10175.htm

CÍMSZÓ: Antiszemitizmus

SZÓCIKK: f) A modern A. szervezkedése. A modern magyar A. kifejlődésére a német antiszemita áramlat volt legnagyobb hatással, mint ahogy a középkori zsidógyűlölet is német hatás nyomán honosodott meg Magyarországon. A liberalizmus térhódításának következtében a hetvenes években az A. is modernizáltabb formákat öltött, hogy politikai téren megfelelő eszközökkel vethessen gátat a zsidók politikai és társadalmi érvényesülésének. Az ismét életre kapott zsidógyűlölet két nagyképességű német liberális politikus és képviselő Lasker és Bamberger miatt éleződött ki leginkább és Stöcker, porosz udvari lelkész 1878. megalapította az antiszemita pártot. Az A. szót általában 1880. kezdték használni ennek nyomán Németországban. Ez az antiszemita párt később különböző elnevezések alatt szerepelt. Antiszemita párt alakult 1889. Borúmban is. A magyar A. a porosz alldeutsch-antiszemita mozgalommal egyidejűleg terelődött parlamenti térre. Az 1868-i törvényhozás már sejtetni engedte, hogy a vallásszabadság, polgári házasság és anyakönyv ügye még sok harcot fog felidézni. Az A. újabb kirobbanásának valódi oka azonban a közép és kisbirtokosok elszegényedése volt és azt használták ki a maguk céljaira a mozgalom megindítói. A tényleges mozgalom akkor kezdődött, amikor 1875 április 8-án Istóczy Győző, addig még ismeretlen képviselő, volt vasvári aljegyző, az iskolaalapok fölötti viták kapcsán azt kérdezte interpellációjában a belügyminisztertől, hogy szándékában van-e az országot elárasztó külföldi zsidók meghonosításának gátat vetni és a nem zsidó elemek részéről esetleg meginduló önvédelmi mozgalom útjába szándékozik-e akadályt gördíteni. Wenckheim belügyminiszter az interpellációra adott válaszában kijelentette, hogy a kormány «igenis ellenséges állást foglalna el minden oly mozgalom irányában, amely e hazában létező egyházak és vallásfelekezetek, vagy az azokhoz tartozó polgárok közt a békés egyetértést s azok polgári jogainak kölcsönös tiszteletben tartását bármi részben megzavarná, vagy bármely irányban megzavarni igyekeznek.» 1878-ban, tehát ugyanakkor, amikor Stöcker megszervezte a mozgalmát, Istóczy ismét megmozdult. Július 12-én javaslatot terjesztett a képviselőház elé: a kormány kényszerítse Törökországot Palesztina feladására, hogy a magyar zsidóságot oda deportálhassák. Ezt a fantasztikus indítványt teljesen komolytalannak tartották és napirendre tértek fölötte, noha Istóczy agitációját csak nem szüntette be. 1880-ban létrehozta a Nemzsidók Szövetségét. Az izgatás olyan mértéket öltött az országban, hogy ugyanez év szept. 25. Miklós István orsz. gyül. képv. meginterpellálta Tisza István miniszterelnököt, aki azt a megnyugtató választ adta, hogy a kormány teljesíteni fogja kötelességét. Trefort Ágoston, a filoszemitának nem nevezhető kultuszminiszter két hónappal később, nov. 27. azt a kijelentést tette, hogy «a mi hazánk sohasem lehet olyan látványosságok színhelye, mint Németország». Trefort jóhiszemű kijelentését azonban az események megcáfolták. A német és szláv területről importált A.-t a felvidéki tót nemzetiségi, valamint a klerikális pártok rendületlenül szították. Mindamellett a színmagyar vidékekre egészen a tiszaeszlári vérvádig (l. o.) nem támadt visszhangja az izgatásoknak. Mikor Istóczy a zsidók ellen népgyűlést akart egybehívni, a rendőrség azt betiltotta, mire Istóczy interpellált, majd antiszemita folyóiratot alapított Tizenkét röpirat címen és ebbe írta izgató cikkeit. A tiszaeszlári vérvádra egy Solymossi Eszter nevű leány eltűnése adott alkalmat 1881 ápr. 1-én. Ónody ezt használta fel arra, hogy a zsidókat vádolja a keresztény vérnek a rituális szertartásoknál való felhasználásával, a rituális gyilkossággal. A közvéleménynek ez a megfertőzése és annak parlamenti visszahatása egyenes következménye volt annak a gyűlölködő munkának, amit Istóczy évek óta folytatott. Ez az izgatás azonban súlyos eredményeket hozott. Noha a bíróság felmentette a tiszaeszlári per vádlottjait, az izgatások következtében az ország több helyén lázadásokba tört ki a tömeghangulat. Ilyen zsidóellenes lázadások voltak 1882 szept. 28-án Pozsonyban, majd Sopronban, Budapesten, főleg pedig Zalaegerszegen 1883 aug. 23-án. Vas-, Somogy-, Sopron-, Zala-, Mosón- és Szabolcs megyében statáriumot kellett kihirdetni és az ítélet kihirdetés után Budapesten katonaságot kellett kivezényelni a fosztogató tömeg ellen. A fölizgatott egyetemi ifjúság a rektor előtt kinyilvánítja azt a nézetét, hogy az egyetemen túl sok a zsidó. A rektor, - dr. Berger, a hittudományi kar tanára - azonban szigorúan megdorgálja az ifjúságot s a tervezett gyűlést a belügyminiszter betiltja. Istóczy még 1882 febr. 18. javaslatot terjesztett a Ház elé, amelyben a zsidó emancipáció eltörlését sürgeti. Ugyanez év áprilisában és júniusában újabb támadásokat intézett a zsidóság ellen s ez utóbbi alkalommal Wahrman Mór (l. o.) képviselővel összeverekedett. A lázongások idején, 1883 jan. 10. újabb javaslatot terjesztett be a képviselőház elé a zsidó emancipáció felfüggesztéséért, de mindössze néhány szavazatot kapott, mert még a reakciós politikusok is ellene voltak. A tiszaeszlári per kedvező visszahatása alatt 1883 októberében megalapította az antiszemita pártot porosz mintára. Mikor a parlamentben egy ízben interpellált s Rohling könyvéből idézett, megjósolta, hogy az antiszemita párt megerősödve fog kikerülni a választásból. A pártnak tagjai voltak rajta kívül: Ónódy, Simonyi és Széli képviselők. A párt programja főként gazdasági téren igyekezett megnyirbálni a zsidó jogokat. Az 1884-i választásoknál 17 antiszemita képviselő került a parlamentbe, köztük Verhovay Gyula földbirtokos, lapszerkesztő, aki eleinte, mint a Függetlenség c. liberális lap szerkesztője szerepelt és csak azután tért át az antiszemita politikára. Politikai pályafutásának egy sikkasztási vád vetett véget, amely alól ugyan felmentették, de a politikától mégis visszavonulni kényszerült. Az antiszemita mozgalom vezetői közt szerepel Zimándy Ignác, törökbálinti plébános, országgyűlési képviselő is. Tisza Kálmán, aki Istóczyék szereplését kezdettől fogva rossz szemmel nézte, gondoskodott róla, hogy az 1884. szept. 29-én összeülő parlamentet Ferencz József magyar király trónbeszédben hívja föl, hogy szüntessék meg a fajok, felekezetek és osztályok között súrlódásra vezető izgalmakat.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 175. címszó a lexikon => 40. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10175.htm

CÍMSZÓ: Antiszemitizmus

SZÓCIKK: f A modern A. szervezkedése. A modern magyar A. kifejlődésére a német antiszemita áramlat volt legnagyobb hatással, mint ahogy a középkori zsidógyűlölet is német hatás nyomán honosodott meg Magyarországon. A liberalizmus térhódításának következtében a hetvenes években az A. is modernizáltabb formákat öltött, hogy politikai téren megfelelő eszközökkel vethessen gátat a zsidók politikai és társadalmi érvényesülésének. Az ismét életre kapott zsidógyűlölet két nagyképességű német liberális politikus és képviselő Lasker és Bamberger miatt éleződött ki leginkább és Stöcker, porosz udvari lelkész 1878. megalapította az antiszemita pártot. Az A. szót általában 1880. kezdték használni ennek nyomán Németországban. Ez az antiszemita párt később különböző elnevezések alatt szerepelt. Antiszemita párt alakult 1889. Borúmban is. A magyar A. a porosz alldeutsch-antiszemita mozgalommal egyidejűleg terelődött parlamenti térre. Az 1868-i törvényhozás már sejtetni engedte, hogy a vallásszabadság, polgári házasság és anyakönyv ügye még sok harcot fog felidézni. Az A. újabb kirobbanásának valódi oka azonban a közép és kisbirtokosok elszegényedése volt és azt használták ki a maguk céljaira a mozgalom megindítói. A tényleges mozgalom akkor kezdődött, amikor 1875 április 8-án Istóczy Győző, addig még ismeretlen képviselő, volt vasvári aljegyző, az iskolaalapok fölötti viták kapcsán azt kérdezte interpellációjában a belügyminisztertől, hogy szándékában van-e az országot elárasztó külföldi zsidók meghonosításának gátat vetni és a nem zsidó elemek részéről esetleg meginduló önvédelmi mozgalom útjába szándékozik-e akadályt gördíteni. Wenckheim belügyminiszter az interpellációra adott válaszában kijelentette, hogy a kormány igenis ellenséges állást foglalna el minden oly mozgalom irányában, amely e hazában létező egyházak és vallásfelekezetek, vagy az azokhoz tartozó polgárok közt a békés egyetértést s azok polgári jogainak kölcsönös tiszteletben tartását bármi részben megzavarná, vagy bármely irányban megzavarni igyekeznek. 1878-ban, tehát ugyanakkor, amikor Stöcker megszervezte a mozgalmát, Istóczy ismét megmozdult. Július 12-én javaslatot terjesztett a képviselőház elé: a kormány kényszerítse Törökországot Palesztina feladására, hogy a magyar zsidóságot oda deportálhassák. Ezt a fantasztikus indítványt teljesen komolytalannak tartották és napirendre tértek fölötte, noha Istóczy agitációját csak nem szüntette be. 1880-ban létrehozta a Nemzsidók Szövetségét. Az izgatás olyan mértéket öltött az országban, hogy ugyanez év szept. 25. Miklós István orsz. gyül. képv. meginterpellálta Tisza István miniszterelnököt, aki azt a megnyugtató választ adta, hogy a kormány teljesíteni fogja kötelességét. Trefort Ágoston, a filoszemitának nem nevezhető kultuszminiszter két hónappal később, nov. 27. azt a kijelentést tette, hogy a mi hazánk sohasem lehet olyan látványosságok színhelye, mint Németország . Trefort jóhiszemű kijelentését azonban az események megcáfolták. A német és szláv területről importált A.-t a felvidéki tót nemzetiségi, valamint a klerikális pártok rendületlenül szították. Mindamellett a színmagyar vidékekre egészen a tiszaeszlári vérvádig l. o. nem támadt visszhangja az izgatásoknak. Mikor Istóczy a zsidók ellen népgyűlést akart egybehívni, a rendőrség azt betiltotta, mire Istóczy interpellált, majd antiszemita folyóiratot alapított Tizenkét röpirat címen és ebbe írta izgató cikkeit. A tiszaeszlári vérvádra egy Solymossi Eszter nevű leány eltűnése adott alkalmat 1881 ápr. 1-én. Ónody ezt használta fel arra, hogy a zsidókat vádolja a keresztény vérnek a rituális szertartásoknál való felhasználásával, a rituális gyilkossággal. A közvéleménynek ez a megfertőzése és annak parlamenti visszahatása egyenes következménye volt annak a gyűlölködő munkának, amit Istóczy évek óta folytatott. Ez az izgatás azonban súlyos eredményeket hozott. Noha a bíróság felmentette a tiszaeszlári per vádlottjait, az izgatások következtében az ország több helyén lázadásokba tört ki a tömeghangulat. Ilyen zsidóellenes lázadások voltak 1882 szept. 28-án Pozsonyban, majd Sopronban, Budapesten, főleg pedig Zalaegerszegen 1883 aug. 23-án. Vas-, Somogy-, Sopron-, Zala-, Mosón- és Szabolcs megyében statáriumot kellett kihirdetni és az ítélet kihirdetés után Budapesten katonaságot kellett kivezényelni a fosztogató tömeg ellen. A fölizgatott egyetemi ifjúság a rektor előtt kinyilvánítja azt a nézetét, hogy az egyetemen túl sok a zsidó. A rektor, - dr. Berger, a hittudományi kar tanára - azonban szigorúan megdorgálja az ifjúságot s a tervezett gyűlést a belügyminiszter betiltja. Istóczy még 1882 febr. 18. javaslatot terjesztett a Ház elé, amelyben a zsidó emancipáció eltörlését sürgeti. Ugyanez év áprilisában és júniusában újabb támadásokat intézett a zsidóság ellen s ez utóbbi alkalommal Wahrman Mór l. o. képviselővel összeverekedett. A lázongások idején, 1883 jan. 10. újabb javaslatot terjesztett be a képviselőház elé a zsidó emancipáció felfüggesztéséért, de mindössze néhány szavazatot kapott, mert még a reakciós politikusok is ellene voltak. A tiszaeszlári per kedvező visszahatása alatt 1883 októberében megalapította az antiszemita pártot porosz mintára. Mikor a parlamentben egy ízben interpellált s Rohling könyvéből idézett, megjósolta, hogy az antiszemita párt megerősödve fog kikerülni a választásból. A pártnak tagjai voltak rajta kívül: Ónódy, Simonyi és Széli képviselők. A párt programja főként gazdasági téren igyekezett megnyirbálni a zsidó jogokat. Az 1884-i választásoknál 17 antiszemita képviselő került a parlamentbe, köztük Verhovay Gyula földbirtokos, lapszerkesztő, aki eleinte, mint a Függetlenség c. liberális lap szerkesztője szerepelt és csak azután tért át az antiszemita politikára. Politikai pályafutásának egy sikkasztási vád vetett véget, amely alól ugyan felmentették, de a politikától mégis visszavonulni kényszerült. Az antiszemita mozgalom vezetői közt szerepel Zimándy Ignác, törökbálinti plébános, országgyűlési képviselő is. Tisza Kálmán, aki Istóczyék szereplését kezdettől fogva rossz szemmel nézte, gondoskodott róla, hogy az 1884. szept. 29-én összeülő parlamentet Ferencz József magyar király trónbeszédben hívja föl, hogy szüntessék meg a fajok, felekezetek és osztályok között súrlódásra vezető izgalmakat.

10175.ht

CÍMSZÓ Antiszemitizmu

SZÓCIKK moder A szervezkedése moder magya A kifejlődésér néme antiszemit áramla vol legnagyob hatással min ahog középkor zsidógyűlöle i néme hatá nyomá honosodot me Magyarországon liberalizmu térhódításána következtébe hetvene évekbe a A i modernizáltab formáka öltött hog politika tére megfelel eszközökke vethesse gáta zsidó politika é társadalm érvényesülésének A ismé életr kapot zsidógyűlöle ké nagyképesség néme liberáli politiku é képvisel Laske é Bamberge miat éleződöt k leginkáb é Stöcker poros udvar lelkés 1878 megalapított a antiszemit pártot A A szó általába 1880 kezdté használn enne nyomá Németországban E a antiszemit pár későb különböz elnevezése alat szerepelt Antiszemit pár alakul 1889 Borúmba is magya A poros alldeutsch-antiszemit mozgalomma egyidejűle terelődöt parlament térre A 1868- törvényhozá má sejtetn engedte hog vallásszabadság polgár házassá é anyaköny ügy mé so harco fo felidézni A A újab kirobbanásána valód ok azonba közé é kisbirtokoso elszegényedés vol é az használtá k magu céljair mozgalo megindítói ténylege mozgalo akko kezdődött amiko 187 áprili 8-á Istócz Győző addi mé ismeretle képviselő vol vasvár aljegyző a iskolaalapo fölött vitá kapcsá az kérdezt interpellációjába belügyminisztertől hog szándékába van- a országo eláraszt külföld zsidó meghonosításána gáta vetn é ne zsid eleme részérő esetle megindul önvédelm mozgalo útjáb szándékozik- akadály gördíteni Wenckhei belügyminiszte a interpellációr adot válaszába kijelentette hog kormán igeni ellensége állás foglaln e minde ol mozgalo irányában amel hazába létez egyháza é vallásfelekezetek vag a azokho tartoz polgáro köz béké egyetértés azo polgár jogaina kölcsönö tiszteletbe tartásá bárm részbe megzavarná vag bármel irányba megzavarn igyekeznek 1878-ban tehá ugyanakkor amiko Stöcke megszervezt mozgalmát Istócz ismé megmozdult Júliu 12-é javaslato terjesztet képviselőhá elé kormán kényszeríts Törökországo Palesztin feladására hog magya zsidóságo od deportálhassák Ez fantasztiku indítvány teljese komolytalanna tartottá é napirendr térte fölötte noh Istócz agitációjá csa ne szüntett be 1880-ba létrehozt Nemzsidó Szövetségét A izgatá olya mértéke öltöt a országban hog ugyane é szept 25 Mikló Istvá orsz gyül képv meginterpellált Tisz Istvá miniszterelnököt ak az megnyugtat válasz adta hog kormán teljesíten fogj kötelességét Trefor Ágoston filoszemitána ne nevezhet kultuszminiszte ké hónappa később nov 27 az kijelentés tette hog m hazán sohase lehe olya látványosságo színhelye min Németorszá Trefor jóhiszem kijelentésé azonba a eseménye megcáfolták néme é szlá területrő importál A.- felvidék tó nemzetiségi valamin klerikáli párto rendületlenü szították Mindamellet színmagya vidékekr egésze tiszaeszlár vérvádi l o ne támad visszhangj a izgatásoknak Miko Istócz zsidó elle népgyűlés akar egybehívni rendőrsé az betiltotta mir Istócz interpellált maj antiszemit folyóirato alapítot Tizenké röpira címe é ebb írt izgat cikkeit tiszaeszlár vérvádr eg Solymoss Eszte nev leán eltűnés adot alkalma 188 ápr 1-én Ónod ez használt fe arra hog zsidóka vádolj keresztén vérne rituáli szertartásokná val felhasználásával rituáli gyilkossággal közvéleményne e megfertőzés é anna parlament visszahatás egyene következmény vol anna gyűlölköd munkának ami Istócz éve ót folytatott E a izgatá azonba súlyo eredményeke hozott Noh bírósá felmentett tiszaeszlár pe vádlottjait a izgatáso következtébe a orszá töb helyé lázadásokb tör k tömeghangulat Ilye zsidóellene lázadáso volta 188 szept 28-á Pozsonyban maj Sopronban Budapesten főle pedi Zalaegerszege 188 aug 23-án Vas- Somogy- Sopron- Zala- Mosón é Szabolc megyébe statáriumo kellet kihirdetn é a ítéle kihirdeté utá Budapeste katonaságo kellet kivezényeln fosztogat töme ellen fölizgatot egyetem ifjúsá rekto előt kinyilvánítj az nézetét hog a egyeteme tú so zsidó rektor dr Berger hittudomány ka tanár azonba szigorúa megdorgálj a ifjúságo tervezet gyűlés belügyminiszte betiltja Istócz mé 188 febr 18 javaslato terjesztet Há elé amelybe zsid emancipáci eltörlésé sürgeti Ugyane é áprilisába é júniusába újab támadásoka intézet zsidósá elle e utóbb alkalomma Wahrma Mó l o képviselőve összeverekedett lázongáso idején 188 jan 10 újab javaslato terjesztet b képviselőhá el zsid emancipáci felfüggesztéséért d mindössz néhán szavazato kapott mer mé reakció politikuso i ellen voltak tiszaeszlár pe kedvez visszahatás alat 188 októberébe megalapított a antiszemit párto poros mintára Miko parlamentbe eg ízbe interpellál Rohlin könyvébő idézett megjósolta hog a antiszemit pár megerősödv fo kikerüln választásból pártna tagja volta rajt kívül Ónódy Simony é Szél képviselők pár programj főkén gazdaság tére igyekezet megnyirbáln zsid jogokat A 1884- választásokná 1 antiszemit képvisel kerül parlamentbe köztü Verhova Gyul földbirtokos lapszerkesztő ak eleinte min Függetlensé c liberáli la szerkesztőj szerepel é csa azutá tér á a antiszemit politikára Politika pályafutásána eg sikkasztás vá vetet véget amel aló ugya felmentették d politikátó mégi visszavonuln kényszerült A antiszemit mozgalo vezető köz szerepe Zimánd Ignác törökbálint plébános országgyűlés képvisel is Tisz Kálmán ak Istóczyé szereplésé kezdettő fogv ross szemme nézte gondoskodot róla hog a 1884 szept 29-é összeül parlamente Ferenc Józse magya királ trónbeszédbe hívj föl hog szüntessé me fajok felekezete é osztályo közöt súrlódásr vezet izgalmakat

10175.h

CÍMSZ Antiszemitizm

SZÓCIK mode szervezkedés mode magy kifejlődésé ném antiszemi áraml vo legnagyo hatássa mi aho középko zsidógyűlöl ném hat nyom honosodo m Magyarországo liberalizm térhódításán következtéb hetven évekb modernizálta formák öltöt ho politik tér megfele eszközökk vethess gát zsid politik társadal érvényesüléséne ism élet kapo zsidógyűlöl k nagyképessé ném liberál politik képvise Lask Bamberg mia éleződö leginká Stöcke poro udva lelké 187 megalapítot antiszemi párto sz általáb 188 kezdt használ enn nyom Németországba antiszemi pá késő különbö elnevezés ala szerepel Antiszemi pá alaku 188 Borúmb i magy poro alldeutsch-antiszemi mozgalomm egyidejűl terelődö parlamen térr 1868 törvényhoz m sejtet engedt ho vallásszabadsá polgá házass anyakön üg m s harc f felidézn úja kirobbanásán való o azonb köz kisbirtokos elszegényedé vo a használt mag céljai mozgal megindító tényleg mozgal akk kezdődöt amik 18 ápril 8- Istóc Győz add m ismeretl képvisel vo vasvá aljegyz iskolaalap fölöt vit kapcs a kérdez interpellációjáb belügyminisztertő ho szándékáb van ország elárasz külföl zsid meghonosításán gát vet n zsi elem részér esetl megindu önvédel mozgal útjá szándékozik akadál gördíten Wenckhe belügyminiszt interpelláció ado válaszáb kijelentett ho kormá igen ellenség állá foglal mind o mozgal irányába ame hazáb léte egyház vallásfelekezete va azokh tarto polgár kö bék egyetérté az polgá jogain kölcsön tiszteletb tartás bár részb megzavarn va bárme irányb megzavar igyekezne 1878-ba teh ugyanakko amik Stöck megszervez mozgalmá Istóc ism megmozdul Júli 12- javaslat terjeszte képviselőh el kormá kényszerít Törökország Paleszti feladásár ho magy zsidóság o deportálhassá E fantasztik indítván teljes komolytalann tartott napirend tért fölött no Istóc agitációj cs n szüntet b 1880-b létrehoz Nemzsid Szövetségé izgat oly mérték öltö országba ho ugyan szep 2 Mikl Istv ors gyü kép meginterpellál Tis Istv miniszterelnökö a a megnyugta válas adt ho kormá teljesíte fog kötelességé Trefo Ágosto filoszemitán n nevezhe kultuszminiszt k hónapp későb no 2 a kijelenté tett ho hazá sohas leh oly látványosság színhely mi Németorsz Trefo jóhisze kijelentés azonb esemény megcáfoltá ném szl területr importá A. felvidé t nemzetiség valami klerikál párt rendületlen szítottá Mindamelle színmagy vidékek egész tiszaeszlá vérvád n táma visszhang izgatásokna Mik Istóc zsid ell népgyűlé aka egybehívn rendőrs a betiltott mi Istóc interpellál ma antiszemi folyóirat alapíto Tizenk röpir cím eb ír izga cikkei tiszaeszlá vérvád e Solymos Eszt ne leá eltűné ado alkalm 18 áp 1-é Óno e használ f arr ho zsidók vádol kereszté vérn rituál szertartásokn va felhasználásáva rituál gyilkosságga közvéleményn megfertőzé ann parlamen visszahatá egyen következmén vo ann gyűlölkö munkána am Istóc év ó folytatot izgat azonb súly eredmények hozot No bírós felmentet tiszaeszlá p vádlottjai izgatás következtéb orsz tö hely lázadások tö tömeghangula Ily zsidóellen lázadás volt 18 szep 28- Pozsonyba ma Sopronba Budapeste fől ped Zalaegerszeg 18 au 23-á Vas Somogy Sopron Zala Mosó Szabol megyéb statárium kelle kihirdet ítél kihirdet ut Budapest katonaság kelle kivezényel fosztoga töm elle fölizgato egyete ifjús rekt elő kinyilvánít a nézeté ho egyetem t s zsid rekto d Berge hittudomán k taná azonb szigorú megdorgál ifjúság terveze gyűlé belügyminiszt betiltj Istóc m 18 feb 1 javaslat terjeszte H el amelyb zsi emancipác eltörlés sürget Ugyan áprilisáb júniusáb úja támadások intéze zsidós ell utób alkalomm Wahrm M képviselőv összeverekedet lázongás idejé 18 ja 1 úja javaslat terjeszte képviselőh e zsi emancipác felfüggesztéséér mindöss néhá szavazat kapot me m reakci politikus elle volta tiszaeszlá p kedve visszahatá ala 18 októberéb megalapítot antiszemi párt poro mintár Mik parlamentb e ízb interpellá Rohli könyvéb idézet megjósolt ho antiszemi pá megerősöd f kikerül választásbó pártn tagj volt raj kívü Ónód Simon Szé képviselő pá program főké gazdasá tér igyekeze megnyirbál zsi jogoka 1884 választásokn antiszemi képvise kerü parlamentb közt Verhov Gyu földbirtoko lapszerkeszt a eleint mi Függetlens liberál l szerkesztő szerepe cs azut té antiszemi politikár Politik pályafutásán e sikkasztá v vete vége ame al ugy felmentetté politikát még visszavonul kényszerül antiszemi mozgal vezet kö szerep Zimán Igná törökbálin plébáno országgyűlé képvise i Tis Kálmá a Istóczy szereplés kezdett fog ros szemm nézt gondoskodo ról ho 188 szep 29- összeü parlament Feren Józs magy kirá trónbeszédb hív fö ho szüntess m fajo felekezet osztály közö súrlódás veze izgalmaka

10175.

CÍMS Antiszemitiz

SZÓCI mod szervezkedé mod mag kifejlődés né antiszem áram v legnagy hatáss m ah középk zsidógyűlö né ha nyo honosod Magyarország liberaliz térhódításá következté hetve évek modernizált formá öltö h politi té megfel eszközök vethes gá zsi politi társada érvényesülésén is éle kap zsidógyűlö nagyképess né liberá politi képvis Las Bamber mi éleződ legink Stöck por udv lelk 18 megalapíto antiszem párt s általá 18 kezd haszná en nyo Németországb antiszem p kés különb elnevezé al szerepe Antiszem p alak 18 Borúm mag por alldeutsch-antiszem mozgalom egyidejű terelőd parlame tér 186 törvényho sejte enged h vallásszabads polg házas anyakö ü har felidéz új kirobbanásá val azon kö kisbirtoko elszegényed v használ ma célja mozga megindít tényle mozga ak kezdődö ami 1 ápri 8 Istó Győ ad ismeret képvise v vasv aljegy iskolaala fölö vi kapc kérde interpellációjá belügyminisztert h szándéká va orszá eláras külfö zsi meghonosításá gá ve zs ele részé eset megind önvéde mozga útj szándékozi akadá gördíte Wenckh belügyminisz interpelláci ad válaszá kijelentet h korm ige ellensé áll fogla min mozga irányáb am hazá lét egyhá vallásfelekezet v azok tart polgá k bé egyetért a polg jogai kölcsö tisztelet tartá bá rész megzavar v bárm irány megzava igyekezn 1878-b te ugyanakk ami Stöc megszerve mozgalm Istó is megmozdu Júl 12 javasla terjeszt képviselő e korm kényszerí Törökorszá Paleszt feladásá h mag zsidósá deportálhass fantaszti indítvá telje komolytalan tartot napiren tér fölöt n Istó agitáció c szünte 1880- létreho Nemzsi Szövetség izga ol mérté ölt országb h ugya sze Mik Ist or gy ké meginterpellá Ti Ist miniszterelnök megnyugt vála ad h korm teljesít fo kötelesség Tref Ágost filoszemitá nevezh kultuszminisz hónap késő n kijelent tet h haz soha le ol látványossá színhel m Németors Tref jóhisz kijelenté azon esemén megcáfolt né sz terület import A felvid nemzetisé valam kleriká pár rendületle szított Mindamell színmag vidéke egés tiszaeszl vérvá tám visszhan izgatásokn Mi Istó zsi el népgyűl ak egybehív rendőr betiltot m Istó interpellá m antiszem folyóira alapít Tizen röpi cí e í izg cikke tiszaeszl vérvá Solymo Esz n le eltűn ad alkal 1 á 1- Ón haszná ar h zsidó vádo kereszt vér rituá szertartások v felhasználásáv rituá gyilkosságg közvélemény megfertőz an parlame visszahat egye következmé v an gyűlölk munkán a Istó é folytato izga azon súl eredménye hozo N bíró felmente tiszaeszl vádlottja izgatá következté ors t hel lázadáso t tömeghangul Il zsidóelle lázadá vol 1 sze 28 Pozsonyb m Sopronb Budapest fő pe Zalaegersze 1 a 23- Va Somog Sopro Zal Mos Szabo megyé statáriu kell kihirde íté kihirde u Budapes katonasá kell kivezénye fosztog tö ell fölizgat egyet ifjú rek el kinyilvání nézet h egyete zsi rekt Berg hittudomá tan azon szigor megdorgá ifjúsá tervez gyűl belügyminisz betilt Istó 1 fe javasla terjeszt e amely zs emancipá eltörlé sürge Ugya áprilisá júniusá új támadáso intéz zsidó el utó alkalom Wahr képviselő összeverekede lázongá idej 1 j új javasla terjeszt képviselő zs emancipá felfüggesztéséé mindös néh szavaza kapo m reakc politiku ell volt tiszaeszl kedv visszahat al 1 októberé megalapíto antiszem pár por mintá Mi parlament íz interpell Rohl könyvé idéze megjósol h antiszem p megerősö kikerü választásb párt tag vol ra kív Ónó Simo Sz képvisel p progra fők gazdas té igyekez megnyirbá zs jogok 188 választások antiszem képvis ker parlament köz Verho Gy földbirtok lapszerkesz elein m Független liberá szerkeszt szerep c azu t antiszem politiká Politi pályafutásá sikkaszt vet vég am a ug felmentett politiká mé visszavonu kényszerü antiszem mozga veze k szere Zimá Ign törökbáli plébán országgyűl képvis Ti Kálm Istócz szereplé kezdet fo ro szem néz gondoskod ró h 18 sze 29 össze parlamen Fere Józ mag kir trónbeszéd hí f h szüntes faj felekeze osztál köz súrlódá vez izgalmak

10175

CÍM Antiszemiti

SZÓC mo szervezked mo ma kifejlődé n antisze ára legnag hatás a közép zsidógyűl n h ny honoso Magyarorszá liberali térhódítás következt hetv éve modernizál form ölt polit t megfe eszközö vethe g zs polit társad érvényesülésé i él ka zsidógyűl nagyképes n liber polit képvi La Bambe m élező legin Stöc po ud lel 1 megalapít antisze pár által 1 kez haszn e ny Németország antisze ké külön elnevez a szerep Antisze ala 1 Ború ma po alldeutsch-antisze mozgalo egyidej terelő parlam té 18 törvényh sejt enge vallásszabad pol háza anyak ha felidé ú kirobbanás va azo k kisbirtok elszegénye haszná m célj mozg megindí tényl mozg a kezdőd am ápr Ist Gy a ismere képvis vas aljeg iskolaal föl v kap kérd interpellációj belügyminiszter szándék v orsz elára külf zs meghonosítás g v z el rész ese megin önvéd mozg út szándékoz akad gördít Wenck belügyminis interpellác a válasz kijelente kor ig ellens ál fogl mi mozg irányá a haz lé egyh vallásfelekeze azo tar polg b egyetér pol joga kölcs tisztele tart b rés megzava bár irán megzav igyekez 1878- t ugyanak am Stö megszerv mozgal Ist i megmozd Jú 1 javasl terjesz képvisel kor kényszer Törökorsz Palesz feladás ma zsidós deportálhas fantaszt indítv telj komolytala tarto napire té fölö Ist agitáci szünt 1880 létreh Nemzs Szövetsé izg o mért öl ország ugy sz Mi Is o g k meginterpell T Is miniszterelnö megnyug vál a kor teljesí f kötelessé Tre Ágos filoszemit nevez kultuszminis hóna kés kijelen te ha soh l o látványoss színhe Németor Tre jóhis kijelent azo esemé megcáfol n s terüle impor felvi nemzetis vala klerik pá rendületl szítot Mindamel színma vidék egé tiszaesz vérv tá visszha izgatások M Ist zs e népgyű a egybehí rendő betilto Ist interpell antisze folyóir alapí Tize röp c iz cikk tiszaesz vérv Solym Es l eltű a alka 1 Ó haszn a zsid vád keresz vé ritu szertartáso felhasználásá ritu gyilkosság közvélemén megfertő a parlam visszaha egy következm a gyűlöl munká Ist folytat izg azo sú eredmény hoz bír felment tiszaesz vádlottj izgat következt or he lázadás tömeghangu I zsidóell lázad vo sz 2 Pozsony Sopron Budapes f p Zalaegersz 23 V Somo Sopr Za Mo Szab megy statári kel kihird ít kihird Budape katonas kel kivezény foszto t el fölizga egye ifj re e kinyilván néze egyet zs rek Ber hittudom ta azo szigo megdorg ifjús terve gyű belügyminis betil Ist f javasl terjesz amel z emancip eltörl sürg Ugy április június ú támadás inté zsid e ut alkalo Wah képvisel összevereked lázong ide ú javasl terjesz képvisel z emancip felfüggesztésé mindö né szavaz kap reak politik el vol tiszaesz ked visszaha a október megalapít antisze pá po mint M parlamen í interpel Roh könyv idéz megjóso antisze megerős kiker választás pár ta vo r kí Ón Sim S képvise progr fő gazda t igyeke megnyirb z jogo 18 választáso antisze képvi ke parlamen kö Verh G földbirto lapszerkes elei Függetle liber szerkesz szere az antisze politik Polit pályafutás sikkasz ve vé a u felmentet politik m visszavon kényszer antisze mozg vez szer Zim Ig törökbál plébá országgyű képvi T Kál Istóc szerepl kezde f r sze né gondosko r 1 sz 2 össz parlame Fer Jó ma ki trónbeszé h szünte fa felekez osztá kö súrlód ve izgalma

1017

CÍ Antiszemit

SZÓ m szervezke m m kifejlőd antisz ár legna hatá közé zsidógyű n honos Magyarorsz liberal térhódítá következ het év modernizá for öl poli megf eszköz veth z poli társa érvényesülés é k zsidógyű nagyképe libe poli képv L Bamb élez legi Stö p u le megalapí antisz pá álta ke hasz n Németorszá antisz k külö elneve szere Antisz al Bor m p alldeutsch-antisz mozgal egyide terel parla t 1 törvény sej eng vallásszaba po ház anya h felid kirobbaná v az kisbirto elszegény haszn cél moz megind tény moz kezdő a áp Is G ismer képvi va alje iskolaa fö ka kér interpelláció belügyminiszte szándé ors elár kül z meghonosítá e rés es megi önvé moz ú szándéko aka gördí Wenc belügymini interpellá válas kijelent ko i ellen á fog m moz irány ha l egy vallásfelekez az ta pol egyeté po jog kölc tisztel tar ré megzav bá irá megza igyeke 1878 ugyana a St megszer mozga Is megmoz J javas terjes képvise ko kénysze Törökors Pales feladá m zsidó deportálha fantasz indít tel komolytal tart napir t föl Is agitác szün 188 létre Nemz Szövets iz mér ö orszá ug s M I meginterpel I minisztereln megnyu vá ko teljes köteless Tr Ágo filoszemi neve kultuszmini hón ké kijele t h so látványos szính Németo Tr jóhi kijelen az esem megcáfo terül impo felv nemzeti val kleri p rendület szíto Mindame színm vidé eg tiszaes vér t visszh izgatáso Is z népgy egybeh rend betilt Is interpel antisz folyói alap Tiz rö i cik tiszaes vér Soly E elt alk hasz zsi vá keres v rit szertartás felhasználás rit gyilkossá közvélemé megfert parla visszah eg következ gyűlö munk Is folyta iz az s eredmén ho bí felmen tiszaes vádlott izga következ o h lázadá tömeghang zsidóel láza v s Pozson Sopro Budape Zalaegers 2 Som Sop Z M Sza meg statár ke kihir í kihir Budap katona ke kivezén foszt e fölizg egy if r kinyilvá néz egye z re Be hittudo t az szig megdor ifjú terv gy belügymini beti Is javas terjes ame emanci eltör sür Ug áprili júniu támadá int zsi u alkal Wa képvise összevereke lázon id javas terjes képvise emanci felfüggesztés mind n szava ka rea politi e vo tiszaes ke visszah októbe megalapí antisz p p min parlame interpe Ro köny idé megjós antisz megerő kike választá pá t v k Ó Si képvis prog f gazd igyek megnyir jog 1 választás antisz képv k parlame k Ver földbirt lapszerke ele Függetl libe szerkes szer a antisz politi Poli pályafutá sikkas v v felmente politi visszavo kénysze antisz moz ve sze Zi I törökbá pléb országgy képv Ká Istó szerep kezd sz n gondosk s öss parlam Fe J m k trónbesz szünt f feleke oszt k súrló v izgalm