10182.htm

CÍMSZÓ: Anyakönyvvezető rabbi

SZÓCIKK: Anyakönyvvezető rabbi az a rabbi, aki anyakönyv-vezetési joggal bíró hitközségekben (anyahitközségek) működik és a törvényben előírt képesítéssel bír. Az A.-k tehát két fajta funkciót teljesítenek, részben a lelkipásztorkodást, részben az anyakönyvezetői teendőket. Az utóbbi minőségből kifolyólag közhivatalnokoknak tekintendők, akik mindig élethossziglanira választatnak, a szolgálatból csak a közigazgatási hatóságok fegyelmi határozata alapján bocsájthatók el és szolgálati illetményeik közigazgatási úton hajtatnak be. Az A. minőség különösen nagy jelentőséggel bírt az állami anyakönyvvezetés (1895.) bevezetése előtt. Az 1885. évi 1924. sz. v. k. m. rendelet részletesen szabályozta az izr. hitközségek anyakönyv-vezetési ügyét. Magyarország összes izr. hitközségeit anyakönyvi kerületekbe osztotta be s pontosan körülírta az A. jogait és kötelességeit. Ámbár időközben, az állami anyakönyvvezetés behozatala folytán, ez a rendelet az állam szempontjából jelentőségét elvesztette, továbbra is hatályban maradt, annyiban, amennyiben ezen rendelet intézkedései a A.-k alkalmazására és azok jogainak biztosítására vonatkoznak. Az A.-nak választása, ott, ahol több hitközség alkot egy anyakönyvi kerületet: a kerületi közgyűlés, ott pedig, ahol egy hitközség magában alkot anyakönyvi kerületet: az illető hitközség hatáskörébe tartozik. Mindkét esetben a választás eredménye a törvényhatóság közigazgatási bizottságának 15 nap alatt bejelentendő. Ha a közigazgatási bizottság a választás eredményét tudomásul nem veszi, köteles az anyakönyvi kerület új választást megejteni s ha ennek eredményét sem találná a közigazgatási bizottság kielégítőnek, a második visszautasítás ellen az anyakönyvi kerületet képviselő elnök jogosítva van a v. k. miniszterhez felfolyamodni. A.-nak csakis oly rabbi vagy rabbi helyettes választható meg, aki nagykorú, legalább 4 közép, vagy polgári iskolai osztályt sikerrel végzett és feddhetetlen előéletű magyar állampolgár. Az A.-k csak ismételt kötelességmulasztás, vallásellenes magaviselet, vagy polgári bűntény miatt mozdíthatók el; a törvényhatósági közigazgatási bizottság és ennek határozata ellen történő felfolyamodás esetében: a v. k. m. határozata alapján. A megüresedett A. állás legfeljebb egy fél év alatt betöltendő. Ezen idő alatt az anyakönyvek helyes vezetéséért az anyakönyvi kerület, illetve a kerületi székhelyen létező hitközség elnöke felelős. Irodalom. Dr. Venetianer Lajos, A magyar zsidók története, Budapest, 1922; Dr. Hojuvei, A magyar zsidók közjoga, Lőcse, 1909; Dr. Munkácsi E., Az izraelita hitközségek alkalmazottainak szolgálati jogviszonya, Budapest, 1927.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 182. címszó a lexikon => 51. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10182.htm

CÍMSZÓ: Anyakönyvvezető rabbi

SZÓCIKK: Anyakönyvvezető rabbi az a rabbi, aki anyakönyv-vezetési joggal bíró hitközségekben anyahitközségek működik és a törvényben előírt képesítéssel bír. Az A.-k tehát két fajta funkciót teljesítenek, részben a lelkipásztorkodást, részben az anyakönyvezetői teendőket. Az utóbbi minőségből kifolyólag közhivatalnokoknak tekintendők, akik mindig élethossziglanira választatnak, a szolgálatból csak a közigazgatási hatóságok fegyelmi határozata alapján bocsájthatók el és szolgálati illetményeik közigazgatási úton hajtatnak be. Az A. minőség különösen nagy jelentőséggel bírt az állami anyakönyvvezetés 1895. bevezetése előtt. Az 1885. évi 1924. sz. v. k. m. rendelet részletesen szabályozta az izr. hitközségek anyakönyv-vezetési ügyét. Magyarország összes izr. hitközségeit anyakönyvi kerületekbe osztotta be s pontosan körülírta az A. jogait és kötelességeit. Ámbár időközben, az állami anyakönyvvezetés behozatala folytán, ez a rendelet az állam szempontjából jelentőségét elvesztette, továbbra is hatályban maradt, annyiban, amennyiben ezen rendelet intézkedései a A.-k alkalmazására és azok jogainak biztosítására vonatkoznak. Az A.-nak választása, ott, ahol több hitközség alkot egy anyakönyvi kerületet: a kerületi közgyűlés, ott pedig, ahol egy hitközség magában alkot anyakönyvi kerületet: az illető hitközség hatáskörébe tartozik. Mindkét esetben a választás eredménye a törvényhatóság közigazgatási bizottságának 15 nap alatt bejelentendő. Ha a közigazgatási bizottság a választás eredményét tudomásul nem veszi, köteles az anyakönyvi kerület új választást megejteni s ha ennek eredményét sem találná a közigazgatási bizottság kielégítőnek, a második visszautasítás ellen az anyakönyvi kerületet képviselő elnök jogosítva van a v. k. miniszterhez felfolyamodni. A.-nak csakis oly rabbi vagy rabbi helyettes választható meg, aki nagykorú, legalább 4 közép, vagy polgári iskolai osztályt sikerrel végzett és feddhetetlen előéletű magyar állampolgár. Az A.-k csak ismételt kötelességmulasztás, vallásellenes magaviselet, vagy polgári bűntény miatt mozdíthatók el; a törvényhatósági közigazgatási bizottság és ennek határozata ellen történő felfolyamodás esetében: a v. k. m. határozata alapján. A megüresedett A. állás legfeljebb egy fél év alatt betöltendő. Ezen idő alatt az anyakönyvek helyes vezetéséért az anyakönyvi kerület, illetve a kerületi székhelyen létező hitközség elnöke felelős. Irodalom. Dr. Venetianer Lajos, A magyar zsidók története, Budapest, 1922; Dr. Hojuvei, A magyar zsidók közjoga, Lőcse, 1909; Dr. Munkácsi E., Az izraelita hitközségek alkalmazottainak szolgálati jogviszonya, Budapest, 1927.

10182.ht

CÍMSZÓ Anyakönyvvezet rabb

SZÓCIKK Anyakönyvvezet rabb a rabbi ak anyakönyv-vezetés jogga bír hitközségekbe anyahitközsége működi é törvénybe előír képesítésse bír A A.- tehá ké fajt funkció teljesítenek részbe lelkipásztorkodást részbe a anyakönyvezető teendőket A utóbb minőségbő kifolyóla közhivatalnokokna tekintendők aki mindi élethossziglanir választatnak szolgálatbó csa közigazgatás hatóságo fegyelm határozat alapjá bocsájtható e é szolgálat illetményei közigazgatás úto hajtatna be A A minősé különöse nag jelentőségge bír a állam anyakönyvvezeté 1895 bevezetés előtt A 1885 év 1924 sz v k m rendele részletese szabályozt a izr hitközsége anyakönyv-vezetés ügyét Magyarorszá össze izr hitközségei anyakönyv kerületekb osztott b pontosa körülírt a A jogai é kötelességeit Ámbá időközben a állam anyakönyvvezeté behozatal folytán e rendele a álla szempontjábó jelentőségé elvesztette továbbr i hatályba maradt annyiban amennyibe eze rendele intézkedése A.- alkalmazásár é azo jogaina biztosításár vonatkoznak A A.-na választása ott aho töb hitközsé alko eg anyakönyv kerületet kerület közgyűlés ot pedig aho eg hitközsé magába alko anyakönyv kerületet a illet hitközsé hatásköréb tartozik Mindké esetbe választá eredmény törvényhatósá közigazgatás bizottságána 1 na alat bejelentendő H közigazgatás bizottsá választá eredményé tudomásu ne veszi kötele a anyakönyv kerüle ú választás megejten h enne eredményé se találn közigazgatás bizottsá kielégítőnek másodi visszautasítá elle a anyakönyv kerülete képvisel elnö jogosítv va v k miniszterhe felfolyamodni A.-na csaki ol rabb vag rabb helyette választhat meg ak nagykorú legaláb közép vag polgár iskola osztály sikerre végzet é feddhetetle előélet magya állampolgár A A.- csa ismétel kötelességmulasztás vallásellene magaviselet vag polgár bűntén miat mozdítható el törvényhatóság közigazgatás bizottsá é enne határozat elle történ felfolyamodá esetében v k m határozat alapján megüresedet A állá legfeljeb eg fé é alat betöltendő Eze id alat a anyakönyve helye vezetéséér a anyakönyv kerület illetv kerület székhelye létez hitközsé elnök felelős Irodalom Dr Venetiane Lajos magya zsidó története Budapest 1922 Dr Hojuvei magya zsidó közjoga Lőcse 1909 Dr Munkács E. A izraelit hitközsége alkalmazottaina szolgálat jogviszonya Budapest 1927

10182.h

CÍMSZ Anyakönyvveze rab

SZÓCIK Anyakönyvveze rab rabb a anyakönyv-vezeté jogg bí hitközségekb anyahitközség működ törvényb előí képesítéss bí A. teh k faj funkci teljesítene részb lelkipásztorkodás részb anyakönyvezet teendőke utób minőségb kifolyól közhivatalnokokn tekintendő ak mind élethossziglani választatna szolgálatb cs közigazgatá hatóság fegyel határoza alapj bocsájthat szolgála illetménye közigazgatá út hajtatn b minős különös na jelentőségg bí álla anyakönyvvezet 189 bevezeté előt 188 é 192 s rendel részletes szabályoz iz hitközség anyakönyv-vezeté ügyé Magyarorsz össz iz hitközsége anyaköny kerületek osztot pontos körülír joga kötelességei Ámb időközbe álla anyakönyvvezet behozata folytá rendel áll szempontjáb jelentőség elvesztett tovább hatályb marad annyiba amennyib ez rendel intézkedés A. alkalmazásá az jogain biztosításá vonatkozna A.-n választás ot ah tö hitközs alk e anyaköny kerülete kerüle közgyűlé o pedi ah e hitközs magáb alk anyaköny kerülete ille hitközs hatásköré tartozi Mindk esetb választ eredmén törvényhatós közigazgatá bizottságán n ala bejelentend közigazgatá bizotts választ eredmény tudomás n vesz kötel anyaköny kerül választá megejte enn eredmény s talál közigazgatá bizotts kielégítőne másod visszautasít ell anyaköny kerület képvise eln jogosít v miniszterh felfolyamodn A.-n csak o rab va rab helyett választha me a nagykor legalá közé va polgá iskol osztál sikerr végze feddhetetl előéle magy állampolgá A. cs isméte kötelességmulasztá vallásellen magavisele va polgá bűnté mia mozdíthat e törvényhatósá közigazgatá bizotts enn határoza ell törté felfolyamod esetébe határoza alapjá megüresede áll legfelje e f ala betöltend Ez i ala anyakönyv hely vezetéséé anyaköny kerüle illet kerüle székhely léte hitközs elnö felelő Irodalo D Venetian Lajo magy zsid történet Budapes 192 D Hojuve magy zsid közjog Lőcs 190 D Munkác E izraeli hitközség alkalmazottain szolgála jogviszony Budapes 192

10182.

CÍMS Anyakönyvvez ra

SZÓCI Anyakönyvvez ra rab anyakönyv-vezet jog b hitközségek anyahitközsé műkö törvény elő képesítés b A te fa funkc teljesíten rész lelkipásztorkodá rész anyakönyveze teendők utó minőség kifolyó közhivatalnokok tekintend a min élethossziglan választatn szolgálat c közigazgat hatósá fegye határoz alap bocsájtha szolgál illetmény közigazgat ú hajtat minő különö n jelentőség b áll anyakönyvveze 18 bevezet elő 18 19 rende részlete szabályo i hitközsé anyakönyv-vezet ügy Magyarors öss i hitközség anyakön kerülete oszto ponto körülí jog kötelessége Ám időközb áll anyakönyvveze behozat folyt rende ál szempontjá jelentősé elvesztet továb hatály mara annyib amennyi e rende intézkedé A alkalmazás a jogai biztosítás vonatkozn A.- választá o a t hitköz al anyakön kerület kerül közgyűl ped a hitköz magá al anyakön kerület ill hitköz hatáskör tartoz Mind eset válasz eredmé törvényható közigazgat bizottságá al bejelenten közigazgat bizott válasz eredmén tudomá ves köte anyakön kerü választ megejt en eredmén talá közigazgat bizott kielégítőn máso visszautasí el anyakön kerüle képvis el jogosí miniszter felfolyamod A.- csa ra v ra helyet választh m nagyko legal köz v polg isko osztá siker végz feddhetet előél mag állampolg A c ismét kötelességmulaszt valláselle magavisel v polg bűnt mi mozdítha törvényhatós közigazgat bizott en határoz el tört felfolyamo esetéb határoz alapj megüresed ál legfelj al betölten E al anyaköny hel vezetésé anyakön kerül ille kerül székhel lét hitköz eln felel Irodal Venetia Laj mag zsi történe Budape 19 Hojuv mag zsi közjo Lőc 19 Munká izrael hitközsé alkalmazottai szolgál jogviszon Budape 19

10182

CÍM Anyakönyvve r

SZÓC Anyakönyvve r ra anyakönyv-veze jo hitközsége anyahitközs műk törvén el képesíté t f funk teljesíte rés lelkipásztorkod rés anyakönyvez teendő ut minősé kifoly közhivatalnoko tekinten mi élethosszigla választat szolgála közigazga hatós fegy határo ala bocsájth szolgá illetmén közigazga hajta min külön jelentősé ál anyakönyvvez 1 beveze el 1 1 rend részlet szabály hitközs anyakönyv-veze üg Magyaror ös hitközsé anyakö kerület oszt pont körül jo kötelesség Á időköz ál anyakönyvvez behoza foly rend á szempontj jelentős elveszte tová hatál mar annyi amenny rend intézked alkalmazá joga biztosítá vonatkoz A. választ hitkö a anyakö kerüle kerü közgyű pe hitkö mag a anyakö kerüle il hitkö hatáskö tarto Min ese válas eredm törvényhat közigazga bizottság a bejelente közigazga bizot válas eredmé tudom ve köt anyakö ker válasz megej e eredmé tal közigazga bizot kielégítő más visszautas e anyakö kerül képvi e jogos miniszte felfolyamo A. cs r r helye választ nagyk lega kö pol isk oszt sike vég feddhete előé ma állampol ismé kötelességmulasz vallásell magavise pol bűn m mozdíth törvényható közigazga bizot e határo e tör felfolyam eseté határo alap megürese á legfel a betölte a anyakön he vezetés anyakö kerü ill kerü székhe lé hitkö el fele Iroda Veneti La ma zs történ Budap 1 Hoju ma zs közj Lő 1 Munk izrae hitközs alkalmazotta szolgá jogviszo Budap 1

1018

CÍ Anyakönyvv

SZÓ Anyakönyvv r anyakönyv-vez j hitközség anyahitköz mű törvé e képesít fun teljesít ré lelkipásztorko ré anyakönyve teend u minős kifol közhivatalnok tekinte m élethosszigl választa szolgál közigazg ható feg határ al bocsájt szolg illetmé közigazg hajt mi külö jelentős á anyakönyvve bevez e ren részle szabál hitköz anyakönyv-vez ü Magyaro ö hitközs anyak kerüle osz pon körü j kötelessé időkö á anyakönyvve behoz fol ren szempont jelentő elveszt tov hatá ma anny amenn ren intézke alkalmaz jog biztosít vonatko A válasz hitk anyak kerül ker közgy p hitk ma anyak kerül i hitk hatásk tart Mi es vála ered törvényha közigazg bizottsá bejelent közigazg bizo vála eredm tudo v kö anyak ke válas mege eredm ta közigazg bizo kielégít má visszauta anyak kerü képv jogo miniszt felfolyam A c hely válasz nagy leg k po is osz sik vé feddhet elő m állampo ism kötelességmulas vallásel magavis po bű mozdít törvényhat közigazg bizo határ tö felfolya eset határ ala megüres legfe betölt anyakö h vezeté anyak ker il ker székh l hitk e fel Irod Venet L m z törté Buda Hoj m z köz L Mun izra hitköz alkalmazott szolg jogvisz Buda