10190.htm

CÍMSZÓ: Apostag

SZÓCIKK: Apostag, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 2666 lak. A hitközség már a XVII. sz.-ban fennállhatott, ezt tanúsítják a temetőjében korhadó sírkövek feliratai, melyek 1650-ből valók. Az első zsidócsaládok Cseh- és Morvaországból és Ausztriából vándoroltak be. A hitközség fejlődésének csúcspontját a múlt század első felében érte el, amikor 176 adófizető tagja volt. 1820. nagy tűzvész pusztított a községben, melynek a zsidótemplom és a paplak is áldozatául esett. 1822-ben építette fel a hitközség új és ma is meglevő templomát. A hitközség első rabbija Kohn Mózes József volt, aki 1772. a Chevra Kadisát létesítette és 1818. bekövetkezett haláláig, 50 éven át működött. 1823-ban létesítette a hitközség iskoláját, mely 1905. megszűnt. Azóta a hitoktatást a hitközség mindenkori kántora végzi. Régebben híres jesivája volt, amely azonban már megszűnt. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, mely Hetényi Ferdinánd elnöklete alatt áll és a Nőegylet, melynek Weisz Sámuelné az elnöke. A hitközség társadalmi téren szerepet játszó tagjai: Radó Sámuel máv. főfelügyelő, Weisz Gyula máv. felügyelő, Schönfeld Mór A. község pénztárnoka és Hetényi Mór A. község közgyámja. A hitközségnek értékes s múltjára vonatkozólag becses adatokat tartalmazó levéltára van. Anyakönyvi területéhez Dunaegyháza tartozik. Lélekszáma 117, családok száma 51, adót 44-en fizetnek. Foglalkozás szerint 20 gazdálkodó, 10 kereskedő, 1 orvos, 1 magántisztviselő, 6 iparos és 4 magánzó. A hitközség 26 tagja vett részt a világháborúban, akik közül 7-en estek el. A mai vezetőség: Schönfeld Jenő elnök, Weisz Dezső pénztárnok, Hirschl Vilmos és Basch Dezső gondnokok, Lax Sámuel jegyző, Hetényi Ferdinánd, Halbrohr Imre és Kertész Ármin elnökségi-, Weisz Manó, Hetényi Dénes és Fleischer József választmányi tagok. A hitközség kántora Gyémánt Izidor.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 190. címszó a lexikon => 53. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10190.htm

CÍMSZÓ: Apostag

SZÓCIKK: Apostag, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 2666 lak. A hitközség már a XVII. sz.-ban fennállhatott, ezt tanúsítják a temetőjében korhadó sírkövek feliratai, melyek 1650-ből valók. Az első zsidócsaládok Cseh- és Morvaországból és Ausztriából vándoroltak be. A hitközség fejlődésének csúcspontját a múlt század első felében érte el, amikor 176 adófizető tagja volt. 1820. nagy tűzvész pusztított a községben, melynek a zsidótemplom és a paplak is áldozatául esett. 1822-ben építette fel a hitközség új és ma is meglevő templomát. A hitközség első rabbija Kohn Mózes József volt, aki 1772. a Chevra Kadisát létesítette és 1818. bekövetkezett haláláig, 50 éven át működött. 1823-ban létesítette a hitközség iskoláját, mely 1905. megszűnt. Azóta a hitoktatást a hitközség mindenkori kántora végzi. Régebben híres jesivája volt, amely azonban már megszűnt. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, mely Hetényi Ferdinánd elnöklete alatt áll és a Nőegylet, melynek Weisz Sámuelné az elnöke. A hitközség társadalmi téren szerepet játszó tagjai: Radó Sámuel máv. főfelügyelő, Weisz Gyula máv. felügyelő, Schönfeld Mór A. község pénztárnoka és Hetényi Mór A. község közgyámja. A hitközségnek értékes s múltjára vonatkozólag becses adatokat tartalmazó levéltára van. Anyakönyvi területéhez Dunaegyháza tartozik. Lélekszáma 117, családok száma 51, adót 44-en fizetnek. Foglalkozás szerint 20 gazdálkodó, 10 kereskedő, 1 orvos, 1 magántisztviselő, 6 iparos és 4 magánzó. A hitközség 26 tagja vett részt a világháborúban, akik közül 7-en estek el. A mai vezetőség: Schönfeld Jenő elnök, Weisz Dezső pénztárnok, Hirschl Vilmos és Basch Dezső gondnokok, Lax Sámuel jegyző, Hetényi Ferdinánd, Halbrohr Imre és Kertész Ármin elnökségi-, Weisz Manó, Hetényi Dénes és Fleischer József választmányi tagok. A hitközség kántora Gyémánt Izidor.

10190.ht

CÍMSZÓ Aposta

SZÓCIKK Apostag nagyk Pest-Pilis-Solt-Kisku vm 266 lak hitközsé má XVII sz.-ba fennállhatott ez tanúsítjá temetőjébe korhad sírköve feliratai melye 1650-bő valók A els zsidócsaládo Cseh é Morvaországbó é Ausztriábó vándorolta be hitközsé fejlődéséne csúcspontjá múl száza els felébe ért el amiko 17 adófizet tagj volt 1820 nag tűzvés pusztítot községben melyne zsidótemplo é papla i áldozatáu esett 1822-be épített fe hitközsé ú é m i meglev templomát hitközsé els rabbij Koh Móze Józse volt ak 1772 Chevr Kadisá létesített é 1818 bekövetkezet haláláig 5 éve á működött 1823-ba létesített hitközsé iskoláját mel 1905 megszűnt Azót hitoktatás hitközsé mindenkor kántor végzi Régebbe híre jesiváj volt amel azonba má megszűnt hitközsé intézményei Chevr Kadisa mel Hetény Ferdinán elnöklet alat ál é Nőegylet melyne Weis Sámueln a elnöke hitközsé társadalm tére szerepe játsz tagjai Rad Sámue máv főfelügyelő Weis Gyul máv felügyelő Schönfel Mó A közsé pénztárnok é Hetény Mó A közsé közgyámja hitközségne értéke múltjár vonatkozóla becse adatoka tartalmaz levéltár van Anyakönyv területéhe Dunaegyház tartozik Lélekszám 117 családo szám 51 adó 44-e fizetnek Foglalkozá szerin 2 gazdálkodó 1 kereskedő orvos magántisztviselő iparo é magánzó hitközsé 2 tagj vet rész világháborúban aki közü 7-e este el ma vezetőség Schönfel Jen elnök Weis Dezs pénztárnok Hirsch Vilmo é Basc Dezs gondnokok La Sámue jegyző Hetény Ferdinánd Halbroh Imr é Kertés Ármi elnökségi- Weis Manó Hetény Déne é Fleische Józse választmány tagok hitközsé kántor Gyémán Izidor

10190.h

CÍMSZ Apost

SZÓCIK Aposta nagy Pest-Pilis-Solt-Kisk v 26 la hitközs m XVI sz.-b fennállhatot e tanúsítj temetőjéb korha sírköv felirata mely 1650-b való el zsidócsalád Cse Morvaországb Ausztriáb vándorolt b hitközs fejlődésén csúcspontj mú száz el feléb ér e amik 1 adófize tag vol 182 na tűzvé pusztíto községbe melyn zsidótempl papl áldozatá eset 1822-b építet f hitközs megle templomá hitközs el rabbi Ko Móz Józs vol a 177 Chev Kadis létesítet 181 bekövetkeze halálái év működöt 1823-b létesítet hitközs iskolájá me 190 megszűn Azó hitoktatá hitközs mindenko kánto végz Régebb hír jesivá vol ame azonb m megszűn hitközs intézménye Chev Kadis me Hetén Ferdiná elnökle ala á Nőegyle melyn Wei Sámuel elnök hitközs társadal tér szerep játs tagja Ra Sámu má főfelügyel Wei Gyu má felügyel Schönfe M közs pénztárno Hetén M közs közgyámj hitközségn érték múltjá vonatkozól becs adatok tartalma levéltá va Anyaköny területéh Dunaegyhá tartozi Lélekszá 11 család szá 5 ad 44- fizetne Foglalkoz szeri gazdálkod keresked orvo magántisztvisel ipar magánz hitközs tag ve rés világháborúba ak köz 7- est e m vezetősé Schönfe Je elnö Wei Dez pénztárno Hirsc Vilm Bas Dez gondnoko L Sámu jegyz Hetén Ferdinán Halbro Im Kerté Árm elnökségi Wei Man Hetén Dén Fleisch Józs választmán tago hitközs kánto Gyémá Izido

10190.

CÍMS Apos

SZÓCI Apost nag Pest-Pilis-Solt-Kis 2 l hitköz XV sz.- fennállhato tanúsít temetőjé korh sírkö felirat mel 1650- val e zsidócsalá Cs Morvaország Ausztriá vándorol hitköz fejlődésé csúcspont m szá e felé é ami adófiz ta vo 18 n tűzv pusztít községb mely zsidótemp pap áldozat ese 1822- építe hitköz megl templom hitköz e rabb K Mó Józ vo 17 Che Kadi létesíte 18 bekövetkez halálá é működö 1823- létesíte hitköz iskoláj m 19 megszű Az hitoktat hitköz mindenk kánt vég Régeb hí jesiv vo am azon megszű hitköz intézmény Che Kadi m Heté Ferdin elnökl al Nőegyl mely We Sámue elnö hitköz társada té szere ját tagj R Sám m főfelügye We Gy m felügye Schönf köz pénztárn Heté köz közgyám hitközség érté múltj vonatkozó bec adato tartalm levélt v Anyakön területé Dunaegyh tartoz Léleksz 1 csalá sz a 44 fizetn Foglalko szer gazdálko kereske orv magántisztvise ipa magán hitköz ta v ré világháborúb a kö 7 es vezetős Schönf J eln We De pénztárn Hirs Vil Ba De gondnok Sám jegy Heté Ferdiná Halbr I Kert Ár elnökség We Ma Heté Dé Fleisc Józ választmá tag hitköz kánt Gyém Izid

10190

CÍM Apo

SZÓC Apos na Pest-Pilis-Solt-Ki hitkö X sz. fennállhat tanúsí temetőj kor sírk felira me 1650 va zsidócsal C Morvaorszá Ausztri vándoro hitkö fejlődés csúcspon sz fel am adófi t v 1 tűz pusztí község mel zsidótem pa áldoza es 1822 épít hitkö meg templo hitkö rab M Jó v 1 Ch Kad létesít 1 bekövetke halál működ 1823 létesít hitkö iskolá 1 megsz A hitokta hitkö minden kán vé Rége h jesi v a azo megsz hitkö intézmén Ch Kad Het Ferdi elnök a Nőegy mel W Sámu eln hitkö társad t szer já tag Sá főfelügy W G felügy Schön kö pénztár Het kö közgyá hitközsé ért múlt vonatkoz be adat tartal levél Anyakö terület Dunaegy tarto Léleks csal s 4 fizet Foglalk sze gazdálk keresk or magántisztvis ip magá hitkö t r világháború k e vezető Schön el W D pénztár Hir Vi B D gondno Sá jeg Het Ferdin Halb Ker Á elnöksé W M Het D Fleis Jó választm ta hitkö kán Gyé Izi

1019

CÍ Ap

SZÓ Apo n Pest-Pilis-Solt-K hitk sz fennállha tanús temető ko sír felir m 165 v zsidócsa Morvaorsz Ausztr vándor hitk fejlődé csúcspo s fe a adóf tű puszt közsé me zsidóte p áldoz e 182 épí hitk me templ hitk ra J C Ka létesí bekövetk halá műkö 182 létesí hitk iskol megs hitokt hitk minde ká v Rég jes az megs hitk intézmé C Ka He Ferd elnö Nőeg me Sám el hitk társa sze j ta S főfelüg felüg Schö k pénztá He k közgy hitközs ér múl vonatko b ada tarta levé Anyak terüle Dunaeg tart Lélek csa fize Foglal sz gazdál keres o magántisztvi i mag hitk világhábor vezet Schö e pénztá Hi V gondn S je He Ferdi Hal Ke elnöks He Flei J választ t hitk ká Gy Iz