10187.htm

CÍMSZÓ: Apokriphák

SZÓCIKK: Apokriphák görög szó, jelentése: elrejtett és azt a 14 iratot értik alatta, melyek nem a héber Bibliába, hanem az ú. n. Septuagintába vannak felvéve. Az A.-at a Talmud szefórim chicónimnak nevezi, kizárt (t. i. a, Bibliából kizárt] könyveknek. A kizárásnak az volt az oka, hogy ezek az iratok a Kr. előtti V. századnál később keletkeztek. Az A. tartalmuk szerint a Bibliához és az Új Testamentumhoz kapcsolódnak, általában azonban az előbbieket értik az A. alatt. Az A. több részre oszthatók. 1. A bibliai könyvek kiegészítői: függelékek Ezra, Eszter és Dániel könyvéhez, Manasse imája; 2. történelmi A.: a Makkabeusok három könyve, Tobit, Judit; profetikus A.: Baruch, Jeremiás levele; didaktikus költői A.: Salamon bölcsessége, Szirach. Az A. eredetileg héber, vagy arám, részben görög nyelven íródtak. A polgári időszámítást közvetlen megelőző s az azt követő századokban keletkeztek az A., melyeket a templomatyák a kánoni iratokkal csaknem egyenrangúaknak tartottak. A zsidóságra nézve közülük főleg a Szirachnak van vallási és a Makkabeus könyveknek történelmi értéke, általában azonban az egykorú zsidóság vallási mellékáramlatainak megismerése szempontjából nagy fontosságú forrásmunkák.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 187. címszó a lexikon => 52. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10187.htm

CÍMSZÓ: Apokriphák

SZÓCIKK: Apokriphák görög szó, jelentése: elrejtett és azt a 14 iratot értik alatta, melyek nem a héber Bibliába, hanem az ú. n. Septuagintába vannak felvéve. Az A.-at a Talmud szefórim chicónimnak nevezi, kizárt t. i. a, Bibliából kizárt] könyveknek. A kizárásnak az volt az oka, hogy ezek az iratok a Kr. előtti V. századnál később keletkeztek. Az A. tartalmuk szerint a Bibliához és az Új Testamentumhoz kapcsolódnak, általában azonban az előbbieket értik az A. alatt. Az A. több részre oszthatók. 1. A bibliai könyvek kiegészítői: függelékek Ezra, Eszter és Dániel könyvéhez, Manasse imája; 2. történelmi A.: a Makkabeusok három könyve, Tobit, Judit; profetikus A.: Baruch, Jeremiás levele; didaktikus költői A.: Salamon bölcsessége, Szirach. Az A. eredetileg héber, vagy arám, részben görög nyelven íródtak. A polgári időszámítást közvetlen megelőző s az azt követő századokban keletkeztek az A., melyeket a templomatyák a kánoni iratokkal csaknem egyenrangúaknak tartottak. A zsidóságra nézve közülük főleg a Szirachnak van vallási és a Makkabeus könyveknek történelmi értéke, általában azonban az egykorú zsidóság vallási mellékáramlatainak megismerése szempontjából nagy fontosságú forrásmunkák.

10187.ht

CÍMSZÓ Apokriphá

SZÓCIKK Apokriphá görö szó jelentése elrejtet é az 1 irato érti alatta melye ne hébe Bibliába hane a ú n Septuagintáb vanna felvéve A A.-a Talmu szefóri chicónimna nevezi kizár t i a Bibliábó kizárt könyveknek kizárásna a vol a oka hog eze a irato Kr előtt V századná későb keletkeztek A A tartalmu szerin Bibliáho é a Ú Testamentumho kapcsolódnak általába azonba a előbbieke érti a A alatt A A töb részr oszthatók 1 biblia könyve kiegészítői függeléke Ezra Eszte é Dánie könyvéhez Manass imája 2 történelm A. Makkabeuso háro könyve Tobit Judit profetiku A. Baruch Jeremiá levele didaktiku költő A. Salamo bölcsessége Szirach A A eredetile héber vag arám részbe görö nyelve íródtak polgár időszámítás közvetle megelőz a az követ századokba keletkezte a A. melyeke templomatyá kánon iratokka csakne egyenrangúakna tartottak zsidóságr nézv közülü főle Szirachna va vallás é Makkabeu könyvekne történelm értéke általába azonba a egykor zsidósá vallás mellékáramlataina megismerés szempontjábó nag fontosság forrásmunkák

10187.h

CÍMSZ Apokriph

SZÓCIK Apokriph gör sz jelentés elrejte a irat ért alatt mely n héb Bibliáb han Septuagintá vann felvév A.- Talm szefór chicónimn nevez kizá Bibliáb kizár könyvekne kizárásn vo ok ho ez irat K előt századn késő keletkezte tartalm szeri Bibliáh Testamentumh kapcsolódna általáb azonb előbbiek ért alat tö rész osztható bibli könyv kiegészítő függelék Ezr Eszt Dáni könyvéhe Manas imáj történel A Makkabeus hár könyv Tobi Judi profetik A Baruc Jeremi level didaktik költ A Salam bölcsesség Szirac eredetil hébe va ará részb gör nyelv íródta polgá időszámítá közvetl megelő a köve századokb keletkezt A melyek templomaty káno iratokk csakn egyenrangúakn tartotta zsidóság néz közül fől Szirachn v vallá Makkabe könyvekn történel érték általáb azonb egyko zsidós vallá mellékáramlatain megismeré szempontjáb na fontossá forrásmunká

10187.

CÍMS Apokrip

SZÓCI Apokrip gö s jelenté elrejt ira ér alat mel hé Bibliá ha Septuagint van felvé A. Tal szefó chicónim neve kiz Bibliá kizá könyvekn kizárás v o h e ira elő század kés keletkezt tartal szer Bibliá Testamentum kapcsolódn általá azon előbbie ér ala t rés oszthat bibl köny kiegészít függelé Ez Esz Dán könyvéh Mana imá történe Makkabeu há köny Tob Jud profeti Baru Jerem leve didakti köl Sala bölcsessé Szira eredeti héb v ar rész gö nyel íródt polg időszámít közvet megel köv századok keletkez melye templomat kán iratok csak egyenrangúak tartott zsidósá né közü fő Szirach vall Makkab könyvek történe érté általá azon egyk zsidó vall mellékáramlatai megismer szempontjá n fontoss forrásmunk

10187

CÍM Apokri

SZÓC Apokri g jelent elrej ir é ala me h Bibli h Septuagin va felv A Ta szef chicóni nev ki Bibli kiz könyvek kizárá ir el száza ké keletkez tarta sze Bibli Testamentu kapcsolód által azo előbbi é al ré osztha bib kön kiegészí függel E Es Dá könyvé Man im történ Makkabe h kön To Ju profet Bar Jere lev didakt kö Sal bölcsess Szir eredet hé a rés g nye íród pol időszámí közve mege kö százado keletke mely temploma ká irato csa egyenrangúa tartot zsidós n köz f Szirac val Makka könyve történ ért által azo egy zsid val mellékáramlata megisme szempontj fontos forrásmun

1018

CÍ Apokr

SZÓ Apokr jelen elre i al m Bibl Septuagi v fel T sze chicón ne k Bibl ki könyve kizár i e száz k keletke tart sz Bibl Testament kapcsoló álta az előbb a r oszth bi kö kiegész függe E D könyv Ma i törté Makkab kö T J profe Ba Jer le didak k Sa bölcses Szi erede h ré ny író po időszám közv meg k század keletk mel templom k irat cs egyenrangú tarto zsidó kö Szira va Makk könyv törté ér álta az eg zsi va mellékáramlat megism szempont fonto forrásmu