10176.htm

CÍMSZÓ: Antiszemitizmus

SZÓCIKK: Ezeket az izgalmakat főleg az országos antiszemita párt körlevelei okozták, mert ezekben szerepeltek az antiszemita párt követelései, mint a zsidók politikai, gazdasági és társadalmi hatalmának letörése, nemzeti agrárpolitika, ipartörvény revízió, a régi zsidó eskü visszaállítása, a zsidók kizárása az italmérésből. Továbbá, hogy zsidóvallású ne lehessen köztisztviselő, pénzintézeti v. biztosítási hivatalnok, ne vehessen és ne bérelhessen földet, házat, malmot, ne lehessen orvos, gyógyszerész, ügyvéd, mérnök, sőt pék, fűszeres és gabonakereskedő sem. A legerőteljesebben hirdeti a zsidók teljes bojkottálását. Az izgalmakat fokozta, hogy Istóczyt s Nendtwich Károly egyetemi tanárt izgató cikkeikért az esküdtszék fölmentette. Hiába szólaltak fel a parlamentben Mezei Ernő és mások, hiába írt nagyszerű röpiratot Acsády Ignác, a kiváló történetíró, az izgatás, amelyben ekkor Zimándy vezetett, annyira fokozódott, hogy Tisza Kálmán kénytelen volt kijelenteni, hogy aki ilyen eszméket terjeszt, annak a józan ész ítéletétől félni kell. Haynald kalocsai érsek pásztorlevelének és Kossuth turini szózatának végre sikerült a közhangulatot lecsendesíteni, amihez nagyban hozzájárult a jó termés, mely a gazdálkodó rétegek jólétét jelentősen fellendítette. A békebeli A.-nak a kulminációs pontja Magyarországon valóban az 1884-i esztendő volt. A következő tíz év alatt teljesen kimúlt az egész antiszemita párt és vele együtt a politikai A. is. Hivatalosan a recepció (l. o.) évében, 1894. bukott meg a magyarországi A., mely most már csak néha-néha jelentkezett a Rohling-féle talmudhamisítás nyomán készült fércmunkákban. Ez az idő egybeesik a szociáldemokrácia szervezkedésével és ennek ellensúlyozására külföldön megalakulnak a keresztényszocialista pártok. Magyarországon is megalakult 1895 jan. 28. gróf Zichy János vezetésével a Néppárt. A Néppárt megközelítőleg sem volt oly hangos és türelmetlen, mint az antiszemita párt és hivatalos orgánuma az Alkotmány európai hangnemben írott orgánuma volt a mértéket tartó A.-nak. Az antiszemita korszak hírhedt irodalmi termékeiből Zimándy Ignác röpiratain kívül felemlítjük: Ébresztő Hangok c. folyóiratát; Hiteles zsidó Káté, 1884; Antiszemita Káté a magyar nép számára, 1894 (németül és szlovákul is): A megrögzött Dimonides delíriuma; Szózat a néphez ; A leleplezett népámító liberalizmus, 1896; Légből kapott hazugságok; A modern új pogány; Kazár-szabadkőműves, ál liberális írástudóknak megszívlelésül, 1900. Ónody Géza munkái: Tisza-Eszlár a múltban és jelenben; A zsidókról általában : Zsidó mysteriumok; A tiszaeszlári eset (németül is). A világháború kitöréséig csak Egan Lajosnak: A zsidók Magyarországon c. 1910. megjelent könyve váltott ki nagyobb izgalmat. Ebben a könyvben a külföldi fércművek hazugságait írta meg óvatos formában (mindenütt hangsúlyozva, tisztelet a kivételnek). A háború alatt a szociológus Ágoston Péter könyve a Zsidók útja, 1917, indított nagyobb vitát. Az A. csak a világháborút követő forradalmak után lángolt fel újult erővel, ez azonban ismét új korszakát jelenti a magyarországi A. történetének. g) Az A. a világháború után és napjainkban. A világháborút követő forradalmak után, mikor az ellenforradalom 1919 végén győzedelmeskedett, a reakció velejárójaként előtérbe nyomult az antiszemita mozgalom. Noha az ellenforradalom (l. o.) előkészítésében és diadalra jutásában a zsidó polgárságnak is része volt, az események törvényszerű bekövetkezése folytán, a nagy gazdasági és politikai összeomlás nyomán mégis a zsidóság ellen fordult a közhangulat. Azt, hogy a zsidó polgárság is segítette az ellenforradalmat, nem könyvelte el érdemül a politikai közvélemény az egész zsidóság védelmére, de hogy a zsidó proletariátus részt vett a forradalmakban és hogy a proletár diktatúra vezetői közt zsidók is voltak, azt az egész zsidóság bűnéül rótták fel. Az antiszemita érvelés azonban nem állt meg a legutolsó eseményeknél, mélyebb távolságokban igyekezett kikeresni a zsidó bűnöket és a világháború nagy katasztrófájáért, a központi hatalmak összeomlásáért is a zsidóságot tette felelőssé. Az azóta eltelt rövid történelmi távlat is már megmutatta a végzetes katasztrófák igazi okait és a nagy és káros mulasztásokat és tévedéseket, amelyek a hadsereget felbomlasztották, nem zsidók követték el. A zsidók még ott véreztek a lövészárokban, amikor a történelem már megpecsételte a világháború sorsát a főhadiszállásokon. Az 1919-es idők azonban a maguk nyugtalanságával nem adhatták meg a tömegeknek a történelmi tisztánlátás nyugalmát, különösen pedig akkor nem, amikor az ellenforradalmi tömegek élén szenvedélytől és gyűlölettől elvakult vezetők állottak. 1919 szept.-ben megkezdődtek a zsidóüldözések és a zsidóság annál kevésbé találhatott védelmet, mert az A.-t minden vonalon intézményesítették. A megalakult Ébredő Magyarok Egyesülete járt elől az izgatásokkal és az A. hangneme és uszításai a XV. század hírhedt kasztíliai pogromrendezőinek eszközeire emlékeztettek. A magyar A. ekkori kifejlődését erősen befolyásolták az orosz ellenforradalmi akciók, amelyeknek véres zsidó pogromhírei mindenfelé eljutottak. A felelőtlen elemek utcai atrocitásai (l. Atrocitás), a különítmények szereplései, aztán Siófok, Tab, Izsák, Orgovány mind véres és gyászos emlékei a világháború utáni zsidóhajszáknak. A zsidókat a közhivatalokból elbocsájtották és az A. főleg a nemzetgyűlési választások, a Huszár, Simonyi és Teleky kormányok alatt érte el tetőpontját. A zsidóság sérelmeinek védelmére alakult először az Országos Segélyező Bizottság, aztán Vázsonyi Vilmossal, Székely Ferenccel és Mezei Mórral a Magyar Zsidó Központi Szövetség, majd pedig Polnay Jenővel a Magyar Zsidó Országos Szövetség. A sajtóban az A. szócsöve a Szózat, a Nép ős az Új Nemzedék c. napilapok és a Magyar Kultúra c. folyóirat voltak. Ezek közül már csupán a két utóbbi létezik, viszont antiszemita orgánumnak tekinthető a legitimista Magyarság és a keresztény Nemzeti Újság, Írásmodorukban azonban nem térnek el az európai újságírás hangnemétől. Az A. parlamenti történetéhez súlyosan és jellegzetesen hozzátartozik a Numerus Clausus, (l. o.) a zsidók tanszabadságának korlátozása. A rosszemlékű idők A.-ának ez a legbántóbb csökevénye, ami visszamaradt. A jogrend, a jogbiztonság már esztendők óta visszatért, a konszolidáció helyreállt és az 1928-as esztendő, az országgyűlés megnyitásának esztendeje már csak az A. politikai és társadalmi harcaiban mutatkozik. A parlamentben egyedül a Fajvédőpárt kifejezetten antiszemita párt, a kormánypárt, az ú. n. egységes párt már igyekszik leplezni a antiszemita elfogultságát és egy zsidó képviselőt be is vitt a parlamentbe az országgyűlési választásoknál. A kormány lapjai, a félhivatalos sajtóorgánumok pedig teljesen mellőzik az antiszemita tendenciát. Az A. legmodernebb formája a fajbiológiai alapon álló A. Ennek a teóriának a sok jelentéktelen agitátoron kívül két szellemes, de teljesen megcáfolt teoretikusa a jelen században a németté vált H. St. Chamberlain és Adolf Bartels, nálunk pedig Méhely Lajos egyet. zoológia tanár, gyakorlati támogatói a fajvédő pártok egész Közép-Európában és így Magyarországon is. Ezek azonban nem csupán a zsidóságot, de a katolikus pártokat is szembeállva találják magukkal. Az utóbbiak álláspontját a német katolikus «Staats Lexikon» rögzíti le és bár elismeri a zsidóság és kereszténység különállását, de a faji gyűlöletet és általában az A.-t feltétlenül elítéli, mint olyan jelenséget, amely a katolicizmussal nem egyeztethető össze. - A korszak antiszemita irodalmából: Dánér Béla, A magyarországi zsidókérdés megoldása (1919); Kmoskó Mibály, Zsidó-keresztény; Persián Ádám, Mi lesz a zsidókkal?; Kovács A.: A zsidóság térfoglalása Magyarországon (1922); Barcsay A. és Huszár K. könyvei, A szabadkőművesség ellen és Haller István könyve, A numerus claususról (1920).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 176. címszó a lexikon => 40. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10176.htm

CÍMSZÓ: Antiszemitizmus

SZÓCIKK: Ezeket az izgalmakat főleg az országos antiszemita párt körlevelei okozták, mert ezekben szerepeltek az antiszemita párt követelései, mint a zsidók politikai, gazdasági és társadalmi hatalmának letörése, nemzeti agrárpolitika, ipartörvény revízió, a régi zsidó eskü visszaállítása, a zsidók kizárása az italmérésből. Továbbá, hogy zsidóvallású ne lehessen köztisztviselő, pénzintézeti v. biztosítási hivatalnok, ne vehessen és ne bérelhessen földet, házat, malmot, ne lehessen orvos, gyógyszerész, ügyvéd, mérnök, sőt pék, fűszeres és gabonakereskedő sem. A legerőteljesebben hirdeti a zsidók teljes bojkottálását. Az izgalmakat fokozta, hogy Istóczyt s Nendtwich Károly egyetemi tanárt izgató cikkeikért az esküdtszék fölmentette. Hiába szólaltak fel a parlamentben Mezei Ernő és mások, hiába írt nagyszerű röpiratot Acsády Ignác, a kiváló történetíró, az izgatás, amelyben ekkor Zimándy vezetett, annyira fokozódott, hogy Tisza Kálmán kénytelen volt kijelenteni, hogy aki ilyen eszméket terjeszt, annak a józan ész ítéletétől félni kell. Haynald kalocsai érsek pásztorlevelének és Kossuth turini szózatának végre sikerült a közhangulatot lecsendesíteni, amihez nagyban hozzájárult a jó termés, mely a gazdálkodó rétegek jólétét jelentősen fellendítette. A békebeli A.-nak a kulminációs pontja Magyarországon valóban az 1884-i esztendő volt. A következő tíz év alatt teljesen kimúlt az egész antiszemita párt és vele együtt a politikai A. is. Hivatalosan a recepció l. o. évében, 1894. bukott meg a magyarországi A., mely most már csak néha-néha jelentkezett a Rohling-féle talmudhamisítás nyomán készült fércmunkákban. Ez az idő egybeesik a szociáldemokrácia szervezkedésével és ennek ellensúlyozására külföldön megalakulnak a keresztényszocialista pártok. Magyarországon is megalakult 1895 jan. 28. gróf Zichy János vezetésével a Néppárt. A Néppárt megközelítőleg sem volt oly hangos és türelmetlen, mint az antiszemita párt és hivatalos orgánuma az Alkotmány európai hangnemben írott orgánuma volt a mértéket tartó A.-nak. Az antiszemita korszak hírhedt irodalmi termékeiből Zimándy Ignác röpiratain kívül felemlítjük: Ébresztő Hangok c. folyóiratát; Hiteles zsidó Káté, 1884; Antiszemita Káté a magyar nép számára, 1894 németül és szlovákul is : A megrögzött Dimonides delíriuma; Szózat a néphez ; A leleplezett népámító liberalizmus, 1896; Légből kapott hazugságok; A modern új pogány; Kazár-szabadkőműves, ál liberális írástudóknak megszívlelésül, 1900. Ónody Géza munkái: Tisza-Eszlár a múltban és jelenben; A zsidókról általában : Zsidó mysteriumok; A tiszaeszlári eset németül is . A világháború kitöréséig csak Egan Lajosnak: A zsidók Magyarországon c. 1910. megjelent könyve váltott ki nagyobb izgalmat. Ebben a könyvben a külföldi fércművek hazugságait írta meg óvatos formában mindenütt hangsúlyozva, tisztelet a kivételnek . A háború alatt a szociológus Ágoston Péter könyve a Zsidók útja, 1917, indított nagyobb vitát. Az A. csak a világháborút követő forradalmak után lángolt fel újult erővel, ez azonban ismét új korszakát jelenti a magyarországi A. történetének. g Az A. a világháború után és napjainkban. A világháborút követő forradalmak után, mikor az ellenforradalom 1919 végén győzedelmeskedett, a reakció velejárójaként előtérbe nyomult az antiszemita mozgalom. Noha az ellenforradalom l. o. előkészítésében és diadalra jutásában a zsidó polgárságnak is része volt, az események törvényszerű bekövetkezése folytán, a nagy gazdasági és politikai összeomlás nyomán mégis a zsidóság ellen fordult a közhangulat. Azt, hogy a zsidó polgárság is segítette az ellenforradalmat, nem könyvelte el érdemül a politikai közvélemény az egész zsidóság védelmére, de hogy a zsidó proletariátus részt vett a forradalmakban és hogy a proletár diktatúra vezetői közt zsidók is voltak, azt az egész zsidóság bűnéül rótták fel. Az antiszemita érvelés azonban nem állt meg a legutolsó eseményeknél, mélyebb távolságokban igyekezett kikeresni a zsidó bűnöket és a világháború nagy katasztrófájáért, a központi hatalmak összeomlásáért is a zsidóságot tette felelőssé. Az azóta eltelt rövid történelmi távlat is már megmutatta a végzetes katasztrófák igazi okait és a nagy és káros mulasztásokat és tévedéseket, amelyek a hadsereget felbomlasztották, nem zsidók követték el. A zsidók még ott véreztek a lövészárokban, amikor a történelem már megpecsételte a világháború sorsát a főhadiszállásokon. Az 1919-es idők azonban a maguk nyugtalanságával nem adhatták meg a tömegeknek a történelmi tisztánlátás nyugalmát, különösen pedig akkor nem, amikor az ellenforradalmi tömegek élén szenvedélytől és gyűlölettől elvakult vezetők állottak. 1919 szept.-ben megkezdődtek a zsidóüldözések és a zsidóság annál kevésbé találhatott védelmet, mert az A.-t minden vonalon intézményesítették. A megalakult Ébredő Magyarok Egyesülete járt elől az izgatásokkal és az A. hangneme és uszításai a XV. század hírhedt kasztíliai pogromrendezőinek eszközeire emlékeztettek. A magyar A. ekkori kifejlődését erősen befolyásolták az orosz ellenforradalmi akciók, amelyeknek véres zsidó pogromhírei mindenfelé eljutottak. A felelőtlen elemek utcai atrocitásai l. Atrocitás , a különítmények szereplései, aztán Siófok, Tab, Izsák, Orgovány mind véres és gyászos emlékei a világháború utáni zsidóhajszáknak. A zsidókat a közhivatalokból elbocsájtották és az A. főleg a nemzetgyűlési választások, a Huszár, Simonyi és Teleky kormányok alatt érte el tetőpontját. A zsidóság sérelmeinek védelmére alakult először az Országos Segélyező Bizottság, aztán Vázsonyi Vilmossal, Székely Ferenccel és Mezei Mórral a Magyar Zsidó Központi Szövetség, majd pedig Polnay Jenővel a Magyar Zsidó Országos Szövetség. A sajtóban az A. szócsöve a Szózat, a Nép ős az Új Nemzedék c. napilapok és a Magyar Kultúra c. folyóirat voltak. Ezek közül már csupán a két utóbbi létezik, viszont antiszemita orgánumnak tekinthető a legitimista Magyarság és a keresztény Nemzeti Újság, Írásmodorukban azonban nem térnek el az európai újságírás hangnemétől. Az A. parlamenti történetéhez súlyosan és jellegzetesen hozzátartozik a Numerus Clausus, l. o. a zsidók tanszabadságának korlátozása. A rosszemlékű idők A.-ának ez a legbántóbb csökevénye, ami visszamaradt. A jogrend, a jogbiztonság már esztendők óta visszatért, a konszolidáció helyreállt és az 1928-as esztendő, az országgyűlés megnyitásának esztendeje már csak az A. politikai és társadalmi harcaiban mutatkozik. A parlamentben egyedül a Fajvédőpárt kifejezetten antiszemita párt, a kormánypárt, az ú. n. egységes párt már igyekszik leplezni a antiszemita elfogultságát és egy zsidó képviselőt be is vitt a parlamentbe az országgyűlési választásoknál. A kormány lapjai, a félhivatalos sajtóorgánumok pedig teljesen mellőzik az antiszemita tendenciát. Az A. legmodernebb formája a fajbiológiai alapon álló A. Ennek a teóriának a sok jelentéktelen agitátoron kívül két szellemes, de teljesen megcáfolt teoretikusa a jelen században a németté vált H. St. Chamberlain és Adolf Bartels, nálunk pedig Méhely Lajos egyet. zoológia tanár, gyakorlati támogatói a fajvédő pártok egész Közép-Európában és így Magyarországon is. Ezek azonban nem csupán a zsidóságot, de a katolikus pártokat is szembeállva találják magukkal. Az utóbbiak álláspontját a német katolikus Staats Lexikon rögzíti le és bár elismeri a zsidóság és kereszténység különállását, de a faji gyűlöletet és általában az A.-t feltétlenül elítéli, mint olyan jelenséget, amely a katolicizmussal nem egyeztethető össze. - A korszak antiszemita irodalmából: Dánér Béla, A magyarországi zsidókérdés megoldása 1919 ; Kmoskó Mibály, Zsidó-keresztény; Persián Ádám, Mi lesz a zsidókkal?; Kovács A.: A zsidóság térfoglalása Magyarországon 1922 ; Barcsay A. és Huszár K. könyvei, A szabadkőművesség ellen és Haller István könyve, A numerus claususról 1920 .

10176.ht

CÍMSZÓ Antiszemitizmu

SZÓCIKK Ezeke a izgalmaka főle a országo antiszemit pár körlevele okozták mer ezekbe szerepelte a antiszemit pár követelései min zsidó politikai gazdaság é társadalm hatalmána letörése nemzet agrárpolitika ipartörvén revízió rég zsid esk visszaállítása zsidó kizárás a italmérésből Továbbá hog zsidóvallás n lehesse köztisztviselő pénzintézet v biztosítás hivatalnok n vehesse é n bérelhesse földet házat malmot n lehesse orvos gyógyszerész ügyvéd mérnök ső pék fűszere é gabonakeresked sem legerőteljesebbe hirdet zsidó telje bojkottálását A izgalmaka fokozta hog Istóczy Nendtwic Károl egyetem tanár izgat cikkeikér a esküdtszé fölmentette Hiáb szólalta fe parlamentbe Meze Ern é mások hiáb ír nagyszer röpirato Acsád Ignác kivál történetíró a izgatás amelybe ekko Zimánd vezetett annyir fokozódott hog Tisz Kálmá kénytele vol kijelenteni hog ak ilye eszméke terjeszt anna józa és ítéletétő féln kell Haynal kalocsa érse pásztorleveléne é Kossut turin szózatána végr sikerül közhangulato lecsendesíteni amihe nagyba hozzájárul j termés mel gazdálkod rétege jólété jelentőse fellendítette békebel A.-na kulmináció pontj Magyarországo valóba a 1884- esztend volt következ tí é alat teljese kimúl a egés antiszemit pár é vel együt politika A is Hivatalosa recepci l o évében 1894 bukot me magyarország A. mel mos má csa néha-néh jelentkezet Rohling-fél talmudhamisítá nyomá készül fércmunkákban E a id egybeesi szociáldemokráci szervezkedéséve é enne ellensúlyozásár külföldö megalakulna keresztényszocialist pártok Magyarországo i megalakul 189 jan 28 gró Zich Jáno vezetéséve Néppárt Néppár megközelítőle se vol ol hango é türelmetlen min a antiszemit pár é hivatalo orgánum a Alkotmán európa hangnembe írot orgánum vol mértéke tart A.-nak A antiszemit korsza hírhed irodalm termékeibő Zimánd Igná röpiratai kívü felemlítjük Ébreszt Hango c folyóiratát Hitele zsid Káté 1884 Antiszemit Kát magya né számára 189 németü é szlováku i megrögzöt Dimonide delíriuma Szóza néphe leleplezet népámít liberalizmus 1896 Légbő kapot hazugságok moder ú pogány Kazár-szabadkőműves á liberáli írástudókna megszívlelésül 1900 Ónod Géz munkái Tisza-Eszlá múltba é jelenben zsidókró általába Zsid mysteriumok tiszaeszlár ese németü i világhábor kitöréséi csa Ega Lajosnak zsidó Magyarországo c 1910 megjelen könyv váltot k nagyob izgalmat Ebbe könyvbe külföld fércműve hazugságai írt me óvato formába mindenüt hangsúlyozva tisztele kivételne hábor alat szociológu Ágosto Péte könyv Zsidó útja 1917 indítot nagyob vitát A A csa világháború követ forradalma utá lángol fe újul erővel e azonba ismé ú korszaká jelent magyarország A történetének A A világhábor utá é napjainkban világháború követ forradalma után miko a ellenforradalo 191 végé győzedelmeskedett reakci velejárójakén előtérb nyomul a antiszemit mozgalom Noh a ellenforradalo l o előkészítésébe é diadalr jutásába zsid polgárságna i rész volt a eseménye törvényszer bekövetkezés folytán nag gazdaság é politika összeomlá nyomá mégi zsidósá elle fordul közhangulat Azt hog zsid polgársá i segített a ellenforradalmat ne könyvelt e érdemü politika közvélemén a egés zsidósá védelmére d hog zsid proletariátu rész vet forradalmakba é hog proletá diktatúr vezető köz zsidó i voltak az a egés zsidósá bűnéü róttá fel A antiszemit érvelé azonba ne áll me legutols eseményeknél mélyeb távolságokba igyekezet kikeresn zsid bűnöke é világhábor nag katasztrófájáért központ hatalma összeomlásáér i zsidóságo tett felelőssé A azót eltel rövi történelm távla i má megmutatt végzete katasztrófá igaz okai é nag é káro mulasztásoka é tévedéseket amelye hadserege felbomlasztották ne zsidó követté el zsidó mé ot vérezte lövészárokban amiko történele má megpecsételt világhábor sorsá főhadiszállásokon A 1919-e idő azonba magu nyugtalanságáva ne adhattá me tömegekne történelm tisztánlátá nyugalmát különöse pedi akko nem amiko a ellenforradalm tömege élé szenvedélytő é gyűlölettő elvakul vezető állottak 191 szept.-be megkezdődte zsidóüldözése é zsidósá anná kevésb találhatot védelmet mer a A.- minde vonalo intézményesítették megalakul Ébred Magyaro Egyesület jár elő a izgatásokka é a A hangnem é uszítása XV száza hírhed kasztília pogromrendezőine eszközeir emlékeztettek magya A ekkor kifejlődésé erőse befolyásoltá a oros ellenforradalm akciók amelyekne vére zsid pogromhíre mindenfel eljutottak felelőtle eleme utca atrocitása l Atrocitá különítménye szereplései aztá Siófok Tab Izsák Orgován min vére é gyászo emléke világhábor után zsidóhajszáknak zsidóka közhivatalokbó elbocsájtottá é a A főle nemzetgyűlés választások Huszár Simony é Telek kormányo alat ért e tetőpontját zsidósá sérelmeine védelmér alakul előszö a Országo Segélyez Bizottság aztá Vázsony Vilmossal Székel Ferencce é Meze Mórra Magya Zsid Központ Szövetség maj pedi Polna Jenőve Magya Zsid Országo Szövetség sajtóba a A szócsöv Szózat Né ő a Ú Nemzedé c napilapo é Magya Kultúr c folyóira voltak Eze közü má csupá ké utóbb létezik viszon antiszemit orgánumna tekinthet legitimist Magyarsá é keresztén Nemzet Újság Írásmodorukba azonba ne térne e a európa újságírá hangnemétől A A parlament történetéhe súlyosa é jellegzetese hozzátartozi Numeru Clausus l o zsidó tanszabadságána korlátozása rosszemlék idő A.-ána e legbántób csökevénye am visszamaradt jogrend jogbiztonsá má esztendő ót visszatért konszolidáci helyreáll é a 1928-a esztendő a országgyűlé megnyitásána esztendej má csa a A politika é társadalm harcaiba mutatkozik parlamentbe egyedü Fajvédőpár kifejezette antiszemit párt kormánypárt a ú n egysége pár má igyekszi leplezn antiszemit elfogultságá é eg zsid képviselő b i vit parlamentb a országgyűlés választásoknál kormán lapjai félhivatalo sajtóorgánumo pedi teljese mellőzi a antiszemit tendenciát A A legmoderneb formáj fajbiológia alapo áll A Enne teóriána so jelentéktele agitátoro kívü ké szellemes d teljese megcáfol teoretikus jele századba némett vál H St Chamberlai é Adol Bartels nálun pedi Méhel Lajo egyet zoológi tanár gyakorlat támogató fajvéd párto egés Közép-Európába é íg Magyarországo is Eze azonba ne csupá zsidóságot d katoliku pártoka i szembeállv találjá magukkal A utóbbia álláspontjá néme katoliku Staat Lexiko rögzít l é bá elismer zsidósá é kereszténysé különállását d faj gyűlölete é általába a A.- feltétlenü elítéli min olya jelenséget amel katolicizmussa ne egyeztethet össze korsza antiszemit irodalmából Dáné Béla magyarország zsidókérdé megoldás 191 Kmosk Mibály Zsidó-keresztény Persiá Ádám M les zsidókkal? Kovác A. zsidósá térfoglalás Magyarországo 192 Barcsa A é Huszá K könyvei szabadkőművessé elle é Halle Istvá könyve numeru claususró 192

10176.h

CÍMSZ Antiszemitizm

SZÓCIK Ezek izgalmak fől ország antiszemi pá körlevel okoztá me ezekb szerepelt antiszemi pá követelése mi zsid politika gazdasá társadal hatalmán letörés nemze agrárpolitik ipartörvé revízi ré zsi es visszaállítás zsid kizárá italmérésbő Tovább ho zsidóvallá lehess köztisztvisel pénzintéze biztosítá hivatalno vehess bérelhess földe háza malmo lehess orvo gyógyszerés ügyvé mérnö s pé fűszer gabonakereske se legerőteljesebb hirde zsid telj bojkottálásá izgalmak fokozt ho Istócz Nendtwi Káro egyete taná izga cikkeiké esküdtsz fölmentett Hiá szólalt f parlamentb Mez Er máso hiá í nagysze röpirat Acsá Igná kivá történetír izgatá amelyb ekk Zimán vezetet annyi fokozódot ho Tis Kálm kénytel vo kijelenten ho a ily eszmék terjesz ann józ é ítéletét fél kel Hayna kalocs érs pásztorlevelén Kossu turi szózatán vég sikerü közhangulat lecsendesíten amih nagyb hozzájáru termé me gazdálko réteg jólét jelentős fellendített békebe A.-n kulmináci pont Magyarország valób 1884 eszten vol követke t ala teljes kimú egé antiszemi pá ve együ politik i Hivatalos recepc évébe 189 buko m magyarorszá A me mo m cs néha-né jelentkeze Rohling-fé talmudhamisít nyom készü fércmunkákba i egybees szociáldemokrác szervezkedésév enn ellensúlyozásá külföld megalakuln keresztényszocialis párto Magyarország megalaku 18 ja 2 gr Zic Ján vezetésév Néppár Néppá megközelítől s vo o hang türelmetle mi antiszemi pá hivatal orgánu Alkotmá európ hangnemb íro orgánu vo mérték tar A.-na antiszemi korsz hírhe irodal termékeib Zimán Ign röpirata kív felemlítjü Ébresz Hang folyóiratá Hitel zsi Kát 188 Antiszemi Ká magy n számár 18 német szlovák megrögzö Dimonid delírium Szóz néph lelepleze népámí liberalizmu 189 Légb kapo hazugságo mode pogán Kazár-szabadkőműve liberál írástudókn megszívlelésü 190 Óno Gé munká Tisza-Eszl múltb jelenbe zsidókr általáb Zsi mysteriumo tiszaeszlá es német világhábo kitörésé cs Eg Lajosna zsid Magyarország 191 megjele köny válto nagyo izgalma Ebb könyvb külföl fércműv hazugsága ír m óvat formáb mindenü hangsúlyozv tisztel kivételn hábo ala szociológ Ágost Pét köny Zsid útj 191 indíto nagyo vitá cs világhábor köve forradalm ut lángo f úju erőve azonb ism korszak jelen magyarorszá történeténe világhábo ut napjainkba világhábor köve forradalm utá mik ellenforradal 19 vég győzedelmeskedet reakc velejárójaké előtér nyomu antiszemi mozgalo No ellenforradal előkészítéséb diadal jutásáb zsi polgárságn rés vol esemény törvénysze bekövetkezé folytá na gazdasá politik összeoml nyom még zsidós ell fordu közhangula Az ho zsi polgárs segítet ellenforradalma n könyvel érdem politik közvélemé egé zsidós védelmér ho zsi proletariát rés ve forradalmakb ho prolet diktatú vezet kö zsid volta a egé zsidós bűné rótt fe antiszemi érvel azonb n ál m legutol eseményekné mélye távolságokb igyekeze kikeres zsi bűnök világhábo na katasztrófájáér közpon hatalm összeomlásáé zsidóság tet felelőss azó elte röv történel távl m megmutat végzet katasztróf iga oka na kár mulasztások tévedéseke amely hadsereg felbomlasztottá n zsid követt e zsid m o vérezt lövészárokba amik történel m megpecsétel világhábo sors főhadiszállásoko 1919- id azonb mag nyugtalanságáv n adhatt m tömegekn történel tisztánlát nyugalmá különös ped akk ne amik ellenforradal tömeg él szenvedélyt gyűlölett elvaku vezet állotta 19 szept.-b megkezdődt zsidóüldözés zsidós ann kevés találhato védelme me A. mind vonal intézményesítetté megalaku Ébre Magyar Egyesüle já el izgatásokk hangne uszítás X száz hírhe kasztíli pogromrendezőin eszközei emlékeztette magy ekko kifejlődés erős befolyásolt oro ellenforradal akció amelyekn vér zsi pogromhír mindenfe eljutotta felelőtl elem utc atrocitás Atrocit különítmény szereplése azt Siófo Ta Izsá Orgová mi vér gyász emlék világhábo utá zsidóhajszákna zsidók közhivatalokb elbocsájtott fől nemzetgyűlé választáso Huszá Simon Tele kormány ala ér tetőpontjá zsidós sérelmein védelmé alaku elősz Ország Segélye Bizottsá azt Vázson Vilmossa Széke Ferencc Mez Mórr Magy Zsi Közpon Szövetsé ma ped Poln Jenőv Magy Zsi Ország Szövetsé sajtób szócsö Szóza N Nemzed napilap Magy Kultú folyóir volta Ez köz m csup k utób létezi viszo antiszemi orgánumn tekinthe legitimis Magyars kereszté Nemze Újsá Írásmodorukb azonb n térn európ újságír hangnemétő parlamen történetéh súlyos jellegzetes hozzátartoz Numer Clausu zsid tanszabadságán korlátozás rosszemlé id A.-án legbántó csökevény a visszamarad jogren jogbiztons m esztend ó visszatér konszolidác helyreál 1928- esztend országgyűl megnyitásán esztende m cs politik társadal harcaib mutatkozi parlamentb egyed Fajvédőpá kifejezett antiszemi pár kormánypár egység pá m igyeksz leplez antiszemi elfogultság e zsi képvisel vi parlament országgyűlé választásokná kormá lapja félhivatal sajtóorgánum ped teljes mellőz antiszemi tendenciá legmoderne formá fajbiológi alap ál Enn teórián s jelentéktel agitátor kív k szelleme teljes megcáfo teoretiku jel századb német vá S Chamberla Ado Bartel nálu ped Méhe Laj egye zoológ taná gyakorla támogat fajvé párt egé Közép-Európáb í Magyarország i Ez azonb n csup zsidóságo katolik pártok szembeáll találj magukka utóbbi álláspontj ném katolik Staa Lexik rögzí b elisme zsidós kereszténys különállásá fa gyűlölet általáb A. feltétlen elítél mi oly jelensége ame katolicizmuss n egyeztethe össz korsz antiszemi irodalmábó Dán Bél magyarorszá zsidókérd megoldá 19 Kmos Mibál Zsidó-keresztén Persi Ádá le zsidókkal Ková A zsidós térfoglalá Magyarország 19 Barcs Husz könyve szabadkőművess ell Hall Istv könyv numer claususr 19

10176.

CÍMS Antiszemitiz

SZÓCI Eze izgalma fő orszá antiszem p körleve okozt m ezek szerepel antiszem p követelés m zsi politik gazdas társada hatalmá letöré nemz agrárpoliti ipartörv revíz r zs e visszaállítá zsi kizár italmérésb Továb h zsidóvall lehes köztisztvise pénzintéz biztosít hivataln vehes bérelhes föld ház malm lehes orv gyógyszeré ügyv mérn p fűsze gabonakeresk s legerőteljeseb hird zsi tel bojkottálás izgalma fokoz h Istóc Nendtw Kár egyet tan izg cikkeik esküdts fölmentet Hi szólal parlament Me E más hi nagysz röpira Acs Ign kiv történetí izgat amely ek Zimá vezete anny fokozódo h Ti Kál kényte v kijelente h il eszmé terjes an jó ítéleté fé ke Hayn kaloc ér pásztorlevelé Koss tur szózatá vé siker közhangula lecsendesíte ami nagy hozzájár term m gazdálk réte jólé jelentő fellendítet békeb A.- kulminác pon Magyarorszá való 188 eszte vo követk al telje kim eg antiszem p v egy politi Hivatalo recep évéb 18 buk magyarorsz m m c néha-n jelentkez Rohling-f talmudhamisí nyo kész fércmunkákb egybee szociáldemokrá szervezkedésé en ellensúlyozás külföl megalakul keresztényszociali párt Magyarorszá megalak 1 j g Zi Já vezetésé Néppá Népp megközelítő v han türelmetl m antiszem p hivata orgán Alkotm euró hangnem ír orgán v mérté ta A.-n antiszem kors hírh iroda termékei Zimá Ig röpirat kí felemlítj Ébres Han folyóirat Hite zs Ká 18 Antiszem K mag számá 1 néme szlová megrögz Dimoni delíriu Szó nép leleplez népám liberalizm 18 Lég kap hazugság mod pogá Kazár-szabadkőműv liberá írástudók megszívlelés 19 Ón G munk Tisza-Esz múlt jelenb zsidók általá Zs mysterium tiszaeszl e néme világháb kitörés c E Lajosn zsi Magyarorszá 19 megjel kön vált nagy izgalm Eb könyv külfö fércmű hazugság í óva formá minden hangsúlyoz tiszte kivétel háb al szocioló Ágos Pé kön Zsi út 19 indít nagy vit c világhábo köv forradal u láng új erőv azon is korsza jele magyarorsz történetén világháb u napjainkb világhábo köv forradal ut mi ellenforrada 1 vé győzedelmeskede reak velejárójak előté nyom antiszem mozgal N ellenforrada előkészítésé diada jutásá zs polgárság ré vo esemén törvénysz bekövetkez folyt n gazdas politi összeom nyo mé zsidó el ford közhangul A h zs polgár segíte ellenforradalm könyve érde politi közvélem eg zsidó védelmé h zs proletariá ré v forradalmak h prole diktat veze k zsi volt eg zsidó bűn rót f antiszem érve azon á leguto eseményekn mély távolságok igyekez kikere zs bűnö világháb n katasztrófájáé közpo hatal összeomlásá zsidósá te felelős az elt rö történe táv megmuta végze katasztró ig ok n ká mulasztáso tévedések amel hadsere felbomlasztott zsi követ zsi vérez lövészárokb ami történe megpecséte világháb sor főhadiszállások 1919 i azon ma nyugtalanságá adhat tömegek történe tisztánlá nyugalm különö pe ak n ami ellenforrada töme é szenvedély gyűlölet elvak veze állott 1 szept.- megkezdőd zsidóüldözé zsidó an kevé találhat védelm m A min vona intézményesített megalak Ébr Magya Egyesül j e izgatások hangn uszítá szá hírh kasztíl pogromrendezői eszköze emlékeztett mag ekk kifejlődé erő befolyásol or ellenforrada akci amelyek vé zs pogromhí mindenf eljutott felelőt ele ut atrocitá Atroci különítmén szereplés az Sióf T Izs Orgov m vé gyás emlé világháb ut zsidóhajszákn zsidó közhivatalok elbocsájtot fő nemzetgyűl választás Husz Simo Tel kormán al é tetőpontj zsidó sérelmei védelm alak elős Orszá Segély Bizotts az Vázso Vilmoss Szék Ferenc Me Mór Mag Zs Közpo Szövets m pe Pol Jenő Mag Zs Orszá Szövets sajtó szócs Szóz Nemze napila Mag Kult folyói volt E kö csu utó létez visz antiszem orgánum tekinth legitimi Magyar kereszt Nemz Újs Írásmodoruk azon tér euró újságí hangnemét parlame történeté súlyo jellegzete hozzátarto Nume Claus zsi tanszabadságá korlátozá rosszeml i A.-á legbánt csökevén visszamara jogre jogbizton eszten visszaté konszolidá helyreá 1928 eszten országgyű megnyitásá esztend c politi társada harcai mutatkoz parlament egye Fajvédőp kifejezet antiszem pá kormánypá egysé p igyeks leple antiszem elfogultsá zs képvise v parlamen országgyűl választásokn korm lapj félhivata sajtóorgánu pe telje mellő antiszem tendenci legmodern form fajbiológ ala á En teóriá jelentékte agitáto kí szellem telje megcáf teoretik je század néme v Chamberl Ad Barte nál pe Méh La egy zooló tan gyakorl támoga fajv pár eg Közép-Európá Magyarorszá E azon csu zsidóság katoli párto szembeál talál magukk utóbb álláspont né katoli Sta Lexi rögz elism zsidó keresztény különállás f gyűlöle általá A feltétle elíté m ol jelenség am katolicizmus egyezteth öss kors antiszem irodalmáb Dá Bé magyarorsz zsidókér megold 1 Kmo Mibá Zsidó-kereszté Pers Ád l zsidókka Kov zsidó térfoglal Magyarorszá 1 Barc Hus könyv szabadkőműves el Hal Ist köny nume clausus 1

10176

CÍM Antiszemiti

SZÓC Ez izgalm f orsz antisze körlev okoz eze szerepe antisze követelé zs politi gazda társad hatalm letör nem agrárpolit ipartör reví z visszaállít zs kizá italmérés Tová zsidóval lehe köztisztvis pénzinté biztosí hivatal vehe bérelhe föl há mal lehe or gyógyszer ügy mér fűsz gabonakeres legerőteljese hir zs te bojkottálá izgalm foko Istó Nendt Ká egye ta iz cikkei esküdt fölmente H szóla parlamen M má h nagys röpir Ac Ig ki történet izga amel e Zim vezet ann fokozód T Ká kényt kijelent i eszm terje a j ítélet f k Hay kalo é pásztorlevel Kos tu szózat v sike közhangul lecsendesít am nag hozzájá ter gazdál rét jól jelent fellendíte béke A. kulminá po Magyarorsz val 18 eszt v követ a telj ki e antisze eg polit Hivatal rece évé 1 bu magyarors néha- jelentke Rohling- talmudhamis ny kés fércmunkák egybe szociáldemokr szervezkedés e ellensúlyozá külfö megalaku keresztényszocial pár Magyarorsz megala Z J vezetés Népp Nép megközelít ha türelmet antisze hivat orgá Alkot eur hangne í orgá mért t A.- antisze kor hír irod terméke Zim I röpira k felemlít Ébre Ha folyóira Hit z K 1 Antisze ma szám ném szlov megrög Dimon delíri Sz né leleple népá liberaliz 1 Lé ka hazugsá mo pog Kazár-szabadkőmű liber írástudó megszívlelé 1 Ó mun Tisza-Es múl jelen zsidó által Z mysteriu tiszaesz ném világhá kitöré Lajos zs Magyarorsz 1 megje kö vál nag izgal E köny külf fércm hazugsá óv form minde hangsúlyo tiszt kivéte há a szociol Ágo P kö Zs ú 1 indí nag vi világháb kö forrada lán ú erő azo i korsz jel magyarors történeté világhá napjaink világháb kö forrada u m ellenforrad v győzedelmesked rea velejárója előt nyo antisze mozga ellenforrad előkészítés diad jutás z polgársá r v esemé törvénys bekövetke foly gazda polit összeo ny m zsid e for közhangu z polgá segít ellenforradal könyv érd polit közvéle e zsid védelm z proletari r forradalma prol dikta vez zs vol e zsid bű ró antisze érv azo legut események mél távolságo igyeke kiker z bűn világhá katasztrófájá közp hata összeomlás zsidós t felelő a el r történ tá megmut végz katasztr i o k mulasztás tévedése ame hadser felbomlasztot zs köve zs vére lövészárok am történ megpecsét világhá so főhadiszálláso 191 azo m nyugtalanság adha tömege történ tisztánl nyugal külön p a am ellenforrad töm szenvedél gyűlöle elva vez állot szept. megkezdő zsidóüldöz zsid a kev találha védel mi von intézményesítet megala Éb Magy Egyesü izgatáso hang uszít sz hír kasztí pogromrendező eszköz emlékeztet ma ek kifejlőd er befolyáso o ellenforrad akc amelye v z pogromh minden eljutot felelő el u atrocit Atroc különítmé szereplé a Sió Iz Orgo v gyá eml világhá u zsidóhajszák zsid közhivatalo elbocsájto f nemzetgyű választá Hus Sim Te kormá a tetőpont zsid sérelme védel ala elő Orsz Segél Bizott a Vázs Vilmos Szé Feren M Mó Ma Z Közp Szövet p Po Jen Ma Z Orsz Szövet sajt szóc Szó Nemz napil Ma Kul folyó vol k cs ut léte vis antisze orgánu tekint legitim Magya keresz Nem Új Írásmodoru azo té eur újság hangnemé parlam történet súly jellegzet hozzátart Num Clau zs tanszabadság korlátoz rosszem A.- legbán csökevé visszamar jogr jogbizto eszte visszat konszolid helyre 192 eszte országgy megnyitás eszten polit társad harca mutatko parlamen egy Fajvédő kifejeze antisze p kormányp egys igyek lepl antisze elfogults z képvis parlame országgyű választások kor lap félhivat sajtóorgán p telj mell antisze tendenc legmoder for fajbioló al E teóri jelentékt agitát k szelle telj megcá teoreti j száza ném Chamber A Bart ná p Mé L eg zool ta gyakor támog faj pá e Közép-Európ Magyarorsz azo cs zsidósá katol párt szembeá talá maguk utób álláspon n katol St Lex rög elis zsid keresztén különállá gyűlöl által feltétl elít o jelensé a katolicizmu egyeztet ös kor antisze irodalmá D B magyarors zsidóké megol Km Mib Zsidó-kereszt Per Á zsidókk Ko zsid térfogla Magyarorsz Bar Hu köny szabadkőműve e Ha Is kön num clausu

1017

CÍ Antiszemit

SZÓ E izgal ors antisz körle oko ez szerep antisz követel z polit gazd társa hatal letö ne agrárpoli ipartö rev visszaállí z kiz italméré Tov zsidóva leh köztisztvi pénzint biztos hivata veh bérelh fö h ma leh o gyógysze üg mé fűs gabonakere legerőteljes hi z t bojkottál izgal fok Ist Nend K egy t i cikke esküd fölment szól parlame m nagy röpi A I k történe izg ame Zi veze an fokozó K kény kijelen esz terj ítéle Ha kal pásztorleve Ko t szóza sik közhangu lecsendesí a na hozzáj te gazdá ré jó jelen fellendít bék A kulmin p Magyarors va 1 esz köve tel k antisz e poli Hivata rec év b magyaror néha jelentk Rohling talmudhami n ké fércmunká egyb szociáldemok szervezkedé ellensúlyoz külf megalak keresztényszocia pá Magyarors megal vezeté Nép Né megközelí h türelme antisz hiva org Alko eu hangn org mér A. antisz ko hí iro termék Zi röpir felemlí Ébr H folyóir Hi Antisz m szá né szlo megrö Dimo delír S n lelepl nép liberali L k hazugs m po Kazár-szabadkőm libe írástud megszívlel mu Tisza-E mú jele zsid álta mysteri tiszaes né világh kitör Lajo z Magyarors megj k vá na izga kön kül férc hazugs ó for mind hangsúly tisz kivét h szocio Ág k Z ind na v világhá k forrad lá er az kors je magyaror történet világh napjain világhá k forrad ellenforra győzedelmeske re velejárój elő ny antisz mozg ellenforra előkészíté dia jutá polgárs esem törvény bekövetk fol gazd poli össze n zsi fo közhang polg segí ellenforrada köny ér poli közvél zsi védel proletar forradalm pro dikt ve z vo zsi b r antisz ér az legu eseménye mé távolság igyek kike bű világh katasztrófáj köz hat összeomlá zsidó felel e törté t megmu vég kataszt mulasztá tévedés am hadse felbomlaszto z köv z vér lövészáro a törté megpecsé világh s főhadiszállás 19 az nyugtalansá adh tömeg törté tisztán nyuga külö a ellenforra tö szenvedé gyűlöl elv ve állo szept megkezd zsidóüldö zsi ke találh véde m vo intézményesíte megal É Mag Egyes izgatás han uszí s hí kaszt pogromrendez eszkö emlékezte m e kifejlő e befolyás ellenforra ak amely pogrom minde eljuto felel e atroci Atro különítm szerepl Si I Org gy em világh zsidóhajszá zsi közhivatal elbocsájt nemzetgy választ Hu Si T korm tetőpon zsi sérelm véde al el Ors Segé Bizot Váz Vilmo Sz Fere M M Köz Szöve P Je M Ors Szöve saj szó Sz Nem napi M Ku foly vo c u lét vi antisz orgán tekin legiti Magy keres Ne Ú Írásmodor az t eu újsá hangnem parla történe súl jellegze hozzátar Nu Cla z tanszabadsá korláto rossze A. legbá csökev visszama jog jogbizt eszt vissza konszoli helyr 19 eszt országg megnyitá eszte poli társa harc mutatk parlame eg Fajvéd kifejez antisz kormány egy igye lep antisz elfogult képvi parlam országgy választáso ko la félhiva sajtóorgá tel mel antisz tenden legmode fo fajbiol a teór jelenték agitá szell tel megc teoret száz né Chambe Bar n M e zoo t gyako támo fa p Közép-Euró Magyarors az c zsidós kato pár szembe tal magu utó álláspo kato S Le rö eli zsi kereszté különáll gyűlö álta feltét elí jelens katolicizm egyezte ö ko antisz irodalm magyaror zsidók mego K Mi Zsidó-keresz Pe zsidók K zsi térfogl Magyarors Ba H kön szabadkőműv H I kö nu claus