10185.htm

CÍMSZÓ: Apokalypsis

SZÓCIKK: Apokalypsis (gör. a. m. föltárás), a Bibliában olyan irodalmi műfaj, mely a titokzatos jövendőt tárja fel, legtöbbször a múlt eseményeinek burkolt ecsetelésében. Rendszerint világrendítő katasztrófák nyomán az üdv idejének elérkezését helyezi kilátásba, amikor a gonoszok lakolnak, a jámborok pedig megkapják jutalmukat. Több fejlődési fokon ment keresztül ez az irodalmi irány, míg eljutott Dániel könyvében klasszikus alakjához, amely a 4-féle anyagból felépített szobor összeomlásában a négy egymást felváltó világbirodalmak összeomlását jövendöli. A személyek természetesen álarcban jelennek meg, Belsacár p. o. nem más mint Antiochus Epiphanes. Amikor a prófécia elnémult, ugyanaz a vallásos szellem más szelepeken át jutott megnyilatkozásra. Amit a jelen embereire nem mondhatott, elmondotta azt a múlt embereiről, nem történeti formában, hanem egy előző korban élt nagynak jóslata alakjában és e szavakon keresztül szűrte le a történetbölcseleti igazságokat, hogy Isten a megrázkódtatásokon keresztül vezet el a béke nyugalmához. A világirodalomnak ezek az első történetbölcseleti művei. A Biblia utáni kor számos ily A.-t hagyott ránk a pseudoepigrafikus könyvekben. Ezek mindannyian bibliai alakhoz fűződő legendák vagy azokra visszavezetett iratok, amelyek végrendeletek alakjába burkolva írnak a világ válságáról. Ilyenek: Henoch, Mózes mennybemenetele, Ezra IV. k, Báruch A.-e, Ádám és Éva élete. Sibyllák K.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 185. címszó a lexikon => 52. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10185.htm

CÍMSZÓ: Apokalypsis

SZÓCIKK: Apokalypsis gör. a. m. föltárás , a Bibliában olyan irodalmi műfaj, mely a titokzatos jövendőt tárja fel, legtöbbször a múlt eseményeinek burkolt ecsetelésében. Rendszerint világrendítő katasztrófák nyomán az üdv idejének elérkezését helyezi kilátásba, amikor a gonoszok lakolnak, a jámborok pedig megkapják jutalmukat. Több fejlődési fokon ment keresztül ez az irodalmi irány, míg eljutott Dániel könyvében klasszikus alakjához, amely a 4-féle anyagból felépített szobor összeomlásában a négy egymást felváltó világbirodalmak összeomlását jövendöli. A személyek természetesen álarcban jelennek meg, Belsacár p. o. nem más mint Antiochus Epiphanes. Amikor a prófécia elnémult, ugyanaz a vallásos szellem más szelepeken át jutott megnyilatkozásra. Amit a jelen embereire nem mondhatott, elmondotta azt a múlt embereiről, nem történeti formában, hanem egy előző korban élt nagynak jóslata alakjában és e szavakon keresztül szűrte le a történetbölcseleti igazságokat, hogy Isten a megrázkódtatásokon keresztül vezet el a béke nyugalmához. A világirodalomnak ezek az első történetbölcseleti művei. A Biblia utáni kor számos ily A.-t hagyott ránk a pseudoepigrafikus könyvekben. Ezek mindannyian bibliai alakhoz fűződő legendák vagy azokra visszavezetett iratok, amelyek végrendeletek alakjába burkolva írnak a világ válságáról. Ilyenek: Henoch, Mózes mennybemenetele, Ezra IV. k, Báruch A.-e, Ádám és Éva élete. Sibyllák K.

10185.ht

CÍMSZÓ Apokalypsi

SZÓCIKK Apokalypsi gör a m föltárá Bibliába olya irodalm műfaj mel titokzato jövendő tárj fel legtöbbszö múl eseményeine burkol ecsetelésében Rendszerin világrendít katasztrófá nyomá a üd idejéne elérkezésé helyez kilátásba amiko gonoszo lakolnak jámboro pedi megkapjá jutalmukat Töb fejlődés foko men keresztü e a irodalm irány mí eljutot Dánie könyvébe klassziku alakjához amel 4-fél anyagbó felépítet szobo összeomlásába nég egymás felvált világbirodalma összeomlásá jövendöli személye természetese álarcba jelenne meg Belsacá p o ne má min Antiochu Epiphanes Amiko próféci elnémult ugyana valláso szelle má szelepeke á jutot megnyilatkozásra Ami jele embereir ne mondhatott elmondott az múl embereiről ne történet formában hane eg előz korba él nagyna jóslat alakjába é szavako keresztü szűrt l történetbölcselet igazságokat hog Iste megrázkódtatásoko keresztü veze e bék nyugalmához világirodalomna eze a els történetbölcselet művei Bibli után ko számo il A.- hagyot rán pseudoepigrafiku könyvekben Eze mindannyia biblia alakho fűződ legendá vag azokr visszavezetet iratok amelye végrendelete alakjáb burkolv írna vilá válságáról Ilyenek Henoch Móze mennybemenetele Ezr IV k Báruc A.-e Ádá é Év élete Sibyllá K

10185.h

CÍMSZ Apokalyps

SZÓCIK Apokalyps gö föltár Bibliáb oly irodal műfa me titokzat jövend tár fe legtöbbsz mú eseményein burko ecsetelésébe Rendszeri világrendí katasztróf nyom ü idején elérkezés helye kilátásb amik gonosz lakolna jámbor ped megkapj jutalmuka Tö fejlődé fok me kereszt irodal irán m eljuto Dáni könyvéb klasszik alakjáho ame 4-fé anyagb felépíte szob összeomlásáb né egymá felvál világbirodalm összeomlás jövendöl személy természetes álarcb jelenn me Belsac n m mi Antioch Epiphane Amik próféc elnémul ugyan vallás szell m szelepek juto megnyilatkozásr Am jel emberei n mondhatot elmondot a mú embereirő n történe formába han e elő korb é nagyn jósla alakjáb szavak kereszt szűr történetbölcsele igazságoka ho Ist megrázkódtatások kereszt vez bé nyugalmáho világirodalomn ez el történetbölcsele műve Bibl utá k szám i A. hagyo rá pseudoepigrafik könyvekbe Ez mindannyi bibli alakh fűző legend va azok visszavezete irato amely végrendelet alakjá burkol írn vil válságáró Ilyene Henoc Móz mennybemenetel Ez I Báru A.- Ád É élet Sibyll

10185.

CÍMS Apokalyp

SZÓCI Apokalyp g föltá Bibliá ol iroda műf m titokza jöven tá f legtöbbs m eseményei burk ecseteléséb Rendszer világrend katasztró nyo idejé elérkezé hely kilátás ami gonos lakoln jámbo pe megkap jutalmuk T fejlőd fo m keresz iroda irá eljut Dán könyvé klasszi alakjáh am 4-f anyag felépít szo összeomlásá n egym felvá világbirodal összeomlá jövendö személ természete álarc jelen m Belsa m Antioc Epiphan Ami prófé elnému ugya vallá szel szelepe jut megnyilatkozás A je embere mondhato elmondo m embereir történ formáb ha el kor nagy jósl alakjá szava keresz szű történetbölcsel igazságok h Is megrázkódtatáso keresz ve b nyugalmáh világirodalom e e történetbölcsel műv Bib ut szá A hagy r pseudoepigrafi könyvekb E mindanny bibl alak fűz legen v azo visszavezet irat amel végrendele alakj burko ír vi válságár Ilyen Heno Mó mennybemenete E Bár A. Á éle Sibyl

10185

CÍM Apokaly

SZÓC Apokaly fölt Bibli o irod mű titokz jöve t legtöbb eseménye bur ecsetelésé Rendsze világren katasztr ny idej elérkez hel kilátá am gono lakol jámb p megka jutalmu fejlő f keres irod ir elju Dá könyv klassz alakjá a 4- anya felépí sz összeomlás egy felv világbiroda összeoml jövend szemé természet álar jele Bels Antio Epipha Am próf elném ugy vall sze szelep ju megnyilatkozá j ember mondhat elmond emberei törté formá h e ko nag jós alakj szav keres sz történetbölcse igazságo I megrázkódtatás keres v nyugalmá világirodalo történetbölcse mű Bi u sz hag pseudoepigraf könyvek mindann bib ala fű lege az visszaveze ira ame végrendel alak burk í v válságá Ilye Hen M mennybemenet Bá A él Siby

1018

CÍ Apokal

SZÓ Apokal föl Bibl iro m titok jöv legtöb esemény bu ecsetelés Rendsz világre kataszt n ide elérke he kilát a gon lako jám megk jutalm fejl kere iro i elj D köny klass alakj 4 any felép s összeomlá eg fel világbirod összeom jöven szem természe ála jel Bel Anti Epiph A pró elné ug val sz szele j megnyilatkoz embe mondha elmon embere tört form k na jó alak sza kere s történetbölcs igazság megrázkódtatá kere nyugalm világirodal történetbölcs m B s ha pseudoepigra könyve mindan bi al f leg a visszavez ir am végrende ala bur válság Ily He mennybemene B é Sib