10189.htm

CÍMSZÓ: Apológia

SZÓCIKK: Apológia, hitvédelem irodalmi alakban. Szükségessé teszi ezt a különböző vallásokhoz tartozó népek egymással való érintkezésében rendszerint a kisebbnek a nagyobb részéről való lenézése, kigúnyolása vagy megtámadása. A zsidó vallást az ókor kultúrnépei tiszteletben tartották. Cyrus perzsa király p. o. dús ajándékokat küldött az építendő zsidó templom számára. Artaxerxes is nagy jóindulatot tanúsított a templom felépítése iránt. Nagy Sándor felmentette zsidó katonáit a szombati szolgálat alól. Antiochus Epiphanes viszont birodalmának egységét féltette a zsidók szellemi befolyásától és nem csak haddal támadt a zsidóságra, hanem vallásuk tekintélyét is igyekezett csorbítani. Hírét keltette, hogy a zsidók templomában szamárfejet imádnak. Ez a rágalom századról-századra szállt és meggyarapodott azzal, hogy a zsidók a disznót is szent állatnak tartják, mert a pusztai vándorlás alatt disznócsorda vezette őket egy oázisra. Ilyen rágalmak elhárítására egész irodalom keletkezett, melynek virágzása arra a korra esik, amelyet a görög kultúra folyton erősödő hatása jellemez. Az egyre szaporodó kultúrtámadások és rágalmak kivédésében fontos hivatást teljesített a Biblia első görög nyelvű fordítása, a Septuaginta. Az igazi apologetikus irodalom azonban csak jóval ezután ismerte fel valódi hivatását. Néhány apokrif irat (Sybillák könyve, Salamon bölcsessége) is már A.-nak tekinthető, de hivatásuknak már csak azért sem feleltek meg, mert még súlyosabb támadásokat provokáltak, mint amelyeket kivédeni igyekeztek. Philo (l. o.) bibliai vonatkozású filozófiai munkáit is a vallás védelmében írta), de forma és célszerűség szempontjából tiszta A.-val Josephus Flavius (l. o.) lép a világ elé Apion ellen c. vitairatában. Ebben igazi történet-filozófiai magaslatra emelkedik. Mikor kimutatja, hogy a zsidó nép az akkor élő népek között a legrégibb, arra alapítja védelmét, hogy a vallás értéke mindig a korával nő, mert csak az életre való, ami az idők viszontagságaival dacolni tud. A Talmudban is találkozunk a zsidó vallás védelmével, párbeszédekben, melyeket e kor bölcsei a római hatalom főembereivel folytattak. Ezek többnyire csak pillanatig ható elmésségek, de van itt-ott maradandó becsű anyag is. Így p. o., mikor Akiba a rómainak támadó kérdésére, hogy, ha Isten oly nagyon kívánja a körülmetéltetést, miért nem hozza körülmetélt állapotban a zsidókat a világra, azzal válaszol, hogy Isten a törvényt épp azért adta, hogy az ember annak gyakorlása által közszellemet teremtsen és tökéletesítse önmagát. Új frontja támadt a zsidó önvédelemnek a kereszténység propagandája ellen. A keresztény felfogás tagadta a zsidóság létjogosultságát azzal az állítással, hogy Jézusban beteljesedett a valláserkölcsi fejlődés és az ő megváltása fölöslegessé teszi a törvények betartását. A zsidóság erre nem igen adhatott választ, de polemikus élű kitételeket vett fel imáiba («A Dávid trónján ne üljön más, ne bitorolják mások az ő dicsőségét»). Az A.-nak a támadáshoz kellett alkalmazkodnia. A kereszténység részéről időnként ismétlődő támadásokban felbukkannak azok a vádak, amelyek a zsidó vallás erkölcsi értékét kétségbe vonták és a zsidókat rágalmazták. Ilyen visszatérő vádak: 1. Hogy az Ótestamentum istene bosszúálló Isten és nem könyörületes lény. 2. A Talmud Jézusról siralmas képet fest és a kereszténység ellen gyűlöletet hirdet. 3. A zsidóság .Krisztus testét nemcsak egyszer feszítette keresztfára, hanem az egyházban továbbélő alakjának: az ostyának átdöfésében akarja mindig haragját ellene lehűteni és ahol csak módját ejti, az ostyát átszúrja és megfertőzteti (l. Ostyamegszentségtelenítés). 4. Keresztény gyermekek vérét keverik a pászkába (l. Vérvád). De saját kebelén belül is védekezésre szorult a hagyomány hitelességének tagadóival, a karaitákkal szemben, kik a vita hevében nem csak a Biblia szavainak félreértésével, de tudatos ferdítéssel is vádolták. Igazi filológiai műveltséggel és filozófiai gondolkodással bíró egyéniségre volt szükség, hogy megértést hozzon létre a hagyomány iránt. Szaádja gáon, a középkor első bölcsésze az Emunosz vedeosz (hit és tudomány) c. mű szerzője állott sorompóba a hagyomány iránt való bizalom védelmére. Nagyobbszerű megalapozottsággal védi a hittérítések idején Nachmáni, Profiát Duran a zsidóságot. A könyvnyomtatás feltalálása «A könyv népé»-nek nem hozta meg a betűtől várt megszabadulást, hanem rázúdította a fanatikus vádiratok százait. Ennek a kornak Don Isaac Abarbanel, Katholikus Ferdinánd spanyol király kancellárja, volt a zsidóság szószólója, de bátor fellépésének hatása csak az volt, hogy maga is kénytelen volt keserves számkivetésbe menni. Kimagasló jelentőségű Manasso ben Izrael védőirata Humble Adress to the Lord Protector, melyet Cromwell Oliverhez, illetve az angol parlamenthez intézett és melyben nagy merészséggel rámutatott arra, hogy Anglia nemzeti csapásait annak tulajdoníthatja, hogy a zsidókat századokkal ezelőtt kiűzte területéről. Engedélyt is eszközölt ki, hogy személyesen adhassa elő védelmét és ekkor a zsidóság gazdasági szerepének áldásos voltáról tartott előadásokat, de épp ez okból a verseny miatt aggódó gazdasági érdekeltségek gátat vetettek a zsidóság bebocsátásának. Röpiratok százai jelentek meg a Manasse akciója ellen. A röpiratok szerzői azonban nem zárkóztak el a bebocsátás elől, ha a zsidóság a megkeresztelkedéssel bizonyítja be, hogy megjött már a messiási idő, melyet Manasse egy másik iratában még csak eljövendőnek mondott. 1656-ban «Vindiciae Judaeorum» (A zsidók védelme) c. iratával fordul az angol közvéleményhez, melyben a vérvád, a Tórabálványozás, a kereszténységellenes imák ügyét hozza szőnyegre és rámutat arra, hogy a zsidóság más népek javáért is imádkozik, nem terjeszti erőszakkal a vallását és a más vallásúak üzleti megkisebbítését a Talmud határozottan tiltja. Hatása Cromwellre nagy volt, széles körökben ünnepelték, Rembrandt ecsetje megörökítette, de az ügy egyelőre dűlőre nem jutott. De a kereszténység sorában is akadtak a zsidóságnak védői. Ezek sorában külön felemlítést érdemelnek: IV. Ince pápa, X. Gergely pápa, V. Márton pápa, V. Miklós pápa, III. Pál pápa, XIII. Kelemen pápa, XIV. Kelemen pápa, Hutteni Ulrich, Reuchlin János. - A magyar irodalomban hosszú időn át uralkodott az az irány, mely a magyar nép történetének a zsidóság történetével való rokon vonásait mutatta ki és ezzel szimpátiát keltett nem csupán a bibliai zsidóság, hanem a későbbi zsidóság iránt is. A felvilágosodás századában senki annyit nem fáradozott a zsidóság megvédésében, mint Mendelssohn Mózes, akinek a kereszténység számára való megnyerése végett többi között Lavater fejtett ki nagy buzgóságot. Mendelssohn szellemes feleletekkel utasította vissza e kísérletet. De válaszait, amelyek a kor szellemét jóval túlhaladják, nem akarta nyilvánosságra hozni és beérte azzal, hogy lefordította a Vindiciae Judaeorum-ot és írt hozzá előszót. Apológiáknak sorába kell iktatnunk a francia notableok gyűlésének Napóleon kérdéseire adott feleletét is, mely a zsidóságnak a nemzethez való viszonyát körvonalazza és etikai alapigazságait vallja a legfőbb ítélőszék előtt. A hitvédelem szolgálatában áll a magyar Schreiner Márton műve: Die jüngsten Urtheile über das Judenthum, Berlin, 1902. és valamennyi idevágó kérdésnek legbehatóbb tárgyalásával, s a források kimerítő felsorakoztatásával a magyar Guttmann Mihály munkája: Das Judenthum u. seine Umwelt (l. Idegen).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 189. címszó a lexikon => 52. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10189.htm

CÍMSZÓ: Apológia

SZÓCIKK: Apológia, hitvédelem irodalmi alakban. Szükségessé teszi ezt a különböző vallásokhoz tartozó népek egymással való érintkezésében rendszerint a kisebbnek a nagyobb részéről való lenézése, kigúnyolása vagy megtámadása. A zsidó vallást az ókor kultúrnépei tiszteletben tartották. Cyrus perzsa király p. o. dús ajándékokat küldött az építendő zsidó templom számára. Artaxerxes is nagy jóindulatot tanúsított a templom felépítése iránt. Nagy Sándor felmentette zsidó katonáit a szombati szolgálat alól. Antiochus Epiphanes viszont birodalmának egységét féltette a zsidók szellemi befolyásától és nem csak haddal támadt a zsidóságra, hanem vallásuk tekintélyét is igyekezett csorbítani. Hírét keltette, hogy a zsidók templomában szamárfejet imádnak. Ez a rágalom századról-századra szállt és meggyarapodott azzal, hogy a zsidók a disznót is szent állatnak tartják, mert a pusztai vándorlás alatt disznócsorda vezette őket egy oázisra. Ilyen rágalmak elhárítására egész irodalom keletkezett, melynek virágzása arra a korra esik, amelyet a görög kultúra folyton erősödő hatása jellemez. Az egyre szaporodó kultúrtámadások és rágalmak kivédésében fontos hivatást teljesített a Biblia első görög nyelvű fordítása, a Septuaginta. Az igazi apologetikus irodalom azonban csak jóval ezután ismerte fel valódi hivatását. Néhány apokrif irat Sybillák könyve, Salamon bölcsessége is már A.-nak tekinthető, de hivatásuknak már csak azért sem feleltek meg, mert még súlyosabb támadásokat provokáltak, mint amelyeket kivédeni igyekeztek. Philo l. o. bibliai vonatkozású filozófiai munkáit is a vallás védelmében írta , de forma és célszerűség szempontjából tiszta A.-val Josephus Flavius l. o. lép a világ elé Apion ellen c. vitairatában. Ebben igazi történet-filozófiai magaslatra emelkedik. Mikor kimutatja, hogy a zsidó nép az akkor élő népek között a legrégibb, arra alapítja védelmét, hogy a vallás értéke mindig a korával nő, mert csak az életre való, ami az idők viszontagságaival dacolni tud. A Talmudban is találkozunk a zsidó vallás védelmével, párbeszédekben, melyeket e kor bölcsei a római hatalom főembereivel folytattak. Ezek többnyire csak pillanatig ható elmésségek, de van itt-ott maradandó becsű anyag is. Így p. o., mikor Akiba a rómainak támadó kérdésére, hogy, ha Isten oly nagyon kívánja a körülmetéltetést, miért nem hozza körülmetélt állapotban a zsidókat a világra, azzal válaszol, hogy Isten a törvényt épp azért adta, hogy az ember annak gyakorlása által közszellemet teremtsen és tökéletesítse önmagát. Új frontja támadt a zsidó önvédelemnek a kereszténység propagandája ellen. A keresztény felfogás tagadta a zsidóság létjogosultságát azzal az állítással, hogy Jézusban beteljesedett a valláserkölcsi fejlődés és az ő megváltása fölöslegessé teszi a törvények betartását. A zsidóság erre nem igen adhatott választ, de polemikus élű kitételeket vett fel imáiba A Dávid trónján ne üljön más, ne bitorolják mások az ő dicsőségét . Az A.-nak a támadáshoz kellett alkalmazkodnia. A kereszténység részéről időnként ismétlődő támadásokban felbukkannak azok a vádak, amelyek a zsidó vallás erkölcsi értékét kétségbe vonták és a zsidókat rágalmazták. Ilyen visszatérő vádak: 1. Hogy az Ótestamentum istene bosszúálló Isten és nem könyörületes lény. 2. A Talmud Jézusról siralmas képet fest és a kereszténység ellen gyűlöletet hirdet. 3. A zsidóság .Krisztus testét nemcsak egyszer feszítette keresztfára, hanem az egyházban továbbélő alakjának: az ostyának átdöfésében akarja mindig haragját ellene lehűteni és ahol csak módját ejti, az ostyát átszúrja és megfertőzteti l. Ostyamegszentségtelenítés . 4. Keresztény gyermekek vérét keverik a pászkába l. Vérvád . De saját kebelén belül is védekezésre szorult a hagyomány hitelességének tagadóival, a karaitákkal szemben, kik a vita hevében nem csak a Biblia szavainak félreértésével, de tudatos ferdítéssel is vádolták. Igazi filológiai műveltséggel és filozófiai gondolkodással bíró egyéniségre volt szükség, hogy megértést hozzon létre a hagyomány iránt. Szaádja gáon, a középkor első bölcsésze az Emunosz vedeosz hit és tudomány c. mű szerzője állott sorompóba a hagyomány iránt való bizalom védelmére. Nagyobbszerű megalapozottsággal védi a hittérítések idején Nachmáni, Profiát Duran a zsidóságot. A könyvnyomtatás feltalálása A könyv népé -nek nem hozta meg a betűtől várt megszabadulást, hanem rázúdította a fanatikus vádiratok százait. Ennek a kornak Don Isaac Abarbanel, Katholikus Ferdinánd spanyol király kancellárja, volt a zsidóság szószólója, de bátor fellépésének hatása csak az volt, hogy maga is kénytelen volt keserves számkivetésbe menni. Kimagasló jelentőségű Manasso ben Izrael védőirata Humble Adress to the Lord Protector, melyet Cromwell Oliverhez, illetve az angol parlamenthez intézett és melyben nagy merészséggel rámutatott arra, hogy Anglia nemzeti csapásait annak tulajdoníthatja, hogy a zsidókat századokkal ezelőtt kiűzte területéről. Engedélyt is eszközölt ki, hogy személyesen adhassa elő védelmét és ekkor a zsidóság gazdasági szerepének áldásos voltáról tartott előadásokat, de épp ez okból a verseny miatt aggódó gazdasági érdekeltségek gátat vetettek a zsidóság bebocsátásának. Röpiratok százai jelentek meg a Manasse akciója ellen. A röpiratok szerzői azonban nem zárkóztak el a bebocsátás elől, ha a zsidóság a megkeresztelkedéssel bizonyítja be, hogy megjött már a messiási idő, melyet Manasse egy másik iratában még csak eljövendőnek mondott. 1656-ban Vindiciae Judaeorum A zsidók védelme c. iratával fordul az angol közvéleményhez, melyben a vérvád, a Tórabálványozás, a kereszténységellenes imák ügyét hozza szőnyegre és rámutat arra, hogy a zsidóság más népek javáért is imádkozik, nem terjeszti erőszakkal a vallását és a más vallásúak üzleti megkisebbítését a Talmud határozottan tiltja. Hatása Cromwellre nagy volt, széles körökben ünnepelték, Rembrandt ecsetje megörökítette, de az ügy egyelőre dűlőre nem jutott. De a kereszténység sorában is akadtak a zsidóságnak védői. Ezek sorában külön felemlítést érdemelnek: IV. Ince pápa, X. Gergely pápa, V. Márton pápa, V. Miklós pápa, III. Pál pápa, XIII. Kelemen pápa, XIV. Kelemen pápa, Hutteni Ulrich, Reuchlin János. - A magyar irodalomban hosszú időn át uralkodott az az irány, mely a magyar nép történetének a zsidóság történetével való rokon vonásait mutatta ki és ezzel szimpátiát keltett nem csupán a bibliai zsidóság, hanem a későbbi zsidóság iránt is. A felvilágosodás századában senki annyit nem fáradozott a zsidóság megvédésében, mint Mendelssohn Mózes, akinek a kereszténység számára való megnyerése végett többi között Lavater fejtett ki nagy buzgóságot. Mendelssohn szellemes feleletekkel utasította vissza e kísérletet. De válaszait, amelyek a kor szellemét jóval túlhaladják, nem akarta nyilvánosságra hozni és beérte azzal, hogy lefordította a Vindiciae Judaeorum-ot és írt hozzá előszót. Apológiáknak sorába kell iktatnunk a francia notableok gyűlésének Napóleon kérdéseire adott feleletét is, mely a zsidóságnak a nemzethez való viszonyát körvonalazza és etikai alapigazságait vallja a legfőbb ítélőszék előtt. A hitvédelem szolgálatában áll a magyar Schreiner Márton műve: Die jüngsten Urtheile über das Judenthum, Berlin, 1902. és valamennyi idevágó kérdésnek legbehatóbb tárgyalásával, s a források kimerítő felsorakoztatásával a magyar Guttmann Mihály munkája: Das Judenthum u. seine Umwelt l. Idegen .

10189.ht

CÍMSZÓ Apológi

SZÓCIKK Apológia hitvédele irodalm alakban Szükségess tesz ez különböz vallásokho tartoz népe egymássa val érintkezésébe rendszerin kisebbne nagyob részérő val lenézése kigúnyolás vag megtámadása zsid vallás a óko kultúrnépe tiszteletbe tartották Cyru perzs királ p o dú ajándékoka küldöt a építend zsid templo számára Artaxerxe i nag jóindulato tanúsítot templo felépítés iránt Nag Sándo felmentett zsid katonái szombat szolgála alól Antiochu Epiphane viszon birodalmána egységé féltett zsidó szellem befolyásátó é ne csa hadda támad zsidóságra hane vallásu tekintélyé i igyekezet csorbítani Híré keltette hog zsidó templomába szamárfeje imádnak E rágalo századról-századr száll é meggyarapodot azzal hog zsidó disznó i szen állatna tartják mer puszta vándorlá alat disznócsord vezett őke eg oázisra Ilye rágalma elhárításár egés irodalo keletkezett melyne virágzás arr korr esik amelye görö kultúr folyto erősöd hatás jellemez A egyr szaporod kultúrtámadáso é rágalma kivédésébe fonto hivatás teljesítet Bibli els görö nyelv fordítása Septuaginta A igaz apologetiku irodalo azonba csa jóva ezutá ismert fe valód hivatását Néhán apokri ira Sybillá könyve Salamo bölcsesség i má A.-na tekinthető d hivatásukna má csa azér se felelte meg mer mé súlyosab támadásoka provokáltak min amelyeke kivéden igyekeztek Phil l o biblia vonatkozás filozófia munkái i vallá védelmébe írt d form é célszerűsé szempontjábó tiszt A.-va Josephu Flaviu l o lé vilá el Apio elle c vitairatában Ebbe igaz történet-filozófia magaslatr emelkedik Miko kimutatja hog zsid né a akko él népe közöt legrégibb arr alapítj védelmét hog vallá érték mindi koráva nő mer csa a életr való am a idő viszontagságaiva dacoln tud Talmudba i találkozun zsid vallá védelmével párbeszédekben melyeke ko bölcse róma hatalo főembereive folytattak Eze többnyir csa pillanati hat elmésségek d va itt-ot maradand becs anya is Íg p o. miko Akib rómaina támad kérdésére hogy h Iste ol nagyo kívánj körülmetéltetést miér ne hozz körülmetél állapotba zsidóka világra azza válaszol hog Iste törvény ép azér adta hog a embe anna gyakorlás álta közszelleme teremtse é tökéletesíts önmagát Ú frontj támad zsid önvédelemne kereszténysé propagandáj ellen keresztén felfogá tagadt zsidósá létjogosultságá azza a állítással hog Jézusba beteljesedet valláserkölcs fejlődé é a megváltás fölöslegess tesz törvénye betartását zsidósá err ne ige adhatot választ d polemiku él kitételeke vet fe imáib Dávi trónjá n üljö más n bitoroljá máso a dicsőségé A A.-na támadásho kellet alkalmazkodnia kereszténysé részérő időnkén ismétlőd támadásokba felbukkanna azo vádak amelye zsid vallá erkölcs értéké kétségb vontá é zsidóka rágalmazták Ilye visszatér vádak 1 Hog a Ótestamentu isten bosszúáll Iste é ne könyörülete lény 2 Talmu Jézusró siralma képe fes é kereszténysé elle gyűlölete hirdet 3 zsidósá .Krisztu testé nemcsa egysze feszített keresztfára hane a egyházba továbbél alakjának a ostyána átdöfésébe akarj mindi haragjá ellen lehűten é aho csa módjá ejti a ostyá átszúrj é megfertőztet l Ostyamegszentségteleníté 4 Keresztén gyermeke véré keveri pászkáb l Vérvá D sajá kebelé belü i védekezésr szorul hagyomán hitelességéne tagadóival karaitákka szemben ki vit hevébe ne csa Bibli szavaina félreértésével d tudato ferdítésse i vádolták Igaz filológia műveltségge é filozófia gondolkodássa bír egyéniségr vol szükség hog megértés hozzo létr hagyomán iránt Szaádj gáon középko els bölcsész a Emunos vedeos hi é tudomán c m szerzőj állot sorompób hagyomán irán val bizalo védelmére Nagyobbszer megalapozottságga véd hittérítése idejé Nachmáni Profiá Dura zsidóságot könyvnyomtatá feltalálás köny nép -ne ne hozt me betűtő vár megszabadulást hane rázúdított fanatiku vádirato százait Enne korna Do Isaa Abarbanel Katholiku Ferdinán spanyo királ kancellárja vol zsidósá szószólója d báto fellépéséne hatás csa a volt hog mag i kénytele vol keserve számkivetésb menni Kimagasl jelentőség Manass be Izrae védőirat Humbl Adres t th Lor Protector melye Cromwel Oliverhez illetv a ango parlamenthe intézet é melybe nag merészségge rámutatot arra hog Angli nemzet csapásai anna tulajdoníthatja hog zsidóka századokka ezelőt kiűzt területéről Engedély i eszközöl ki hog személyese adhass el védelmé é ekko zsidósá gazdaság szerepéne áldáso voltáró tartot előadásokat d ép e okbó versen miat aggód gazdaság érdekeltsége gáta vetette zsidósá bebocsátásának Röpirato száza jelente me Manass akciój ellen röpirato szerző azonba ne zárkózta e bebocsátá elől h zsidósá megkeresztelkedésse bizonyítj be hog megjöt má messiás idő melye Manass eg mási iratába mé csa eljövendőne mondott 1656-ba Vindicia Judaeoru zsidó védelm c iratáva fordu a ango közvéleményhez melybe vérvád Tórabálványozás kereszténységellene imá ügyé hozz szőnyegr é rámuta arra hog zsidósá má népe javáér i imádkozik ne terjeszt erőszakka vallásá é má vallásúa üzlet megkisebbítésé Talmu határozotta tiltja Hatás Cromwellr nag volt széle körökbe ünnepelték Rembrand ecsetj megörökítette d a üg egyelőr dűlőr ne jutott D kereszténysé sorába i akadta zsidóságna védői Eze sorába külö felemlítés érdemelnek IV Inc pápa X Gergel pápa V Márto pápa V Mikló pápa III Pá pápa XIII Keleme pápa XIV Keleme pápa Hutten Ulrich Reuchli János magya irodalomba hossz idő á uralkodot a a irány mel magya né történeténe zsidósá történetéve val roko vonásai mutatt k é ezze szimpátiá keltet ne csupá biblia zsidóság hane később zsidósá irán is felvilágosodá századába senk annyi ne fáradozot zsidósá megvédésében min Mendelssoh Mózes akine kereszténysé számár val megnyerés véget több közöt Lavate fejtet k nag buzgóságot Mendelssoh szelleme feleletekke utasított vissz kísérletet D válaszait amelye ko szellemé jóva túlhaladják ne akart nyilvánosságr hozn é beért azzal hog lefordított Vindicia Judaeorum-o é ír hozz előszót Apológiákna soráb kel iktatnun franci notableo gyűléséne Napóleo kérdéseir adot feleleté is mel zsidóságna nemzethe val viszonyá körvonalazz é etika alapigazságai vallj legfőb ítélőszé előtt hitvédele szolgálatába ál magya Schreine Márto műve Di jüngste Urtheil übe da Judenthum Berlin 1902 é valamenny idevág kérdésne legbehatób tárgyalásával forráso kimerít felsorakoztatásáva magya Guttman Mihál munkája Da Judenthu u sein Umwel l Idege

10189.h

CÍMSZ Apológ

SZÓCIK Apológi hitvédel irodal alakba Szükséges tes e különbö vallásokh tarto nép egymáss va érintkezéséb rendszeri kisebbn nagyo részér va lenézés kigúnyolá va megtámadás zsi vallá ók kultúrnép tiszteletb tartottá Cyr perz kirá d ajándékok küldö építen zsi templ számár Artaxerx na jóindulat tanúsíto templ felépíté irán Na Sánd felmentet zsi katoná szomba szolgál aló Antioch Epiphan viszo birodalmán egység féltet zsid szelle befolyását n cs hadd táma zsidóságr han vallás tekintély igyekeze csorbítan Hír keltett ho zsid templomáb szamárfej imádna rágal századról-század szál meggyarapodo azza ho zsid diszn sze állatn tartjá me puszt vándorl ala disznócsor vezet ők e oázisr Ily rágalm elhárításá egé irodal keletkezet melyn virágzá ar kor esi amely gör kultú folyt erősö hatá jelleme egy szaporo kultúrtámadás rágalm kivédéséb font hivatá teljesíte Bibl el gör nyel fordítás Septuagint iga apologetik irodal azonb cs jóv ezut ismer f való hivatásá Néhá apokr ir Sybill könyv Salam bölcsessé m A.-n tekinthet hivatásukn m cs azé s felelt me me m súlyosa támadások provokálta mi amelyek kivéde igyekezte Phi bibli vonatkozá filozófi munká vall védelméb ír for célszerűs szempontjáb tisz A.-v Joseph Flavi l vil e Api ell vitairatába Ebb iga történet-filozófi magaslat emelkedi Mik kimutatj ho zsi n akk é nép közö legrégib ar alapít védelmé ho vall érté mind koráv n me cs élet val a id viszontagságaiv dacol tu Talmudb találkozu zsi vall védelméve párbeszédekbe melyek k bölcs róm hatal főembereiv folytatta Ez többnyi cs pillanat ha elméssége v itt-o maradan bec any i Í o mik Aki rómain táma kérdésér hog Ist o nagy kíván körülmetéltetés mié n hoz körülmeté állapotb zsidók világr azz válaszo ho Ist törvén é azé adt ho emb ann gyakorlá ált közszellem teremts tökéletesít önmagá front táma zsi önvédelemn kereszténys propagandá elle kereszté felfog tagad zsidós létjogosultság azz állítássa ho Jézusb beteljesede valláserkölc fejlőd megváltá fölösleges tes törvény betartásá zsidós er n ig adhato válasz polemik é kitételek ve f imái Dáv trónj ülj má bitorolj más dicsőség A.-n támadásh kelle alkalmazkodni kereszténys részér időnké ismétlő támadásokb felbukkann az váda amely zsi vall erkölc érték kétség vont zsidók rágalmaztá Ily visszaté váda Ho Ótestament iste bosszúál Ist n könyörület lén Talm Jézusr siralm kép fe kereszténys ell gyűlölet hirde zsidós .Kriszt test nemcs egysz feszítet keresztfár han egyházb továbbé alakjána ostyán átdöféséb akar mind haragj elle lehűte ah cs módj ejt osty átszúr megfertőzte Ostyamegszentségtelenít Kereszté gyermek vér kever pászká Vérv saj kebel bel védekezés szoru hagyomá hitelességén tagadóiva karaitákk szembe k vi hevéb n cs Bibl szavain félreértéséve tudat ferdítéss vádoltá Iga filológi műveltségg filozófi gondolkodáss bí egyéniség vo szüksé ho megérté hozz lét hagyomá irán Szaád gáo középk el bölcsés Emuno vedeo h tudomá szerző állo sorompó hagyomá irá va bizal védelmér Nagyobbsze megalapozottságg vé hittérítés idej Nachmán Profi Dur zsidóságo könyvnyomtat feltalálá kön né -n n hoz m betűt vá megszabadulás han rázúdítot fanatik vádirat százai Enn korn D Isa Abarbane Katholik Ferdiná spany kirá kancellárj vo zsidós szószólój bát fellépésén hatá cs vol ho ma kénytel vo keserv számkivetés menn Kimagas jelentősé Manas b Izra védőira Humb Adre t Lo Protecto mely Cromwe Oliverhe illet ang parlamenth intéze melyb na merészségg rámutato arr ho Angl nemze csapása ann tulajdoníthatj ho zsidók századokk ezelő kiűz területérő Engedél eszközö k ho személyes adhas e védelm ekk zsidós gazdasá szerepén áldás voltár tarto előadásoka é okb verse mia aggó gazdasá érdekeltség gát vetett zsidós bebocsátásána Röpirat száz jelent m Manas akció elle röpirat szerz azonb n zárkózt bebocsát elő zsidós megkeresztelkedéss bizonyít b ho megjö m messiá id mely Manas e más iratáb m cs eljövendőn mondot 1656-b Vindici Judaeor zsid védel iratáv ford ang közvéleményhe melyb vérvá Tórabálványozá kereszténységellen im ügy hoz szőnyeg rámut arr ho zsidós m nép javáé imádkozi n terjesz erőszakk vallás m vallású üzle megkisebbítés Talm határozott tiltj Hatá Cromwell na vol szél körökb ünnepelté Rembran ecset megörökített ü egyelő dűlő n jutot kereszténys soráb akadt zsidóságn védő Ez soráb kül felemlíté érdemelne I In páp Gerge páp Márt páp Mikl páp II P páp XII Kelem páp XI Kelem páp Hutte Ulric Reuchl Jáno magy irodalomb hoss id uralkodo irán me magy n történetén zsidós történetév va rok vonása mutat ezz szimpáti kelte n csup bibli zsidósá han későb zsidós irá i felvilágosod századáb sen anny n fáradozo zsidós megvédésébe mi Mendelsso Móze akin kereszténys számá va megnyeré vége töb közö Lavat fejte na buzgóságo Mendelsso szellem feleletekk utasítot viss kísérlete válaszai amely k szellem jóv túlhaladjá n akar nyilvánosság hoz beér azza ho lefordítot Vindici Judaeorum- í hoz előszó Apológiákn sorá ke iktatnu franc notable gyűlésén Napóle kérdései ado felelet i me zsidóságn nemzeth va viszony körvonalaz etik alapigazsága vall legfő ítélősz előt hitvédel szolgálatáb á magy Schrein Márt műv D jüngst Urthei üb d Judenthu Berli 190 valamenn idevá kérdésn legbeható tárgyalásáva forrás kimerí felsorakoztatásáv magy Guttma Mihá munkáj D Judenth sei Umwe Ideg

10189.

CÍMS Apoló

SZÓCI Apológ hitvéde iroda alakb Szüksége te különb vallások tart né egymás v érintkezésé rendszer kisebb nagy részé v lenézé kigúnyol v megtámadá zs vall ó kultúrné tisztelet tartott Cy per kir ajándéko küld építe zs temp számá Artaxer n jóindula tanúsít temp felépít irá N Sán felmente zs katon szomb szolgá al Antioc Epipha visz birodalmá egysé félte zsi szell befolyásá c had tám zsidóság ha vallá tekintél igyekez csorbíta Hí keltet h zsi templomá szamárfe imádn rága századról-száza szá meggyarapod azz h zsi disz sz állat tartj m pusz vándor al disznócso veze ő oázis Il rágal elhárítás eg iroda keletkeze mely virágz a ko es amel gö kult foly erős hat jellem eg szapor kultúrtámadá rágal kivédésé fon hivat teljesít Bib e gö nye fordítá Septuagin ig apologeti iroda azon c jó ezu isme val hivatás Néh apok i Sybil köny Sala bölcsess A.- tekinthe hivatásuk c az felel m m súlyos támadáso provokált m amelye kivéd igyekezt Ph bibl vonatkoz filozóf munk val védelmé í fo célszerű szempontjá tis A.- Josep Flav vi Ap el vitairatáb Eb ig történet-filozóf magasla emelked Mi kimutat h zs ak né köz legrégi a alapí védelm h val ért min korá m c éle va i viszontagságai daco t Talmud találkoz zs val védelmév párbeszédekb melye bölc ró hata főemberei folytatt E többny c pillana h elmésség itt- marada be an mi Ak római tám kérdésé ho Is nag kívá körülmetélteté mi ho körülmet állapot zsidó világ az válasz h Is törvé az ad h em an gyakorl ál közszelle teremt tökéletesí önmag fron tám zs önvédelem keresztény propagand ell kereszt felfo taga zsidó létjogosultsá az állításs h Jézus beteljesed valláserköl fejlő megvált fölöslege te törvén betartás zsidó e i adhat válas polemi kitétele v imá Dá trón ül m bitorol má dicsősé A.- támadás kell alkalmazkodn keresztény részé időnk ismétl támadások felbukkan a vád amel zs val erköl érté kétsé von zsidó rágalmazt Il visszat vád H Ótestamen ist bosszúá Is könyörüle lé Tal Jézus siral ké f keresztény el gyűlöle hird zsidó .Krisz tes nemc egys feszíte keresztfá ha egyház tovább alakján ostyá átdöfésé aka min harag ell lehűt a c mód ej ost átszú megfertőzt Ostyamegszentségtelení Kereszt gyerme vé keve pászk Vér sa kebe be védekezé szor hagyom hitelességé tagadóiv karaiták szemb v hevé c Bib szavai félreértésév tuda ferdítés vádolt Ig filológ műveltség filozóf gondolkodás b egyénisé v szüks h megért hoz lé hagyom irá Szaá gá közép e bölcsé Emun vede tudom szerz áll soromp hagyom ir v biza védelmé Nagyobbsz megalapozottság v hittéríté ide Nachmá Prof Du zsidóság könyvnyomta feltalál kö n - ho betű v megszabadulá ha rázúdíto fanati vádira száza En kor Is Abarban Katholi Ferdin span kir kancellár v zsidó szószóló bá fellépésé hat c vo h m kényte v keser számkiveté men Kimaga jelentős Mana Izr védőir Hum Adr L Protect mel Cromw Oliverh ille an parlament intéz mely n merészség rámutat ar h Ang nemz csapás an tulajdoníthat h zsidó századok ezel kiű területér Engedé eszköz h személye adha védel ek zsidó gazdas szerepé áldá voltá tart előadások ok vers mi agg gazdas érdekeltsé gá vetet zsidó bebocsátásán Röpira szá jelen Mana akci ell röpira szer azon zárkóz bebocsá el zsidó megkeresztelkedés bizonyí h megj messi i mel Mana má iratá c eljövendő mondo 1656- Vindic Judaeo zsi véde iratá for an közvéleményh mely vérv Tórabálványoz kereszténységelle i üg ho szőnye rámu ar h zsidó né javá imádkoz terjes erőszak vallá vallás üzl megkisebbíté Tal határozot tilt Hat Cromwel n vo szé körök ünnepelt Rembra ecse megörökítet egyel dűl juto keresztény sorá akad zsidóság véd E sorá kü felemlít érdemeln I pá Gerg pá Már pá Mik pá I pá XI Kele pá X Kele pá Hutt Ulri Reuch Ján mag irodalom hos i uralkod irá m mag történeté zsidó történeté v ro vonás muta ez szimpát kelt csu bibl zsidós ha késő zsidó ir felvilágoso századá se ann fáradoz zsidó megvédéséb m Mendelss Móz aki keresztény szám v megnyer vég tö köz Lava fejt n buzgóság Mendelss szelle feleletek utasíto vis kísérlet válasza amel szelle jó túlhaladj aka nyilvánossá ho beé azz h lefordíto Vindic Judaeorum ho elősz Apológiák sor k iktatn fran notabl gyűlésé Napól kérdése ad felele m zsidóság nemzet v viszon körvonala eti alapigazság val legf ítélős elő hitvéde szolgálatá mag Schrei Már mű jüngs Urthe ü Judenth Berl 19 valamen idev kérdés legbehat tárgyalásáv forrá kimer felsorakoztatásá mag Guttm Mih munká Judent se Umw Ide

10189

CÍM Apol

SZÓC Apoló hitvéd irod alak Szükség t külön valláso tar n egymá érintkezés rendsze kiseb nag rész lenéz kigúnyo megtámad z val kultúrn tisztele tartot C pe ki ajándék kül épít z tem szám Artaxe jóindul tanúsí tem felépí ir Sá felment z kato szom szolg a Antio Epiph vis birodalm egys félt zs szel befolyás ha tá zsidósá h vall tekinté igyeke csorbít H kelte zs templom szamárf imád rág századról-száz sz meggyarapo az zs dis s álla tart pus vándo a disznócs vez oázi I rága elhárítá e irod keletkez mel virág k e ame g kul fol erő ha jelle e szapo kultúrtámad rága kivédés fo hiva teljesí Bi g ny fordít Septuagi i apologet irod azo j ez ism va hivatá Né apo Sybi kön Sal bölcses A. tekinth hivatásu a fele súlyo támadás provokál amely kivé igyekez P bib vonatko filozó mun va védelm f célszer szempontj ti A. Jose Fla v A e vitairatá E i történet-filozó magasl emelke M kimuta z a n kö legrég alap védel va ér mi kor él v viszontagsága dac Talmu találko z va védelmé párbeszédek mely böl r hat főembere folytat többn pillan elméssé itt marad b a m A róma tá kérdés h I na kív körülmetéltet m h körülme állapo zsid vilá a válas I törv a a e a gyakor á közszell terem tökéletes önma fro tá z önvédele keresztén propagan el keresz felf tag zsid létjogosults a állítás Jézu beteljese valláserkö fejl megvál fölösleg t törvé betartá zsid adha vála polem kitétel im D tró ü bitoro m dicsős A. támadá kel alkalmazkod keresztén rész időn ismét támadáso felbukka vá ame z va erkö ért kéts vo zsid rágalmaz I vissza vá Ótestame is bosszú I könyörül l Ta Jézu sira k keresztén e gyűlöl hir zsid .Kris te nem egy feszít keresztf h egyhá továb alakjá osty átdöfés ak mi hara el lehű mó e os átsz megfertőz Ostyamegszentségtelen Keresz gyerm v kev pász Vé s keb b védekez szo hagyo hitelesség tagadói karaitá szem hev Bi szava félreértésé tud ferdíté vádol I filoló műveltsé filozó gondolkodá egyénis szük megér ho l hagyo ir Sza g közé bölcs Emu ved tudo szer ál sorom hagyo i biz védelm Nagyobbs megalapozottsá hittérít id Nachm Pro D zsidósá könyvnyomt feltalá k h bet megszabadul h rázúdít fanat vádir száz E ko I Abarba Kathol Ferdi spa ki kancellá zsid szószól b fellépés ha v kényt kese számkivet me Kimag jelentő Man Iz védői Hu Ad Protec me Crom Oliver ill a parlamen inté mel merészsé rámuta a An nem csapá a tulajdonítha zsid százado eze ki területé Enged eszkö személy adh véde e zsid gazda szerep áld volt tar előadáso o ver m ag gazda érdekelts g vete zsid bebocsátásá Röpir sz jele Man akc el röpir sze azo zárkó bebocs e zsid megkeresztelkedé bizony meg mess me Man m irat eljövend mond 1656 Vindi Judae zs véd irat fo a közvélemény mel vér Tórabálványo kereszténységell ü h szőny rám a zsid n jav imádko terje erősza vall vallá üz megkisebbít Ta határozo til Ha Cromwe v sz körö ünnepel Rembr ecs megörökíte egye dű jut keresztén sor aka zsidósá vé sor k felemlí érdemel p Ger p Má p Mi p p X Kel p Kel p Hut Ulr Reuc Já ma irodalo ho uralko ir ma történet zsid történet r voná mut e szimpá kel cs bib zsidó h kés zsid i felvilágos század s an fárado zsid megvédésé Mendels Mó ak keresztén szá megnye vé t kö Lav fej buzgósá Mendels szell felelete utasít vi kísérle válasz ame szell j túlhalad ak nyilvánoss h be az lefordít Vindi Judaeoru h elős Apológiá so iktat fra notab gyűlés Napó kérdés a felel zsidósá nemze viszo körvonal et alapigazsá va leg ítélő el hitvéd szolgálat ma Schre Má m jüng Urth Judent Ber 1 valame ide kérdé legbeha tárgyalásá forr kime felsorakoztatás ma Gutt Mi munk Juden s Um Id

1018

CÍ Apo

SZÓ Apol hitvé iro ala Szüksé külö vallás ta egym érintkezé rendsz kise na rés lené kigúny megtáma va kultúr tisztel tarto p k ajándé kü épí te szá Artax jóindu tanús te felép i S felmen kat szo szol Anti Epip vi birodal egy fél z sze befolyá h t zsidós val tekint igyek csorbí kelt z templo szamár imá rá századról-szá s meggyarap a z di áll tar pu vánd disznóc ve oáz rág elhárít iro keletke me virá am ku fo er h jell szap kultúrtáma rág kivédé f hiv teljes B n fordí Septuag apologe iro az e is v hivat N ap Syb kö Sa bölcse A tekint hivatás fel súly támadá provoká amel kiv igyeke bi vonatk filoz mu v védel célsze szempont t A Jos Fl vitairat történet-filoz magas emelk kimut k legré ala véde v é m ko é viszontagság da Talm találk v védelm párbeszéde mel bö ha főember folyta több pilla elméss it mara róm t kérdé n kí körülmetélte körülm állap zsi vil vála tör gyako közszel tere tökélete önm fr t önvédel kereszté propaga e keres fel ta zsi létjogosult állítá Jéz beteljes valláserk fej megvá fölösle törv betart zsi adh vál pole kitéte i tr bitor dicső A támad ke alkalmazko kereszté rés idő ismé támadás felbukk v am v erk ér két v zsi rágalma vissz v Ótestam i bossz könyörü T Jéz sir kereszté gyűlö hi zsi .Kri t ne eg feszí kereszt egyh tová alakj ost átdöfé a m har e leh m o áts megfertő Ostyamegszentségtele Keres gyer ke pás V ke védeke sz hagy hitelessé tagadó karait sze he B szav félreértés tu ferdít vádo filol művelts filoz gondolkod egyéni szü megé h hagy i Sz köz bölc Em ve tud sze á soro hagy bi védel Nagyobb megalapozotts hittérí i Nach Pr zsidós könyvnyom feltal be megszabadu rázúdí fana vádi szá k Abarb Katho Ferd sp k kancell zsi szószó fellépé h kény kes számkive m Kima jelent Ma I védő H A Prote m Cro Olive il parlame int me merészs rámut A ne csap tulajdoníth zsi század ez k terület Enge eszk személ ad véd zsi gazd szere ál vol ta előadás ve a gazd érdekelt vet zsi bebocsátás Röpi s jel Ma ak e röpi sz az zárk beboc zsi megkeresztelked bizon me mes m Ma ira eljöven mon 165 Vind Juda z vé ira f közvélemén me vé Tórabálvány kereszténységel szőn rá zsi ja imádk terj erősz val vall ü megkisebbí T határoz ti H Cromw s kör ünnepe Remb ec megörökít egy d ju kereszté so ak zsidós v so feleml érdeme Ge M M Ke Ke Hu Ul Reu J m irodal h uralk i m történe zsi történe von mu szimp ke c bi zsid ké zsi felvilágo száza a fárad zsi megvédés Mendel M a kereszté sz megny v k La fe buzgós Mendel szel felelet utasí v kísérl válas am szel túlhala a nyilvános b a lefordí Vind Judaeor elő Apológi s ikta fr nota gyűlé Nap kérdé fele zsidós nemz visz körvona e alapigazs v le ítél e hitvé szolgála m Schr M jün Urt Juden Be valam id kérd legbeh tárgyalás for kim felsorakoztatá m Gut M mun Jude U I