10180.htm

CÍMSZÓ: Antropomorphizmus

SZÓCIKK: Anthropomorphizmus (emberhez hasonlóság) a bibliai nyelvhasználatban Istenre vonatkozó jelzők és állítások, testi és érzéki életből való képek alakjában pl. Isten szeme, keze, leszállása stb. Ha e kitételek a lelki életből való képek, akkor anthropathizmusnak mondjuk (pl. Isten bosszankodása, megbánása, könyörülete). A Biblia írói természetesnek találták e nyelvhasználatot, mivel az emberi nyelv teljesen adaequat szavakat sohasem alkothat a magábanálló istenségre. A későbbi irodalom azonban szükségesnek találja ezeket kimagyarázni. Így már az Onkelos Targuma, mely pedig a lehető leghívebb arám fordítása a Tórának, állandóan körülírással, átszellemítő kifejezésekkel helyettesíti az A.-okát. Majmuni bölcseleti munkájában is szükségesnek tartja félreértésektől megóvni a bibliai elgondolások tisztaságát. Irodalom, Maybaum, Die Anthropomorphien u. Antropopatien bei Onkelos (Breslau 1870) ; M. Ginsburger, Die Anthropomorphismen in den Targumim (Zeitschr. f. protestant. Theologie 1891); Geiger, Urschrift (Breslau 1857)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 180. címszó a lexikon => 51. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10180.htm

CÍMSZÓ: Antropomorphizmus

SZÓCIKK: Anthropomorphizmus emberhez hasonlóság a bibliai nyelvhasználatban Istenre vonatkozó jelzők és állítások, testi és érzéki életből való képek alakjában pl. Isten szeme, keze, leszállása stb. Ha e kitételek a lelki életből való képek, akkor anthropathizmusnak mondjuk pl. Isten bosszankodása, megbánása, könyörülete . A Biblia írói természetesnek találták e nyelvhasználatot, mivel az emberi nyelv teljesen adaequat szavakat sohasem alkothat a magábanálló istenségre. A későbbi irodalom azonban szükségesnek találja ezeket kimagyarázni. Így már az Onkelos Targuma, mely pedig a lehető leghívebb arám fordítása a Tórának, állandóan körülírással, átszellemítő kifejezésekkel helyettesíti az A.-okát. Majmuni bölcseleti munkájában is szükségesnek tartja félreértésektől megóvni a bibliai elgondolások tisztaságát. Irodalom, Maybaum, Die Anthropomorphien u. Antropopatien bei Onkelos Breslau 1870 ; M. Ginsburger, Die Anthropomorphismen in den Targumim Zeitschr. f. protestant. Theologie 1891 ; Geiger, Urschrift Breslau 1857

10180.ht

CÍMSZÓ Antropomorphizmu

SZÓCIKK Anthropomorphizmu emberhe hasonlósá biblia nyelvhasználatba Istenr vonatkoz jelző é állítások test é érzék életbő val képe alakjába pl Iste szeme keze leszállás stb H kitétele lelk életbő val képek akko anthropathizmusna mondju pl Iste bosszankodása megbánása könyörület Bibli író természetesne találtá nyelvhasználatot mive a ember nyel teljese adaequa szavaka sohase alkotha magábanáll istenségre később irodalo azonba szükségesne találj ezeke kimagyarázni Íg má a Onkelo Targuma mel pedi lehet leghíveb ará fordítás Tórának állandóa körülírással átszellemít kifejezésekke helyettesít a A.-okát Majmun bölcselet munkájába i szükségesne tartj félreértésektő megóvn biblia elgondoláso tisztaságát Irodalom Maybaum Di Anthropomorphie u Antropopatie be Onkelo Bresla 187 M Ginsburger Di Anthropomorphisme i de Targumi Zeitschr f protestant Theologi 189 Geiger Urschrif Bresla 185

10180.h

CÍMSZ Antropomorphizm

SZÓCIK Anthropomorphizm emberh hasonlós bibli nyelvhasználatb Isten vonatko jelz állításo tes érzé életb va kép alakjáb p Ist szem kez leszállá st kitétel lel életb va képe akk anthropathizmusn mondj p Ist bosszankodás megbánás könyörüle Bibl ír természetesn talált nyelvhasználato miv embe nye teljes adaequ szavak sohas alkoth magábanál istenségr későb irodal azonb szükségesn talál ezek kimagyarázn Í m Onkel Targum me ped lehe leghíve ar fordítá Tórána állandó körülírássa átszellemí kifejezésekk helyettesí A.-oká Majmu bölcsele munkájáb szükségesn tart félreértésekt megóv bibli elgondolás tisztaságá Irodalo Maybau D Anthropomorphi Antropopati b Onkel Bresl 18 Ginsburge D Anthropomorphism d Targum Zeitsch protestan Theolog 18 Geige Urschri Bresl 18

10180.

CÍMS Antropomorphiz

SZÓCI Anthropomorphiz ember hasonló bibl nyelvhasználat Iste vonatk jel állítás te érz élet v ké alakjá Is sze ke leszáll s kitéte le élet v kép ak anthropathizmus mond Is bosszankodá megbáná könyörül Bib í természetes talál nyelvhasználat mi emb ny telje adaeq szava soha alkot magábaná istenség késő iroda azon szükséges talá eze kimagyaráz Onke Targu m pe leh leghív a fordít Tórán álland körülíráss átszellem kifejezések helyettes A.-ok Majm bölcsel munkájá szükséges tar félreértések megó bibl elgondolá tisztaság Irodal Mayba Anthropomorph Antropopat Onke Bres 1 Ginsburg Anthropomorphis Targu Zeitsc protesta Theolo 1 Geig Urschr Bres 1

10180

CÍM Antropomorphi

SZÓC Anthropomorphi embe hasonl bib nyelvhasznála Ist vonat je állítá t ér éle k alakj I sz k leszál kitét l éle ké a anthropathizmu mon I bosszankod megbán könyörü Bi természete talá nyelvhasznála m em n telj adae szav soh alko magában istensé kés irod azo szüksége tal ez kimagyará Onk Targ p le leghí fordí Tórá állan körülírás átszelle kifejezése helyette A.-o Maj bölcse munkáj szüksége ta félreértése meg bib elgondol tisztasá Iroda Mayb Anthropomorp Antropopa Onk Bre Ginsbur Anthropomorphi Targ Zeits protest Theol Gei Ursch Bre

1018

CÍ Antropomorph

SZÓ Anthropomorph emb hason bi nyelvhasznál Is vona j állít é él alak s leszá kité él k anthropathizm mo bosszanko megbá könyör B természet tal nyelvhasznál e tel ada sza so alk magába istens ké iro az szükség ta e kimagyar On Tar l legh ford Tór álla körülírá átszell kifejezés helyett A.- Ma bölcs munká szükség t félreértés me bi elgondo tisztas Irod May Anthropomor Antropop On Br Ginsbu Anthropomorph Tar Zeit protes Theo Ge Ursc Br