 1092-be mé e íg volt szigor anyag szemponto Kálmá királ rendeleteibe mutatkozna meg 1102-be püspök városokb val beköltözésr kényszeríti zsid földművelőke é föl birtokosoka csa azért hog dézsmá püspökö könnyebbe ellenőrizhessék Kálmá később zsidótörvény l Kálmá zsidótörvény i csa zsidó é kereszténye között pénzkölcsönne é kereskedelemme foglalkozi é ugyancsa kiterjeszkedi zsidó rabszolgatartásána kérdésére A esztergom zsina 111 elejé má lehetetlenn tett zsidó számár földművelés é rászorított őke a adás-vevésr é kölcsönügyletekre II Endr álta 1222 kiadot aranybull l o a állam hivatalo viselésétő fosztj me zsidóka é 1233 bereg eskübe l o erősít me szentszék követte kötöt am szerződését amel zsidóka továbbr i eltiltj közhivatalo viselésétő é megígéri gondoskodn fo arról hog zsidó megkülönböztet jele viseljene ruhájukon ugyancsa megtiltj zsidókna keresztén rabszolgá tartását Kiterjeszkedi a esk zsidó-keresztén házasságokra vagyon elkobzás é örö rabszolgaságo sza k büntetésü mindké fé részére Noh a orszá gazdaság bajai é né nyomorá minde ne javított zsidó mégi korláto köz kerültek amelyeke a egyhá állítot fe számukra zsidó rabszolgatartásána megtiltás it semmiképpe se humanisztiku cél szolgált hane egyedü zsidóka megszorít intézkedést mer pl 1288 a esztergom érse mé vámo szedet rabszolg kereskedőtő é rabszolgavásá i továb tartott A 1279- buda zsina l o keresztényekne é zsidókna eg födé alat val együttlakásuka tiltj el valamin azt hog keresztén zsidóva barátságosa érintkezzék Azonkívü zsidókr kötelezőe előírj vörö fol viselésé ruházatuko é kimondja hog közhivatal mos se bízhatna rájuk Jellemz középko viszonyaira hog IV Bélána 1231 kiadot zsidótörvénye l Bél IV zsidótörvény amel zsidó szabadságjogaina biztosításár szolgált ol rövi id alat hatálytalann vált hog buda zsina má ismé megszorításoka írhatot elő Igaz a egyhá eg pillanati se nyugodot bel zsidó változot helyzetébe mer má 1262 IV Orbá páp levélbe tiltakozot IV Béláná zsidó szabadságjoga elle é zsidóka íg aposztrofálta kike sajá vétkü örö szolgaságr kárhoztatot buda zsina eredményekép zsidó é kereszténye egymássa val viszony olya feszültt let é zsidó társadalm helyzet annyir leromlott min ismé csa szá évve később ugyancsa külföldrő jöv befolyá következtében E id alat azonba feszültsé lassa felengedett mer buda zsina határozata ne jutotta érvényr é magya né barátságo hajlamá mé ne rontott me gyűlölködés korszakbó csa eg kegyetle esemén emlék marad fenn 1250-8 körü Pozsonyba elégetté rabb Jonátho é társait Me kel azonba állapítanunk hog mí XIV száza els felébe egés Európába legkegyetleneb zsidóüldözése folytak Magyarországo zsidó nyugalomba éltek 1301-i Magyarorszá a Árpád-házbó val királyo uralm alat állott Uralkodásuka zsidókr nézv a törekvé jellemzi hog jogviszonyaika törvén álta szabályozzák Szt Lászl uralkodásána végér esi a els kereszte hadjára megindulása kereszte hadjárato külö vére lapjai alkotjá Európ zsidóság történelmének A els kereszte hada rendj Lászl halál következtébe 1095 felbomlot é útjába mindenüt pusztított Kálmá királ vert szé zsidómészárl hordákat másodi kereszte hadjára II Endr uralkodásána idejér esi 1205 123 E sikertele vállalkozá súlyo következményekke jár a országr nézv é ezér ugyancsa zsidóságo okolták 1274-be újab kereszte háború hirdette é X Gergel páp kereszteseke abba kiváltságba kívánt részesíteni hog fölmentessene zsid hitelezőkne jár kamato fizetés alól Felhívás azonba eredmén nélkü hangzot el mer a akkor magya jogfelfogá mé ne tekintett közprédána zsidó vagyonát kereszte hadaktó pedi összehasonlíthatatlanu se szenvedte magya zsidó annyit min külföld hittestvéreik akike ezerszámr kardélr hányta kereszte vitézek V ö Koh S. zsidó történet Magyarországo 2 vegyesház királyo alat mohács vészi 1301-be III Endr elhalálozásáva kihal a Árpádo férfiága E Magyarorszá történelmébe korszako alkot esemén magya zsidó sorsá egyelőr ne befolyásolta Vag ha évtizedi mé háborítatlanu éltek mialat külföld zsidósá legborzalmasab időke élt át 1335 XII Benc páp szentszék parancso adott hog pozsony cisztercitá szomszédságába lév zsinagógá romboljá le l Templomrombolá paranc végrehajtásáró azonba ne marad fen történelm bizonyíték A akkor magya viszonyoka tekintve ilye paranc aligh vol keresztülvihető Nag Lajo uralkodás borí söté emléke zsidó történelmére mer nag király akine igazságszereteté é lovagiasságá annyia magasztalták csa középko szellem szerin juttatt kifejezésr ezeke a erényeket zsidókna csa megpróbáltatáso sorozat jutot osztályrészül Mer hitüke megtagadn ne akarták Nag Lajo a országbó val kiűzetésüke rendelt e l Kiűzeté 1360-1364-i tartot száműzeté é e i csa azér ilye rövi ideig mer a orszá zsidókat aki pén forgalo közvetítő voltak neheze nélkülözhette kiűzeté nag anyag veszteségeke okozot zsidóságnak má csa azér is mer ingatlanaikat amelyeke elköltözésüki ne értékesíthettek kincstá lefoglalta É ugyancsa semmisne nyilváníttatta a egyév határid alat b ne mutatot adóslevelek zsidó visszatérés utá látju egésze határozot nyomai városo zsidóellene hangulatának Minde váro külön-külö alázt é szorított zsidóka é ebbe elő járta néme lakos városok amelye elsőne honosítottá me a akkor Németorszá türelmetle korszellemét céhe i arr törekedtek hog gazdaság életbő i miné jobba kiszorítsá számottev zsid konkurenciá é befolyásuka odairányítottá városoknál hog azo külföld mintár megszorít hely zsid törvényeke bocsátotta ki megszégyenít é megaláz törvénye korszak vol e é zsid jele é zsidóöltözete l Zsidójel Zsidóöltöze kötele viselet i err a időszakr esik Csa 162 tájá szüntetté me megbélyegz öltöze viseleténe kényszerét Külö vámo szedte zsidóktó é Sopronba 1377 eg közú zsid vá neve viselt Külö zsid adó l o rótta k rájuk vallás szertartásokho szüksége bo utá adó vetette ki enne fizetésé azonba 137 körü Pozsonyba megtagadták Legjellemzőb vol a 137 körü Pozsonyba kiadot zsidótörvén l Zsidótörvénye amel a eddig joggyakorlattó eltérőe újab megszorításoka állapítot me zsidó rovására Rosszemlék a ú n Zsidóköny l o amelyb keresztén é zsid köz kötöt pénzüzleteke vezetté be városo zsidóellene hangulat azonba a 1421 befejezet néme Buda Törvénykönyvbe l o mutatkozi me leginkább E törvényköny i előírt zsid öltözete é hírhed sárg foltot l o amine viseletér zsidókka együt kéjnőke i kötelezték városo zsidógyűlölet különfél formákba jutot kifejezésr é némel város hatósá valóságga hivatalbó megbélyegezt zsidókat pozsony zsidóságna XV századba történ hivatalo összeírásá egybefoglal összeíró-í gonos zsidó lajstrom l o címe viselte zsidó személy biztonságána veszélyeztetés i napirende vol ezekbe a időkben főle pészac ünne idején A idő sorá kovásztala kenyé ünnepé val zsidóháborgatásbó fejlődte k veszedelme vérváda l o amelye a ünnep rituálébó igyekezte zsidóellene váda koholni Gazdaság vonatkozásokba különfél megkárosít intézkedése mellet valóságga törvényese intézményesítetté a ú n levélölés l o az király jogot amel zsidó követeléseit illetv adóslevelei érvénytelenítette Mive zsidó főle pénzügyletekke foglalkozta má ebbe a időben a ilye intézkedése legsúlyosab anyag vesztesége viselésér kényszerítetté őket Hasonl király önkén vol a is miko 1392 Zsigmon királ felmentett pozsony polgároka zsidóktó felvet kölcsönö visszafizetésére A ilye törvénytelensége untala megismétlődtek min Alber uralkodás alat Nagyszombatban aho váro valamenny polgárána elengedt kamato visszafizetésé zsid hitelező rovására V Lászl uralkodásána idejé vál megin súlyoss zsidó helyzete városo ismé kíméletle adóka vetette k rájuk főle Pozson város ne ismer határ telhetetlenségbe é hog nag adóösszegeke kicsikarhassa többeke börtönb vetett V Lászl se feledkezet me zsidókról miko 1453 é elejé Pozsonyba járt lakosságna elengedt zsidókna jár kamato visszafizetését Miko Kapisztrá János zsidó ostor l o külföld vére zsidóüldözése utá magya történele előteréb került e a id veszedelme nélkü múlot e magya zsidósá fölött mer a orszá népéne mentalitás távo állot bestialitástó é zsidóellene külföld áramla megtör magya né karakterén Mátyá királ uralkodás általába személy biztonságo jelentet zsidó számára a igazságo hírébe áll királyna zsidókka szembe megnyilvánul ne eg intézkedés azonba magá viselt ko türelmetle szellemét 1475 pozsony zsidókna megtiltotta hog keresztényektő kölcsönzöt össze fedezetéü ingatlan zálogb vehessenek Ez tilalmá azza indokolta hog a elzálogosítot ingatlanokna zsid kézr val jutás nyilváno botrán a össze kereszténységr nézv Kimondt az is hog minde j keresztényne törvénye kötelesség zsidókka val közlekedés lehetőle kerülni Ugyane évbe pedi ol értelm rendelete i bocsátot ki amel Pozson város hatóságá felment azo kötelessé alól hog pozsony zsidókna ne pozsony polgárokka szembe igazságo szolgáltasson A adózásná se azo gazdaság é pénzügy szemponto irányították amelyekne alapj nemzetgazdasá általáno érdeke Mátyá alat ötszö anny adó fizette zsidók min Lászl uralkodás idejé é törö hábor költségeine fedezésér 1459 vagyonu huszadrészéve kellet adózniuk zsidó pénzügy követeléseive szembe ép a magatartá jellemzi min elődeit 1467 Pozson lakóina félév halasztás a zsid adósságai visszafizetésére 1475 elenged nek zsid kamato felét 1462 nagyszombatiaka teljese felmentett kamato visszafizetéséne kötelezettség alól 1486 tűzvés károsultjaina a egés tők visszafizetésé elengedte 1488 pedi a össze kamato visszafizetésé engedt e nagyszombat polgároknak Mátyá uralm idejé kezdődöt a orszá zsidóságána elszegényedése zsidósá történelméne legszomorúb korszak azonba a haláláva kezdődi é e id egyb esi Magyarorszá legsúlyosab korszakával Mátyá halál utá pártküzdelme é zavargáso közepett középko minde szörnyűség szabado lábr kapott városo megtámadtá védtele zsidókat Nagyszombatban Tatá é Sopronba zavargáso törte k é Sopro város valamenny zsid lakosá börtönb vetett azzal hog csa akko helyez szabadlábr őket h adósaikna elengedi össze tartozásukat Corvi János Mátyá fi i türelmetlenü bán zsidókka é mag i helyeselte miko Tat város bántalmazt é kiűzt l Tata kiűzeté zsidókat Ső ő min Tat birtokosa várnagyokna meghagyta hog minde zsidó űzzene k é vagyonuka foglaljá le 149 utá II Ulászl azza kezdt uralkodását hog sereg felszerelésér pénz zsidóktó hajtott b é 1491 pedi pozsony zsidó közü többeke börtönb vettetett hog íg csikarhass k belőlü szüksége összegeket II Ulászl minde oldalró sanyargatot zsidókr rendkívül adóka vetet k é álland szokáss vált hog egye községe előkel tagjai túszu Budár hurcoltá addig mí közsé l ne fizett ráj kivetet adót Ugyanúg zsarolta a országnagyo é zsidó minde igyekezet hiábaval volt hog visszaszerezzé régebb jogaikat II Ulászl uralkodás alat ütött fe fejé rettent vérvád amel eddi csa távol rémkén sötétlett É most miko má lejár középkor magya zsidó számár a újko küszöbé kezdődöt megpróbáltatáso legszörnyűb időszaka 1494 Nagyszombatba legképteleneb vérváda koholták l Nagyszombat zsidóégeté kínpadr é máglyár hurcoltá bevádol zsidókat nagyszombat mágly vészje vol a országban mer mos má mindenüt fellobogot szenvedély Mindenfel a országba kisebb-nagyob zsidóhajszá kezdődte é ilyenfajt vére zendülésbe tör k népszenvedél 1494 Budán amiko töme megtámadt zsidókat Hasonl esemén ismétlődöt me 1496. amiko zavargó megtámadtá é kifosztottá zsidó házait 1503 Sopro bebörtönözt váro zsidóságát Pozsonyba pedi a utcá bántalmaztá zsidóka é aki hatóságoktó kérte segítséget azoka megbüntették zsaroláso állandóa napirende volta é királ zsidókamato elengedéséné 1503 ugyancsa meghonosul király önkén szerin jár el király városokba tűrhetetlenn vál zsidó helyzet é Pozsonyból aho legrosszabbu bánta velük 150 előt számosa elköltöztek A elköltözte ingatlanai lefoglaltá é királ megtiltott tovább költözködéseket mer hog a kincstá kárár van visszatartot zsidókka mé keményebbe bántak,min régebben zsidókka szembe érvényr jutot megkülönböztet é cseppe se a egyenlősé alapjá áll elbírálás rendszerbő kel megemlíten néme származás lealacsonyít zsid esküt melye Werbőcz 1514 Hármaskönyvéb iktatot é amel országszert jogérvényr emelkedett l Werbőcz zsid esküje A 1515- esztend i nag veszedelmeke hozot zsidó számára Dózsa-fél parasztlázadá ne kímélt vidéke lak zsidó életé é vagyonát l Parasztlázadá Ezenfelü Ulászló hog seregé felszerelhess lázadó ellen ige jelentéken rendkívül adó vetet k zsidóságra Jellemz ko viszonyaira hog II Ulászl 1516 bekövetkezet halál után miko II Lajo kerül trónra zsidósá egésze szokatla formába kötöt szerződésse igyekezet elérni hog kiterjesszé ráj i személy é vagyon biztonságot 1520-ba Báthor nádorna élet fogytái négyszá forin fizetésér kötelezté magukat h zsidósá ügyé pártfogolja A akkor törvénytele állapoto közöt nag szüksé vol megvásárol védelemre nyomaszt adó azonba továbbr i fennállotta é mer pénzr kincstárna szükség volt ez zsidóko hajtott be akaratu é beleegyezésü nélkül 1521 Farka bazin gró a uradalmá lév zsidóka börtönb záratta hog íg csikarjo k pénz tőlük zsidóellene hangula akko robban k veszedelmessé miko 1525 Szerencsé Imr l o elle fordul népszenvedély Budá töme megtámadt zsidókat házaika kifosztott é csa harmadi na vert szé fosztogat hordáka Szapolya Györg csapata II Lajo uralkodás alat a országba elevene tartott magá zsidógyűlölet bá II Lajo igyekezet elejé venn a igazságtalanságoknak Má 1523 Pozsonyba egymás érté zsidóüldözések sopronia pedi királ közvetle intelm utá mondta l arról hog zsidóka kiűzzék kisebb-nagyob embertelensége mellet gazdaság megszorításo se maradta el íg 1525 rendele tiltott me pozsony é sopron zsidóknak valószínűle több városo zsidóságána i hog azontú posztóval lovakka é egyé megtiltot árucikkekke kereskedjenek II Lajo halálával mohács vés utá egés ú fejezet kezdődi magya zsidó történeténe é mohács vészi lezáródot ko zsidógyűlöleténe általáno oká középko türelmetlenségébe kel keresni A Árpád-há uralkodás alat törvénye intézkedése segítették vag gátoltá zsidóellene tendenciát amennyibe errő abba korba má lehe beszélni A Árpád-há kihalt utá azonba a önkén kerül előtérbe városo é koron egymássa szembe val küzdelm zsidókér kizáróla anyag érdeke miat történt mer városo ne akartá elismern koron kizárólago tulajdonjogá zsidó fölött E har vezetet aztá súlyo zsidóüldözésekr é ez sínylett me hossz időkö keresztü a egés magya zsidóság Végü pedi ugyancsa kíméletle gazdaság versen állított szemb céheke zsid kereskedőkkel ma hivatalo é társadalm A.-na minde nüánszá megtalálhatju középko zsidóellene intézkedéseiben amel eleint közhivatal pályákró igyekszi kiszorítan zsidókat maj korlátozz megélheté lehetőségei gazdaság életbe is V ö Koh Sámuel zsidó történet Magyarországo 3 polgárosulá korszakái 152 aug 29 vol mohács gyászna é a ezutá keletkezet zavaro idő ne kímélté me zsidóka sem Sopro a udvarná az tanácso kapta hog űzz k zsidóka é pénzüket ezüstjüke tarts vissza váro err kizavart zsidókat ezutá polgáro behatolta házaikba a adóso lajstromá é zálogoka elhordtá é jószágaika elhajtották Mári királyn megengedte hog váro zsidó házai eladja d azo értéké eg éve belü juttass e zsidókhoz súlyo gazdaság bajo é nag vesztesége miat forrong tömeghangula j levezetőjéne ígérkezet zsidóellene akció zsidóka tetté felelőss nag é végzete hibákér é csa történele igazolta hog ne zsidókna kellet voln füleln közhivatalo lezüllesztéséért kincstár jövedelme sikkasztásáér é hadiszolgála mulasztásaiért törökökke val cimborálá i vádkén súlyosodot zsidóságra pedi törökö Pécset lemészároltá zsidóka é törö előrenyomulá pusztít útjábó zsidó i elmenekülte főurakka é polgárokka együtt Októbe 9-é Mári királyn elrendelte hog Pozson n engedj vissz több a elmenekült hűtle zsidókat aki veszedelembe cserbe hagytá várost zsidóellene megnyilatkozá mögöt királyválasztá titko propagandáj húzódot meg mer Ferdinán híve azza akartá megnyern magu számár közhangulatot hog megszabadítottá város polgárságo gazdaság életü számottev konkurenciájától zsidóságtó é olcsó juttattá őke zsidó visszamarad ing é ingatla vagyonához Ferdinán ne szentesített kiűzetés törvényt d helyett Mári királyn adot engedély Pozsonyna é Nagyszombatna zsidó kiűzésére Nov 9 vonul k zsidósá Pozsonyból Zsinagógájukbó szárazmalo lett maj későb beépítetté Orsolya-kolostorba Ké hónappa a országo katasztróf után 152 nov 9 székesfehérvár országgyűlé törvényile elrendelt zsidó kiűzetésé a országból l Kiűzeté A országgyűlé határozatá azonba Jáno királ ne erősített meg megfertőzöt közhangula rettenete következmény vol bazin vérvá l o 1529. amiko bazin gró máglyahalálr juttatt a ottan zsidókat közbiztonsá a országba leggyatráb volt a országutaka minde rang é rend portyáz fosztogató veszélyeztették akiktő rengetege szenvedte a utaz zsidók bécs gazdaságpolitik ige mostohá bán magyarország kereskedelemmel am természetese zsidóka sújtott legelsősorban úg hog eze szívesebbe költözte á törö hódoltság területekre aho nagyob vol személy é vagyonbiztonsá é védelemr talál kereskedelem I Ferdinán ne vett tekintetb ezeke körülményeke é az hitte hog a orszá megszilárdításá zsidó szorongattatás segít elő buda zsidó házait ép úgy min Jáno király i elajándékozt híveinek 153 szept 10 pedi zsidóka örökr kizárt Sopronbó anna ellenére hog mé 152 máj 28 mag rendelt e é tétett közhírr örökö tartományaiban hog zsidó rég privilégiuma épségbe maradjana é bántódásu n essék 1536-ba vérváda koholta Pozsonyba lak zsidó ellen d csa 1539 mutatkozot enne veszedelme amelyne következtébe többeke máglyár vetettek Ugyane é februárjába pedi Nagyszombatbó űzt k Ferdinán zsidókat d enne fejébe váro kárpótlás tartozot fizetn kincstárnak 158 szept 2 i végzete eseményeke hozot buda zsidóságra Miko császár csapato visszafoglaltá Budá törököktől Károl herce engedély adot rablásra zsidó gyanútlanu templomukba imádkoztak it törté ráju a ajtó é felkoncoltá őket 600 fogol között aki katoná kezér jutottak rengete zsid férfi n é gyerme volt Ezeke i poto áro adtá el A egés váro zsidó házaiva együt tű martalék lett Schulho Izsák ak a ostromo várba átélte eg hébe munkába számo b e eseményekről V ö Kaufmnn D. Di Erstürmun Ofen Koh S. Hébe kútfő Rendelete adot ki 1551. hog minde zsid sárg gyűrű folto tartozi viseln ruháján E kénysze jelentő visszaesés mutatot zsidó jogállapotában mer má 1520 országszert ne viselté ezeke megkülönböztet jeleket kötelez viseletü aló II Lajo felmentett őket I Ferdinán utódj Rudol má súlyo adóterheke rót zsidókra 1578 kétszere házadó vetet k ráju é mive ne katonáskodhattak 1596 elrendelt katonaad fizetését II é III Ferdinán rendelete harmincado é vámo bérleteitő igyekezte megfosztan zsidókat III Ferdinán törekvésébe odái ment hog intézkedéséne indokolásaképpe 1647 telje jognélkülisé bélyegé nyomt zsidóságra Kimondta hog a orszá jogaina ne részese l Jogfosztottság 1659-be I Lipót d mé 1715 III Károl i zsidó gazdaság letörésé tartott sze előtt I Lipó pedig ak telje jognélkülisé korszaká hozt zsidóságra ol módo siettett zsidó eltávolításá vámoktól hog kimondta amí zsidóka minde vámoktó e ne mozdítják addi a olya helye senk se tartozi vámo fizetn I Lipót ak Kollonic esztergom érsekke egyetértv katolicizáln akart a országot zsidóka kiűzt király városokból bányavároso kerületébe csa hé mértföldny távolságr telepedhette le ipar ne űzhette é csa kiskereskedéssel pálinkafőzésse é pénzüzleteikke foglalkozhattak Kollonic az szerett voln elérni hog zsidó megszorítottságu miat önkén távozzana a országból d e várakozás hiábaval volt mer zsidó földesúr birtokoko telepedte meg jognélküliségne é megtűrtségne élén kifejezésé adj a a adónem ami Mári Terézi honosítot meg 1744 türelm adó l o vetette k zsidóságra d fenntartottá azér megszégyenít zsid személy vámo is mer pénzügy politik f célj a volt hog kincstá kárpótolj magá am veszteségért ami zsidókna király városokbó val eltávolítás okozott min Budáró val kiűzetésü l Bud Adótartozásér pedi ezentú i tömlöcb vetetté zsid csalá tagjait gazdaság életbe pedi eg cé irányított lépéseket kiszorítan zsidó kereskedelm é ipar versenyből Kassá 1840-i ne lakot zsidó csa Rozgonybó látogattá vásárokat d kassa kereskedő mé ez i sokalltá é 1765 váro büntetés szabot k arra ak zsidótó vásárol céhe berendezettsége amel katolicizmu érdekei szolgálta má ezze lehetetlenn tette hog od zsid bekerüljön bá me kel állapítani hog ne csupá zsidók d magyaro i megszenvedté az néme szellemet amel céhe tevékenységé áthatotta A érdekhar valóságga magyarsá üldözésér vitt céheke é történelm tény hog Kassán miko 1826 eg magya fűszerüzlete akar nyitni kérésé azza utasítottá el hogyh min hé milli magya idejönne úg hé milli koldu lenn it Kassa Debrecen Pozsony Győ é Pes kereskedelm testülete mé házalá é vásározá lehetőségeitő i igyekezte megfosztan különböz nemzetiségeket aki köz besoroztá zsidóka is Eze 1761 Mári Teréziátó kérté kicsinybe val árusítás engedélye bevonását pest polgár kereskedelm testüle pedi 1796 ismé felségfolyamodványba kért házaló kitiltását kérvény viv küldöttsé 150 pozsony mér zabo akar felajánlan királyna hadisegél gyanánt hog kérésü inkáb meghallgatásr találjon d utób úg látták hog a időpon ne alkalma kihallgatásr é íg zabajánlato se tetté meg II Józse alat jelentéken javulá állot b zsidósá helyzetébe l Egyenjogúsít törekvések é h telje polgárjogoka ne i szerezhetté meg sérelmeke ne szenvedtek Halál előt testbe é lélekbe megtör uralkod ne tudot ellenálln a orszá alkotmányo követeléseine é jobbágysá toleranciár vonatkoz rendeletei kívül visszavont össze intézkedéseit városo úg vélték hog feléledte rég szabadalmai é 1790 császá halál után II Józse védelm alat letelepül zsidóka kiutasították helytartósá védelméb vett zsidókat Pes vissz i vont határozatát d házalá tilalmá továbbr i fenntartotta Nagyszombatba i sikerül határoza végrehajtásána időpontjá kitolni zsidó jogai biztosításár a országgyűléshe é Lipó császá é királyho fordultak mir a 1790-91 országgyűlé meghozt D Judaei cím törvény l o amel visszaállított II Józse alat fennállot helyzetet E törvén egésze 1840-i szabályozt zsidó helyzetét A elkövetkez évtizede alat zsidó mellet kedvez hangula bontakozot ki úgyhog a 1825- országgyűlé utá má enne a ellenhatás i mutatkozott A 1829 Medár vásárr egybehívot kereskedőtestülete memorandumba foglaltá össz panaszaikat íg zsidósá rohamo szaporodásá é kéri házalá megszorítását valamin birtokszerzés tilalo kimondását Mive a emlékira benyújtásáho szüksége 300 forinto ne tudtá behajtan testületeken a egés mozgalo abbamaradt zsidó polgárjogaina véglege rendezés mé egyr késett pedi páris június forradalo má éreztett it i hatását zsidó egye jogosítás ügyé egésze meglep szemponto gátolták A 1840 országgyűlése a emancipációna különbe őszint é lelke híve i bizonyo óvintézkedéseke sürgette é pedi galícia zsidó beözönlés ellen Kölcse Feren Szatmá megy elárasztás fölöt méltatlankodott osztott nézeté Szécheny István ső Dessewff Auré is bá csatlakozot Eötvö emancipáció javaslatához Az kívánt azonban hog hozzana bevándorlás törvényt mer elárasztj a országo koldu zsidó sokasága am se magyarságnak se hon zsidóságna ne érdeke Kossuth ak ugya máramaros söpredé zsidótömegrő beszélt melyne bűneitő úg se tudju megóvn a országo bevándorlott haza zsidó közt különbsé kiküszöbölésé kívánta Noh radikáli ellenzé ne akar junktimot mégi attó tartva hog a egés javaslato elejtik a als tábl belenyugodot a udva é főrende akaratáb é megszavazt korlátozot jogoka tartalmaz törvényjavaslato l Jogkiterjeszté Err a 1840:XXIX t.-c.-r zsugorított össz már-má elér polgárjogai zsidóságna megátalkodot elfogultság Mindamellet ne egyedü Karoko é Rendeke múlt hog zsidó má 1S40 ne kaptá me telje polgárjogot E XXIX t.-c kereskedőtestülete érdekei szolgálta azzal hog telje polgár egyenjogúsá hiányáva zsidó versenyképesség ne juthatot igaz formájáho kereskedelm életben zsidósá polgárosulás korszak mégi megkezdődöt é teljese kibontakozot a emancipáci l o idején e azonba a A.-na ú é moderneb eszközei váltott ki amelyr példá mos i nyugat szolgáltatta akárcsa középkorba zsidóüldözése idején V ö Venetiane Lajos magya zsidósá története moder A szervezkedése moder magya A kifejlődésér néme antiszemit áramla vol legnagyob hatással min ahog középkor zsidógyűlöle i néme hatá nyomá honosodot me Magyarországon liberalizmu térhódításána következtébe hetvene évekbe a A i modernizáltab formáka öltött hog politika tére megfelel eszközökke vethesse gáta zsidó politika é társadalm érvényesülésének A ismé életr kapot zsidógyűlöle ké nagyképesség néme liberáli politiku é képvisel Laske é Bamberge miat éleződöt k leginkáb é Stöcker poros udvar lelkés 1878 megalapított a antiszemit pártot A A szó általába 1880 kezdté használn enne nyomá Németországban E a antiszemit pár későb különböz elnevezése alat szerepelt Antiszemit pár alakul 1889 Borúmba is magya A poros alldeutsch-antiszemit mozgalomma egyidejűle terelődöt parlament térre A 1868- törvényhozá má sejtetn engedte hog vallásszabadság polgár házassá é anyaköny ügy mé so harco fo felidézni A A újab kirobbanásána valód ok azonba közé é kisbirtokoso elszegényedés vol é az használtá k magu céljair mozgalo megindítói ténylege mozgalo akko kezdődött amiko 187 áprili 8-á Istócz Győző addi mé ismeretle képviselő vol vasvár aljegyző a iskolaalapo fölött vitá kapcsá az kérdezt interpellációjába belügyminisztertől hog szándékába van- a országo eláraszt külföld zsidó meghonosításána gáta vetn é ne zsid eleme részérő esetle megindul önvédelm mozgalo útjáb szándékozik- akadály gördíteni Wenckhei belügyminiszte a interpellációr adot válaszába kijelentette hog kormán igeni ellensége állás foglaln e minde ol mozgalo irányában amel hazába létez egyháza é vallásfelekezetek vag a azokho tartoz polgáro köz béké egyetértés azo polgár jogaina kölcsönö tiszteletbe tartásá bárm részbe megzavarná vag bármel irányba megzavarn igyekeznek 1878-ban tehá ugyanakkor amiko Stöcke megszervezt mozgalmát Istócz ismé megmozdult Júliu 12-é javaslato terjesztet képviselőhá elé kormán kényszeríts Törökországo Palesztin feladására hog magya zsidóságo od deportálhassák Ez fantasztiku indítvány teljese komolytalanna tartottá é napirendr térte fölötte noh Istócz agitációjá csa ne szüntett be 1880-ba létrehozt Nemzsidó Szövetségét A izgatá olya mértéke öltöt a országban hog ugyane é szept 25 Mikló Istvá orsz gyül képv meginterpellált Tisz Istvá miniszterelnököt ak az megnyugtat válasz adta hog kormán teljesíten fogj kötelességét Trefor Ágoston filoszemitána ne nevezhet kultuszminiszte ké hónappa később nov 27 az kijelentés tette hog m hazán sohase lehe olya látványosságo színhelye min Németorszá Trefor jóhiszem kijelentésé azonba a eseménye megcáfolták néme é szlá területrő importál A.- felvidék tó nemzetiségi valamin klerikáli párto rendületlenü szították Mindamellet színmagya vidékekr egésze tiszaeszlár vérvádi l o ne támad visszhangj a izgatásoknak Miko Istócz zsidó elle népgyűlés akar egybehívni rendőrsé az betiltotta mir Istócz interpellált maj antiszemit folyóirato alapítot Tizenké röpira címe é ebb írt izgat cikkeit tiszaeszlár vérvádr eg Solymoss Eszte nev leán eltűnés adot alkalma 188 ápr 1-én Ónod ez használt fe arra hog zsidóka vádolj keresztén vérne rituáli szertartásokná val felhasználásával rituáli gyilkossággal közvéleményne e megfertőzés é anna parlament visszahatás egyene következmény vol anna gyűlölköd munkának ami Istócz éve ót folytatott E a izgatá azonba súlyo eredményeke hozott Noh bírósá felmentett tiszaeszlár pe vádlottjait a izgatáso következtébe a orszá töb helyé lázadásokb tör k tömeghangulat Ilye zsidóellene lázadáso volta 188 szept 28-á Pozsonyban maj Sopronban Budapesten főle pedi Zalaegerszege 188 aug 23-án Vas- Somogy- Sopron- Zala- Mosón é Szabolc megyébe statáriumo kellet kihirdetn é a ítéle kihirdeté utá Budapeste katonaságo kellet kivezényeln fosztogat töme ellen fölizgatot egyetem ifjúsá rekto előt kinyilvánítj az nézetét hog a egyeteme tú so zsidó rektor dr Berger hittudomány ka tanár azonba szigorúa megdorgálj a ifjúságo tervezet gyűlés belügyminiszte betiltja Istócz mé 188 febr 18 javaslato terjesztet Há elé amelybe zsid emancipáci eltörlésé sürgeti Ugyane é áprilisába é júniusába újab támadásoka intézet zsidósá elle e utóbb alkalomma Wahrma Mó l o képviselőve összeverekedett lázongáso idején 188 jan 10 újab javaslato terjesztet b képviselőhá el zsid emancipáci felfüggesztéséért d mindössz néhán szavazato kapott mer mé reakció politikuso i ellen voltak tiszaeszlár pe kedvez visszahatás alat 188 októberébe megalapított a antiszemit párto poros mintára Miko parlamentbe eg ízbe interpellál Rohlin könyvébő idézett megjósolta hog a antiszemit pár megerősödv fo kikerüln választásból pártna tagja volta rajt kívül Ónódy Simony é Szél képviselők pár programj főkén gazdaság tére igyekezet megnyirbáln zsid jogokat A 1884- választásokná 1 antiszemit képvisel kerül parlamentbe köztü Verhova Gyul földbirtokos lapszerkesztő ak eleinte min Függetlensé c liberáli la szerkesztőj szerepel é csa azutá tér á a antiszemit politikára Politika pályafutásána eg sikkasztás vá vetet véget amel aló ugya felmentették d politikátó mégi visszavonuln kényszerült A antiszemit mozgalo vezető köz szerepe Zimánd Ignác törökbálint plébános országgyűlés képvisel is Tisz Kálmán ak Istóczyé szereplésé kezdettő fogv ross szemme nézte gondoskodot róla hog a 1884 szept 29-é összeül parlamente Ferenc Józse magya királ trónbeszédbe hívj föl hog szüntessé me fajok felekezete é osztályo közöt súrlódásr vezet izgalmakat Ezeke a izgalmaka főle a országo antiszemit pár körlevele okozták mer ezekbe szerepelte a antiszemit pár követelései min zsidó politikai gazdaság é társadalm hatalmána letörése nemzet agrárpolitika ipartörvén revízió rég zsid esk visszaállítása zsidó kizárás a italmérésből Továbbá hog zsidóvallás n lehesse köztisztviselő pénzintézet v biztosítás hivatalnok n vehesse é n bérelhesse földet házat malmot n lehesse orvos gyógyszerész ügyvéd mérnök ső pék fűszere é gabonakeresked sem legerőteljesebbe hirdet zsidó telje bojkottálását A izgalmaka fokozta hog Istóczy Nendtwic Károl egyetem tanár izgat cikkeikér a esküdtszé fölmentette Hiáb szólalta fe parlamentbe Meze Ern é mások hiáb ír nagyszer röpirato Acsád Ignác kivál történetíró a izgatás amelybe ekko Zimánd vezetett annyir fokozódott hog Tisz Kálmá kénytele vol kijelenteni hog ak ilye eszméke terjeszt anna józa és ítéletétő féln kell Haynal kalocsa érse pásztorleveléne é Kossut turin szózatána végr sikerül közhangulato lecsendesíteni amihe nagyba hozzájárul j termés mel gazdálkod rétege jólété jelentőse fellendítette békebel A.-na kulmináció pontj Magyarországo valóba a 1884- esztend volt következ tí é alat teljese kimúl a egés antiszemit pár é vel együt politika A is Hivatalosa recepci l o évében 1894 bukot me magyarország A. mel mos má csa néha-néh jelentkezet Rohling-fél talmudhamisítá nyomá készül fércmunkákban E a id egybeesi szociáldemokráci szervezkedéséve é enne ellensúlyozásár külföldö megalakulna keresztényszocialist pártok Magyarországo i megalakul 189 jan 28 gró Zich Jáno vezetéséve Néppárt Néppár megközelítőle se vol ol hango é türelmetlen min a antiszemit pár é hivatalo orgánum a Alkotmán európa hangnembe írot orgánum vol mértéke tart A.-nak A antiszemit korsza hírhed irodalm termékeibő Zimánd Igná röpiratai kívü felemlítjük Ébreszt Hango c folyóiratát Hitele zsid Káté 1884 Antiszemit Kát magya né számára 189 németü é szlováku i megrögzöt Dimonide delíriuma Szóza néphe leleplezet népámít liberalizmus 1896 Légbő kapot hazugságok moder ú pogány Kazár-szabadkőműves á liberáli írástudókna megszívlelésül 1900 Ónod Géz munkái Tisza-Eszlá múltba é jelenben zsidókró általába Zsid mysteriumok tiszaeszlár ese németü i világhábor kitöréséi csa Ega Lajosnak zsidó Magyarországo c 1910 megjelen könyv váltot k nagyob izgalmat Ebbe könyvbe külföld fércműve hazugságai írt me óvato formába mindenüt hangsúlyozva tisztele kivételne hábor alat szociológu Ágosto Péte könyv Zsidó útja 1917 indítot nagyob vitát A A csa világháború követ forradalma utá lángol fe újul erővel e azonba ismé ú korszaká jelent magyarország A történetének A A világhábor utá é napjainkban világháború követ forradalma után miko a ellenforradalo 191 végé győzedelmeskedett reakci velejárójakén előtérb nyomul a antiszemit mozgalom Noh a ellenforradalo l o előkészítésébe é diadalr jutásába zsid polgárságna i rész volt a eseménye törvényszer bekövetkezés folytán nag gazdaság é politika összeomlá nyomá mégi zsidósá elle fordul közhangulat Azt hog zsid polgársá i segített a ellenforradalmat ne könyvelt e érdemü politika közvélemén a egés zsidósá védelmére d hog zsid proletariátu rész vet forradalmakba é hog proletá diktatúr vezető köz zsidó i voltak az a egés zsidósá bűnéü róttá fel A antiszemit érvelé azonba ne áll me legutols eseményeknél mélyeb távolságokba igyekezet kikeresn zsid bűnöke é világhábor nag katasztrófájáért központ hatalma összeomlásáér i zsidóságo tett felelőssé A azót eltel rövi történelm távla i má megmutatt végzete katasztrófá igaz okai é nag é káro mulasztásoka é tévedéseket amelye hadserege felbomlasztották ne zsidó követté el zsidó mé ot vérezte lövészárokban amiko történele má megpecsételt világhábor sorsá főhadiszállásokon A 1919-e idő azonba magu nyugtalanságáva ne adhattá me tömegekne történelm tisztánlátá nyugalmát különöse pedi akko nem amiko a ellenforradalm tömege élé szenvedélytő é gyűlölettő elvakul vezető állottak 191 szept.-be megkezdődte zsidóüldözése é zsidósá anná kevésb találhatot védelmet mer a A.- minde vonalo intézményesítették megalakul Ébred Magyaro Egyesület jár elő a izgatásokka é a A hangnem é uszítása XV száza hírhed kasztília pogromrendezőine eszközeir emlékeztettek magya A ekkor kifejlődésé erőse befolyásoltá a oros ellenforradalm akciók amelyekne vére zsid pogromhíre mindenfel eljutottak felelőtle eleme utca atrocitása l Atrocitá különítménye szereplései aztá Siófok Tab Izsák Orgován min vére é gyászo emléke világhábor után zsidóhajszáknak zsidóka közhivatalokbó elbocsájtottá é a A főle nemzetgyűlés választások Huszár Simony é Telek kormányo alat ért e tetőpontját zsidósá sérelmeine védelmér alakul előszö a Országo Segélyez Bizottság aztá Vázsony Vilmossal Székel Ferencce é Meze Mórra Magya Zsid Központ Szövetség maj pedi Polna Jenőve Magya Zsid Országo Szövetség sajtóba a A szócsöv Szózat Né ő a Ú Nemzedé c napilapo é Magya Kultúr c folyóira voltak Eze közü má csupá ké utóbb létezik viszon antiszemit orgánumna tekinthet legitimist Magyarsá é keresztén Nemzet Újság Írásmodorukba azonba ne térne e a európa újságírá hangnemétől A A parlament történetéhe súlyosa é jellegzetese hozzátartozi Numeru Clausus l o zsidó tanszabadságána korlátozása rosszemlék idő A.-ána e legbántób csökevénye am visszamaradt jogrend jogbiztonsá má esztendő ót visszatért konszolidáci helyreáll é a 1928-a esztendő a országgyűlé megnyitásána esztendej má csa a A politika é társadalm harcaiba mutatkozik parlamentbe egyedü Fajvédőpár kifejezette antiszemit párt kormánypárt a ú n egysége pár má igyekszi leplezn antiszemit elfogultságá é eg zsid képviselő b i vit parlamentb a országgyűlés választásoknál kormán lapjai félhivatalo sajtóorgánumo pedi teljese mellőzi a antiszemit tendenciát A A legmoderneb formáj fajbiológia alapo áll A Enne teóriána so jelentéktele agitátoro kívü ké szellemes d teljese megcáfol teoretikus jele századba némett vál H St Chamberlai é Adol Bartels nálun pedi Méhel Lajo egyet zoológi tanár gyakorlat támogató fajvéd párto egés Közép-Európába é íg Magyarországo is Eze azonba ne csupá zsidóságot d katoliku pártoka i szembeállv találjá magukkal A utóbbia álláspontjá néme katoliku Staat Lexiko rögzít l é bá elismer zsidósá é kereszténysé különállását d faj gyűlölete é általába a A.- feltétlenü elítéli min olya jelenséget amel katolicizmussa ne egyeztethet össze korsza antiszemit irodalmából Dáné Béla magyarország zsidókérdé megoldás 191 Kmosk Mibály Zsidó-keresztény Persiá Ádám M les zsidókkal? Kovác A. zsidósá térfoglalás Magyarországo 192 Barcsa A é Huszá K könyvei szabadkőművessé elle é Halle Istvá könyve numeru claususró 192 Irodalom Fr Herz Rass un Kultu 2 kiad. 192 Legkiválób e irány mű mel fajbiológuso álláspontjá halomr dönt é nevetsé tárgyáv teszi Taylor Origin o Aryan é Topinard Anthropologi mindké világhír tudó ne ismer e biológia különbsége Theodor Reinach Texte d'Auteur Grecqu e Romain relatif au Judaism 189 Renan L Judaism comm rac e comm réligio 188 R Andrée Volkskund de Jude 188 Objektí é els összefoglal munk tárgykörrő A Jellinek De Jüdisch Stam 1869 Keresztén részrő i mái elismer standard-munk J Loeb Jui d l'histoir 1884 u o A Nossig Statisti de jüdische Stamme 1887 alapvet szakmunk A Leroy-Beaulieu zsidó é a antiszemit áramlato Olcsó-könyvtá Jacobs Jewis Statistic 188 D Chwolson Di semitische Völke 1872 standard-m Bernfeld Jude un Judentu i 19-te Jahrhunder 189 Ruppin Jude de Gegenwar 190 Steffen Antisemitismu un deutschvölkisch Bewegun i Licht de Katholizismu 192 Steiger De neudeutsch Heid i Kamp gege Christe un Jude 192 Coudenhove-Calergi Da Wese de A 192 Goldmann Da Wese de A 192 Bern Lazare Antisemitisme so histoir e se cause 189 J Reinach mgtoir d l'affair Dreyfu 6 k. 190 Treitschke Übe unse Judentu 188 Th Mommsen Auc ei Wor übe unse Judentu 1884 válas előbbir Lombroso L'antisemitism l sclenz modern 189 Th Reinach Histoire de Israelite depui l'époqu d leu dispersio jusqu' no jour 188 Báttaszéky Tizenké ellenröpira 188 Krajcsovics De A I Ungar 188 Bergl Geschicht de ungarische Jude 187 Venetianer magya zsidósá történet 192 Richtmann rég Magyarorszá zsidóság 191 Th Jewis Minorit i Hungary Report Presente t th Boar o Deputie o Britis Jews London 1926 Heinric vo Coudenhove-Calerg gróf Da Wese de A 190

10167.h

CÍMSZ Antiszemitizm

SZÓCIK Antiszemitizmu általába sémitá közhasznála értelemb zsid ell irányu mozgalo Áramlatszerű torlódo be napjaink történel erede ókor nyúl vissz Evolúci fejlődé é annyi magyarázhat mi mind történel megnyilvánulás ame átalakí hatáss vo embe társadalomr gazdasá törvényszerűség hatá ala bontakozo óko emb önkénytel cselekvéseib m világre tudat gazdaságpolitikájái E folyamat sokfé érzel szempo támogat évszázad váltako életszemléle szeri elnyomá tendenci ame zsid ell érvényesül mind talá hatal érdek védelmé oly támoga érveke amely k szellem mindenb kifejezés juttattá divato szelle áramlato í középk vallá vakbuzgóság ma hazafi önz oly erkölc bátorság ado A.-na ame valóságg mozgal indí energiájá le tömeg lel életébe bár gyűlölet sarkantyú népösztön n erősebb azokná amely szeretet buzdítana ösztön ellensze egyébké n oly mé forrá ame évszázadok táplálhat e akko dinamiká indulatkomplexumo gazdasá érde mozgal vo m kiindulásáb i me különb n tarthat vol mag fe évszázadok keresztü egyházn mind zsidóellen fellépé fől gazdasá megszorítások követe egé középkor á térít eredménye m oly nagy volt i n elégített n nyomt gazdasá féltékenysége Ho megkeresztelkedéss s látt megvédettn hatal többs érdekei kitűn középko álkeresztény ell irányu elégedetlenségbő miv ú vélté ez cs azé vett f kereszténysége ho jo társadal gazdasá elhelyeződé találjana Mindamelle kereszté egyh terjeszkedé törekvé nagyb segítet zsidóellen mozgal kifejlődés bizony periódusokb teljes egyh eszközé let Abb mindeneset kételked kel mint egyh ma hoz vol lét A.- fa elfogults ő princípium jutott érvény ebb mozgalomb elfogults mind o jelentkeze leértékel tendenciájáva ah valame n kisebbségb él szétszó szigetenké e nagyo néptengerbe elnyomottságb kisarja életigény mind összeütközés kerüln uralko néposztá gazdasá érdekeive me folyton gazdasá küzdel kiegyensúlyozatl gazdasá helyz ökölj korszak terem viss erőse pártjá billen mérlege jelentőse szá népkisebbs érezhető kíméletlene elnyomá vá k pontos ellenőrizhe zsidókn különbö országokb lé helyzetébő cá Oroszországb vo legerőseb me zsid i élt legnagyo számba A. természetszerűl fokoz körülmén zsid gazdasá politik befolyásh jutotta zsidóellen mozgal ily esetb mindenekelő odairányu ho zsidók megfoss politik egyenjogúságuktó ho társadal érvényesülésük megakadályoz ho visszaállít azok korlátoka amelyek korszell m rég ledöntöt ma elnevezésév programjáv mindöss félszázad múlt tekinth vissz zsidóellen tendenci ame középkorb mindvég megnyilvánul legszorosa összefüggésb v ve eredet nyilvánvaló abb ke keresn magy történel sor középk A. külföl hatás nyom keletkezet n azér mint Magyarország rendezette könnye életlehetőség elsimított vol gazdasá küzdelme hane me magy zsi tömeg osztály-elhelyezkedé honfoglalás-korabe időkb azon vol azonkív ped zsidós fa megkülönböztethetőség magy államalakul legelej m n vo föllelhe annyir ho fa harcok provokálhato voln magy n zsidóságg egész sajátság vonatkozásb kerü öss kazár révé ak rokonszármazás azon életkörülménye folyt fegyvertárs lett honfogla magyarokna Ez kazár zsidóhitű volta n lehete szembekerülésr me pogá magyar kazár vallá szertartásaiv szemb legteljese közönny viseltette zsidóellen hangul cs akk ébredezet amik kereszténys elterjedésén idej kazár megkeresztelkedt megkeresztelkedett beolvadt magyarságb m azo ak zsidóhit maradta felszívódt nyugatt betelepü sémi zsid zá n kevere né egységéb vallá türelmetlensé amely Magyarország kereszténys terjeszt honosított me m faj küzdelméb táplálkozo gazdasá ellentétekb előszeretett fejlesztet ma egyházpolitik érdekei külföld irodalomba óko zsidógyülöle ame vallá fa kényszer-elkülönítetts mia fennállot kitűn m Eszt könyvén II fejezetéb i óko gör róm ír műveibe í Api alexandri polemikusn róm Tacitusn ugyancs olvashat az váda amelyekn alap fa elkülönülé vallá szertartás különleg szokáso Tacit egyenes azz vádol m zsidóságo ho n része civilizációna zsid ell megnyilvánu ily ellenszenv kétségtelen legelsősorb zsi nemze öntud váltot k b ellensze egyáltal n vo oly általán jelleg mi középk zsidógyűlölet ókorb zsid vallá elkülönülé ütközőpont lehetet m inká ann kelle lenn középkorba amik vallá elfogults engesztelhetetlen éleződö kereszténységbő középk másod feléb Antikrisztu lát zsidóságb mind zsidóellen agitáto t vallá türelmetlens szentesíte eszközei közna él rid tény állotta legkíméletlene gazdasá elnyomatá terménygazdálkodásb kiszorított zsidóság rákényszerített pénzgazdálkodásr pénzüzl kereskedel tevékenys számtal vád ado alkalm tizennegyed századt kezd uzso vádját kezdv ostyamegszentségtelenítés kútmérgezés vérvádak rágalm özö ér zsidóságo Késő könyvnyomtat jelente na propagandaer zsidóellen mozgalmakn mi Alon Espi munkáj Fortalici fide m izga műv befolyásolt közhangulat zsidós elle úja ko középko A.-v szemb m alakulta teóriákk dolgoz m középko A. tudatlanságg já söt elfogults jellem gazdasá szempontok vallá fanatizmuss álcázz mode fa kérdé helye előtérb b mögö gazdasá rug húzódn me tulajdonképp na franc forradal utá időb származi amik polgá jogokn telj vallásszabads törvé előt egyenlős le alapj Szemb ezz polgá liberalizmuss reakc kimutathatól mindenü zsidók támad id alkalmassá szeri állandó ébr tart zsidókérdé m kevés ismeret történel tén ho waterlo csa ut nyomb megszóla reakc zsidóellen pamflet sorozatáv árasztot nyuga államoka XI száz folyamá amik liberalizm államalko munkájáb zsid számottevő rés vette mode fől akk nyomu előtérb nyomtato s félremagyarázá használat eszkö le A.-na í Gobine grófna fől ped Renann szándékolt félremagyarázt egy megállapítása ezz vetett m alapj f védel teórián Fajvédel Gobine különí ár sé fa egymást utób hátrányá a inferiorisn bélyegezvé Ren ped azz le akaratlan nyolcvan év A.-án kútforrás ho felemlítet sé f tulajdonsága megjegy azok karakter-bé hiányoka í bátors hiányá am zsidókn észlel Megállapít ugyanekk a i ho korabe zsidós egyáltaláb n fa s zsidóságna mi rácén létezés tagadás vesz na zsidós irá egyébké meleg ér tudósn e m elfelejte gyen alapok ál elmélet aknázt céljaik elmélete megalapozásá poro mode megalapító ak melle o találu néhá kivá nev i Ily vo centrumpá egy megalapozój s tekintetb felvilágosu Kethl püspö Palack kivá cs történetír na Richá Wagne azonkív Paul heidelber teológi tan m negyven évekbe teoretik finoma kivite ném A.-s egyidejűl kezdődö Franciaországba ah napóleo é ó zsid politik társadal előretöré érezhető vál szin kizáról köztársaság-ellen royalist szellem mozgal legkimagasló embe Edoua Drummo vol lib parc napil megalapító 18 Fran ju {18 hírhe szerzőj álta életb tarto mozgal robba Dreyf perbe ame egé vil elő nyilvánvaló tet akciórendszeré cél harcmodor Körülhatárolt cél zsid társadal politik egyenjogúságán megszüntetés 1800- tar elkülönít jogfosztotts utá mik zsid polgá társadalomb elfoglalt mag helyé programszerűség ve f zsidóellen mozgal mindenfe alaku különbö antiszemi párt program összeegyeztethe következőkbe kereszté államo illet kereszté közigazgatás iskol igazságszolgáltatás zsid eltiltás álla közhivatalokbó jogegyenlős felfüggesztés zsidók néz reáj kül j zsidój megállapításá zsi bevándorlás eltiltás követeli Találhatu enn m messzebbme programok i amely zsid vagyonán elkobzás célozz amely gazdasá tér m akarj akadályoz zsid fejlődésé Néhá elvaku antiszemi programcsiná zsid agyonveretés javasolj Ca Paatsc Ahlwar osztr Schneide antiszemi képvisel Időről-idő mind országb föltűnn antiszemitákn m számtalansz megcáfo rágalm koholmánya Ez közö legismertebbe Allian Israeli zsi világuralm kész el E rémlátá 186 Párisb alaku világszer isme jótékonysá intézmé megalapítójána Crémieux-n meghamisíto beszédé alapítjá zsid űz leánykereskedelme N akarn rés ven orsz védelmébe N végezn államalko munká Elkerül ipa földműve munká Uzsor űzne Rituál gyilkosságok követn e Kizsákmányol munk osztályna Felforgat forradalmáro államrend néz veszélyese fegyver kö tartoz m Sulch Áru Talm egy helyein meghamisítás va tév fordítás továb valótl állítá ho zsidóságn e Kah cí titko keresztényellen köny va kereszténys elle Nyilvánval ho ellentétb á keresztén szeret erkölcsév szeret helye gyűlölet hirde Ezé mag kereszté teológus tiltakozn elle 1890-b e Londonb tarto meeting Manni bíbornok-érs felemel tiltako szav pogrom elle isme béc jezsui páte Vikt Ko 18 ped egyet templomáb tarto beszédéb tiltakozo elle Bűnn bélyegez embertársu ell irányu gyűlölete me mind felebarátunk szeret ke zsid ép úg min kereszté mind m emb ist képmásá teremtetet Aho volt pápá mi Sixtu II Pá I Piu XII Le ak sz emelt zsidóságér ú úja ko antiszemit ell gyakr főpaps vet védelmé zsidóka ell különb ú Németországb 18 mi Ausztriáb 18 védőegyesület alakulta amelyekn tagj fől felvilágosu kereszté tudós társadal előkelőség soraib került k Í Ausztriáb Metterni herc hercegn Billro taná Kraf Ebin Uh legfelső törvénysz elnök Kronawett politiku bá Ebner-Eschenba írón Nothnage hír orvostan st volt tagj egyesületne magyarorszá történet Árp há király ala Magyarorsz el k századáb m érintetlen fennállott zsid szabadságjoga kereszténys végleg diada utá Sz Lász uralkodá ala m jelentkeze zsidóellen törekvés legel jel szabolc zsin zsidók vonatko végzések hozot Megtiltot keresztény-zsi vegyes-házasságoka elrendel kereszté rabszolgákn zsidókézb va felszabadítás zsi számá kötelező tet vasárna munkaszünete Mindez rendelet káno j befolyásaké jött lét még t egyhá szempontok vegyes-házass ell va tilalomb fajvédel törekvé vasárna munkaszünetb gazdasá verse korlátozásán szándé tűn k Zsidógyűlölet ez rendelkezés m n árult e zsid elnyomás s kísérl m azz kérlelhetetlenségge ame késő vá szokáss mindöss keresztén buzgal jelleg visel maguko 1092-b m í vol szigo anya szempont Kálm kirá rendeleteib mutatkozn me 1102-b püspö városok va beköltözés kényszerít zsi földművelők fö birtokosok cs azér ho dézsm püspök könnyebb ellenőrizhessé Kálm későb zsidótörvén Kálm zsidótörvén cs zsid keresztény közöt pénzkölcsönn kereskedelemm foglalkoz ugyancs kiterjeszked zsid rabszolgatartásán kérdésér esztergo zsin 11 elej m lehetetlen tet zsid számá földművelé rászorítot ők adás-vevés kölcsönügyletekr I End ált 122 kiado aranybul álla hivatal viselését foszt m zsidók 123 bere esküb erősí m szentszé követt kötö a szerződésé ame zsidók tovább eltilt közhivatal viselését megígér gondoskod f arró ho zsid megkülönbözte jel viseljen ruhájuko ugyancs megtilt zsidókn kereszté rabszolg tartásá Kiterjeszked es zsidó-kereszté házasságokr vagyo elkobzá ör rabszolgaság sz büntetés mindk f részér No orsz gazdasá baja n nyomor mind n javítot zsid még korlát kö kerülte amelyek egyh állíto f számukr zsid rabszolgatartásán megtiltá i semmiképp s humanisztik cé szolgál han egyed zsidók megszorí intézkedés me p 128 esztergo érs m vám szede rabszol kereskedőt rabszolgavás tová tartot 1279 bud zsin keresztényekn zsidókn e föd ala va együttlakásuk tilt e valami az ho kereszté zsidóv barátságos érintkezzé Azonkív zsidók kötelező előír vör fo viselés ruházatuk kimondj ho közhivata mo s bízhatn ráju Jellem középk viszonyair ho I Bélán 123 kiado zsidótörvény Bé I zsidótörvén ame zsid szabadságjogain biztosításá szolgál o röv i ala hatálytalan vál ho bud zsin m ism megszorítások írhato el Iga egyh e pillanat s nyugodo be zsid változo helyzetéb me m 126 I Orb pá levélb tiltakozo I Bélán zsid szabadságjog ell zsidók í aposztrofált kik saj vétk ör szolgaság kárhoztato bud zsin eredményeké zsid keresztény egymáss va viszon oly feszült le zsid társadal helyze annyi leromlot mi ism cs sz évv későb ugyancs külföldr jö befoly következtébe i ala azonb feszülts lass felengedet me bud zsin határozat n jutott érvény magy n barátság hajlam m n rontot m gyűlölködé korszakb cs e kegyetl esemé emlé mara fen 1250- kör Pozsonyb elégett rab Jonáth társai M ke azonb állapítanun ho m XI száz el feléb egé Európáb legkegyetlene zsidóüldözés folyta Magyarország zsid nyugalomb élte 1301- Magyarorsz Árpád-házb va király ural ala állot Uralkodásuk zsidók néz törekv jellemz ho jogviszonyaik törvé ált szabályozzá Sz Lász uralkodásán végé es el kereszt hadjár megindulás kereszt hadjárat kül vér lapja alkotj Euró zsidósá történelméne el kereszt had rend Lász halá következtéb 109 felbomlo útjáb mindenü pusztítot Kálm kirá ver sz zsidómészár hordáka másod kereszt hadjár I End uralkodásán idejé es 120 12 sikertel vállalkoz súly következményekk já ország néz ezé ugyancs zsidóság okoltá 1274-b úja kereszt hábor hirdett Gerge pá keresztesek abb kiváltságb kíván részesíten ho fölmentessen zsi hitelezőkn já kamat fizeté aló Felhívá azonb eredmé nélk hangzo e me akko magy jogfelfog m n tekintet közprédán zsid vagyoná kereszt hadakt ped összehasonlíthatatlan s szenvedt magy zsid annyi mi külföl hittestvérei akik ezerszám kardél hányt kereszt vitéze Ko S zsid történe Magyarország vegyeshá király ala mohác vész 1301-b II End elhalálozásáv kiha Árpád férfiág Magyarorsz történelméb korszak alko esemé magy zsid sors egyelő n befolyásolt Va h évtized m háborítatlan élte miala külföl zsidós legborzalmasa idők él á 133 XI Ben pá szentszé parancs adot ho pozson cisztercit szomszédságáb lé zsinagóg rombolj l Templomrombol paran végrehajtásár azonb n mara fe történel bizonyíté akko magy viszonyok tekintv ily paran alig vo keresztülvihet Na Laj uralkodá bor söt emlék zsid történelmér me na királ akin igazságszeretet lovagiasság annyi magasztaltá cs középk szelle szeri juttat kifejezés ezek erényeke zsidókn cs megpróbáltatás soroza juto osztályrészü Me hitük megtagad n akartá Na Laj országb va kiűzetésük rendel Kiűzet 1360-1364- tarto száműzet cs azé ily röv idei me orsz zsidóka ak pé forgal közvetít volta nehez nélkülözhett kiűzet na anya veszteségek okozo zsidóságna m cs azé i me ingatlanaika amelyek elköltözésük n értékesíthette kincst lefoglalt ugyancs semmisn nyilváníttatt egyé határi ala n mutato adóslevele zsid visszatéré ut látj egész határozo nyoma város zsidóellen hangulatána Mind vár külön-kül aláz szorítot zsidók ebb el járt ném lako városo amely elsőn honosított m akko Németorsz türelmetl korszellemé céh ar törekedte ho gazdasá életb min jobb kiszoríts számotte zsi konkurenci befolyásuk odairányított városokná ho az külföl mintá megszorí hel zsi törvények bocsátott k megszégyení megalá törvény korsza vo zsi jel zsidóöltözet Zsidóje Zsidóöltöz kötel visele er időszak esi Cs 16 táj szüntett m megbélyeg öltöz viseletén kényszeré Kül vám szedt zsidókt Sopronb 137 e köz zsi v nev visel Kül zsi ad rótt ráju vallá szertartásokh szükség b ut ad vetett k enn fizetés azonb 13 kör Pozsonyb megtagadtá Legjellemző vo 13 kör Pozsonyb kiado zsidótörvé Zsidótörvény ame eddi joggyakorlatt eltérő úja megszorítások állapíto m zsid rovásár Rosszemlé Zsidókön amely kereszté zsi kö kötö pénzüzletek vezett b város zsidóellen hangula azonb 142 befejeze ném Bud Törvénykönyvb mutatkoz m leginkáb törvénykön előír zsi öltözet hírhe sár folto amin viseleté zsidókk együ kéjnők kötelezté város zsidógyűlöle különfé formákb juto kifejezés néme váro hatós valóságg hivatalb megbélyegez zsidóka pozson zsidóságn X századb törté hivatal összeírás egybefogla összeíró- gono zsid lajstro cím viselt zsid személ biztonságán veszélyezteté napirend vo ezekb időkbe fől pésza ünn idejé id sor kovásztal keny ünnep va zsidóháborgatásb fejlődt veszedelm vérvád amely ünne rituáléb igyekezt zsidóellen vád koholn Gazdasá vonatkozásokb különfé megkárosí intézkedés melle valóságg törvényes intézményesített levélölé a királ jogo ame zsid követelései illet adóslevele érvénytelenített Miv zsid fől pénzügyletekk foglalkozt m ebb időbe ily intézkedés legsúlyosa anya veszteség viselésé kényszerített őke Hason királ önké vo i mik 139 Zsigmo kirá felmentet pozson polgárok zsidókt felve kölcsön visszafizetésér ily törvénytelenség untal megismétlődte mi Albe uralkodá ala Nagyszombatba ah vár valamenn polgárán elenged kamat visszafizetés zsi hitelez rovásár Lász uralkodásán idej vá megi súlyos zsid helyzet város ism kíméletl adók vetett ráju fől Pozso váro n isme hatá telhetetlenségb ho na adóösszegek kicsikarhass többek börtön vetet Lász s feledkeze m zsidókró mik 145 elej Pozsonyb jár lakosságn elenged zsidókn já kamat visszafizetésé Mik Kapisztr Jáno zsid osto külföl vér zsidóüldözés ut magy történel előteré kerül i veszedelm nélk múlo magy zsidós fölöt me orsz népén mentalitá táv állo bestialitást zsidóellen külföl áraml megtö magy n karakteré Máty kirá uralkodá általáb személ biztonság jelente zsid számár igazság híréb ál királyn zsidókk szemb megnyilvánu n e intézkedé azonb mag visel k türelmetl szellemé 147 pozson zsidókn megtiltott ho keresztényekt kölcsönzö össz fedezeté ingatla zálog vehessene E tilalm azz indokolt ho elzálogosíto ingatlanokn zsi kéz va jutá nyilván botrá össz kereszténység néz Kimond a i ho mind keresztényn törvény kötelessé zsidókk va közlekedé lehetől kerüln Ugyan évb ped o értel rendelet bocsáto k ame Pozso váro hatóság felmen az köteless aló ho pozson zsidókn n pozson polgárokk szemb igazság szolgáltasso adózásn s az gazdasá pénzüg szempont irányítottá amelyekn alap nemzetgazdas általán érdek Máty ala ötsz ann ad fizett zsidó mi Lász uralkodá idej tör hábo költségein fedezésé 145 vagyon huszadrészév kelle adózniu zsid pénzüg követeléseiv szemb é magatart jellemz mi elődei 146 Pozso lakóin félé halasztá zsi adóssága visszafizetésér 147 elenge ne zsi kamat felé 146 nagyszombatiak teljes felmentet kamat visszafizetésén kötelezettsé aló 148 tűzvé károsultjain egé tő visszafizetés elengedt 148 ped össz kamat visszafizetés enged nagyszomba polgárokna Máty ural idej kezdődö orsz zsidóságán elszegényedés zsidós történelmén legszomorú korsza azonb haláláv kezdőd i egy es Magyarorsz legsúlyosa korszakáva Máty halá ut pártküzdelm zavargás közepet középk mind szörnyűsé szabad láb kapot város megtámadt védtel zsidóka Nagyszombatba Tat Sopronb zavargás tört Sopr váro valamenn zsi lakos börtön vetet azza ho cs akk helye szabadláb őke adósaikn elenged össz tartozásuka Corv Jáno Máty f türelmetlen bá zsidókk ma helyeselt mik Ta váro bántalmaz kiűz Tat kiűzet zsidóka S mi Ta birtokos várnagyokn meghagyt ho mind zsid űzzen vagyonuk foglalj l 14 ut I Ulász azz kezd uralkodásá ho sere felszerelésé pén zsidókt hajtot 149 ped pozson zsid köz többek börtön vettetet ho í csikarhas belől szükség összegeke I Ulász mind oldalr sanyargato zsidók rendkívü adók vete állan szokás vál ho egy község előke tagja túsz Budá hurcolt addi m közs n fizet rá kivete adó Ugyanú zsarolt országnagy zsid mind igyekeze hiábava vol ho visszaszerezz régeb jogaika I Ulász uralkodá ala ütöt f fej retten vérvá ame edd cs távo rémké sötétlet mos mik m lejá középko magy zsid számá újk küszöb kezdődö megpróbáltatás legszörnyű időszak 149 Nagyszombatb legképtelene vérvád koholtá Nagyszomba zsidóéget kínpad máglyá hurcolt bevádo zsidóka nagyszomba mágl vészj vo országba me mo m mindenü fellobogo szenvedél Mindenfe országb kisebb-nagyo zsidóhajsz kezdődt ilyenfaj vér zendülésb tö népszenvedé 149 Budá amik töm megtámad zsidóka Hason esemé ismétlődö m 1496 amik zavarg megtámadt kifosztott zsid házai 150 Sopr bebörtönöz vár zsidóságá Pozsonyb ped utc bántalmazt zsidók ak hatóságokt kért segítsége azok megbüntetté zsarolás állandó napirend volt kirá zsidókamat elengedésén 150 ugyancs meghonosu királ önké szeri já e királ városokb tűrhetetlen vá zsid helyze Pozsonybó ah legrosszabb bánt velü 15 elő számos elköltözte elköltözt ingatlana lefoglalt kirá megtiltot továb költözködéseke me ho kincst kárá va visszatarto zsidókk m keményebb bántak,mi régebbe zsidókk szemb érvény juto megkülönbözte csepp s egyenlős alapj ál elbírálá rendszerb ke megemlíte ném származá lealacsonyí zsi eskü mely Werbőc 151 Hármaskönyvé iktato ame országszer jogérvény emelkedet Werbőc zsi esküj 1515 eszten na veszedelmek hozo zsid számár Dózsa-fé parasztlázad n kímél vidék la zsid élet vagyoná Parasztlázad Ezenfel Ulászl ho sereg felszerelhes lázad elle ig jelentéke rendkívü ad vete zsidóságr Jellem k viszonyair ho I Ulász 151 bekövetkeze halá utá mik I Laj kerü trónr zsidós egész szokatl formáb kötö szerződéss igyekeze elérn ho kiterjessz rá személ vagyo biztonságo 1520-b Bátho nádorn éle fogytá négysz fori fizetésé kötelezt maguka zsidós ügy pártfogolj akko törvénytel állapot közö na szüks vo megvásáro védelemr nyomasz ad azonb tovább fennállott me pénz kincstárn szüksé vol e zsidók hajtot b akarat beleegyezés nélkü 152 Fark bazi gr uradalm lé zsidók börtön záratt ho í csikarj pén tőlü zsidóellen hangul akk robba veszedelmess mik 152 Szerencs Im ell fordu népszenvedél Bud töm megtámad zsidóka házaik kifosztot cs harmad n ver sz fosztoga hordák Szapoly Györ csapat I Laj uralkodá ala országb eleven tartot mag zsidógyűlöle b I Laj igyekeze elej ven igazságtalanságokna M 152 Pozsonyb egymá ért zsidóüldözése soproni ped kirá közvetl intel ut mondt arró ho zsidók kiűzzé kisebb-nagyo embertelenség melle gazdasá megszorítás s maradt e í 152 rendel tiltot m pozson sopro zsidókna valószínűl töb város zsidóságán ho azont posztóva lovakk egy megtilto árucikkekk kereskedjene I Laj haláláva mohác vé ut egé fejeze kezdőd magy zsid történetén mohác vész lezáródo k zsidógyűlöletén általán ok középk türelmetlenségéb ke keresn Árpád-h uralkodá ala törvény intézkedés segítetté va gátolt zsidóellen tendenciá amennyib err abb korb m leh beszéln Árpád-h kihal ut azonb önké kerü előtérb város koro egymáss szemb va küzdel zsidóké kizáról anya érdek mia történ me város n akart elismer koro kizárólag tulajdonjog zsid fölöt ha vezete azt súly zsidóüldözések e sínylet m hoss idők kereszt egé magy zsidósá Vég ped ugyancs kíméletl gazdasá verse állítot szem céhek zsi kereskedőkke m hivatal társadal A.-n mind nüánsz megtalálhatj középk zsidóellen intézkedéseibe ame elein közhivata pályákr igyeksz kiszoríta zsidóka ma korlátoz megélhet lehetősége gazdasá életb i Ko Sámue zsid történe Magyarország polgárosul korszaká 15 au 2 vo mohác gyászn ezut keletkeze zavar id n kímélt m zsidók se Sopr udvarn a tanács kapt ho űz zsidók pénzüke ezüstjük tart vissz vár er kizavar zsidóka ezut polgár behatolt házaikb adós lajstrom zálogok elhordt jószágaik elhajtottá Már király megengedt ho vár zsid háza eladj az érték e év bel juttas zsidókho súly gazdasá baj na veszteség mia forron tömeghangul levezetőjén ígérkeze zsidóellen akci zsidók tett felelős na végzet hibáké cs történel igazolt ho n zsidókn kelle vol fülel közhivatal lezüllesztéséér kincstá jövedelm sikkasztásáé hadiszolgál mulasztásaiér törökökk va cimborál vádké súlyosodo zsidóságr ped török Pécse lemészárolt zsidók tör előrenyomul pusztí útjáb zsid elmenekült főurakk polgárokk együt Októb 9- Már király elrendelt ho Pozso enged viss töb elmenekül hűtl zsidóka ak veszedelemb cserb hagyt város zsidóellen megnyilatkoz mögö királyválaszt titk propagandá húzódo me me Ferdiná hív azz akart megnyer mag számá közhangulato ho megszabadított váro polgárság gazdasá élet számotte konkurenciájátó zsidóságt olcs juttatt ők zsid visszamara in ingatl vagyonáho Ferdiná n szentesítet kiűzeté törvény helyet Már király ado engedél Pozsonyn Nagyszombatn zsid kiűzésér No vonu zsidós Pozsonybó Zsinagógájukb szárazmal let ma késő beépített Orsolya-kolostorb K hónapp ország katasztró utá 15 no székesfehérvá országgyűl törvényil elrendel zsid kiűzetés országbó Kiűzet országgyűl határozat azonb Ján kirá n erősítet me megfertőzö közhangul rettenet következmén vo bazi vérv 1529 amik bazi gr máglyahalál juttat otta zsidóka közbiztons országb leggyatrá vol országutak mind ran ren portyá fosztogat veszélyeztetté akikt rengeteg szenvedt uta zsidó béc gazdaságpoliti ig mostoh bá magyarorszá kereskedelemme a természetes zsidók sújtot legelsősorba ú ho ez szívesebb költözt tör hódoltsá területekr ah nagyo vo személ vagyonbiztons védelem talá kereskedele Ferdiná n vet tekintet ezek körülmények a hitt ho orsz megszilárdítás zsid szorongattatá segí el bud zsid házai é úg mi Ján királ elajándékoz híveine 15 szep 1 ped zsidók örök kizár Sopronb ann ellenér ho m 15 má 2 ma rendel tétet közhír örök tartományaiba ho zsid ré privilégium épségb maradjan bántódás essé 1536-b vérvád koholt Pozsonyb la zsid elle cs 153 mutatkozo enn veszedelm amelyn következtéb többek máglyá vetette Ugyan februárjáb ped Nagyszombatb űz Ferdiná zsidóka enn fejéb vár kárpótlá tartozo fizet kincstárna 15 szep végzet események hozo bud zsidóságr Mik császá csapat visszafoglalt Bud törököktő Káro herc engedél ado rablásr zsid gyanútlan templomukb imádkozta i tört ráj ajt felkoncolt őke 60 fogo közöt ak katon kezé jutotta renget zsi férf gyerm vol Ezek pot ár adt e egé vár zsid házaiv együ t martalé let Schulh Izsá a ostrom várb átélt e héb munkáb szám eseményekrő Kaufmn D D Erstürmu Ofe Ko S Héb kútf Rendelet ado k 1551 ho mind zsi sár gyűr folt tartoz visel ruhájá kénysz jelent visszaesé mutato zsid jogállapotába me m 152 országszer n viselt ezek megkülönbözte jeleke kötele viselet al I Laj felmentet őke Ferdiná utód Rudo m súly adóterhek ró zsidókr 157 kétszer házad vete ráj miv n katonáskodhatta 159 elrendel katonaa fizetésé I II Ferdiná rendelet harmincad vám bérleteit igyekezt megfoszta zsidóka II Ferdiná törekvéséb odá men ho intézkedésén indokolásaképp 164 telj jognélkülis bélyeg nyom zsidóságr Kimondt ho orsz jogain n részes Jogfosztottsá 1659-b Lipó m 171 II Káro zsid gazdasá letörés tartot sz előt Lip pedi a telj jognélkülis korszak hoz zsidóságr o mód siettet zsid eltávolítás vámoktó ho kimondt am zsidók mind vámokt n mozdítjá add oly hely sen s tartoz vám fizet Lipó a Kolloni esztergo érsekk egyetért katolicizál akar országo zsidók kiűz királ városokbó bányaváros kerületéb cs h mértföldn távolság telepedhett l ipa n űzhett cs kiskereskedésse pálinkafőzéss pénzüzleteikk foglalkozhatta Kolloni a szeret vol elérn ho zsid megszorítottság mia önké távozzan országbó várakozá hiábava vol me zsid földesú birtokok telepedt me jognélküliségn megtűrtségn élé kifejezés ad adóne am Már Teréz honosíto me 174 türel ad vetett zsidóságr fenntartott azé megszégyení zsi személ vám i me pénzüg politi cél vol ho kincst kárpótol mag a veszteségér am zsidókn királ városokb va eltávolítá okozot mi Budár va kiűzetés Bu Adótartozásé ped ezent tömlöc vetett zsi csal tagjai gazdasá életb ped e c irányítot lépéseke kiszoríta zsid kereskedel ipa versenybő Kass 1840- n lako zsid cs Rozgonyb látogatt vásároka kass keresked m e sokallt 176 vár bünteté szabo arr a zsidót vásáro céh berendezettség ame katolicizm érdeke szolgált m ezz lehetetlen tett ho o zsi bekerüljö b m ke állapítan ho n csup zsidó magyar megszenvedt a ném szelleme ame céh tevékenység áthatott érdekha valóságg magyars üldözésé vit céhek történel tén ho Kassá mik 182 e magy fűszerüzlet aka nyitn kérés azz utasított e hogy mi h mill magy idejönn ú h mill kold len i Kass Debrece Pozson Gy Pe kereskedel testület m házal vásároz lehetőségeit igyekezt megfoszta különbö nemzetiségeke ak kö besorozt zsidók i Ez 176 Már Teréziát kért kicsinyb va árusítá engedély bevonásá pes polgá kereskedel testül ped 179 ism felségfolyamodványb kér házal kitiltásá kérvén vi küldötts 15 pozson mé zab aka felajánla királyn hadisegé gyanán ho kérés inká meghallgatás találjo utó ú láttá ho időpo n alkalm kihallgatás í zabajánlat s tett me I Józs ala jelentéke javul állo zsidós helyzetéb Egyenjogúsí törekvése telj polgárjogok n szerezhett me sérelmek n szenvedte Halá elő testb lélekb megtö uralko n tudo ellenáll orsz alkotmány követelésein jobbágys toleranciá vonatko rendelete kívü visszavon össz intézkedései város ú vélté ho feléledt ré szabadalma 179 csász halá utá I Józs védel ala letelepü zsidók kiutasítottá helytartós védelmé vet zsidóka Pe viss von határozatá házal tilalm tovább fenntartott Nagyszombatb sikerü határoz végrehajtásán időpontj kitoln zsid joga biztosításá országgyűlésh Lip csász királyh fordulta mi 1790-9 országgyűl meghoz Judae cí törvén ame visszaállítot I Józs ala fennállo helyzete törvé egész 1840- szabályoz zsid helyzeté elkövetke évtized ala zsid melle kedve hangul bontakozo k úgyho 1825 országgyűl ut m enn ellenhatá mutatkozot 182 Medá vásár egybehívo kereskedőtestület memorandumb foglalt öss panaszaika í zsidós roham szaporodás kér házal megszorításá valami birtokszerzé tilal kimondásá Miv emlékir benyújtásáh szükség 30 forint n tudt behajta testületeke egé mozgal abbamarad zsid polgárjogain végleg rendezé m egy késet ped pári júniu forradal m éreztet i hatásá zsid egy jogosítá ügy egész megle szempont gátoltá 184 országgyűlés emancipáción különb őszin lelk hív bizony óvintézkedések sürgett ped galíci zsid beözönlé elle Kölcs Fere Szatm meg elárasztá fölö méltatlankodot osztot nézet Széchen Istvá s Dessewf Aur i b csatlakozo Eötv emancipáci javaslatáho A kíván azonba ho hozzan bevándorlá törvény me eláraszt ország kold zsid sokaság a s magyarságna s ho zsidóságn n érdek Kossut a ugy máramaro söpred zsidótömegr beszél melyn bűneit ú s tudj megóv ország bevándorlot haz zsid köz különbs kiküszöbölés kívánt No radikál ellenz n aka junktimo még att tartv ho egé javaslat elejti al táb belenyugodo udv főrend akaratá megszavaz korlátozo jogok tartalma törvényjavaslat Jogkiterjeszt Er 1840:XXI t.-c.- zsugorítot öss már-m elé polgárjoga zsidóságn megátalkodo elfogultsá Mindamelle n egyed Karok Rendek múl ho zsid m 1S4 n kapt m telj polgárjogo XXI t.- kereskedőtestület érdeke szolgált azza ho telj polgá egyenjogús hiányáv zsid versenyképessé n juthato iga formájáh kereskedel életbe zsidós polgárosulá korsza még megkezdődö teljes kibontakozo emancipác idejé azonb A.-n moderne eszköze váltot k amely péld mo nyuga szolgáltatt akárcs középkorb zsidóüldözés idejé Venetian Lajo magy zsidós történet mode szervezkedés mode magy kifejlődésé ném antiszemi áraml vo legnagyo hatássa mi aho középko zsidógyűlöl ném hat nyom honosodo m Magyarországo liberalizm térhódításán következtéb hetven évekb modernizálta formák öltöt ho politik tér megfele eszközökk vethess gát zsid politik társadal érvényesüléséne ism élet kapo zsidógyűlöl k nagyképessé ném liberál politik képvise Lask Bamberg mia éleződö leginká Stöcke poro udva lelké 187 megalapítot antiszemi párto sz általáb 188 kezdt használ enn nyom Németországba antiszemi pá késő különbö elnevezés ala szerepel Antiszemi pá alaku 188 Borúmb i magy poro alldeutsch-antiszemi mozgalomm egyidejűl terelődö parlamen térr 1868 törvényhoz m sejtet engedt ho vallásszabadsá polgá házass anyakön üg m s harc f felidézn úja kirobbanásán való o azonb köz kisbirtokos elszegényedé vo a használt mag céljai mozgal megindító tényleg mozgal akk kezdődöt amik 18 ápril 8- Istóc Győz add m ismeretl képvisel vo vasvá aljegyz iskolaalap fölöt vit kapcs a kérdez interpellációjáb belügyminisztertő ho szándékáb van ország elárasz külföl zsid meghonosításán gát vet n zsi elem részér esetl megindu önvédel mozgal útjá szándékozik akadál gördíten Wenckhe belügyminiszt interpelláció ado válaszáb kijelentett ho kormá igen ellenség állá foglal mind o mozgal irányába ame hazáb léte egyház vallásfelekezete va azokh tarto polgár kö bék egyetérté az polgá jogain kölcsön tiszteletb tartás bár részb megzavarn va bárme irányb megzavar igyekezne 1878-ba teh ugyanakko amik Stöck megszervez mozgalmá Istóc ism megmozdul Júli 12- javaslat terjeszte képviselőh el kormá kényszerít Törökország Paleszti feladásár ho magy zsidóság o deportálhassá E fantasztik indítván teljes komolytalann tartott napirend tért fölött no Istóc agitációj cs n szüntet b 1880-b létrehoz Nemzsid Szövetségé izgat oly mérték öltö országba ho ugyan szep 2 Mikl Istv ors gyü kép meginterpellál Tis Istv miniszterelnökö a a megnyugta válas adt ho kormá teljesíte fog kötelességé Trefo Ágosto filoszemitán n nevezhe kultuszminiszt k hónapp későb no 2 a kijelenté tett ho hazá sohas leh oly látványosság színhely mi Németorsz Trefo jóhisze kijelentés azonb esemény megcáfoltá ném szl területr importá A. felvidé t nemzetiség valami klerikál párt rendületlen szítottá Mindamelle színmagy vidékek egész tiszaeszlá vérvád n táma visszhang izgatásokna Mik Istóc zsid ell népgyűlé aka egybehívn rendőrs a betiltott mi Istóc interpellál ma antiszemi folyóirat alapíto Tizenk röpir cím eb ír izga cikkei tiszaeszlá vérvád e Solymos Eszt ne leá eltűné ado alkalm 18 áp 1-é Óno e használ f arr ho zsidók vádol kereszté vérn rituál szertartásokn va felhasználásáva rituál gyilkosságga közvéleményn megfertőzé ann parlamen visszahatá egyen következmén vo ann gyűlölkö munkána am Istóc év ó folytatot izgat azonb súly eredmények hozot No bírós felmentet tiszaeszlá p vádlottjai izgatás következtéb orsz tö hely lázadások tö tömeghangula Ily zsidóellen lázadás volt 18 szep 28- Pozsonyba ma Sopronba Budapeste fől ped Zalaegerszeg 18 au 23-á Vas Somogy Sopron Zala Mosó Szabol megyéb statárium kelle kihirdet ítél kihirdet ut Budapest katonaság kelle kivezényel fosztoga töm elle fölizgato egyete ifjús rekt elő kinyilvánít a nézeté ho egyetem t s zsid rekto d Berge hittudomán k taná azonb szigorú megdorgál ifjúság terveze gyűlé belügyminiszt betiltj Istóc m 18 feb 1 javaslat terjeszte H el amelyb zsi emancipác eltörlés sürget Ugyan áprilisáb júniusáb úja támadások intéze zsidós ell utób alkalomm Wahrm M képviselőv összeverekedet lázongás idejé 18 ja 1 úja javaslat terjeszte képviselőh e zsi emancipác felfüggesztéséér mindöss néhá szavazat kapot me m reakci politikus elle volta tiszaeszlá p kedve visszahatá ala 18 októberéb megalapítot antiszemi párt poro mintár Mik parlamentb e ízb interpellá Rohli könyvéb idézet megjósolt ho antiszemi pá megerősöd f kikerül választásbó pártn tagj volt raj kívü Ónód Simon Szé képviselő pá program főké gazdasá tér igyekeze megnyirbál zsi jogoka 1884 választásokn antiszemi képvise kerü parlamentb közt Verhov Gyu földbirtoko lapszerkeszt a eleint mi Függetlens liberál l szerkesztő szerepe cs azut té antiszemi politikár Politik pályafutásán e sikkasztá v vete vége ame al ugy felmentetté politikát még visszavonul kényszerül antiszemi mozgal vezet kö szerep Zimán Igná törökbálin plébáno országgyűlé képvise i Tis Kálmá a Istóczy szereplés kezdett fog ros szemm nézt gondoskodo ról ho 188 szep 29- összeü parlament Feren Józs magy kirá trónbeszédb hív fö ho szüntess m fajo felekezet osztály közö súrlódás veze izgalmaka Ezek izgalmak fől ország antiszemi pá körlevel okoztá me ezekb szerepelt antiszemi pá követelése mi zsid politika gazdasá társadal hatalmán letörés nemze agrárpolitik ipartörvé revízi ré zsi es visszaállítás zsid kizárá italmérésbő Tovább ho zsidóvallá lehess köztisztvisel pénzintéze biztosítá hivatalno vehess bérelhess földe háza malmo lehess orvo gyógyszerés ügyvé mérnö s pé fűszer gabonakereske se legerőteljesebb hirde zsid telj bojkottálásá izgalmak fokozt ho Istócz Nendtwi Káro egyete taná izga cikkeiké esküdtsz fölmentett Hiá szólalt f parlamentb Mez Er máso hiá í nagysze röpirat Acsá Igná kivá történetír izgatá amelyb ekk Zimán vezetet annyi fokozódot ho Tis Kálm kénytel vo kijelenten ho a ily eszmék terjesz ann józ é ítéletét fél kel Hayna kalocs érs pásztorlevelén Kossu turi szózatán vég sikerü közhangulat lecsendesíten amih nagyb hozzájáru termé me gazdálko réteg jólét jelentős fellendített békebe A.-n kulmináci pont Magyarország valób 1884 eszten vol követke t ala teljes kimú egé antiszemi pá ve együ politik i Hivatalos recepc évébe 189 buko m magyarorszá A me mo m cs néha-né jelentkeze Rohling-fé talmudhamisít nyom készü fércmunkákba i egybees szociáldemokrác szervezkedésév enn ellensúlyozásá külföld megalakuln keresztényszocialis párto Magyarország megalaku 18 ja 2 gr Zic Ján vezetésév Néppár Néppá megközelítől s vo o hang türelmetle mi antiszemi pá hivatal orgánu Alkotmá európ hangnemb íro orgánu vo mérték tar A.-na antiszemi korsz hírhe irodal termékeib Zimán Ign röpirata kív felemlítjü Ébresz Hang folyóiratá Hitel zsi Kát 188 Antiszemi Ká magy n számár 18 német szlovák megrögzö Dimonid delírium Szóz néph lelepleze népámí liberalizmu 189 Légb kapo hazugságo mode pogán Kazár-szabadkőműve liberál írástudókn megszívlelésü 190 Óno Gé munká Tisza-Eszl múltb jelenbe zsidókr általáb Zsi mysteriumo tiszaeszlá es német világhábo kitörésé cs Eg Lajosna zsid Magyarország 191 megjele köny válto nagyo izgalma Ebb könyvb külföl fércműv hazugsága ír m óvat formáb mindenü hangsúlyozv tisztel kivételn hábo ala szociológ Ágost Pét köny Zsid útj 191 indíto nagyo vitá cs világhábor köve forradalm ut lángo f úju erőve azonb ism korszak jelen magyarorszá történeténe világhábo ut napjainkba világhábor köve forradalm utá mik ellenforradal 19 vég győzedelmeskedet reakc velejárójaké előtér nyomu antiszemi mozgalo No ellenforradal előkészítéséb diadal jutásáb zsi polgárságn rés vol esemény törvénysze bekövetkezé folytá na gazdasá politik összeoml nyom még zsidós ell fordu közhangula Az ho zsi polgárs segítet ellenforradalma n könyvel érdem politik közvélemé egé zsidós védelmér ho zsi proletariát rés ve forradalmakb ho prolet diktatú vezet kö zsid volta a egé zsidós bűné rótt fe antiszemi érvel azonb n ál m legutol eseményekné mélye távolságokb igyekeze kikeres zsi bűnök világhábo na katasztrófájáér közpon hatalm összeomlásáé zsidóság tet felelőss azó elte röv történel távl m megmutat végzet katasztróf iga oka na kár mulasztások tévedéseke amely hadsereg felbomlasztottá n zsid követt e zsid m o vérezt lövészárokba amik történel m megpecsétel világhábo sors főhadiszállásoko 1919- id azonb mag nyugtalanságáv n adhatt m tömegekn történel tisztánlát nyugalmá különös ped akk ne amik ellenforradal tömeg él szenvedélyt gyűlölett elvaku vezet állotta 19 szept.-b megkezdődt zsidóüldözés zsidós ann kevés találhato védelme me A. mind vonal intézményesítetté megalaku Ébre Magyar Egyesüle já el izgatásokk hangne uszítás X száz hírhe kasztíli pogromrendezőin eszközei emlékeztette magy ekko kifejlődés erős befolyásolt oro ellenforradal akció amelyekn vér zsi pogromhír mindenfe eljutotta felelőtl elem utc atrocitás Atrocit különítmény szereplése azt Siófo Ta Izsá Orgová mi vér gyász emlék világhábo utá zsidóhajszákna zsidók közhivatalokb elbocsájtott fől nemzetgyűlé választáso Huszá Simon Tele kormány ala ér tetőpontjá zsidós sérelmein védelmé alaku elősz Ország Segélye Bizottsá azt Vázson Vilmossa Széke Ferencc Mez Mórr Magy Zsi Közpon Szövetsé ma ped Poln Jenőv Magy Zsi Ország Szövetsé sajtób szócsö Szóza N Nemzed napilap Magy Kultú folyóir volta Ez köz m csup k utób létezi viszo antiszemi orgánumn tekinthe legitimis Magyars kereszté Nemze Újsá Írásmodorukb azonb n térn európ újságír hangnemétő parlamen történetéh súlyos jellegzetes hozzátartoz Numer Clausu zsid tanszabadságán korlátozás rosszemlé id A.-án legbántó csökevény a visszamarad jogren jogbiztons m esztend ó visszatér konszolidác helyreál 1928- esztend országgyűl megnyitásán esztende m cs politik társadal harcaib mutatkozi parlamentb egyed Fajvédőpá kifejezett antiszemi pár kormánypár egység pá m igyeksz leplez antiszemi elfogultság e zsi képvisel vi parlament országgyűlé választásokná kormá lapja félhivatal sajtóorgánum ped teljes mellőz antiszemi tendenciá legmoderne formá fajbiológi alap ál Enn teórián s jelentéktel agitátor kív k szelleme teljes megcáfo teoretiku jel századb német vá S Chamberla Ado Bartel nálu ped Méhe Laj egye zoológ taná gyakorla támogat fajvé párt egé Közép-Európáb í Magyarország i Ez azonb n csup zsidóságo katolik pártok szembeáll találj magukka utóbbi álláspontj ném katolik Staa Lexik rögzí b elisme zsidós kereszténys különállásá fa gyűlölet általáb A. feltétlen elítél mi oly jelensége ame katolicizmuss n egyeztethe össz korsz antiszemi irodalmábó Dán Bél magyarorszá zsidókérd megoldá 19 Kmos Mibál Zsidó-keresztén Persi Ádá le zsidókkal Ková A zsidós térfoglalá Magyarország 19 Barcs Husz könyve szabadkőművess ell Hall Istv könyv numer claususr 19 Irodalo F Her Ras u Kult kiad 19 Legkiváló irán m me fajbiológus álláspontj halom dön nevets tárgyá tesz Taylo Origi Arya Topinar Anthropolog mindk világhí tud n isme biológi különbség Theodo Reinac Text d'Auteu Grecq Romai relati a Judais 18 Rena Judais com ra com réligi 18 André Volkskun d Jud 18 Objekt el összefogla mun tárgykörr Jelline D Jüdisc Sta 186 Kereszté részr má elisme standard-mun Loe Ju l'histoi 188 Nossi Statist d jüdisch Stamm 188 alapve szakmun Leroy-Beaulie zsid antiszemi áramlat Olcsó-könyvt Jacob Jewi Statisti 18 Chwolso D semitisch Völk 187 standard- Bernfel Jud u Judent 19-t Jahrhunde 18 Ruppi Jud d Gegenwa 19 Steffe Antisemitism u deutschvölkisc Bewegu Lich d Katholizism 19 Steige D neudeutsc Hei Kam geg Christ u Jud 19 Coudenhove-Calerg D Wes d 19 Goldman D Wes d 19 Ber Lazar Antisemitism s histoi s caus 18 Reinac mgtoi l'affai Dreyf k 19 Treitschk Üb uns Judent 18 T Mommse Au e Wo üb uns Judent 188 vála előbbi Lombros L'antisemitis sclen moder 18 T Reinac Histoir d Israelit depu l'époq le dispersi jusqu n jou 18 Báttaszék Tizenk ellenröpir 18 Krajcsovic D Unga 18 Berg Geschich d ungarisch Jud 18 Venetiane magy zsidós történe 19 Richtman ré Magyarorsz zsidósá 19 T Jewi Minori Hungar Repor Present t Boa Deputi Briti Jew Londo 192 Heinri v Coudenhove-Caler gró D Wes d 19

10167.

CÍMS Antiszemitiz

SZÓCI Antiszemitizm általáb sémit közhasznál értelem zsi el irány mozgal Áramlatszer torlód b napjain történe ered óko nyú viss Evolúc fejlőd anny magyarázha m min történe megnyilvánulá am átalak hatás v emb társadalom gazdas törvényszerűsé hat al bontakoz ók em önkényte cselekvései világr tuda gazdaságpolitikájá folyama sokf érze szemp támoga évszáza váltak életszemlél szer elnyom tendenc am zsi el érvényesü min tal hata érde védelm ol támog érvek amel szelle minden kifejezé juttatt divat szell áramlat közép vall vakbuzgósá m hazaf ön ol erköl bátorsá ad A.-n am valóság mozga ind energiáj l töme le életéb bá gyűlöle sarkanty népösztö erőseb azokn amel szerete buzdítan ösztö ellensz egyébk ol m forr am évszázado táplálha akk dinamik indulatkomplexum gazdas érd mozga v kiindulásá m külön tartha vo ma f évszázado kereszt egyház min zsidóelle fellép fő gazdas megszorításo követ eg középko térí eredmény ol nag vol elégítet nyom gazdas féltékenység H megkeresztelkedés lát megvédett hata több érdeke kitű középk álkeresztén el irány elégedetlenségb mi vélt e c az vet kereszténység h j társada gazdas elhelyeződ találjan Mindamell kereszt egy terjeszked törekv nagy segíte zsidóelle mozga kifejlődé bizon periódusok telje egy eszköz le Ab mindenese kételke ke min egy m ho vo lé A. f elfogult princípiu jutot érvén eb mozgalom elfogult min jelentkez leértéke tendenciájáv a valam kisebbség é szétsz szigetenk nagy néptengerb elnyomottság kisarj életigén min összeütközé kerül uralk néposzt gazdas érdekeiv m folyto gazdas küzde kiegyensúlyozat gazdas hely ököl korsza tere vis erős pártj bille mérleg jelentős sz népkisebb érezhet kíméletlen elnyom v ponto ellenőrizh zsidók különb országok l helyzetéb c Oroszország v legerőse m zsi él legnagy számb A természetszerű foko körülmé zsi gazdas politi befolyás jutott zsidóelle mozga il eset mindenekel odairány h zsidó megfos politi egyenjogúságukt h társada érvényesülésü megakadályo h visszaállí azo korlátok amelye korszel ré ledöntö m elnevezésé programjá mindös félszáza múl tekint viss zsidóelle tendenc am középkor mindvé megnyilvánu legszoros összefüggés v erede nyilvánval ab k keres mag történe so közép A külfö hatá nyo keletkeze azé min Magyarorszá rendezett könny életlehetősé elsimítot vo gazdas küzdelm han m mag zs töme osztály-elhelyezked honfoglalás-korab idők azo vo azonkí pe zsidó f megkülönböztethetősé mag államalaku legele v föllelh annyi h f harco provokálhat vol mag zsidóság egés sajátsá vonatkozás ker ös kazá rév a rokonszármazá azo életkörülmény foly fegyvertár let honfogl magyarokn E kazá zsidóhit volt lehet szembekerülés m pog magya kazá vall szertartásai szem legteljes közönn viseltett zsidóelle hangu c ak ébredeze ami keresztény elterjedésé ide kazá megkeresztelked megkeresztelkedet beolvad magyarság az a zsidóhi maradt felszívód nyugat betelep sém zsi z kever n egységé vall türelmetlens amel Magyarorszá keresztény terjesz honosítot m fa küzdelmé táplálkoz gazdas ellentétek előszeretet fejleszte m egyházpoliti érdeke külföl irodalomb ók zsidógyülöl am vall f kényszer-elkülönített mi fennállo kitű Esz könyvé I fejezeté ók gö ró í műveib Ap alexandr polemikus ró Tacitus ugyanc olvasha a vád amelyek ala f elkülönül vall szertartá különle szokás Taci egyene az vádo zsidóság h rész civilizáción zsi el megnyilván il ellenszen kétségtele legelsősor zs nemz öntu válto ellensz egyálta v ol általá jelle m közép zsidógyűlöle ókor zsi vall elkülönül ütközőpon lehete ink an kell len középkorb ami vall elfogult engesztelhetetle éleződ kereszténységb közép máso felé Antikriszt lá zsidóság min zsidóelle agitát vall türelmetlen szentesít eszköze közn é ri tén állott legkíméletlen gazdas elnyomat terménygazdálkodás kiszorítot zsidósá rákényszerítet pénzgazdálkodás pénzüz kereskede tevékeny számta vá ad alkal tizennegye század kez uzs vádjá kezd ostyamegszentségteleníté kútmérgezé vérváda rágal öz é zsidóság Kés könyvnyomta jelent n propagandae zsidóelle mozgalmak m Alo Esp munká Fortalic fid izg mű befolyásol közhangula zsidó ell új k középk A.- szem alakult teóriák dolgo középk A tudatlanság j sö elfogult jelle gazdas szemponto vall fanatizmus álcáz mod f kérd hely előtér mög gazdas ru húzód m tulajdonkép n fran forrada ut idő származ ami polg jogok tel vallásszabad törv elő egyenlő l alap Szem ez polg liberalizmus reak kimutatható minden zsidó táma i alkalmass szer álland éb tar zsidókérd kevé ismere történe té h waterl cs u nyom megszól reak zsidóelle pamfle sorozatá áraszto nyug államok X szá folyam ami liberaliz államalk munkájá zsi számottev ré vett mod fő ak nyom előtér nyomtat félremagyaráz használa eszk l A.-n Gobin grófn fő pe Renan szándékol félremagyaráz eg megállapítás ez vetet alap véde teóriá Fajvéde Gobin külön á s f egymás utó hátrány inferioris bélyegezv Re pe az l akaratla nyolcva é A.-á kútforrá h felemlíte s tulajdonság megjeg azo karakter-b hiányok bátor hiány a zsidók észle Megállapí ugyanek h korab zsidó egyáltalá f zsidóságn m rácé létezé tagadá ves n zsidó ir egyébk mele é tudós elfelejt gye alapo á elméle aknáz céljai elmélet megalapozás por mod megalapít a mell talál néh kiv ne Il v centrump eg megalapozó tekintet felvilágos Keth püsp Palac kiv c történetí n Rich Wagn azonkí Pau heidelbe teológ ta negyve évekb teoreti finom kivit né A.- egyidejű kezdőd Franciaországb a napóle zsi politi társada előretör érezhet vá szi kizáró köztársaság-elle royalis szelle mozga legkimagasl emb Edou Drumm vo li par napi megalapít 1 Fra j {1 hírh szerző ált élet tart mozga robb Drey perb am eg vi el nyilvánval te akciórendszer cé harcmodo Körülhatárol cé zsi társada politi egyenjogúságá megszünteté 1800 ta elkülöní jogfosztott ut mi zsi polg társadalom elfoglal ma hely programszerűsé v zsidóelle mozga mindenf alak különb antiszem pár progra összeegyezteth következőkb kereszt állam ille kereszt közigazgatá isko igazságszolgáltatá zsi eltiltá áll közhivatalokb jogegyenlő felfüggeszté zsidó né reá kü zsidó megállapítás zs bevándorlá eltiltá követel Találhat en messzebbm programo amel zsi vagyoná elkobzá céloz amel gazdas té akar akadályo zsi fejlődés Néh elvak antiszem programcsin zsi agyonvereté javasol C Paats Ahlwa oszt Schneid antiszem képvise Időről-id min ország föltűn antiszemiták számtalans megcáf rágal koholmány E köz legismertebb Allia Israel zs világural kés e rémlát 18 Páris alak világsze ism jótékonys intézm megalapítóján Crémieux- meghamisít beszéd alapítj zsi ű leánykereskedelm akar ré ve ors védelméb végez államalk munk Elkerü ip földműv munk Uzso űzn Rituá gyilkosságo követ Kizsákmányo mun osztályn Felforga forradalmár államren né veszélyes fegyve k tarto Sulc Ár Tal eg helyei meghamisítá v té fordítá tová valót állít h zsidóság Ka c titk keresztényelle kön v keresztény ell Nyilvánva h ellentét kereszté szere erkölcsé szere hely gyűlöle hird Ez ma kereszt teológu tiltakoz ell 1890- London tart meetin Mann bíbornok-ér feleme tiltak sza pogro ell ism bé jezsu pát Vik K 1 pe egye templomá tart beszédé tiltakoz ell Bűn bélyege embertárs el irány gyűlölet m min felebarátun szere k zsi é ú mi kereszt min em is képmás teremtete Ah vol páp m Sixt I P Pi XI L a s emel zsidóságé új k antiszemi el gyak főpap ve védelm zsidók el külön Németország 1 m Ausztriá 1 védőegyesüle alakult amelyek tag fő felvilágos kereszt tudó társada előkelősé sorai kerül Ausztriá Mettern her herceg Billr tan Kra Ebi U legfels törvénys elnö Kronawet politik b Ebner-Eschenb író Nothnag hí orvosta s vol tag egyesületn magyarorsz történe Ár h királ al Magyarors e századá érintetle fennállot zsi szabadságjog keresztény végle diad ut S Lás uralkod al jelentkez zsidóelle törekvé lege je szabol zsi zsidó vonatk végzése hozo Megtilto keresztény-zs vegyes-házasságok elrende kereszt rabszolgák zsidókéz v felszabadítá zs szám kötelez te vasárn munkaszünet Minde rendele kán befolyásak jöt lé mé egyh szemponto vegyes-házas el v tilalom fajvéde törekv vasárn munkaszünet gazdas vers korlátozásá szánd tű Zsidógyűlöle e rendelkezé árul zsi elnyomá kísér az kérlelhetetlenségg am kés v szokás mindös kereszté buzga jelle vise maguk 1092- vo szig any szempon Kál kir rendeletei mutatkoz m 1102- püsp városo v beköltözé kényszerí zs földművelő f birtokoso c azé h dézs püspö könnyeb ellenőrizhess Kál késő zsidótörvé Kál zsidótörvé c zsi keresztén közö pénzkölcsön kereskedelem foglalko ugyanc kiterjeszke zsi rabszolgatartásá kérdésé eszterg zsi 1 ele lehetetle te zsi szám földművel rászoríto ő adás-vevé kölcsönügyletek En ál 12 kiad aranybu áll hivata viselésé fosz zsidó 12 ber eskü erős szentsz követ köt szerződés am zsidó továb eltil közhivata viselésé megígé gondosko arr h zsi megkülönbözt je viselje ruhájuk ugyanc megtil zsidók kereszt rabszol tartás Kiterjeszke e zsidó-kereszt házasságok vagy elkobz ö rabszolgasá s bünteté mind részé N ors gazdas baj nyomo min javíto zsi mé korlá k került amelye egy állít számuk zsi rabszolgatartásá megtilt semmikép humaniszti c szolgá ha egye zsidó megszor intézkedé m 12 eszterg ér vá szed rabszo kereskedő rabszolgavá tov tarto 127 bu zsi keresztények zsidók fö al v együttlakásu til valam a h kereszt zsidó barátságo érintkezz Azonkí zsidó kötelez előí vö f viselé ruházatu kimond h közhivat m bízhat ráj Jelle közép viszonyai h Bélá 12 kiad zsidótörvén B zsidótörvé am zsi szabadságjogai biztosítás szolgá rö al hatálytala vá h bu zsi is megszorításo írhat e Ig egy pillana nyugod b zsi változ helyzeté m 12 Or p levél tiltakoz Bélá zsi szabadságjo el zsidó aposztrofál ki sa vét ö szolgasá kárhoztat bu zsi eredmények zsi keresztén egymás v viszo ol feszül l zsi társada helyz anny leromlo m is c s év késő ugyanc külföld j befol következtéb al azon feszült las felengede m bu zsi határoza jutot érvén mag barátsá hajla ronto gyűlölköd korszak c kegyet esem eml mar fe 1250 kö Pozsony eléget ra Jonát társa k azon állapítanu h X szá e felé eg Európá legkegyetlen zsidóüldözé folyt Magyarorszá zsi nyugalom élt 1301 Magyarors Árpád-ház v királ ura al állo Uralkodásu zsidó né törek jellem h jogviszonyai törv ál szabályozz S Lás uralkodásá vég e e keresz hadjá megindulá keresz hadjára kü vé lapj alkot Eur zsidós történelmén e keresz ha ren Lás hal következté 10 felboml útjá minden pusztíto Kál kir ve s zsidómészá hordák máso keresz hadjá En uralkodásá idej e 12 1 sikerte vállalko súl következmények j orszá né ez ugyanc zsidósá okolt 1274- új keresz hábo hirdet Gerg p keresztese ab kiváltság kívá részesíte h fölmentesse zs hitelezők j kama fizet al Felhív azon eredm nél hangz m akk mag jogfelfo tekinte közprédá zsi vagyon keresz hadak pe összehasonlíthatatla szenved mag zsi anny m külfö hittestvére aki ezerszá kardé hány keresz vitéz K zsi történ Magyarorszá vegyesh királ al mohá vés 1301- I En elhalálozásá kih Árpá férfiá Magyarors történelmé korsza alk esem mag zsi sor egyel befolyásol V évtize háborítatla élt mial külfö zsidó legborzalmas idő é 13 X Be p szentsz paranc ado h pozso ciszterci szomszédságá l zsinagó rombol Templomrombo para végrehajtásá azon mar f történe bizonyít akk mag viszonyo tekint il para ali v keresztülvihe N La uralkod bo sö emlé zsi történelmé m n kirá aki igazságszerete lovagiassá anny magasztalt c közép szell szer jutta kifejezé eze erények zsidók c megpróbáltatá soroz jut osztályrész M hitü megtaga akart N La ország v kiűzetésü rende Kiűze 1360-1364 tart száműze c az il rö ide m ors zsidók a p forga közvetí volt nehe nélkülözhet kiűze n any vesztesége okoz zsidóságn c az m ingatlanaik amelye elköltözésü értékesíthett kincs lefoglal ugyanc semmis nyilváníttat egy határ al mutat adóslevel zsi visszatér u lát egés határoz nyom váro zsidóelle hangulatán Min vá külön-kü alá szoríto zsidó eb e jár né lak város amel első honosítot akk Németors türelmet korszellem cé a törekedt h gazdas élet mi job kiszorít számott zs konkurenc befolyásu odairányítot városokn h a külfö mint megszor he zs törvénye bocsátot megszégyen megal törvén korsz v zs je zsidóöltöze Zsidój Zsidóöltö köte visel e idősza es C 1 tá szüntet megbélye öltö viseleté kényszer Kü vá szed zsidók Sopron 13 kö zs ne vise Kü zs a rót ráj vall szertartások szüksé u a vetet en fizeté azon 1 kö Pozsony megtagadt Legjellemz v 1 kö Pozsony kiad zsidótörv Zsidótörvén am edd joggyakorlat eltér új megszorításo állapít zsi rovásá Rosszeml Zsidókö amel kereszt zs k köt pénzüzlete vezet váro zsidóelle hangul azon 14 befejez né Bu Törvénykönyv mutatko leginká törvénykö előí zs öltöze hírh sá folt ami viselet zsidók egy kéjnő kötelezt váro zsidógyűlöl különf formák jut kifejezé ném vár ható valóság hivatal megbélyege zsidók pozso zsidóság század tört hivata összeírá egybefogl összeíró gon zsi lajstr cí visel zsi szemé biztonságá veszélyeztet napiren v ezek időkb fő pész ün idej i so kovászta ken ünne v zsidóháborgatás fejlőd veszedel vérvá amel ünn rituálé igyekez zsidóelle vá kohol Gazdas vonatkozások különf megkáros intézkedé mell valóság törvénye intézményesítet levélöl kirá jog am zsi követelése ille adóslevel érvénytelenítet Mi zsi fő pénzügyletek foglalkoz eb időb il intézkedé legsúlyos any vesztesé viselés kényszerítet ők Haso kirá önk v mi 13 Zsigm kir felmente pozso polgáro zsidók felv kölcsö visszafizetésé il törvénytelensé unta megismétlődt m Alb uralkod al Nagyszombatb a vá valamen polgárá elenge kama visszafizeté zs hitele rovásá Lás uralkodásá ide v meg súlyo zsi helyze váro is kímélet adó vetet ráj fő Pozs vár ism hat telhetetlenség h n adóösszege kicsikarhas többe börtö vete Lás feledkez zsidókr mi 14 ele Pozsony já lakosság elenge zsidók j kama visszafizetés Mi Kapiszt Ján zsi ost külfö vé zsidóüldözé u mag történe előter kerü veszedel nél múl mag zsidó fölö m ors népé mentalit tá áll bestialitás zsidóelle külfö áram megt mag karakter Mát kir uralkod általá szemé biztonsá jelent zsi számá igazsá híré á király zsidók szem megnyilván intézked azon ma vise türelmet szellem 14 pozso zsidók megtiltot h keresztények kölcsönz öss fedezet ingatl zálo vehessen tilal az indokol h elzálogosít ingatlanok zs ké v jut nyilvá botr öss kereszténysé né Kimon h min keresztény törvén köteless zsidók v közleked lehető kerül Ugya év pe érte rendele bocsát am Pozs vár hatósá felme a köteles al h pozso zsidók pozso polgárok szem igazsá szolgáltass adózás a gazdas pénzü szempon irányított amelyek ala nemzetgazda általá érde Mát al öts an a fizet zsid m Lás uralkod ide tö háb költségei fedezés 14 vagyo huszadrészé kell adózni zsi pénzü követelései szem magatar jellem m előde 14 Pozs lakói fél halaszt zs adósság visszafizetésé 14 eleng n zs kama fel 14 nagyszombatia telje felmente kama visszafizetésé kötelezetts al 14 tűzv károsultjai eg t visszafizeté elenged 14 pe öss kama visszafizeté enge nagyszomb polgárokn Mát ura ide kezdőd ors zsidóságá elszegényedé zsidó történelmé legszomor korsz azon halálá kezdő eg e Magyarors legsúlyos korszakáv Mát hal u pártküzdel zavargá közepe közép min szörnyűs szaba lá kapo váro megtámad védte zsidók Nagyszombatb Ta Sopron zavargá tör Sop vár valamen zs lako börtö vete azz h c ak hely szabadlá ők adósaik elenge öss tartozásuk Cor Ján Mát türelmetle b zsidók m helyesel mi T vár bántalma kiű Ta kiűze zsidók m T birtoko várnagyok meghagy h min zsi űzze vagyonu foglal 1 u Ulás az kez uralkodás h ser felszerelés pé zsidók hajto 14 pe pozso zsi kö többe börtö vettete h csikarha belő szüksé összegek Ulás min oldal sanyargat zsidó rendkív adó vet álla szoká vá h eg közsé elők tagj tús Bud hurcol add köz fize r kivet ad Ugyan zsarol országnag zsi min igyekez hiábav vo h visszaszerez rége jogaik Ulás uralkod al ütö fe rette vérv am ed c táv rémk sötétle mo mi lej középk mag zsi szám új küszö kezdőd megpróbáltatá legszörny idősza 14 Nagyszombat legképtelen vérvá koholt Nagyszomb zsidóége kínpa mágly hurcol bevád zsidók nagyszomb mág vész v országb m m minden fellobog szenvedé Mindenf ország kisebb-nagy zsidóhajs kezdőd ilyenfa vé zendülés t népszenved 14 Bud ami tö megtáma zsidók Haso esem ismétlőd 149 ami zavar megtámad kifosztot zsi háza 15 Sop bebörtönö vá zsidóság Pozsony pe ut bántalmaz zsidó a hatóságok kér segítség azo megbüntett zsarolá álland napiren vol kir zsidókama elengedésé 15 ugyanc meghonos kirá önk szer j kirá városok tűrhetetle v zsi helyz Pozsonyb a legrosszab bán vel 1 el számo elköltözt elköltöz ingatlan lefoglal kir megtilto tová költözködések m h kincs kár v visszatart zsidók keményeb bántak,m régebb zsidók szem érvén jut megkülönbözt csep egyenlő alap á elbírál rendszer k megemlít né származ lealacsony zs esk mel Werbő 15 Hármaskönyv iktat am országsze jogérvén emelkede Werbő zs eskü 151 eszte n veszedelme hoz zsi számá Dózsa-f parasztláza kímé vidé l zsi éle vagyon Parasztláza Ezenfe Ulász h sere felszerelhe láza ell i jelenték rendkív a vet zsidóság Jelle viszonyai h Ulás 15 bekövetkez hal ut mi La ker trón zsidó egés szokat formá köt szerződés igyekez elér h kiterjess r szemé vagy biztonság 1520- Báth nádor él fogyt négys for fizetés kötelez maguk zsidó üg pártfogol akk törvényte állapo köz n szük v megvásár védelem nyomas a azon továb fennállot m pén kincstár szüks vo zsidó hajto akara beleegyezé nélk 15 Far baz g uradal l zsidó börtö zárat h csikar pé től zsidóelle hangu ak robb veszedelmes mi 15 Szerenc I el ford népszenvedé Bu tö megtáma zsidók házai kifoszto c harma ve s fosztog hordá Szapol Gyö csapa La uralkod al ország eleve tarto ma zsidógyűlöl La igyekez ele ve igazságtalanságokn 15 Pozsony egym ér zsidóüldözés sopron pe kir közvet inte u mond arr h zsidó kiűzz kisebb-nagy embertelensé mell gazdas megszorítá marad 15 rende tilto pozso sopr zsidókn valószínű tö váro zsidóságá h azon posztóv lovak eg megtilt árucikkek kereskedjen La haláláv mohá v u eg fejez kezdő mag zsi történeté mohá vés lezáród zsidógyűlöleté általá o közép türelmetlenségé k keres Árpád- uralkod al törvén intézkedé segített v gátol zsidóelle tendenci amennyi er ab kor le beszél Árpád- kiha u azon önk ker előtér váro kor egymás szem v küzde zsidók kizáró any érde mi törté m váro akar elisme kor kizáróla tulajdonjo zsi fölö h vezet az súl zsidóüldözése sínyle hos idő keresz eg mag zsidós Vé pe ugyanc kímélet gazdas vers állíto sze céhe zs kereskedőkk hivata társada A.- min nüáns megtalálhat közép zsidóelle intézkedéseib am elei közhivat pályák igyeks kiszorít zsidók m korláto megélhe lehetőség gazdas élet K Sámu zsi történ Magyarorszá polgárosu korszak 1 a v mohá gyász ezu keletkez zava i kímél zsidó s Sop udvar tanác kap h ű zsidó pénzük ezüstjü tar viss vá e kizava zsidók ezu polgá behatol házaik adó lajstro zálogo elhord jószágai elhajtott Má királ megenged h vá zsi ház elad a érté é be jutta zsidókh súl gazdas ba n vesztesé mi forro tömeghangu levezetőjé ígérkez zsidóelle akc zsidó tet felelő n végze hibák c történe igazol h zsidók kell vo füle közhivata lezüllesztéséé kincst jövedel sikkasztásá hadiszolgá mulasztásaié törökök v cimborá vádk súlyosod zsidóság pe törö Pécs lemészárol zsidó tö előrenyomu puszt útjá zsi elmenekül főurak polgárok együ Októ 9 Má királ elrendel h Pozs enge vis tö elmenekü hűt zsidók a veszedelem cser hagy váro zsidóelle megnyilatko mög királyválasz tit propagand húzód m m Ferdin hí az akar megnye ma szám közhangulat h megszabadítot vár polgársá gazdas éle számott konkurenciáját zsidóság olc juttat ő zsi visszamar i ingat vagyonáh Ferdin szentesíte kiűzet törvén helye Má királ ad engedé Pozsony Nagyszombat zsi kiűzésé N von zsidó Pozsonyb Zsinagógájuk szárazma le m kés beépítet Orsolya-kolostor hónap orszá katasztr ut 1 n székesfehérv országgyű törvényi elrende zsi kiűzeté országb Kiűze országgyű határoza azon Já kir erősíte m megfertőz közhangu rettene következmé v baz vér 152 ami baz g máglyahalá jutta ott zsidók közbizton ország leggyatr vo országuta min ra re porty fosztoga veszélyeztett akik rengete szenved ut zsid bé gazdaságpolit i mosto b magyarorsz kereskedelemm természete zsidó sújto legelsősorb h e szíveseb költöz tö hódolts területek a nagy v szemé vagyonbizton védele tal kereskedel Ferdin ve tekinte eze körülménye hit h ors megszilárdítá zsi szorongattat seg e bu zsi háza ú m Já kirá elajándéko hívein 1 sze pe zsidó örö kizá Sopron an ellené h 1 m m rende téte közhí örö tartományaib h zsi r privilégiu épség maradja bántódá ess 1536- vérvá kohol Pozsony l zsi ell c 15 mutatkoz en veszedel amely következté többe mágly vetett Ugya februárjá pe Nagyszombat ű Ferdin zsidók en fejé vá kárpótl tartoz fize kincstárn 1 sze végze eseménye hoz bu zsidóság Mi csász csapa visszafoglal Bu törökökt Kár her engedé ad rablás zsi gyanútla templomuk imádkozt tör rá aj felkoncol ők 6 fog közö a kato kez jutott renge zs fér gyer vo Eze po á ad eg vá zsi házai egy martal le Schul Izs ostro vár átél hé munká szá eseményekr Kaufm Erstürm Of K Hé kút Rendele ad 155 h min zs sá gyű fol tarto vise ruháj kénys jelen visszaes mutat zsi jogállapotáb m 15 országsze visel eze megkülönbözt jelek kötel visele a La felmente ők Ferdin utó Rud súl adóterhe r zsidók 15 kétsze háza vet rá mi katonáskodhatt 15 elrende katona fizetés I Ferdin rendele harminca vá bérletei igyekez megfoszt zsidók I Ferdin törekvésé od me h intézkedésé indokolásakép 16 tel jognélküli bélye nyo zsidóság Kimond h ors jogai része Jogfosztotts 1659- Lip 17 I Kár zsi gazdas letöré tarto s elő Li ped tel jognélküli korsza ho zsidóság mó siette zsi eltávolítá vámokt h kimond a zsidó min vámok mozdítj ad ol hel se tarto vá fize Lip Kollon eszterg érsek egyetér katolicizá aka ország zsidó kiű kirá városokb bányaváro kerületé c mértföld távolsá telepedhet ip űzhet c kiskereskedéss pálinkafőzés pénzüzleteik foglalkozhatt Kollon szere vo elér h zsi megszorítottsá mi önk távozza országb várakoz hiábav vo m zsi földes birtoko teleped m jognélküliség megtűrtség él kifejezé a adón a Má Teré honosít m 17 türe a vetet zsidóság fenntartot az megszégyen zs szemé vá m pénzü polit cé vo h kincs kárpóto ma veszteségé a zsidók kirá városok v eltávolít okozo m Budá v kiűzeté B Adótartozás pe ezen tömlö vetet zs csa tagja gazdas élet pe irányíto lépések kiszorít zsi kereskede ip versenyb Kas 1840 lak zsi c Rozgony látogat vásárok kas kereske sokall 17 vá büntet szab ar zsidó vásár cé berendezettsé am katoliciz érdek szolgál ez lehetetle tet h zs bekerülj k állapíta h csu zsid magya megszenved né szellem am cé tevékenysé áthatot érdekh valóság magyar üldözés vi céhe történe té h Kass mi 18 mag fűszerüzle ak nyit kéré az utasítot hog m mil mag idejön mil kol le Kas Debrec Pozso G P kereskede testüle háza vásáro lehetőségei igyekez megfoszt különb nemzetiségek a k besoroz zsidó E 17 Má Teréziá kér kicsiny v árusít engedél bevonás pe polg kereskede testü pe 17 is felségfolyamodvány ké háza kitiltás kérvé v küldött 1 pozso m za ak felajánl király hadiseg gyaná h kéré ink meghallgatá találj ut látt h időp alkal kihallgatá zabajánla tet m Józ al jelenték javu áll zsidó helyzeté Egyenjogús törekvés tel polgárjogo szerezhet m sérelme szenvedt Hal el test lélek megt uralk tud ellenál ors alkotmán követelései jobbágy toleranci vonatk rendelet kív visszavo öss intézkedése váro vélt h feléled r szabadalm 17 csás hal ut Józ véde al letelep zsidó kiutasított helytartó védelm ve zsidók P vis vo határozat háza tilal továb fenntartot Nagyszombat siker határo végrehajtásá időpont kitol zsi jog biztosítás országgyűlés Li csás király fordult m 1790- országgyű megho Juda c törvé am visszaállíto Józ al fennáll helyzet törv egés 1840 szabályo zsi helyzet elkövetk évtize al zsi mell kedv hangu bontakoz úgyh 182 országgyű u en ellenhat mutatkozo 18 Med vásá egybehív kereskedőtestüle memorandum foglal ös panaszaik zsidó roha szaporodá ké háza megszorítás valam birtokszerz tila kimondás Mi emléki benyújtásá szüksé 3 forin tud behajt testületek eg mozga abbamara zsi polgárjogai végle rendez eg kése pe pár júni forrada érezte hatás zsi eg jogosít üg egés megl szempon gátolt 18 országgyűlé emancipáció külön őszi lel hí bizon óvintézkedése sürget pe galíc zsi beözönl ell Kölc Fer Szat me eláraszt föl méltatlankodo oszto néze Széche Istv Dessew Au csatlakoz Eöt emancipác javaslatáh kívá azonb h hozza bevándorl törvén m elárasz orszá kol zsi sokasá magyarságn h zsidóság érde Kossu ug máramar söpre zsidótömeg beszé mely bűnei tud megó orszá bevándorlo ha zsi kö különb kiküszöbölé kíván N radiká ellen ak junktim mé at tart h eg javasla elejt a tá belenyugod ud főren akarat megszava korlátoz jogo tartalm törvényjavasla Jogkiterjesz E 1840:XX t.-c. zsugoríto ös már- el polgárjog zsidóság megátalkod elfogults Mindamell egye Karo Rende mú h zsi 1S kap tel polgárjog XX t. kereskedőtestüle érdek szolgál azz h tel polg egyenjogú hiányá zsi versenyképess juthat ig formájá kereskede életb zsidó polgárosul korsz mé megkezdőd telje kibontakoz emancipá idej azon A.- modern eszköz válto amel pél m nyug szolgáltat akárc középkor zsidóüldözé idej Venetia Laj mag zsidó történe mod szervezkedé mod mag kifejlődés né antiszem áram v legnagy hatáss m ah középk zsidógyűlö né ha nyo honosod Magyarország liberaliz térhódításá következté hetve évek modernizált formá öltö h politi té megfel eszközök vethes gá zsi politi társada érvényesülésén is éle kap zsidógyűlö nagyképess né liberá politi képvis Las Bamber mi éleződ legink Stöck por udv lelk 18 megalapíto antiszem párt s általá 18 kezd haszná en nyo Németországb antiszem p kés különb elnevezé al szerepe Antiszem p alak 18 Borúm mag por alldeutsch-antiszem mozgalom egyidejű terelőd parlame tér 186 törvényho sejte enged h vallásszabads polg házas anyakö ü har felidéz új kirobbanásá val azon kö kisbirtoko elszegényed v használ ma célja mozga megindít tényle mozga ak kezdődö ami 1 ápri 8 Istó Győ ad ismeret képvise v vasv aljegy iskolaala fölö vi kapc kérde interpellációjá belügyminisztert h szándéká va orszá eláras külfö zsi meghonosításá gá ve zs ele részé eset megind önvéde mozga útj szándékozi akadá gördíte Wenckh belügyminisz interpelláci ad válaszá kijelentet h korm ige ellensé áll fogla min mozga irányáb am hazá lét egyhá vallásfelekezet v azok tart polgá k bé egyetért a polg jogai kölcsö tisztelet tartá bá rész megzavar v bárm irány megzava igyekezn 1878-b te ugyanakk ami Stöc megszerve mozgalm Istó is megmozdu Júl 12 javasla terjeszt képviselő e korm kényszerí Törökorszá Paleszt feladásá h mag zsidósá deportálhass fantaszti indítvá telje komolytalan tartot napiren tér fölöt n Istó agitáció c szünte 1880- létreho Nemzsi Szövetség izga ol mérté ölt országb h ugya sze Mik Ist or gy ké meginterpellá Ti Ist miniszterelnök megnyugt vála ad h korm teljesít fo kötelesség Tref Ágost filoszemitá nevezh kultuszminisz hónap késő n kijelent tet h haz soha le ol látványossá színhel m Németors Tref jóhisz kijelenté azon esemén megcáfolt né sz terület import A felvid nemzetisé valam kleriká pár rendületle szított Mindamell színmag vidéke egés tiszaeszl vérvá tám visszhan izgatásokn Mi Istó zsi el népgyűl ak egybehív rendőr betiltot m Istó interpellá m antiszem folyóira alapít Tizen röpi cí e í izg cikke tiszaeszl vérvá Solymo Esz n le eltűn ad alkal 1 á 1- Ón haszná ar h zsidó vádo kereszt vér rituá szertartások v felhasználásáv rituá gyilkosságg közvélemény megfertőz an parlame visszahat egye következmé v an gyűlölk munkán a Istó é folytato izga azon súl eredménye hozo N bíró felmente tiszaeszl vádlottja izgatá következté ors t hel lázadáso t tömeghangul Il zsidóelle lázadá vol 1 sze 28 Pozsonyb m Sopronb Budapest fő pe Zalaegersze 1 a 23- Va Somog Sopro Zal Mos Szabo megyé statáriu kell kihirde íté kihirde u Budapes katonasá kell kivezénye fosztog tö ell fölizgat egyet ifjú rek el kinyilvání nézet h egyete zsi rekt Berg hittudomá tan azon szigor megdorgá ifjúsá tervez gyűl belügyminisz betilt Istó 1 fe javasla terjeszt e amely zs emancipá eltörlé sürge Ugya áprilisá júniusá új támadáso intéz zsidó el utó alkalom Wahr képviselő összeverekede lázongá idej 1 j új javasla terjeszt képviselő zs emancipá felfüggesztéséé mindös néh szavaza kapo m reakc politiku ell volt tiszaeszl kedv visszahat al 1 októberé megalapíto antiszem pár por mintá Mi parlament íz interpell Rohl könyvé idéze megjósol h antiszem p megerősö kikerü választásb párt tag vol ra kív Ónó Simo Sz képvisel p progra fők gazdas té igyekez megnyirbá zs jogok 188 választások antiszem képvis ker parlament köz Verho Gy földbirtok lapszerkesz elein m Független liberá szerkeszt szerep c azu t antiszem politiká Politi pályafutásá sikkaszt vet vég am a ug felmentett politiká mé visszavonu kényszerü antiszem mozga veze k szere Zimá Ign törökbáli plébán országgyűl képvis Ti Kálm Istócz szereplé kezdet fo ro szem néz gondoskod ró h 18 sze 29 össze parlamen Fere Józ mag kir trónbeszéd hí f h szüntes faj felekeze osztál köz súrlódá vez izgalmak Eze izgalma fő orszá antiszem p körleve okozt m ezek szerepel antiszem p követelés m zsi politik gazdas társada hatalmá letöré nemz agrárpoliti ipartörv revíz r zs e visszaállítá zsi kizár italmérésb Továb h zsidóvall lehes köztisztvise pénzintéz biztosít hivataln vehes bérelhes föld ház malm lehes orv gyógyszeré ügyv mérn p fűsze gabonakeresk s legerőteljeseb hird zsi tel bojkottálás izgalma fokoz h Istóc Nendtw Kár egyet tan izg cikkeik esküdts fölmentet Hi szólal parlament Me E más hi nagysz röpira Acs Ign kiv történetí izgat amely ek Zimá vezete anny fokozódo h Ti Kál kényte v kijelente h il eszmé terjes an jó ítéleté fé ke Hayn kaloc ér pásztorlevelé Koss tur szózatá vé siker közhangula lecsendesíte ami nagy hozzájár term m gazdálk réte jólé jelentő fellendítet békeb A.- kulminác pon Magyarorszá való 188 eszte vo követk al telje kim eg antiszem p v egy politi Hivatalo recep évéb 18 buk magyarorsz m m c néha-n jelentkez Rohling-f talmudhamisí nyo kész fércmunkákb egybee szociáldemokrá szervezkedésé en ellensúlyozás külföl megalakul keresztényszociali párt Magyarorszá megalak 1 j g Zi Já vezetésé Néppá Népp megközelítő v han türelmetl m antiszem p hivata orgán Alkotm euró hangnem ír orgán v mérté ta A.-n antiszem kors hírh iroda termékei Zimá Ig röpirat kí felemlítj Ébres Han folyóirat Hite zs Ká 18 Antiszem K mag számá 1 néme szlová megrögz Dimoni delíriu Szó nép leleplez népám liberalizm 18 Lég kap hazugság mod pogá Kazár-szabadkőműv liberá írástudók megszívlelés 19 Ón G munk Tisza-Esz múlt jelenb zsidók általá Zs mysterium tiszaeszl e néme világháb kitörés c E Lajosn zsi Magyarorszá 19 megjel kön vált nagy izgalm Eb könyv külfö fércmű hazugság í óva formá minden hangsúlyoz tiszte kivétel háb al szocioló Ágos Pé kön Zsi út 19 indít nagy vit c világhábo köv forradal u láng új erőv azon is korsza jele magyarorsz történetén világháb u napjainkb világhábo köv forradal ut mi ellenforrada 1 vé győzedelmeskede reak velejárójak előté nyom antiszem mozgal N ellenforrada előkészítésé diada jutásá zs polgárság ré vo esemén törvénysz bekövetkez folyt n gazdas politi összeom nyo mé zsidó el ford közhangul A h zs polgár segíte ellenforradalm könyve érde politi közvélem eg zsidó védelmé h zs proletariá ré v forradalmak h prole diktat veze k zsi volt eg zsidó bűn rót f antiszem érve azon á leguto eseményekn mély távolságok igyekez kikere zs bűnö világháb n katasztrófájáé közpo hatal összeomlásá zsidósá te felelős az elt rö történe táv megmuta végze katasztró ig ok n ká mulasztáso tévedések amel hadsere felbomlasztott zsi követ zsi vérez lövészárokb ami történe megpecséte világháb sor főhadiszállások 1919 i azon ma nyugtalanságá adhat tömegek történe tisztánlá nyugalm különö pe ak n ami ellenforrada töme é szenvedély gyűlölet elvak veze állott 1 szept.- megkezdőd zsidóüldözé zsidó an kevé találhat védelm m A min vona intézményesített megalak Ébr Magya Egyesül j e izgatások hangn uszítá szá hírh kasztíl pogromrendezői eszköze emlékeztett mag ekk kifejlődé erő befolyásol or ellenforrada akci amelyek vé zs pogromhí mindenf eljutott felelőt ele ut atrocitá Atroci különítmén szereplés az Sióf T Izs Orgov m vé gyás emlé világháb ut zsidóhajszákn zsidó közhivatalok elbocsájtot fő nemzetgyűl választás Husz Simo Tel kormán al é tetőpontj zsidó sérelmei védelm alak elős Orszá Segély Bizotts az Vázso Vilmoss Szék Ferenc Me Mór Mag Zs Közpo Szövets m pe Pol Jenő Mag Zs Orszá Szövets sajtó szócs Szóz Nemze napila Mag Kult folyói volt E kö csu utó létez visz antiszem orgánum tekinth legitimi Magyar kereszt Nemz Újs Írásmodoruk azon tér euró újságí hangnemét parlame történeté súlyo jellegzete hozzátarto Nume Claus zsi tanszabadságá korlátozá rosszeml i A.-á legbánt csökevén visszamara jogre jogbizton eszten visszaté konszolidá helyreá 1928 eszten országgyű megnyitásá esztend c politi társada harcai mutatkoz parlament egye Fajvédőp kifejezet antiszem pá kormánypá egysé p igyeks leple antiszem elfogultsá zs képvise v parlamen országgyűl választásokn korm lapj félhivata sajtóorgánu pe telje mellő antiszem tendenci legmodern form fajbiológ ala á En teóriá jelentékte agitáto kí szellem telje megcáf teoretik je század néme v Chamberl Ad Barte nál pe Méh La egy zooló tan gyakorl támoga fajv pár eg Közép-Európá Magyarorszá E azon csu zsidóság katoli párto szembeál talál magukk utóbb álláspont né katoli Sta Lexi rögz elism zsidó keresztény különállás f gyűlöle általá A feltétle elíté m ol jelenség am katolicizmus egyezteth öss kors antiszem irodalmáb Dá Bé magyarorsz zsidókér megold 1 Kmo Mibá Zsidó-kereszté Pers Ád l zsidókka Kov zsidó térfoglal Magyarorszá 1 Barc Hus könyv szabadkőműves el Hal Ist köny nume clausus 1 Irodal He Ra Kul kia 1 Legkivál irá m fajbiológu álláspont halo dö nevet tárgy tes Tayl Orig Ary Topina Anthropolo mind világh tu ism biológ különbsé Theod Reina Tex d'Aute Grec Roma relat Judai 1 Ren Judai co r co rélig 1 Andr Volksku Ju 1 Objek e összefogl mu tárgykör Jellin Jüdis St 18 Kereszt rész m elism standard-mu Lo J l'histo 18 Noss Statis jüdisc Stam 18 alapv szakmu Leroy-Beauli zsi antiszem áramla Olcsó-könyv Jaco Jew Statist 1 Chwols semitisc Völ 18 standard Bernfe Ju Juden 19- Jahrhund 1 Rupp Ju Gegenw 1 Steff Antisemitis deutschvölkis Beweg Lic Katholizis 1 Steig neudeuts He Ka ge Chris Ju 1 Coudenhove-Caler We 1 Goldma We 1 Be Laza Antisemitis histo cau 1 Reina mgto l'affa Drey 1 Treitsch Ü un Juden 1 Momms A W ü un Juden 18 vál előbb Lombro L'antisemiti scle mode 1 Reina Histoi Israeli dep l'épo l dispers jusq jo 1 Báttaszé Tizen ellenröpi 1 Krajcsovi Ung 1 Ber Geschic ungarisc Ju 1 Venetian mag zsidó történ 1 Richtma r Magyarors zsidós 1 Jew Minor Hunga Repo Presen Bo Deput Brit Je Lond 19 Heinr Coudenhove-Cale gr We 1

10167

CÍM Antiszemiti

SZÓC Antiszemitiz általá sémi közhaszná értele zs e irán mozga Áramlatsze torló napjai történ ere ók ny vis Evolú fejlő ann magyarázh mi történ megnyilvánul a átala hatá em társadalo gazda törvényszerűs ha a bontako ó e önkényt cselekvése világ tud gazdaságpolitikáj folyam sok érz szem támog évszáz válta életszemlé sze elnyo tenden a zs e érvényes mi ta hat érd védel o támo érve ame szell minde kifejez juttat diva szel áramla közé val vakbuzgós haza ö o erkö bátors a A.- a valósá mozg in energiá töm l életé b gyűlöl sarkant népöszt erőse azok ame szeret buzdíta öszt ellens egyéb o for a évszázad táplálh ak dinami indulatkomplexu gazda ér mozg kiindulás külö tarth v m évszázad keresz egyhá mi zsidóell fellé f gazda megszorítás köve e középk tér eredmén o na vo elégíte nyo gazda féltékenysé megkeresztelkedé lá megvédet hat töb érdek kit közép álkereszté e irán elégedetlenség m vél a ve kereszténysé társad gazda elhelyező találja Mindamel keresz eg terjeszke törek nag segít zsidóell mozg kifejlőd bizo perióduso telj eg eszkö l A mindenes kételk k mi eg h v l A elfogul princípi juto érvé e mozgalo elfogul mi jelentke leérték tendenciájá vala kisebbsé széts szigeten nag néptenger elnyomottsá kisar életigé mi összeütköz kerü ural néposz gazda érdekei folyt gazda küzd kiegyensúlyoza gazda hel ökö korsz ter vi erő párt bill mérle jelentő s népkiseb érezhe kíméletle elnyo pont ellenőriz zsidó külön országo helyzeté Oroszorszá legerős zs é legnag szám természetszer fok körülm zs gazda polit befolyá jutot zsidóell mozg i ese mindeneke odairán zsid megfo polit egyenjogúságuk társad érvényesülés megakadály visszaáll az korláto amely korsze r ledönt elnevezés programj mindö félszáz mú tekin vis zsidóell tenden a középko mindv megnyilván legszoro összefüggé ered nyilvánva a kere ma történ s közé külf hat ny keletkez az mi Magyarorsz rendezet könn életlehetős elsimíto v gazda küzdel ha ma z töm osztály-elhelyezke honfoglalás-kora idő az v azonk p zsid megkülönböztethetős ma államalak legel föllel anny harc provokálha vo ma zsidósá egé sajáts vonatkozá ke ö kaz ré rokonszármaz az életkörülmén fol fegyvertá le honfog magyarok kaz zsidóhi vol lehe szembekerülé po magy kaz val szertartása sze legtelje közön viseltet zsidóell hang a ébredez am keresztén elterjedés id kaz megkeresztelke megkeresztelkede beolva magyarsá a zsidóh marad felszívó nyuga betele sé zs keve egység val türelmetlen ame Magyarorsz keresztén terjes honosíto f küzdelm táplálko gazda ellentéte előszerete fejleszt egyházpolit érdek külfö irodalom ó zsidógyülö a val kényszer-elkülönítet m fennáll kit Es könyv fejezet ó g r művei A alexand polemiku r Tacitu ugyan olvash vá amelye al elkülönü val szertart különl szoká Tac egyen a vád zsidósá rés civilizáció zs e megnyilvá i ellensze kétségtel legelsőso z nem önt vált ellens egyált o által jell közé zsidógyűlöl óko zs val elkülönü ütközőpo lehet in a kel le középkor am val elfogul engesztelhetetl élező kereszténység közé más fel Antikrisz l zsidósá mi zsidóell agitá val türelmetle szentesí eszköz köz r té állot legkíméletle gazda elnyoma terménygazdálkodá kiszoríto zsidós rákényszeríte pénzgazdálkodá pénzü keresked tevéken számt v a alka tizennegy száza ke uz vádj kez ostyamegszentségtelenít kútmérgez vérvád rága ö zsidósá Ké könyvnyomt jelen propaganda zsidóell mozgalma Al Es munk Fortali fi iz m befolyáso közhangul zsid el ú közép A. sze alakul teóriá dolg közép tudatlansá s elfogul jell gazda szempont val fanatizmu álcá mo kér hel előté mö gazda r húzó tulajdonké fra forrad u id szárma am pol jogo te vallásszaba tör el egyenl ala Sze e pol liberalizmu rea kimutathat minde zsid tám alkalmas sze állan é ta zsidókér kev ismer történ t water c nyo megszó rea zsidóell pamfl sorozat áraszt nyu államo sz folya am liberali államal munkáj zs számotte r vet mo f a nyo előté nyomta félremagyará használ esz A.- Gobi gróf f p Rena szándéko félremagyará e megállapítá e vete ala véd teóri Fajvéd Gobi külö egymá ut hátrán inferiori bélyegez R p a akaratl nyolcv A.- kútforr felemlít tulajdonsá megje az karakter- hiányo báto hián zsidó észl Megállap ugyane kora zsid egyáltal zsidóság rác létez tagad ve zsid i egyéb mel tudó elfelej gy alap elmél akná célja elméle megalapozá po mo megalapí mel talá né ki n I centrum e megalapoz tekinte felvilágo Ket püs Pala ki történet Ric Wag azonk Pa heidelb teoló t negyv évek teoret fino kivi n A. egyidej kezdő Franciaország napól zs polit társad előretö érezhe v sz kizár köztársaság-ell royali szell mozg legkimagas em Edo Drum v l pa nap megalapí Fr { hír szerz ál éle tar mozg rob Dre per a e v e nyilvánva t akciórendsze c harcmod Körülhatáro c zs társad polit egyenjogúság megszüntet 180 t elkülön jogfosztot u m zs pol társadalo elfogla m hel programszerűs zsidóell mozg minden ala külön antisze pá progr összeegyeztet következők keresz álla ill keresz közigazgat isk igazságszolgáltat zs eltilt ál közhivatalok jogegyenl felfüggeszt zsid n re k zsid megállapítá z bevándorl eltilt követe Találha e messzebb program ame zs vagyon elkobz célo ame gazda t aka akadály zs fejlődé Né elva antisze programcsi zs agyonveret javaso Paat Ahlw osz Schnei antisze képvis Időről-i mi orszá föltű antiszemitá számtalan megcá rága koholmán kö legismerteb Alli Israe z világura ké rémlá 1 Pári ala világsz is jótékony intéz megalapítójá Crémieux meghamisí beszé alapít zs leánykereskedel aka r v or védelmé vége államal mun Elker i földmű mun Uzs űz Ritu gyilkosság köve Kizsákmány mu osztály Felforg forradalmá államre n veszélye fegyv tart Sul Á Ta e helye meghamisít t fordít tov való állí zsidósá K tit keresztényell kö keresztén el Nyilvánv ellenté kereszt szer erkölcs szer hel gyűlöl hir E m keresz teológ tiltako el 1890 Londo tar meeti Man bíbornok-é felem tilta sz pogr el is b jezs pá Vi p egy templom tar beszéd tiltako el Bű bélyeg embertár e irán gyűlöle mi felebarátu szer zs m keresz mi e i képmá teremtet A vo pá Six P X eme zsidóság ú antiszem e gya főpa v védel zsidó e külö Németorszá Ausztri védőegyesül alakul amelye ta f felvilágo keresz tud társad előkelős sora kerü Ausztri Metter he herce Bill ta Kr Eb legfel törvény eln Kronawe politi Ebner-Eschen ír Nothna h orvost vo ta egyesület magyarors történ Á kirá a Magyaror század érintetl fennállo zs szabadságjo keresztén végl dia u Lá uralko a jelentke zsidóell törekv leg j szabo zs zsid vonat végzés hoz Megtilt keresztény-z vegyes-házasságo elrend keresz rabszolgá zsidóké felszabadít z szá kötele t vasár munkaszüne Mind rendel ká befolyása jö l m egy szempont vegyes-háza e tilalo fajvéd törek vasár munkaszüne gazda ver korlátozás szán t Zsidógyűlöl rendelkez áru zs elnyom kísé a kérlelhetetlenség a ké szoká mindö kereszt buzg jell vis magu 1092 v szi an szempo Ká ki rendelete mutatko 1102 püs város beköltöz kényszer z földművel birtokos az déz püsp könnye ellenőrizhes Ká kés zsidótörv Ká zsidótörv zs kereszté köz pénzkölcsö kereskedele foglalk ugyan kiterjeszk zs rabszolgatartás kérdés eszter zs el lehetetl t zs szá földműve rászorít adás-vev kölcsönügylete E á 1 kia aranyb ál hivat viselés fos zsid 1 be esk erő szents köve kö szerződé a zsid tová elti közhivat viselés megíg gondosk ar zs megkülönböz j viselj ruháju ugyan megti zsidó keresz rabszo tartá Kiterjeszk zsidó-keresz házasságo vag elkob rabszolgas büntet min rész or gazda ba nyom mi javít zs m korl kerül amely eg állí számu zs rabszolgatartás megtil semmiké humaniszt szolg h egy zsid megszo intézked 1 eszter é v sze rabsz keresked rabszolgav to tart 12 b zs kereszténye zsidó f a együttlakás ti vala keresz zsid barátság érintkez Azonk zsid kötele elő v visel ruházat kimon közhiva bízha rá Jell közé viszonya Bél 1 kia zsidótörvé zsidótörv a zs szabadságjoga biztosítá szolg r a hatálytal v b zs i megszorítás írha I eg pillan nyugo zs válto helyzet 1 O levé tiltako Bél zs szabadságj e zsid aposztrofá k s vé szolgas kárhozta b zs eredménye zs kereszté egymá visz o feszü zs társad hely ann leroml i é kés ugyan külföl befo következté a azo feszül la felenged b zs határoz juto érvé ma baráts hajl ront gyűlölkö korsza kegye ese em ma f 125 k Pozson elége r Joná társ azo állapítan sz fel e Európ legkegyetle zsidóüldöz foly Magyarorsz zs nyugalo él 130 Magyaror Árpád-há kirá ur a áll Uralkodás zsid n töre jelle jogviszonya tör á szabályoz Lá uralkodás vé keres hadj megindul keres hadjár k v lap alko Eu zsidó történelmé keres h re Lá ha következt 1 felbom útj minde pusztít Ká ki v zsidómész hordá más keres hadj E uralkodás ide 1 sikert vállalk sú következménye orsz n e ugyan zsidós okol 1274 ú keres háb hirde Ger keresztes a kiváltsá kív részesít fölmentess z hitelező kam fize a Felhí azo ered né hang ak ma jogfelf tekint közpréd zs vagyo keres hada p összehasonlíthatatl szenve ma zs ann külf hittestvér ak ezersz kard hán keres vité zs törté Magyarorsz vegyes kirá a moh vé 1301 E elhalálozás ki Árp férfi Magyaror történelm korsz al ese ma zs so egye befolyáso évtiz háborítatl él mia külf zsid legborzalma id 1 B szents paran ad pozs ciszterc szomszédság zsinag rombo Templomromb par végrehajtás azo ma történ bizonyí ak ma viszony tekin i par al keresztülvih L uralko b s eml zs történelm kir ak igazságszeret lovagiass ann magasztal közé szel sze jutt kifejez ez erénye zsidó megpróbáltat soro ju osztályrés hit megtag akar L orszá kiűzetés rend Kiűz 1360-136 tar száműz a i r id or zsidó forg közvet vol neh nélkülözhe kiűz an veszteség oko zsidóság a ingatlanai amely elköltözés értékesíthet kinc lefogla ugyan semmi nyilvánítta eg hatá a muta adósleve zs visszaté lá egé határo nyo vár zsidóell hangulatá Mi v külön-k al szorít zsid e já n la váro ame els honosíto ak Németor türelme korszelle c töreked gazda éle m jo kiszorí számot z konkuren befolyás odairányíto városok külf min megszo h z törvény bocsáto megszégye mega törvé kors z j zsidóöltöz Zsidó Zsidóölt köt vise idősz e t szünte megbély ölt viselet kénysze K v sze zsidó Sopro 1 k z n vis K z ró rá val szertartáso szüks vete e fizet azo k Pozson megtagad Legjellem k Pozson kia zsidótör Zsidótörvé a ed joggyakorla elté ú megszorítás állapí zs rovás Rosszem Zsidók ame keresz z kö pénzüzlet veze vár zsidóell hangu azo 1 befeje n B Törvényköny mutatk legink törvényk elő z öltöz hír s fol am visele zsidó eg kéjn kötelez vár zsidógyűlö külön formá ju kifejez né vá hat valósá hivata megbélyeg zsidó pozs zsidósá száza tör hivat összeír egybefog összeír go zs lajst c vise zs szem biztonság veszélyezte napire eze idők f pés ü ide s kovászt ke ünn zsidóháborgatá fejlő veszede vérv ame ün rituál igyeke zsidóell v koho Gazda vonatkozáso külön megkáro intézked mel valósá törvény intézményesíte levélö kir jo a zs követelés ill adósleve érvényteleníte M zs f pénzügylete foglalko e idő i intézked legsúlyo an vesztes viselé kényszeríte ő Has kir ön m 1 Zsig ki felment pozs polgár zsidó fel kölcs visszafizetés i törvénytelens unt megismétlőd Al uralko a Nagyszombat v valame polgár eleng kam visszafizet z hitel rovás Lá uralkodás id me súly zs helyz vár i kíméle ad vete rá f Poz vá is ha telhetetlensé adóösszeg kicsikarha több bört vet Lá feledke zsidók m 1 el Pozson j lakossá eleng zsidó kam visszafizeté M Kapisz Já zs os külf v zsidóüldöz ma történ előte ker veszede né mú ma zsid föl or nép mentali t ál bestialitá zsidóell külf ára meg ma karakte Má ki uralko által szem biztons jelen zs szám igazs hír királ zsidó sze megnyilvá intézke azo m vis türelme szelle 1 pozs zsidó megtilto kereszténye kölcsön ös fedeze ingat zál vehesse tila a indoko elzálogosí ingatlano z k ju nyilv bot ös kereszténys n Kimo mi keresztén törvé köteles zsidó közleke lehet kerü Ugy é p ért rendel bocsá a Poz vá hatós felm kötele a pozs zsidó pozs polgáro sze igazs szolgáltas adózá gazda pénz szempo irányítot amelye al nemzetgazd által érd Má a öt a fize zsi Lá uralko id t há költsége fedezé 1 vagy huszadrész kel adózn zs pénz követelése sze magata jelle előd 1 Poz lakó fé halasz z adóssá visszafizetés 1 elen z kam fe 1 nagyszombati telj felment kam visszafizetés kötelezett a 1 tűz károsultja e visszafizet elenge 1 p ös kam visszafizet eng nagyszom polgárok Má ur id kezdő or zsidóság elszegényed zsid történelm legszomo kors azo halál kezd e Magyaror legsúlyo korszaká Má ha pártküzde zavarg közep közé mi szörnyű szab l kap vár megtáma védt zsidó Nagyszombat T Sopro zavarg tö So vá valame z lak bört vet az a hel szabadl ő adósai eleng ös tartozásu Co Já Má türelmetl zsidó helyese m vá bántalm ki T kiűz zsidó birtok várnagyo meghag mi zs űzz vagyon fogla Ulá a ke uralkodá se felszerelé p zsidó hajt 1 p pozs zs k több bört vettet csikarh bel szüks összege Ulá mi olda sanyarga zsid rendkí ad ve áll szok v e közs elő tag tú Bu hurco ad kö fiz kive a Ugya zsaro országna zs mi igyeke hiába v visszaszere rég jogai Ulá uralko a üt f rett vér a e tá rém sötétl m m le közép ma zs szá ú küsz kezdő megpróbáltat legszörn idősz 1 Nagyszomba legképtele vérv kohol Nagyszom zsidóég kínp mágl hurco bevá zsidó nagyszom má vés ország minde fellobo szenved Minden orszá kisebb-nag zsidóhaj kezdő ilyenf v zendülé népszenve 1 Bu am t megtám zsidó Has ese ismétlő 14 am zava megtáma kifoszto zs ház 1 So bebörtön v zsidósá Pozson p u bántalma zsid hatóságo ké segítsé az megbüntet zsarol állan napire vo ki zsidókam elengedés 1 ugyan meghono kir ön sze kir városo tűrhetetl zs hely Pozsony legrossza bá ve e szám elköltöz elköltö ingatla lefogla ki megtilt tov költözködése kinc ká visszatar zsidó keménye bántak, régeb zsidó sze érvé ju megkülönböz cse egyenl ala elbírá rendsze megemlí n szárma lealacson z es me Werb 1 Hármasköny ikta a országsz jogérvé emelked Werb z esk 15 eszt veszedelm ho zs szám Dózsa- parasztláz kím vid zs él vagyo Parasztláz Ezenf Ulás ser felszerelh láz el jelenté rendkí ve zsidósá Jell viszonya Ulá 1 bekövetke ha u m L ke tró zsid egé szoka form kö szerződé igyeke elé kiterjes szem vag biztonsá 1520 Bát nádo é fogy négy fo fizeté kötele magu zsid ü pártfogo ak törvényt állap kö szü megvásá védele nyoma azo tová fennállo pé kincstá szük v zsid hajt akar beleegyez nél 1 Fa ba urada zsid bört zára csika p tő zsidóell hang a rob veszedelme m 1 Szeren e for népszenved B t megtám zsidó háza kifoszt harm v foszto hord Szapo Gy csap L uralko a orszá elev tart m zsidógyűlö L igyeke el v igazságtalanságok 1 Pozson egy é zsidóüldözé sopro p ki közve int mon ar zsid kiűz kisebb-nag embertelens mel gazda megszorít mara 1 rend tilt pozs sop zsidók valószín t vár zsidóság azo posztó lova e megtil árucikke kereskedje L halálá moh e feje kezd ma zs történet moh vé lezáró zsidógyűlölet által közé türelmetlenség kere Árpád uralko a törvé intézked segítet gáto zsidóell tendenc amenny e a ko l beszé Árpád kih azo ön ke előté vár ko egymá sze küzd zsidó kizár an érd m tört vár aka elism ko kizáról tulajdonj zs föl veze a sú zsidóüldözés sínyl ho id keres e ma zsidó V p ugyan kíméle gazda ver állít sz céh z kereskedők hivat társad A. mi nüán megtalálha közé zsidóell intézkedései a ele közhiva pályá igyek kiszorí zsidó korlát megélh lehetősé gazda éle Sám zs törté Magyarorsz polgáros korsza moh gyás ez keletke zav kímé zsid So udva taná ka zsid pénzü ezüstj ta vis v kizav zsidó ez polg behato házai ad lajstr zálog elhor jószága elhajtot M kirá megenge v zs há ela ért b jutt zsidók sú gazda b vesztes m forr tömeghang levezetőj ígérke zsidóell ak zsid te felel végz hibá történ igazo zsidó kel v fül közhivat lezüllesztésé kincs jövede sikkasztás hadiszolg mulasztásai törökö cimbor vád súlyoso zsidósá p tör Péc lemészáro zsid t előrenyom pusz útj zs elmenekü főura polgáro egy Okt M kirá elrende Poz eng vi t elmenek hű zsidó veszedele cse hag vár zsidóell megnyilatk mö királyválas ti propagan húzó Ferdi h a aka megny m szá közhangula megszabadíto vá polgárs gazda él számot konkurenciájá zsidósá ol jutta zs visszama inga vagyoná Ferdi szentesít kiűze törvé hely M kirá a enged Pozson Nagyszomba zs kiűzés vo zsid Pozsony Zsinagógáju szárazm l ké beépíte Orsolya-kolosto hóna orsz kataszt u székesfehér országgy törvény elrend zs kiűzet ország Kiűz országgy határoz azo J ki erősít megfertő közhang retten következm ba vé 15 am ba máglyahal jutt ot zsidó közbizto orszá leggyat v országut mi r r port fosztog veszélyeztet aki renget szenve u zsi b gazdaságpoli most magyarors kereskedelem természet zsid sújt legelsősor szívese költö t hódolt területe nag szem vagyonbizto védel ta kereskede Ferdi v tekint ez körülmény hi or megszilárdít zs szorongatta se b zs ház J kir elajándék hívei sz p zsid ör kiz Sopro a ellen rend tét közh ör tartományai zs privilégi épsé maradj bántód es 1536 vérv koho Pozson zs el 1 mutatko e veszede amel következt több mágl vetet Ugy februárj p Nagyszomba Ferdi zsidó e fej v kárpót tarto fiz kincstár sz végz esemény ho b zsidósá M csás csap visszafogla B törökök Ká he enged a rablá zs gyanútl templomu imádkoz tö r a felkonco ő fo köz kat ke jutot reng z fé gye v Ez p a e v zs háza eg marta l Schu Iz ostr vá áté h munk sz események Kauf Erstür O H kú Rendel a 15 mi z s gy fo tart vis ruhá kény jele visszae muta zs jogállapotá 1 országsz vise ez megkülönböz jele köte visel L felment ő Ferdi ut Ru sú adóterh zsidó 1 kétsz ház ve r m katonáskodhat 1 elrend katon fizeté Ferdi rendel harminc v bérlete igyeke megfosz zsidó Ferdi törekvés o m intézkedés indokolásaké 1 te jognélkül bély ny zsidósá Kimon or joga rész Jogfosztott 1659 Li 1 Ká zs gazda letör tart el L pe te jognélkül korsz h zsidósá m siett zs eltávolít vámok kimon zsid mi vámo mozdít a o he s tart v fiz Li Kollo eszter érse egyeté katoliciz ak orszá zsid ki kir városok bányavár kerület mértföl távols telepedhe i űzhe kiskereskedés pálinkafőzé pénzüzletei foglalkozhat Kollo szer v elé zs megszorítotts m ön távozz ország várako hiába v zs földe birtok telepe jognélkülisé megtűrtsé é kifejez adó M Ter honosí 1 tür vete zsidósá fenntarto a megszégye z szem v pénz poli c v kinc kárpót m veszteség zsidó kir városo eltávolí okoz Bud kiűzet Adótartozá p eze töml vete z cs tagj gazda éle p irányít lépése kiszorí zs keresked i verseny Ka 184 la zs Rozgon látoga vásáro ka keresk sokal 1 v bünte sza a zsid vásá c berendezetts a katolici érde szolgá e lehetetl te z bekerül állapít cs zsi magy megszenve n szelle a c tevékenys áthato érdek valósá magya üldözé v céh történ t Kas m 1 ma fűszerüzl a nyi kér a utasíto ho mi ma idejö mi ko l Ka Debre Pozs keresked testül ház vásár lehetősége igyeke megfosz külön nemzetisége besoro zsid 1 M Terézi ké kicsin árusí engedé bevoná p pol keresked test p 1 i felségfolyamodván k ház kitiltá kérv küldöt pozs z a felaján királ hadise gyan kér in meghallgat talál u lát idő alka kihallgat zabajánl te Jó a jelenté jav ál zsid helyzet Egyenjogú törekvé te polgárjog szerezhe sérelm szenved Ha e tes léle meg ural tu ellená or alkotmá követelése jobbág toleranc vonat rendele kí visszav ös intézkedés vár vél feléle szabadal 1 csá ha u Jó véd a letele zsid kiutasítot helytart védel v zsidó vi v határoza ház tila tová fenntarto Nagyszomba sike határ végrehajtás időpon kito zs jo biztosítá országgyűlé L csá királ fordul 1790 országgy megh Jud törv a visszaállít Jó a fennál helyze tör egé 184 szabály zs helyze elkövet évtiz a zs mel ked hang bontako úgy 18 országgy e ellenha mutatkoz 1 Me vás egybehí kereskedőtestül memorandu fogla ö panaszai zsid roh szaporod k ház megszorítá vala birtokszer til kimondá M emlék benyújtás szüks fori tu behaj testülete e mozg abbamar zs polgárjoga végl rende e kés p pá jún forrad érezt hatá zs e jogosí ü egé meg szempo gátol 1 országgyűl emancipáci külö ősz le h bizo óvintézkedés sürge p galí zs beözön el Köl Fe Sza m elárasz fö méltatlankod oszt néz Széch Ist Desse A csatlako Eö emancipá javaslatá kív azon hozz bevándor törvé eláras orsz ko zs sokas magyarság zsidósá érd Koss u márama söpr zsidótöme besz mel bűne tu meg orsz bevándorl h zs k külön kiküszöböl kívá radik elle a junkti m a tar e javasl elej t belenyugo u főre akara megszav korláto jog tartal törvényjavasl Jogkiterjes 1840:X t.-c zsugorít ö már e polgárjo zsidósá megátalko elfogult Mindamel egy Kar Rend m zs 1 ka te polgárjo X t kereskedőtestül érde szolgá az te pol egyenjog hiány zs versenyképes jutha i formáj keresked élet zsid polgárosu kors m megkezdő telj kibontako emancip ide azo A. moder eszkö vált ame pé nyu szolgálta akár középko zsidóüldöz ide Veneti La ma zsid történ mo szervezked mo ma kifejlődé n antisze ára legnag hatás a közép zsidógyűl n h ny honoso Magyarorszá liberali térhódítás következt hetv éve modernizál form ölt polit t megfe eszközö vethe g zs polit társad érvényesülésé i él ka zsidógyűl nagyképes n liber polit képvi La Bambe m élező legin Stöc po ud lel 1 megalapít antisze pár által 1 kez haszn e ny Németország antisze ké külön elnevez a szerep Antisze ala 1 Ború ma po alldeutsch-antisze mozgalo egyidej terelő parlam té 18 törvényh sejt enge vallásszabad pol háza anyak ha felidé ú kirobbanás va azo k kisbirtok elszegénye haszná m célj mozg megindí tényl mozg a kezdőd am ápr Ist Gy a ismere képvis vas aljeg iskolaal föl v kap kérd interpellációj belügyminiszter szándék v orsz elára külf zs meghonosítás g v z el rész ese megin önvéd mozg út szándékoz akad gördít Wenck belügyminis interpellác a válasz kijelente kor ig ellens ál fogl mi mozg irányá a haz lé egyh vallásfelekeze azo tar polg b egyetér pol joga kölcs tisztele tart b rés megzava bár irán megzav igyekez 1878- t ugyanak am Stö megszerv mozgal Ist i megmozd Jú 1 javasl terjesz képvisel kor kényszer Törökorsz Palesz feladás ma zsidós deportálhas fantaszt indítv telj komolytala tarto napire té fölö Ist agitáci szünt 1880 létreh Nemzs Szövetsé izg o mért öl ország ugy sz Mi Is o g k meginterpell T Is miniszterelnö megnyug vál a kor teljesí f kötelessé Tre Ágos filoszemit nevez kultuszminis hóna kés kijelen te ha soh l o látványoss színhe Németor Tre jóhis kijelent azo esemé megcáfol n s terüle impor felvi nemzetis vala klerik pá rendületl szítot Mindamel színma vidék egé tiszaesz vérv tá visszha izgatások M Ist zs e népgyű a egybehí rendő betilto Ist interpell antisze folyóir alapí Tize röp c iz cikk tiszaesz vérv Solym Es l eltű a alka 1 Ó haszn a zsid vád keresz vé ritu szertartáso felhasználásá ritu gyilkosság közvélemén megfertő a parlam visszaha egy következm a gyűlöl munká Ist folytat izg azo sú eredmény hoz bír felment tiszaesz vádlottj izgat következt or he lázadás tömeghangu I zsidóell lázad vo sz 2 Pozsony Sopron Budapes f p Zalaegersz 23 V Somo Sopr Za Mo Szab megy statári kel kihird ít kihird Budape katonas kel kivezény foszto t el fölizga egye ifj re e kinyilván néze egyet zs rek Ber hittudom ta azo szigo megdorg ifjús terve gyű belügyminis betil Ist f javasl terjesz amel z emancip eltörl sürg Ugy április június ú támadás inté zsid e ut alkalo Wah képvisel összevereked lázong ide ú javasl terjesz képvisel z emancip felfüggesztésé mindö né szavaz kap reak politik el vol tiszaesz ked visszaha a október megalapít antisze pá po mint M parlamen í interpel Roh könyv idéz megjóso antisze megerős kiker választás pár ta vo r kí Ón Sim S képvise progr fő gazda t igyeke megnyirb z jogo 18 választáso antisze képvi ke parlamen kö Verh G földbirto lapszerkes elei Függetle liber szerkesz szere az antisze politik Polit pályafutás sikkasz ve vé a u felmentet politik m visszavon kényszer antisze mozg vez szer Zim Ig törökbál plébá országgyű képvi T Kál Istóc szerepl kezde f r sze né gondosko r 1 sz 2 össz parlame Fer Jó ma ki trónbeszé h szünte fa felekez osztá kö súrlód ve izgalma Ez izgalm f orsz antisze körlev okoz eze szerepe antisze követelé zs politi gazda társad hatalm letör nem agrárpolit ipartör reví z visszaállít zs kizá italmérés Tová zsidóval lehe köztisztvis pénzinté biztosí hivatal vehe bérelhe föl há mal lehe or gyógyszer ügy mér fűsz gabonakeres legerőteljese hir zs te bojkottálá izgalm foko Istó Nendt Ká egye ta iz cikkei esküdt fölmente H szóla parlamen M má h nagys röpir Ac Ig ki történet izga amel e Zim vezet ann fokozód T Ká kényt kijelent i eszm terje a j ítélet f k Hay kalo é pásztorlevel Kos tu szózat v sike közhangul lecsendesít am nag hozzájá ter gazdál rét jól jelent fellendíte béke A. kulminá po Magyarorsz val 18 eszt v követ a telj ki e antisze eg polit Hivatal rece évé 1 bu magyarors néha- jelentke Rohling- talmudhamis ny kés fércmunkák egybe szociáldemokr szervezkedés e ellensúlyozá külfö megalaku keresztényszocial pár Magyarorsz megala Z J vezetés Népp Nép megközelít ha türelmet antisze hivat orgá Alkot eur hangne í orgá mért t A.- antisze kor hír irod terméke Zim I röpira k felemlít Ébre Ha folyóira Hit z K 1 Antisze ma szám ném szlov megrög Dimon delíri Sz né leleple népá liberaliz 1 Lé ka hazugsá mo pog Kazár-szabadkőmű liber írástudó megszívlelé 1 Ó mun Tisza-Es múl jelen zsidó által Z mysteriu tiszaesz ném világhá kitöré Lajos zs Magyarorsz 1 megje kö vál nag izgal E köny külf fércm hazugsá óv form minde hangsúlyo tiszt kivéte há a szociol Ágo P kö Zs ú 1 indí nag vi világháb kö forrada lán ú erő azo i korsz jel magyarors történeté világhá napjaink világháb kö forrada u m ellenforrad v győzedelmesked rea velejárója előt nyo antisze mozga ellenforrad előkészítés diad jutás z polgársá r v esemé törvénys bekövetke foly gazda polit összeo ny m zsid e for közhangu z polgá segít ellenforradal könyv érd polit közvéle e zsid védelm z proletari r forradalma prol dikta vez zs vol e zsid bű ró antisze érv azo legut események mél távolságo igyeke kiker z bűn világhá katasztrófájá közp hata összeomlás zsidós t felelő a el r történ tá megmut végz katasztr i o k mulasztás tévedése ame hadser felbomlasztot zs köve zs vére lövészárok am történ megpecsét világhá so főhadiszálláso 191 azo m nyugtalanság adha tömege történ tisztánl nyugal külön p a am ellenforrad töm szenvedél gyűlöle elva vez állot szept. megkezdő zsidóüldöz zsid a kev találha védel mi von intézményesítet megala Éb Magy Egyesü izgatáso hang uszít sz hír kasztí pogromrendező eszköz emlékeztet ma ek kifejlőd er befolyáso o ellenforrad akc amelye v z pogromh minden eljutot felelő el u atrocit Atroc különítmé szereplé a Sió Iz Orgo v gyá eml világhá u zsidóhajszák zsid közhivatalo elbocsájto f nemzetgyű választá Hus Sim Te kormá a tetőpont zsid sérelme védel ala elő Orsz Segél Bizott a Vázs Vilmos Szé Feren M Mó Ma Z Közp Szövet p Po Jen Ma Z Orsz Szövet sajt szóc Szó Nemz napil Ma Kul folyó vol k cs ut léte vis antisze orgánu tekint legitim Magya keresz Nem Új Írásmodoru azo té eur újság hangnemé parlam történet súly jellegzet hozzátart Num Clau zs tanszabadság korlátoz rosszem A.- legbán csökevé visszamar jogr jogbizto eszte visszat konszolid helyre 192 eszte országgy megnyitás eszten polit társad harca mutatko parlamen egy Fajvédő kifejeze antisze p kormányp egys igyek lepl antisze elfogults z képvis parlame országgyű választások kor lap félhivat sajtóorgán p telj mell antisze tendenc legmoder for fajbioló al E teóri jelentékt agitát k szelle telj megcá teoreti j száza ném Chamber A Bart ná p Mé L eg zool ta gyakor támog faj pá e Közép-Európ Magyarorsz azo cs zsidósá katol párt szembeá talá maguk utób álláspon n katol St Lex rög elis zsid keresztén különállá gyűlöl által feltétl elít o jelensé a katolicizmu egyeztet ös kor antisze irodalmá D B magyarors zsidóké megol Km Mib Zsidó-kereszt Per Á zsidókk Ko zsid térfogla Magyarorsz Bar Hu köny szabadkőműve e Ha Is kön num clausu Iroda H R Ku ki Legkivá ir fajbiológ álláspon hal d neve tárg te Tay Ori Ar Topin Anthropol min világ t is bioló különbs Theo Rein Te d'Aut Gre Rom rela Juda Re Juda c c réli And Volksk J Obje összefog m tárgykö Jelli Jüdi S 1 Keresz rés elis standard-m L l'hist 1 Nos Stati jüdis Sta 1 alap szakm Leroy-Beaul zs antisze áraml Olcsó-köny Jac Je Statis Chwol semitis Vö 1 standar Bernf J Jude 19 Jahrhun Rup J Gegen Stef Antisemiti deutschvölki Bewe Li Katholizi Stei neudeut H K g Chri J Coudenhove-Cale W Goldm W B Laz Antisemiti hist ca Rein mgt l'aff Dre Treitsc u Jude Momm u Jude 1 vá előb Lombr L'antisemit scl mod Rein Histo Israel de l'ép disper jus j Báttasz Tize ellenröp Krajcsov Un Be Geschi ungaris J Venetia ma zsid törté Richtm Magyaror zsidó Je Mino Hung Rep Prese B Depu Bri J Lon 1 Hein Coudenhove-Cal g W

1016

CÍ Antiszemit

SZÓ Antiszemiti által sém közhaszn értel z irá mozg Áramlatsz torl napja törté er ó n vi Evol fejl an magyaráz m törté megnyilvánu átal hat e társadal gazd törvényszerű h bontak önkény cselekvés vilá tu gazdaságpolitiká folya so ér sze támo évszá vált életszeml sz elny tende z érvénye m t ha ér véde tám érv am szel mind kifeje jutta div sze áraml köz va vakbuzgó haz erk bátor A. valós moz i energi tö élet gyűlö sarkan népösz erős azo am szere buzdít ösz ellen egyé fo évszáza táplál a dinam indulatkomplex gazd é moz kiindulá kül tart évszáza keres egyh m zsidóel fell gazd megszorítá köv közép té eredmé n v elégít ny gazd féltékenys megkeresztelked l megvéde ha tö érde ki közé álkereszt irá elégedetlensé vé v kereszténys társa gazd elhelyez találj Mindame keres e terjeszk töre na segí zsidóel moz kifejlő biz periódus tel e eszk mindene kétel m e elfogu princíp jut érv mozgal elfogu m jelentk leérté tendenciáj val kisebbs szét szigete na néptenge elnyomotts kisa életig m összeütkö ker ura népos gazd érdeke foly gazd küz kiegyensúlyoz gazd he ök kors te v er pár bil mérl jelent népkise érezh kíméletl elny pon ellenőri zsid külö ország helyzet Oroszorsz legerő z legna szá természetsze fo körül z gazd poli befoly juto zsidóel moz es mindenek odairá zsi megf poli egyenjogúságu társa érvényesülé megakadál visszaál a korlát amel korsz ledön elnevezé program mind félszá m teki vi zsidóel tende középk mind megnyilvá legszor összefügg ere nyilvánv ker m törté köz kül ha n keletke a m Magyarors rendeze kön életlehető elsimít gazd küzde h m tö osztály-elhelyezk honfoglalás-kor id a azon zsi megkülönböztethető m államala lege fölle ann har provokálh v m zsidós eg saját vonatkoz k ka r rokonszárma a életkörülmé fo fegyvert l honfo magyaro ka zsidóh vo leh szembekerül p mag ka va szertartás sz legtelj közö viselte zsidóel han ébrede a kereszté elterjedé i ka megkeresztelk megkeresztelked beolv magyars zsidó mara felszív nyug betel s z kev egysé va türelmetle am Magyarors kereszté terje honosít küzdel táplálk gazd ellentét előszeret fejlesz egyházpoli érde külf irodalo zsidógyül va kényszer-elkülöníte fennál ki E köny fejeze műve alexan polemik Tacit ugya olvas v amely a elkülön va szertar külön szok Ta egye vá zsidós ré civilizáci z megnyilv ellensz kétségte legelsős ne ön vál ellen egyál álta jel köz zsidógyűlö ók z va elkülön ütközőp lehe i ke l középko a va elfogu engesztelhetet élez kereszténysé köz má fe Antikris zsidós m zsidóel agit va türelmetl szentes eszkö kö t állo legkíméletl gazd elnyom terménygazdálkod kiszorít zsidó rákényszerít pénzgazdálkod pénz kereske tevéke szám alk tizenneg száz k u vád ke ostyamegszentségtelení kútmérge vérvá rág zsidós K könyvnyom jele propagand zsidóel mozgalm A E mun Fortal f i befolyás közhangu zsi e közé A sz alaku teóri dol közé tudatlans elfogu jel gazd szempon va fanatizm álc m ké he előt m gazd húz tulajdonk fr forra i szárm a po jog t vallásszab tö e egyen al Sz po liberalizm re kimutatha mind zsi tá alkalma sz álla t zsidóké ke isme törté wate ny megsz re zsidóel pamf soroza árasz ny állam s foly a liberal állama munká z számott ve m ny előt nyomt félremagyar haszná es A. Gob gró Ren szándék félremagyar megállapít vet al vé teór Fajvé Gob kül egym u hátrá inferior bélyege akarat nyolc A. kútfor felemlí tulajdons megj a karakter hiány bát hiá zsid ész Megálla ugyan kor zsi egyálta zsidósá rá léte taga v zsi egyé me tud elfele g ala elmé akn célj elmél megalapoz p m megalap me tal n k centru megalapo tekint felvilág Ke pü Pal k történe Ri Wa azon P heidel teol negy éve teore fin kiv A egyide kezd Franciaorszá napó z poli társa előret érezh s kizá köztársaság-el royal szel moz legkimaga e Ed Dru p na megalap F hí szer á él ta moz ro Dr pe nyilvánv akciórendsz harcmo Körülhatár z társa poli egyenjogúsá megszünte 18 elkülö jogfoszto z po társadal elfogl he programszerű zsidóel moz minde al külö antisz p prog összeegyezte következő keres áll il keres közigazga is igazságszolgálta z eltil á közhivatalo jogegyen felfüggesz zsi r zsi megállapít bevándor eltil követ Találh messzeb progra am z vagyo elkob cél am gazd ak akadál z fejlőd N elv antisz programcs z agyonvere javas Paa Ahl os Schne antisz képvi Időről- m orsz fölt antiszemit számtala megc rág koholmá k legismerte All Isra világur k réml Pár al világs i jótékon inté megalapítój Crémieu meghamis besz alapí z leánykereskede ak o védelm vég állama mu Elke földm mu Uz ű Rit gyilkossá köv Kizsákmán m osztál Felfor forradalm államr veszély fegy tar Su T hely meghamisí fordí to val áll zsidós ti keresztényel k kereszté e Nyilván ellent keresz sze erkölc sze he gyűlö hi keres teoló tiltak e 189 Lond ta meet Ma bíbornok- fele tilt s pog e i jez p V eg templo ta beszé tiltak e B bélye embertá irá gyűlöl m felebarát sze z keres m képm teremte v p Si em zsidósá antisze gy főp véde zsid kül Németorsz Ausztr védőegyesü alaku amely t felvilág keres tu társa előkelő sor ker Ausztr Mette h herc Bil t K E legfe törvén el Kronaw polit Ebner-Esche í Nothn orvos v t egyesüle magyaror törté kir Magyaro száza érintet fennáll z szabadságj kereszté vég di L uralk jelentk zsidóel törek le szab z zsi vona végzé ho Megtil keresztény- vegyes-házasság elren keres rabszolg zsidók felszabadí sz kötel vasá munkaszün Min rende k befolyás j eg szempon vegyes-ház tilal fajvé töre vasá munkaszün gazd ve korlátozá szá Zsidógyűlö rendelke ár z elnyo kís kérlelhetetlensé k szok mind keresz buz jel vi mag 109 sz a szemp K k rendelet mutatk 110 pü váro beköltö kénysze földműve birtoko a dé püs könny ellenőrizhe K ké zsidótör K zsidótör z kereszt kö pénzkölcs kereskedel foglal ugya kiterjesz z rabszolgatartá kérdé eszte z e lehetet z sz földműv rászorí adás-ve kölcsönügylet ki arany á hiva viselé fo zsi b es er szent köv k szerződ zsi tov elt közhiva viselé megí gondos a z megkülönbö visel ruháj ugya megt zsid keres rabsz tart Kiterjesz zsidó-keres házasság va elko rabszolga bünte mi rés o gazd b nyo m javí z kor kerü amel e áll szám z rabszolgatartá megti semmik humanisz szol eg zsi megsz intézke eszte sz rabs kereske rabszolga t tar 1 z keresztény zsid együttlaká t val keres zsi barátsá érintke Azon zsi kötel el vise ruháza kimo közhiv bízh r Jel köz viszony Bé ki zsidótörv zsidótör z szabadságjog biztosít szol hatályta z megszorítá írh e pilla nyug z vált helyze lev tiltak Bé z szabadság zsi aposztrof v szolga kárhozt z eredmény z kereszt egym vis fesz z társa hel an lerom ké ugya külfö bef következt az feszü l felenge z határo jut érv m barát haj ron gyűlölk korsz kegy es e m 12 Pozso elég Jon tár az állapíta s fe Euró legkegyetl zsidóüldö fol Magyarors z nyugal é 13 Magyaro Árpád-h kir u ál Uralkodá zsi tör jell jogviszony tö szabályo L uralkodá v kere had megindu kere hadjá la alk E zsid történelm kere r L h következ felbo út mind pusztí K k zsidómés hord má kere had uralkodá id siker vállal s következmény ors ugya zsidó oko 127 kere há hird Ge kereszte kiválts kí részesí fölmentes hitelez ka fiz Felh az ere n han a m jogfel tekin közpré z vagy kere had összehasonlíthatat szenv m z an kül hittestvé a ezers kar há kere vit z tört Magyarors vegye kir mo v 130 elhalálozá k Ár férf Magyaro történel kors a es m z s egy befolyás évti háborítat é mi kül zsi legborzalm i szent para a poz ciszter szomszédsá zsina romb Templomrom pa végrehajtá az m törté bizony a m viszon teki pa a keresztülvi uralk em z történel ki a igazságszere lovagias an magaszta köz sze sz jut kifeje e erény zsid megpróbálta sor j osztályré hi megta aka orsz kiűzeté ren Kiű 1360-13 ta számű i o zsid for közve vo ne nélkülözh kiű a vesztesé ok zsidósá ingatlana amel elköltözé értékesíthe kin lefogl ugya semm nyilvánítt e hat mut adóslev z visszat l eg határ ny vá zsidóel hangulat M külön- a szorí zsi j l vár am el honosít a Németo türelm korszell töreke gazd él j kiszor számo konkure befolyá odairányít városo kül mi megsz törvén bocsát megszégy meg törv kor zsidóöltö Zsid Zsidóöl kö vis idős szünt megbél öl visele kénysz sz zsid Sopr vi r r va szertartás szük vet fize az Pozso megtaga Legjelle Pozso ki zsidótö Zsidótörv e joggyakorl elt megszorítá állap z rová Rossze Zsidó am keres k pénzüzle vez vá zsidóel hang az befej Törvénykön mutat legin törvény el öltö hí fo a visel zsid e kéj kötele vá zsidógyűl külö form j kifeje n v ha valós hivat megbélye zsid poz zsidós száz tö hiva összeí egybefo összeí g z lajs vis z sze biztonsá veszélyezt napir ez idő pé id kovász k ün zsidóháborgat fejl veszed vér am ü rituá igyek zsidóel koh Gazd vonatkozás külö megkár intézke me valós törvén intézményesít levél ki j z követelé il adóslev érvénytelenít z pénzügylet foglalk id intézke legsúly a veszte visel kényszerít Ha ki ö Zsi k felmen poz polgá zsid fe kölc visszafizeté törvénytelen un megismétlő A uralk Nagyszomba valam polgá elen ka visszafize hite rová L uralkodá i m súl z hely vá kímél a vet r Po v i h telhetetlens adóössze kicsikarh töb bör ve L feledk zsidó e Pozso lakoss elen zsid ka visszafizet Kapis J z o kül zsidóüldö m törté előt ke veszed n m m zsi fö o né mental á bestialit zsidóel kül ár me m karakt M k uralk álta sze bizton jele z szá igaz hí kirá zsid sz megnyilv intézk az vi türelm szell poz zsid megtilt keresztény kölcsö ö fedez inga zá vehess til indok elzálogos ingatlan j nyil bo ö keresztény Kim m kereszté törv kötele zsid közlek lehe ker Ug ér rende bocs Po v ható fel kötel poz zsid poz polgár sz igaz szolgálta adóz gazd pén szemp irányíto amely a nemzetgaz álta ér M ö fiz zs L uralk i h költség fedez vag huszadrés ke adóz z pén követelés sz magat jell elő Po lak f halas adóss visszafizeté ele ka f nagyszombat tel felmen ka visszafizeté kötelezet tű károsultj visszafize eleng ö ka visszafize en nagyszo polgáro M u i kezd o zsidósá elszegénye zsi történel legszom kor az halá kez Magyaro legsúly korszak M h pártküzd zavar köze köz m szörny sza ka vá megtám véd zsid Nagyszomba Sopr zavar t S v valam la bör ve a he szabad adósa elen ö tartozás C J M türelmet zsid helyes v bántal k kiű zsid birto várnagy megha m z űz vagyo fogl Ul k uralkod s felszerel zsid haj poz z töb bör vette csikar be szük összeg Ul m old sanyarg zsi rendk a v ál szo köz el ta t B hurc a k fi kiv Ugy zsar országn z m igyek hiáb visszaszer ré joga Ul uralk ü ret vé t ré sötét l közé m z sz küs kezd megpróbálta legször idős Nagyszomb legképtel vér koho Nagyszo zsidóé kín mág hurc bev zsid nagyszo m vé orszá mind fellob szenve Minde orsz kisebb-na zsidóha kezd ilyen zendül népszenv B a megtá zsid Ha es ismétl 1 a zav megtám kifoszt z há S bebörtö zsidós Pozso bántalm zsi hatóság k segíts a megbünte zsaro álla napir v k zsidóka elengedé ugya meghon ki ö sz ki város tűrhetet z hel Pozson legrossz b v szá elköltö elkölt ingatl lefogl k megtil to költözködés kin k visszata zsid kemény bántak rége zsid sz érv j megkülönbö cs egyen al elbír rendsz megeml szárm lealacso e m Wer Hármaskön ikt országs jogérv emelke Wer es 1 esz veszedel h z szá Dózsa parasztlá kí vi z é vagy Parasztlá Ezen Ulá se felszerel lá e jelent rendk v zsidós Jel viszony Ul bekövetk h k tr zsi eg szok for k szerződ igyek el kiterje sze va biztons 152 Bá nád fog nég f fizet kötel mag zsi pártfog a törvény álla k sz megvás védel nyom az tov fennáll p kincst szü zsi haj aka beleegye né F b urad zsi bör zár csik t zsidóel han ro veszedelm Szere fo népszenve megtá zsid ház kifosz har foszt hor Szap G csa uralk orsz ele tar zsidógyűl igyek e igazságtalanságo Pozso eg zsidóüldöz sopr k közv in mo a zsi kiű kisebb-na embertelen me gazd megszorí mar ren til poz so zsidó valószí vá zsidósá az poszt lov megti árucikk kereskedj halál mo fej kez m z történe mo v lezár zsidógyűlöle álta köz türelmetlensé ker Árpá uralk törv intézke segíte gát zsidóel tenden amenn k besz Árpá ki az ö k előt vá k egym sz küz zsid kizá a ér tör vá ak elis k kizáró tulajdon z fö vez s zsidóüldözé síny h i kere m zsid ugya kímél gazd ve állí s cé kereskedő hiva társa A m nüá megtalálh köz zsidóel intézkedése el közhiv pály igye kiszor zsid korlá megél lehetős gazd él Sá z tört Magyarors polgáro korsz mo gyá e keletk za kím zsi S udv tan k zsi pénz ezüst t vi kiza zsid e pol behat háza a lajst zálo elho jószág elhajto kir megeng z h el ér jut zsidó s gazd veszte for tömeghan levezető ígérk zsidóel a zsi t fele vég hib törté igaz zsid ke fü közhiva lezüllesztés kinc jöved sikkasztá hadiszol mulasztása török cimbo vá súlyos zsidós tö Pé lemészár zsi előrenyo pus út z elmenek főur polgár eg Ok kir elrend Po en v elmene h zsid veszedel cs ha vá zsidóel megnyilat m királyvála t propaga húz Ferd ak megn sz közhangul megszabadít v polgár gazd é számo konkurenciáj zsidós o jutt z visszam ing vagyon Ferd szentesí kiűz törv hel kir enge Pozso Nagyszomb z kiűzé v zsi Pozson Zsinagógáj száraz k beépít Orsolya-kolost hón ors katasz székesfehé országg törvén elren z kiűze orszá Kiű országg határo az k erősí megfert közhan rette következ b v 1 a b máglyaha jut o zsid közbizt orsz leggya országu m por foszto veszélyezte ak renge szenv zs gazdaságpol mos magyaror kereskedele természe zsi súj legelsőso szíves költ hódol terület na sze vagyonbizt véde t keresked Ferd tekin e körülmén h o megszilárdí z szorongatt s z há ki elajándé híve s zsi ö ki Sopr elle ren té köz ö tartománya z privilég éps marad bántó e 153 vér koh Pozso z e mutatk veszed ame következ töb mág vete Ug február Nagyszomb Ferd zsid fe kárpó tart fi kincstá s vég esemén h zsidós csá csa visszafogl törökö K h enge rabl z gyanút templom imádko t felkonc f kö ka k juto ren f gy E z ház e mart Sch I ost v át mun s eseménye Kau Erstü k Rende 1 m g f tar vi ruh kén jel vissza mut z jogállapot országs vis e megkülönbö jel köt vise felmen Ferd u R s adóter zsid kéts há v katonáskodha elren kato fizet Ferd rende harmin bérlet igyek megfos zsid Ferd törekvé intézkedé indokolásak t jognélkü bél n zsidós Kimo o jog rés Jogfosztot 165 L K z gazd letö tar e p t jognélkü kors zsidós siet z eltávolí vámo kimo zsi m vám mozdí h tar fi L Koll eszte érs egyet katolici a orsz zsi k ki városo bányavá kerüle mértfö távol telepedh űzh kiskereskedé pálinkafőz pénzüzlete foglalkozha Koll sze el z megszorított ö távoz orszá várak hiáb z föld birto telep jognélkülis megtűrts kifeje ad Te honos tü vet zsidós fenntart megszégy sze pén pol kin kárpó vesztesé zsid ki város eltávol oko Bu kiűze Adótartoz ez töm vet c tag gazd él irányí lépés kiszor z kereske versen K 18 l z Rozgo látog vásár k keres soka bünt sz zsi vás berendezett katolic érd szolg lehetet t bekerü állapí c zs mag megszenv szell tevékeny áthat érde valós magy üldöz cé törté Ka m fűszerüz ny ké utasít h m m idej m k K Debr Poz kereske testü há vásá lehetőség igyek megfos külö nemzetiség besor zsi Teréz k kicsi árus enged bevon po kereske tes felségfolyamodvá há kitilt kér küldö poz felajá kirá hadis gya ké i meghallga talá lá id alk kihallga zabaján t J jelent ja á zsi helyze Egyenjog törekv t polgárjo szerezh sérel szenve H te lél me ura t ellen o alkotm követelés jobbá toleran vona rendel k vissza ö intézkedé vá vé felél szabada cs h J vé letel zsi kiutasíto helytar véde zsid v határoz há til tov fenntart Nagyszomb sik hatá végrehajtá időpo kit z j biztosít országgyűl cs kirá fordu 179 országg meg Ju tör visszaállí J fenná helyz tö eg 18 szabál z helyz elköve évti z me ke han bontak úg 1 országg ellenh mutatko M vá egybeh kereskedőtestü memorand fogl panasza zsi ro szaporo há megszorít val birtoksze ti kimond emlé benyújtá szük for t beha testület moz abbama z polgárjog vég rend ké p jú forra érez hat z jogos eg me szemp gáto országgyű emancipác kül ős l biz óvintézkedé sürg gal z beözö e Kö F Sz eláras f méltatlanko osz né Széc Is Dess csatlak E emancip javaslat kí azo hoz bevándo törv elára ors k z soka magyarsá zsidós ér Kos máram söp zsidótöm bes me bűn t me ors bevándor z külö kiküszöbö kív radi ell junkt ta javas ele belenyug főr akar megsza korlát jo tarta törvényjavas Jogkiterje 1840: t.- zsugorí má polgárj zsidós megátalk elfogul Mindame eg Ka Ren z k t polgárj kereskedőtestü érd szolg a t po egyenjo hián z versenyképe juth formá kereske éle zsi polgáros kor megkezd tel kibontak emanci id az A mode eszk vál am p ny szolgált aká középk zsidóüldö id Venet L m zsi törté m szervezke m m kifejlőd antisz ár legna hatá közé zsidógyű n honos Magyarorsz liberal térhódítá következ het év modernizá for öl poli megf eszköz veth z poli társa érvényesülés é k zsidógyű nagyképe libe poli képv L Bamb élez legi Stö p u le megalapí antisz pá álta ke hasz n Németorszá antisz k külö elneve szere Antisz al Bor m p alldeutsch-antisz mozgal egyide terel parla t 1 törvény sej eng vallásszaba po ház anya h felid kirobbaná v az kisbirto elszegény haszn cél moz megind tény moz kezdő a áp Is G ismer képvi va alje iskolaa fö ka kér interpelláció belügyminiszte szándé ors elár kül z meghonosítá e rés es megi önvé moz ú szándéko aka gördí Wenc belügymini interpellá válas kijelent ko i ellen á fog m moz irány ha l egy vallásfelekez az ta pol egyeté po jog kölc tisztel tar ré megzav bá irá megza igyeke 1878 ugyana a St megszer mozga Is megmoz J javas terjes képvise ko kénysze Törökors Pales feladá m zsidó deportálha fantasz indít tel komolytal tart napir t föl Is agitác szün 188 létre Nemz Szövets iz mér ö orszá ug s M I meginterpel I minisztereln megnyu vá ko teljes köteless Tr Ágo filoszemi neve kultuszmini hón ké kijele t h so látványos szính Németo Tr jóhi kijelen az esem megcáfo terül impo felv nemzeti val kleri p rendület szíto Mindame színm vidé eg tiszaes vér t visszh izgatáso Is z népgy egybeh rend betilt Is interpel antisz folyói alap Tiz rö i cik tiszaes vér Soly E elt alk hasz zsi vá keres v rit szertartás felhasználás rit gyilkossá közvélemé megfert parla visszah eg következ gyűlö munk Is folyta iz az s eredmén ho bí felmen tiszaes vádlott izga következ o h lázadá tömeghang zsidóel láza v s Pozson Sopro Budape Zalaegers 2 Som Sop Z M Sza meg statár ke kihir í kihir Budap katona ke kivezén foszt e fölizg egy if r kinyilvá néz egye z re Be hittudo t az szig megdor ifjú terv gy belügymini beti Is javas terjes ame emanci eltör sür Ug áprili júniu támadá int zsi u alkal Wa képvise összevereke lázon id javas terjes képvise emanci felfüggesztés mind n szava ka rea politi e vo tiszaes ke visszah októbe megalapí antisz p p min parlame interpe Ro köny idé megjós antisz megerő kike választá pá t v k Ó Si képvis prog f gazd igyek megnyir jog 1 választás antisz képv k parlame k Ver földbirt lapszerke ele Függetl libe szerkes szer a antisz politi Poli pályafutá sikkas v v felmente politi visszavo kénysze antisz moz ve sze Zi I törökbá pléb országgy képv Ká Istó szerep kezd sz n gondosk s öss parlam Fe J m k trónbesz szünt f feleke oszt k súrló v izgalm E izgal ors antisz körle oko ez szerep antisz követel z polit gazd társa hatal letö ne agrárpoli ipartö rev visszaállí z kiz italméré Tov zsidóva leh köztisztvi pénzint biztos hivata veh bérelh fö h ma leh o gyógysze üg mé fűs gabonakere legerőteljes hi z t bojkottál izgal fok Ist Nend K egy t i cikke esküd fölment szól parlame m nagy röpi A I k történe izg ame Zi veze an fokozó K kény kijelen esz terj ítéle Ha kal pásztorleve Ko t szóza sik közhangu lecsendesí a na hozzáj te gazdá ré jó jelen fellendít bék A kulmin p Magyarors va 1 esz köve tel k antisz e poli Hivata rec év b magyaror néha jelentk Rohling talmudhami n ké fércmunká egyb szociáldemok szervezkedé ellensúlyoz külf megalak keresztényszocia pá Magyarors megal vezeté Nép Né megközelí h türelme antisz hiva org Alko eu hangn org mér A. antisz ko hí iro termék Zi röpir felemlí Ébr H folyóir Hi Antisz m szá né szlo megrö Dimo delír S n lelepl nép liberali L k hazugs m po Kazár-szabadkőm libe írástud megszívlel mu Tisza-E mú jele zsid álta mysteri tiszaes né világh kitör Lajo z Magyarors megj k vá na izga kön kül férc hazugs ó for mind hangsúly tisz kivét h szocio Ág k Z ind na v világhá k forrad lá er az kors je magyaror történet világh napjain világhá k forrad ellenforra győzedelmeske re velejárój elő ny antisz mozg ellenforra előkészíté dia jutá polgárs esem törvény bekövetk fol gazd poli össze n zsi fo közhang polg segí ellenforrada köny ér poli közvél zsi védel proletar forradalm pro dikt ve z vo zsi b r antisz ér az legu eseménye mé távolság igyek kike bű világh katasztrófáj köz hat összeomlá zsidó felel e törté t megmu vég kataszt mulasztá tévedés am hadse felbomlaszto z köv z vér lövészáro a törté megpecsé világh s főhadiszállás 19 az nyugtalansá adh tömeg törté tisztán nyuga külö a ellenforra tö szenvedé gyűlöl elv ve állo szept megkezd zsidóüldö zsi ke találh véde m vo intézményesíte megal É Mag Egyes izgatás han uszí s hí kaszt pogromrendez eszkö emlékezte m e kifejlő e befolyás ellenforra ak amely pogrom minde eljuto felel e atroci Atro különítm szerepl Si I Org gy em világh zsidóhajszá zsi közhivatal elbocsájt nemzetgy választ Hu Si T korm tetőpon zsi sérelm véde al el Ors Segé Bizot Váz Vilmo Sz Fere M M Köz Szöve P Je M Ors Szöve saj szó Sz Nem napi M Ku foly vo c u lét vi antisz orgán tekin legiti Magy keres Ne Ú Írásmodor az t eu újsá hangnem parla történe súl jellegze hozzátar Nu Cla z tanszabadsá korláto rossze A. legbá csökev visszama jog jogbizt eszt vissza konszoli helyr 19 eszt országg megnyitá eszte poli társa harc mutatk parlame eg Fajvéd kifejez antisz kormány egy igye lep antisz elfogult képvi parlam országgy választáso ko la félhiva sajtóorgá tel mel antisz tenden legmode fo fajbiol a teór jelenték agitá szell tel megc teoret száz né Chambe Bar n M e zoo t gyako támo fa p Közép-Euró Magyarors az c zsidós kato pár szembe tal magu utó álláspo kato S Le rö eli zsi kereszté különáll gyűlö álta feltét elí jelens katolicizm egyezte ö ko antisz irodalm magyaror zsidók mego K Mi Zsidó-keresz Pe zsidók K zsi térfogl Magyarors Ba H kön szabadkőműv H I kö nu claus Irod K k Legkiv i fajbioló álláspo ha nev tár t Ta Or A Topi Anthropo mi vilá i biol különb The Rei T d'Au Gr Ro rel Jud R Jud rél An Volks Obj összefo tárgyk Jell Jüd Keres ré eli standard- l'his No Stat jüdi St ala szak Leroy-Beau z antisz áram Olcsó-kön Ja J Stati Chwo semiti V standa Bern Jud 1 Jahrhu Ru Gege Ste Antisemit deutschvölk Bew L Katholiz Ste neudeu Chr Coudenhove-Cal Gold La Antisemit his c Rei mg l'af Dr Treits Jud Mom Jud v elő Lomb L'antisemi sc mo Rei Hist Israe d l'é dispe ju Báttas Tiz ellenrö Krajcso U B Gesch ungari Veneti m zsi tört Richt Magyaro zsid J Min Hun Re Pres Dep Br Lo Hei Coudenhove-Ca