10191.htm

CÍMSZÓ: Aposztázia és kitérés a zsidóságból

SZÓCIKK: Aposztázia és kitérés a zsidóságból. Az A. kifejezés a görögből származik, amelyben bűnt, hibát jelent; az apostata v. «aposztatész» szó pedig a politikai értelemben vett forradalmárt. Ily értelemben fordul elő az utóbbi I. Makkab. 11. 14 és 13. 16, valamint Josephus Contra Apionem-jéban (I. 19, § 4), ahol a vallás és Isten ellen fellázadókat s Izrael cserbenhagyóit nevezi így. A Septuaginta is használja az A. kifejezést több helyen, míg a Makkabeusok könyve személyre is alkalmazza, t. i. Jason és Menelaos főpapokra, «akit gyűlöltek, mint a Törvény cserbenhagyóit» II. Mak. 5. 8). Míg a Septuaginta a moréd és szored szókat fordítja A.-nak, addig a rabbinikus irodalomban mumar és «mesummod» vagy «apikóresz» néven is előfordul. A «mesummod» szó az A.-ra éppen a szír-görög elnyomatás korában lett közkeletű; jelentése «hitelhagyásra kényszeríteni.» Ugyanígy használták az A.-ra a kófer a. m. «megtagadó» szót is; továbbá u. a. értelmű a pósea Jiszroél a. m. «lázongó Izraelben». Philo a Bűnbánásról (II.) szóló fejezetében a köv. szellemes észrevételt és összehasonlítást teszi az aposztata és a prozelyta közt: «Aki Izrael hitéhez csatlakozik, az egyszerre mérsékletessé és irgalmassá válik, szereti az igazságot s megfontolt pénzügyeiben és szórakozásaiban; de akik elhagyják Isten szent törvényét, az aposztaták, mérséklet nélküliek, szemtelenek, igazságtalanok, a hamisságnak és hitszegésnek barátjai, akik készek szabadságukat a gyomor élvezeteiért eladni, testükre és lelkükre egyaránt romlást hozni.» Philo unokaöccse maga is aposztata lett s ezért emelkedett a hadvezéri rangig és az alexandriai procuratorságig. Caligula császár idején különösen sok aposztata volt s a Makkabeusok III. könyve élénken panaszkodik emiatt. Mikor az alexandriai zsidók vonakodtak őseik hitét elhagyni s a veszedelmet elhárítva, visszanyerték polgári jogaikat, a tömeges hitehagyottakat, «akik gyomrukért hagyták el zsidó fajukat és Isten törvényeit», a nép mészárolta le. (III. Makkab. 2. 32, 6. 19-57, 7. 10-15). A Szanhedrin talmudtraktátus tószeftája (18. 5.) így vélekedik az A.-ról: «A Gyehenna kapui örökre lezárulnak az eretnekek, aposztaták és árulók mögött». (V. ö. Péter apokalypszia 34. és Zsidókhoz Lev. 3. 12). Igen érdekes, hogy Pál apostol aposztaziával vádolták meg (Apóst. Cselek. 21. 21), amiért az ókeresztények egy része, az ebioniták Pált aposztatának tekintették, azaz a mózesi törvényektől elszakadtnak s ehhez képest elvetették (Irenaeus 1. 26). A pauliánusokhoz csatlakozókat is aposztatáknak tekintették s ezeket valamennyit a talmud minim-nek. nevezi. Zsidónak megmaradt tipikus aposztata, a hittől elszakadt okoskodó volt Elisa ben Abuja, aki korának kiváló tanítója volt, de a vallást nyíltan nem tartotta be. A Talmud őt Ácher-nek, «másikká változott»-nak nevezi. Jellemző azonban a zsidóság toleranciájára, hogy a viszony az aposztaták és a hitükben erősek között megmaradt; így Elisa b. Abujával sem szakította meg az érintkezést R. Méir, aki a temetésére is elment és meggyászolta. A későbbi római császárok, főképp Constantinus az aposztatákat feltűnően jutalmazták s magas állami méltóságokkal tüntették ki, míg a prozelyta zsidókat büntette, ha pedig hitehagyott zsidót bántódás ért zsidó részről, az illető zsidót a 315. decretum értelmében elégették. Theodosius császár 380-i decretuma azt bizonyítja, hogy a tiberiasi patriarcháknak (l. Gamaliel alatt) joguk volt exkommunikálni az aposztatákat. Erre annál inkább volt formailag szükség, mert az aposztaták sok kellemetlenséget okoztak már abban az időben is volt hittestvéreiknek s különösen egy József nevű görög kormányzó, aki korábban a tibériás Synhedrion tagja volt, tett ki magáért. Közmondásossá vált, hogy a kereszténységre való áttérést tisztán anyagi okok idézték elő már Konstantin császár alatt. «Jöjj hozzánk s mi hercegeket, kormányzókat és hadvezéreket csinálunk belőletek», mondja a Talmud az aposztatákra vonatkozólag (Peszikta R. 15a, 71b, 106b). Ellenben felette jellemző, hogy a Cyrill püspök és egyházatya szítására történt nagy alexandriai zsidóirtás alkalmából mindössze egyetlenegy zsidó keresztelkedett meg: Adamantius orvos; a többi inkább elhagyta a várost, melyet több mint ezer év óta ők tettek naggyá. Ekkor kezdődött az egyház erősödése s ezzel kapcsolatban jelentkezik az aposztázia, de már nem világi előnyökért, hanem kizárólag presszió folytán. Ez volt az eset Galliában és Hispániában, a nyugati zsidóság két fő fészkében s a korai zsinati határozatok tanúskodnak erről. Hispániában, melyben a vizigót állam alapítói már ott találtak az évszázadok óta ott lakó zsidókat, eleinte semmi bántódásuk nem volt a zsidóknak, amint azonban a vizigót uralkodók az ariánus hitről a katolikusra tértek át, ennek eredménye rögtön meglátszik a VI. századi toledói zsinatok zsidóellenes rendszabályain, ugyanígy az agdei zsinatén is. Az «anuszim» kifejezés a kényszerből kitértekre még ebből az időből való. Híres aposztata volt a VII. század legvégén működő Julianus toledói püspök, aki korábbi hittestvérei ellen a legirgalmatlanabbul lépett fel. Bizánci és frank területen szintén nagy számmal voltak kényszerkitérések. Német területen a XI. század elején találkozunk ezzel a jelenséggel először, II. Henrik alatt, de amint a veszedelem elmúlt s tömegesen tértek vissza, Gerson mainzi rabbi megengedte a zsidóság kebelébe való újrafelvételt. Ugyancsak róla, kinek jósága példaadó volt, feljegyezték, hogy kitért fiát, aki előtte halt meg, ugyanúgy meggyászolta,mintha zsidónak halt volna meg. A keresztes hadjáratok idején a kényszerkitérés mellett az ugyanolyan mértékű visszatérés nagyon elterjedt volt s éppen Rasi kívánta, hogy semmiféle akadályt nem szabad az elé gördíteni, hanem úgy kell tekinteni a visszatérőket, mintha sohasem tértek volna ki. Új típusai keletkeztek spanyol területen az aposztatáknak. Ezek minden tudásukat felhasználva, teológiai fegyverekkel fordultak egykori testvéreik ellen s elterjedt pamfletjeikkel rendkívül sok kárt okoztak évszázadokon át a zsidóságnak. Ilyen volt Moses Szephardi, aki Petrus Alfonsi néven VI. Alfonz udv. orvosa lett s a Disciplina clericalis-t írta, de főműve a Dialogi in quibus impiae judaeorum et saracenorum opiniones confutantur. Nagyobb kárt okozott ennél a francia aposztatának, Nicholas Donin de Rochelle-nek a gonoszsága. Ez ugyanis a zsidók ellen anélkül is kegyetlen IX. Gergely pápánál először jelentette fel magát a Talmudot s vádjaiban olyan gonoszságok magvát hintette el, amelyek csakhamar alapjaivá lettek a vérvádmeséknek éppen Nyugat-Európában (l. Vérvád alatt). Ugyanennek az aposztatának működése nyomán jött létre a párisi hitvita a királyi hercegek jelenlétében, a senlisi érsek elnöklete alatt, latin nyelven, Jechiel párisi rabbi és az aposztata közt s jóllehet az előkelő közönség R. Jechiellel szimpatizált, mégis a Talmud-kéziratok ezreit vitték a máglyára. A XIII. század nevezetesebb aposztatái még Pablo Christiani Montpellierből, akinek Nachmanidesszel, a hírneves geronai rabbival volt nyilvános hitvitája Barcelonában 1263. s ámbár Nachmanides tudásánál fogva mindenképpen felülmaradt a vitában, az aposztata mégis kivitte IV. Kelemen pápánál a Talmud állandó cenzúráját. Még nagyobb veszedelmet hozott fajtestvéreire a burgosi Abner, akit Alfonso Burgensisnak neveznek, de aki nem azonos a későbbi Paulus Burgensisszal s annak fiával, Alfonso püspökkel. Ez korábban kiváló talmudtudós, filozófus és orvos volt, de később kikeresztelkedett s Valladolidban magas egyházi méltóságot töltött be, mialatt spanyol és héber nyelven a zsidók ellen irt. Röpiratai telve vannak a leggonoszabb rágalmakkal. Ezek később érlelték meg gyümölcsüket teljes mértékben. Hasonlóan elvetemedett aposztata volt Jüan de Valladolid, aki két pamfletet írt a zsidók ellen. Ő tartotta Moses Cohen tordesillasi rabbival az avilai nyilvános hitvitát. Mások, mint a költő Jüan de Espana, az orvos Astruc Raimuch stb. inkább ironikus éllel támadtak, anélkül, hogy kárt akartak volna okozni. A XV. században azonban jelentkezik a legnagyobb karriert befutó aposztata, a híres Paulus de Santa Mária v. P. Burgensis (mint egyházi író), aki korábban, negyven éves koráig Burgosban volt vagyonos és tudásáról közismert rabbi és iskolafő, Salomo ha-Levi néven, de az 1390-i terror évében a tömeges kényszerkeresztelések hatása következtében kikeresztelkedett s miután hét évig a Sorbonne-on keresztény teológiát tanult, visszajövet hamarosan carthagenai, majd burgosi püspök, később még a kiskorú király, II. Jüan gyámja s Castilia kancellárja is lett. Magas állásában állandó kontaktusban volt korábbi hittestvéreivel, de azok kárára. Részt vett az irodalmi hadakozásokban s héberül válaszolt Josua ha-Lévi gúnyos támadásaira. Zsidóellenessége inkább politikáinak, mintsem gonosznak minősíthető, jóllehet a toledói «Juderia» vagyis gettó neki köszönheti létezését. Paulusnak két fia töltött be előkelő püspöki állást Castiliában s ezek hozták haza a baseli zsinatról a zsidóellenes határozatokat, melyeknek kieszközlésében is kimutatható részük volt. Antiszemitizmusuk inkább politikai jellegű volt s a későbbi időkéhez képest mérsékeltnek nevezhető. Kortársuk, Jeromino de Santa Fé, udvari orvos, sokkal gonoszabb volt s a zsidók iránt jóindulatú XIII. Benedek ellenpápa elnöklete alatt rendezett tostosai hitvitán a Talmud elleni rágalmakat fokozta. Új nevének, a Magister Ger. de Fé kezdőbetűiről volt hitsorsosai elnevezték «Me Ga De F.-»nek («istenkáromló»). Ugyanilyen típusú aposztaták voltak Pedro de Caballeria, aki 1497. a portugál királynak azt a gonosz tanácsot adta, hogy a zsidó gyerekeket erőszakkal vegyék el és kereszteljék meg; Astruc Sibili, aki a mallorcai zsidók ellen vádaskodott, Henrique Nunez, aki a marannusok ellen kémkedett s miután elősegítette V. Károly királynál, hogy az inkvizíciót felállítsák Portugáliában is, a marannusok merényletének áldozata lett, amiért a római egyház mártírrá kanonizálta. Az 1491-i zsidókat kiűző kir. rendelet s a már 1478. megszervezett inkvizíciós törvényszékek Spanyolországban gondoskodtak arról, hogy a kényszer-kikeresztelkedések minél nagyobb méretűek legyenek; nyílt aposztáziát követeltek, mert a titkos zsidózóra biztos tűzhalál várt. A kiűzéskor a leghíresebb aposztata volt Abraham Senior, az egyik kincstárnok, akinek keresztapja maga a toledói prímás, Mendoza bíbornok volt. Kikeresztelkedésével együtt kapta a «de Coronel gróf» nevet. Ugyancsak jelentős aposztaták voltak az inkvizíció kezdetén élt jóindulatú Hernando de Talavera, az első granadai érsek, akit magát is vád alá helyeztek és több jelentékeny püspök. Itáliában veszedelmes aposztaták voltak a XVI. században Sixtus de Siena, aki a mobot a Talmud elégetésére bírta rá. Rajta kívül hasonló szellemben működtek Salomon Romano(Giovanni Baptista), Joseph Moro ós Ananel di Foligno, akik IV. Pál és III. Gyula pápákat a Talmud elégetésére bírták rá. Németországban a XVI. század híres és kártékony aposztatái voltak Peter Schwarz és a dominikánus Joseph Pfefferkorn. Ez utóbbi, aki Reuchlin ellen is tevékenykedett, eredetileg galíciai zsidó mészáros volt, akit lopásért elítéltek s a börtönben kikeresztelkedett, majd egyházi dolgokban kiművelte magát s Kölnbe ment, ahol a dominikánusok adták ki a Judenspiegel oder Speculum Hortationis c. művét (1507), amely aránylag még szelíden támadja a Talmudot, melyet nem ismert s inkább téríteni akarja a zsidókat, de későbbi művei egyre gonoszabban támadják a zsidóságot, így: Die Judenbeichte (1508), Das Osterbuch (1509), Der Judenfeind (1509), melyben azt ajánlja, hogy vagy minden zsidót ki kell űzni Németországból, vagy pedig utca- és kéményseprőknek kell őket alkalmazni, azonkívül az összes héber könyveket el kell kobozni. Ez ellen Reuchlin erélyesen kikelt. A művelt keresztények itt foglaltak először állást a Talmud mellett, miután két pártra osztotta őket a kérdés. Másik aposztata volt Antonius Margaritha, egy regensburgi rabbi fia, aki Der ganz jüdische Glaub című 1530-i pamfletjában a zsidó liturgia ellen szór gonosz vádakat s amelyek, sajnos Lutherre is nagy hatással voltak. Wolf, a Bibliotheca Hebraea gyűjteményében csupán a XVIII. század előtt 80 aposztata szerzőt sorol fel, akik a zsidók ellen írtak. Egyikük, Christian Gerson, Jüdischer Talmud (1607) és Der talmudische Judenschatz (1610) c. irt rágalmakkal telt pamfleteket s jellemző, hogy az akkor élt hírneves francia keresztény orientalista, Richard Simon, azonnal megcáfolta s becstelennek minősítette azt. A sabbatteánus és a frankista mozgalmak is nagyszámú aposztáziát eredményeztek a XVII-XVIII. sz. folyamán s ez Lengyelországot sem kímélte meg; maga Frank (l. Álmessiások alatt) is kikeresztelkedett, Sabbatai Cevi pedig külsőleg mohamedán lett, amit azonban senki nem hitt el róla. Az Iszlám kultúrkörén belül is mindig voltak aposztaták, de csupán, ha erőszakot alkalmaztak a különböző kalifák. (Ábrahám ibn Ezra fia is ilyen aposztata volt). Az emancipáció, egyrészt Mendelssohn fellépésének és szándékainak meg nem értése miatt, másrészt a francia forradalom, ill. a napóleoni kor szellemének hatása alatt, mindenütt elősegítette az aposztáziát és konverziót. Ezeket tömeges jelentkezésükben asszimilációnak nevezi a zsidó történelem (l. Asszimiláció címszót), Magyarországon az aposztázia régebben nem fordult sűrűn elő, bár mindig voltak ilyenek. Így tudjuk p. o. Ernust János horvát bán (l. o.) kitérését Mátyás király korában, továbbá Szerencsés Imre kincstárnokét, aki azonban zsidóságát sohasem tagadta meg belsőleg, amely körülmény ugyanabban az időben máshol az életébe került volna, míg itt teljes tolerancia uralkodott. Nevezetesebb kitérések csupán a XIX. sz. negyvenes éveitől fordultak elő. Alábbi névsor mutatja a XIX. és XX. sz. nagyobb szerepet játszó és jelentékenyebb aposztatáinak jegyzékét: Bartholdy Jacob, porosz diplomata (megh. 1825.). Bach P. D., német festő (megh. 1830.). Benary Franz, német filológus megh. (1860.). Benary Karl Alb. német klass.-filol. (megh. 1860.). Benedict Julius, Sir, angol komponista (megh. 1885.). Benfey Theodor, hírneves szanszkrit nyelvész (megh. 1881.). Bernays Michael hírneves irodalomtörténész (megh. 1897.). Bernhard Sarah, francia tragika. Bernhardy Gottfried, német filol. (megh. 1875.). Börne Ludvig, német író (megh. 1837.). Büdinger Max, osztrák történetíró (megh. 1902.). Cassel Paulus, német protestáns teológus megh. 1892.). Chwolson D., orosz orientalista és teológus (visszatért). Cohn Ludwig, német történettudós (megh. 1871.). Cohnheim Julius, német orvostanár (megh. 1884). Costa Isaac de, holland történetíró (megh. 1860.). Creizenach Theodor, német történetíró (megh. 1842.). Dessoir Ludwig, német színész (megh. 1874.). Disraeli (Lord Beaconsfeld) Benjamin, angol miniszterelnök és író (megh. 1881.) Dittel Leopold von, osztrák orvostanár (megh. 1898.). Eberti Georg, német jogtanár (megh. 1884.). Ewald F. C., német teológus (megh. 1874.). Felix Rachel, hírneves francia tragika (megh. 1858). Fould Achille, francia pénzügyminiszter (megh. 1867.). Friedberg Emil, német egyházjogtudós (szül. 1837.). Friedberg Heinrich von, porosz miniszter (megh. 1895.). Friedländer Ludwig, klassz.-filol. professzor (szül. 1824.). Friedländer Ludwig Herm., német orvostanár (megh. 1851.). Gans Eduard, német jogtudós (megh. 1839.). Goldschmidt Hermann, német asztronómus (megh. 1866.). Gutterbrock A. E., német jogtanár (megh. 1830.). Hahn E. M., német klassz.-filol, (megh. 1860.) Harden Maximilian, német publicista (megh. 1927.). Hartmann Moritz, német publicista és költő (megh. 1865.). Heine Heinrich, német költő (megh. 1856.). Henle F. G. J., német anatómus (megh. 1885.). Genschel A. M., német botanikus (megh. 1837.). Herz Henriette, német írónő (megh. 1803.). Hirsch Siegfried, német történetíró (megh. 1860.). Hirsch Theodor, német történetíró (megh. 1881.). Hischfeld Ottó, (berlini egyetemen Mommsen utóda). Jacobik G., német matematikus (megh. 185.7). Jacobsohn Heinr., német orvostanár (megh. 1890.). Jacobsohn Ludwig, német orvostanár (megh. 1842.). Jacoby Heinr., német hellenista megh. 1864.). Jaffé Philip, német történetíró, palaeographus (megh. 1870.). Joachim zeneművész (l. o.), Joachimstadt Ferd., német matematikus (megh. 1861.). Kossmann Heinr., német matematikus (megh. 1836.). Kronocker R., német matematikus (szül 1823.). Lebert H., német orvostanár (megh. 1878 ). Lehrs Karl, német hellenista (megh. 1878.). Lehrs Siegfr., német filológus. Levin Ráhel, német írónő. Lewald Fanny, német színésznő (megh. 1889.). Magnus H. G., német kémikus (megh. 1870.). Magnus Ludwig Immánuel német matematikus. Margoliouth Moses, anglikán pap és hebraista (megh. 1830.). Marx Karl, német szociológus és nemzetgazdász (megh. 1883.). Mayer Salomon, német jogtudós (megh. 1862.) Meyer M. H., német filozófus, Mendelssohn Dorothea, német írónő (megh. 1839.). Mendelssohn-Bertholdy Félix, német komponista (megh. 1847.). Neander Joh. Ang. W., német protestáns egyháztörténész (megh. 1850.). Neumann K. Fr., német orientalista (megh. 1870.). Palgrave, Sir Francis Cohen, angol történész, (megh. 1861.). Philippi F. A., német protestáns teológus (megh. 1882.). Ricardo Dávid, a közgazdaságtan klasszikusa (megh. 1823.). Rosenheim J. G., német matematikus (megh. 1887.). , Rubinstein Anton, orosz zeneművész (megh. 1889.). Simson Eduard von, az első német parlament és a legfőbb bíróság elnöke (megh. 1898.). Simson Bernhard, német történetíró, Suggenheim Samuel, német történetíró (megh. 1865.). Stahl Fr., jogtudós, a porosz konzervatív párt alapítója (megh. 1861.). Spiegelberg Otto, német orvos tanár (megh. 1881.). Wolfers J. Ph., német astronomus. A jelenleg élő külföldi aposztaták közül jelentékenyebbek: R. Sieghart, osztrák nemzetgazdász, a Bodenkreditanstalt kormányzója, Z. Kurz osztrák operaénekesnő, J. Wolf és Fr. Eulenburg berlini nemzetgazdász professzorok, Oscar Bie, Ernst Bernheimgreifswaldi történelemprofesszor, Fr. Stier-Somló és Walter Jellinek államjogtanárok, Georg Witkowsky lipcsei irodalomtörténész, Leo Trotzky v. orosz népbiztos, Chr. Rakovszky v. orosz nagykövet; a többi orosz népbiztos és politikus zsidó származásáról elterjesztett hiedelem minden alapot nélkülöző valótlanság. - A régi Magyarországon született jelentékenyebb közéleti, tudományos és művészi szerepet betöltő kitérteket az illető címszók alatt Ismertetjük. Irodalom. Schürer, Geschichte des Volkes Israel I.; Graets, Geschichte der Juden II-XI.; Jost, Neuere Geschichte der Israeliten. IV-V.; Lea, History of the Inquisition in Spain I.; Encyclop. Judaica II. (1927); Jewisch Enc. (1904), továbbá Judaizálás, Inkvizíció, Asszimiláció címszókat és irodalmukat.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 191. címszó a lexikon => 54. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10191.htm

CÍMSZÓ: Aposztázia és kitérés a zsidóságból

SZÓCIKK: Aposztázia és kitérés a zsidóságból. Az A. kifejezés a görögből származik, amelyben bűnt, hibát jelent; az apostata v. aposztatész szó pedig a politikai értelemben vett forradalmárt. Ily értelemben fordul elő az utóbbi I. Makkab. 11. 14 és 13. 16, valamint Josephus Contra Apionem-jéban I. 19, § 4 , ahol a vallás és Isten ellen fellázadókat s Izrael cserbenhagyóit nevezi így. A Septuaginta is használja az A. kifejezést több helyen, míg a Makkabeusok könyve személyre is alkalmazza, t. i. Jason és Menelaos főpapokra, akit gyűlöltek, mint a Törvény cserbenhagyóit II. Mak. 5. 8 . Míg a Septuaginta a moréd és szored szókat fordítja A.-nak, addig a rabbinikus irodalomban mumar és mesummod vagy apikóresz néven is előfordul. A mesummod szó az A.-ra éppen a szír-görög elnyomatás korában lett közkeletű; jelentése hitelhagyásra kényszeríteni. Ugyanígy használták az A.-ra a kófer a. m. megtagadó szót is; továbbá u. a. értelmű a pósea Jiszroél a. m. lázongó Izraelben . Philo a Bűnbánásról II. szóló fejezetében a köv. szellemes észrevételt és összehasonlítást teszi az aposztata és a prozelyta közt: Aki Izrael hitéhez csatlakozik, az egyszerre mérsékletessé és irgalmassá válik, szereti az igazságot s megfontolt pénzügyeiben és szórakozásaiban; de akik elhagyják Isten szent törvényét, az aposztaták, mérséklet nélküliek, szemtelenek, igazságtalanok, a hamisságnak és hitszegésnek barátjai, akik készek szabadságukat a gyomor élvezeteiért eladni, testükre és lelkükre egyaránt romlást hozni. Philo unokaöccse maga is aposztata lett s ezért emelkedett a hadvezéri rangig és az alexandriai procuratorságig. Caligula császár idején különösen sok aposztata volt s a Makkabeusok III. könyve élénken panaszkodik emiatt. Mikor az alexandriai zsidók vonakodtak őseik hitét elhagyni s a veszedelmet elhárítva, visszanyerték polgári jogaikat, a tömeges hitehagyottakat, akik gyomrukért hagyták el zsidó fajukat és Isten törvényeit , a nép mészárolta le. III. Makkab. 2. 32, 6. 19-57, 7. 10-15 . A Szanhedrin talmudtraktátus tószeftája 18. 5. így vélekedik az A.-ról: A Gyehenna kapui örökre lezárulnak az eretnekek, aposztaták és árulók mögött . V. ö. Péter apokalypszia 34. és Zsidókhoz Lev. 3. 12 . Igen érdekes, hogy Pál apostol aposztaziával vádolták meg Apóst. Cselek. 21. 21 , amiért az ókeresztények egy része, az ebioniták Pált aposztatának tekintették, azaz a mózesi törvényektől elszakadtnak s ehhez képest elvetették Irenaeus 1. 26 . A pauliánusokhoz csatlakozókat is aposztatáknak tekintették s ezeket valamennyit a talmud minim-nek. nevezi. Zsidónak megmaradt tipikus aposztata, a hittől elszakadt okoskodó volt Elisa ben Abuja, aki korának kiváló tanítója volt, de a vallást nyíltan nem tartotta be. A Talmud őt Ácher-nek, másikká változott -nak nevezi. Jellemző azonban a zsidóság toleranciájára, hogy a viszony az aposztaták és a hitükben erősek között megmaradt; így Elisa b. Abujával sem szakította meg az érintkezést R. Méir, aki a temetésére is elment és meggyászolta. A későbbi római császárok, főképp Constantinus az aposztatákat feltűnően jutalmazták s magas állami méltóságokkal tüntették ki, míg a prozelyta zsidókat büntette, ha pedig hitehagyott zsidót bántódás ért zsidó részről, az illető zsidót a 315. decretum értelmében elégették. Theodosius császár 380-i decretuma azt bizonyítja, hogy a tiberiasi patriarcháknak l. Gamaliel alatt joguk volt exkommunikálni az aposztatákat. Erre annál inkább volt formailag szükség, mert az aposztaták sok kellemetlenséget okoztak már abban az időben is volt hittestvéreiknek s különösen egy József nevű görög kormányzó, aki korábban a tibériás Synhedrion tagja volt, tett ki magáért. Közmondásossá vált, hogy a kereszténységre való áttérést tisztán anyagi okok idézték elő már Konstantin császár alatt. Jöjj hozzánk s mi hercegeket, kormányzókat és hadvezéreket csinálunk belőletek , mondja a Talmud az aposztatákra vonatkozólag Peszikta R. 15a, 71b, 106b . Ellenben felette jellemző, hogy a Cyrill püspök és egyházatya szítására történt nagy alexandriai zsidóirtás alkalmából mindössze egyetlenegy zsidó keresztelkedett meg: Adamantius orvos; a többi inkább elhagyta a várost, melyet több mint ezer év óta ők tettek naggyá. Ekkor kezdődött az egyház erősödése s ezzel kapcsolatban jelentkezik az aposztázia, de már nem világi előnyökért, hanem kizárólag presszió folytán. Ez volt az eset Galliában és Hispániában, a nyugati zsidóság két fő fészkében s a korai zsinati határozatok tanúskodnak erről. Hispániában, melyben a vizigót állam alapítói már ott találtak az évszázadok óta ott lakó zsidókat, eleinte semmi bántódásuk nem volt a zsidóknak, amint azonban a vizigót uralkodók az ariánus hitről a katolikusra tértek át, ennek eredménye rögtön meglátszik a VI. századi toledói zsinatok zsidóellenes rendszabályain, ugyanígy az agdei zsinatén is. Az anuszim kifejezés a kényszerből kitértekre még ebből az időből való. Híres aposztata volt a VII. század legvégén működő Julianus toledói püspök, aki korábbi hittestvérei ellen a legirgalmatlanabbul lépett fel. Bizánci és frank területen szintén nagy számmal voltak kényszerkitérések. Német területen a XI. század elején találkozunk ezzel a jelenséggel először, II. Henrik alatt, de amint a veszedelem elmúlt s tömegesen tértek vissza, Gerson mainzi rabbi megengedte a zsidóság kebelébe való újrafelvételt. Ugyancsak róla, kinek jósága példaadó volt, feljegyezték, hogy kitért fiát, aki előtte halt meg, ugyanúgy meggyászolta,mintha zsidónak halt volna meg. A keresztes hadjáratok idején a kényszerkitérés mellett az ugyanolyan mértékű visszatérés nagyon elterjedt volt s éppen Rasi kívánta, hogy semmiféle akadályt nem szabad az elé gördíteni, hanem úgy kell tekinteni a visszatérőket, mintha sohasem tértek volna ki. Új típusai keletkeztek spanyol területen az aposztatáknak. Ezek minden tudásukat felhasználva, teológiai fegyverekkel fordultak egykori testvéreik ellen s elterjedt pamfletjeikkel rendkívül sok kárt okoztak évszázadokon át a zsidóságnak. Ilyen volt Moses Szephardi, aki Petrus Alfonsi néven VI. Alfonz udv. orvosa lett s a Disciplina clericalis-t írta, de főműve a Dialogi in quibus impiae judaeorum et saracenorum opiniones confutantur. Nagyobb kárt okozott ennél a francia aposztatának, Nicholas Donin de Rochelle-nek a gonoszsága. Ez ugyanis a zsidók ellen anélkül is kegyetlen IX. Gergely pápánál először jelentette fel magát a Talmudot s vádjaiban olyan gonoszságok magvát hintette el, amelyek csakhamar alapjaivá lettek a vérvádmeséknek éppen Nyugat-Európában l. Vérvád alatt . Ugyanennek az aposztatának működése nyomán jött létre a párisi hitvita a királyi hercegek jelenlétében, a senlisi érsek elnöklete alatt, latin nyelven, Jechiel párisi rabbi és az aposztata közt s jóllehet az előkelő közönség R. Jechiellel szimpatizált, mégis a Talmud-kéziratok ezreit vitték a máglyára. A XIII. század nevezetesebb aposztatái még Pablo Christiani Montpellierből, akinek Nachmanidesszel, a hírneves geronai rabbival volt nyilvános hitvitája Barcelonában 1263. s ámbár Nachmanides tudásánál fogva mindenképpen felülmaradt a vitában, az aposztata mégis kivitte IV. Kelemen pápánál a Talmud állandó cenzúráját. Még nagyobb veszedelmet hozott fajtestvéreire a burgosi Abner, akit Alfonso Burgensisnak neveznek, de aki nem azonos a későbbi Paulus Burgensisszal s annak fiával, Alfonso püspökkel. Ez korábban kiváló talmudtudós, filozófus és orvos volt, de később kikeresztelkedett s Valladolidban magas egyházi méltóságot töltött be, mialatt spanyol és héber nyelven a zsidók ellen irt. Röpiratai telve vannak a leggonoszabb rágalmakkal. Ezek később érlelték meg gyümölcsüket teljes mértékben. Hasonlóan elvetemedett aposztata volt Jüan de Valladolid, aki két pamfletet írt a zsidók ellen. Ő tartotta Moses Cohen tordesillasi rabbival az avilai nyilvános hitvitát. Mások, mint a költő Jüan de Espana, az orvos Astruc Raimuch stb. inkább ironikus éllel támadtak, anélkül, hogy kárt akartak volna okozni. A XV. században azonban jelentkezik a legnagyobb karriert befutó aposztata, a híres Paulus de Santa Mária v. P. Burgensis mint egyházi író , aki korábban, negyven éves koráig Burgosban volt vagyonos és tudásáról közismert rabbi és iskolafő, Salomo ha-Levi néven, de az 1390-i terror évében a tömeges kényszerkeresztelések hatása következtében kikeresztelkedett s miután hét évig a Sorbonne-on keresztény teológiát tanult, visszajövet hamarosan carthagenai, majd burgosi püspök, később még a kiskorú király, II. Jüan gyámja s Castilia kancellárja is lett. Magas állásában állandó kontaktusban volt korábbi hittestvéreivel, de azok kárára. Részt vett az irodalmi hadakozásokban s héberül válaszolt Josua ha-Lévi gúnyos támadásaira. Zsidóellenessége inkább politikáinak, mintsem gonosznak minősíthető, jóllehet a toledói Juderia vagyis gettó neki köszönheti létezését. Paulusnak két fia töltött be előkelő püspöki állást Castiliában s ezek hozták haza a baseli zsinatról a zsidóellenes határozatokat, melyeknek kieszközlésében is kimutatható részük volt. Antiszemitizmusuk inkább politikai jellegű volt s a későbbi időkéhez képest mérsékeltnek nevezhető. Kortársuk, Jeromino de Santa Fé, udvari orvos, sokkal gonoszabb volt s a zsidók iránt jóindulatú XIII. Benedek ellenpápa elnöklete alatt rendezett tostosai hitvitán a Talmud elleni rágalmakat fokozta. Új nevének, a Magister Ger. de Fé kezdőbetűiről volt hitsorsosai elnevezték Me Ga De F.- nek istenkáromló . Ugyanilyen típusú aposztaták voltak Pedro de Caballeria, aki 1497. a portugál királynak azt a gonosz tanácsot adta, hogy a zsidó gyerekeket erőszakkal vegyék el és kereszteljék meg; Astruc Sibili, aki a mallorcai zsidók ellen vádaskodott, Henrique Nunez, aki a marannusok ellen kémkedett s miután elősegítette V. Károly királynál, hogy az inkvizíciót felállítsák Portugáliában is, a marannusok merényletének áldozata lett, amiért a római egyház mártírrá kanonizálta. Az 1491-i zsidókat kiűző kir. rendelet s a már 1478. megszervezett inkvizíciós törvényszékek Spanyolországban gondoskodtak arról, hogy a kényszer-kikeresztelkedések minél nagyobb méretűek legyenek; nyílt aposztáziát követeltek, mert a titkos zsidózóra biztos tűzhalál várt. A kiűzéskor a leghíresebb aposztata volt Abraham Senior, az egyik kincstárnok, akinek keresztapja maga a toledói prímás, Mendoza bíbornok volt. Kikeresztelkedésével együtt kapta a de Coronel gróf nevet. Ugyancsak jelentős aposztaták voltak az inkvizíció kezdetén élt jóindulatú Hernando de Talavera, az első granadai érsek, akit magát is vád alá helyeztek és több jelentékeny püspök. Itáliában veszedelmes aposztaták voltak a XVI. században Sixtus de Siena, aki a mobot a Talmud elégetésére bírta rá. Rajta kívül hasonló szellemben működtek Salomon Romano Giovanni Baptista , Joseph Moro ós Ananel di Foligno, akik IV. Pál és III. Gyula pápákat a Talmud elégetésére bírták rá. Németországban a XVI. század híres és kártékony aposztatái voltak Peter Schwarz és a dominikánus Joseph Pfefferkorn. Ez utóbbi, aki Reuchlin ellen is tevékenykedett, eredetileg galíciai zsidó mészáros volt, akit lopásért elítéltek s a börtönben kikeresztelkedett, majd egyházi dolgokban kiművelte magát s Kölnbe ment, ahol a dominikánusok adták ki a Judenspiegel oder Speculum Hortationis c. művét 1507 , amely aránylag még szelíden támadja a Talmudot, melyet nem ismert s inkább téríteni akarja a zsidókat, de későbbi művei egyre gonoszabban támadják a zsidóságot, így: Die Judenbeichte 1508 , Das Osterbuch 1509 , Der Judenfeind 1509 , melyben azt ajánlja, hogy vagy minden zsidót ki kell űzni Németországból, vagy pedig utca- és kéményseprőknek kell őket alkalmazni, azonkívül az összes héber könyveket el kell kobozni. Ez ellen Reuchlin erélyesen kikelt. A művelt keresztények itt foglaltak először állást a Talmud mellett, miután két pártra osztotta őket a kérdés. Másik aposztata volt Antonius Margaritha, egy regensburgi rabbi fia, aki Der ganz jüdische Glaub című 1530-i pamfletjában a zsidó liturgia ellen szór gonosz vádakat s amelyek, sajnos Lutherre is nagy hatással voltak. Wolf, a Bibliotheca Hebraea gyűjteményében csupán a XVIII. század előtt 80 aposztata szerzőt sorol fel, akik a zsidók ellen írtak. Egyikük, Christian Gerson, Jüdischer Talmud 1607 és Der talmudische Judenschatz 1610 c. irt rágalmakkal telt pamfleteket s jellemző, hogy az akkor élt hírneves francia keresztény orientalista, Richard Simon, azonnal megcáfolta s becstelennek minősítette azt. A sabbatteánus és a frankista mozgalmak is nagyszámú aposztáziát eredményeztek a XVII-XVIII. sz. folyamán s ez Lengyelországot sem kímélte meg; maga Frank l. Álmessiások alatt is kikeresztelkedett, Sabbatai Cevi pedig külsőleg mohamedán lett, amit azonban senki nem hitt el róla. Az Iszlám kultúrkörén belül is mindig voltak aposztaták, de csupán, ha erőszakot alkalmaztak a különböző kalifák. Ábrahám ibn Ezra fia is ilyen aposztata volt . Az emancipáció, egyrészt Mendelssohn fellépésének és szándékainak meg nem értése miatt, másrészt a francia forradalom, ill. a napóleoni kor szellemének hatása alatt, mindenütt elősegítette az aposztáziát és konverziót. Ezeket tömeges jelentkezésükben asszimilációnak nevezi a zsidó történelem l. Asszimiláció címszót , Magyarországon az aposztázia régebben nem fordult sűrűn elő, bár mindig voltak ilyenek. Így tudjuk p. o. Ernust János horvát bán l. o. kitérését Mátyás király korában, továbbá Szerencsés Imre kincstárnokét, aki azonban zsidóságát sohasem tagadta meg belsőleg, amely körülmény ugyanabban az időben máshol az életébe került volna, míg itt teljes tolerancia uralkodott. Nevezetesebb kitérések csupán a XIX. sz. negyvenes éveitől fordultak elő. Alábbi névsor mutatja a XIX. és XX. sz. nagyobb szerepet játszó és jelentékenyebb aposztatáinak jegyzékét: Bartholdy Jacob, porosz diplomata megh. 1825. . Bach P. D., német festő megh. 1830. . Benary Franz, német filológus megh. 1860. . Benary Karl Alb. német klass.-filol. megh. 1860. . Benedict Julius, Sir, angol komponista megh. 1885. . Benfey Theodor, hírneves szanszkrit nyelvész megh. 1881. . Bernays Michael hírneves irodalomtörténész megh. 1897. . Bernhard Sarah, francia tragika. Bernhardy Gottfried, német filol. megh. 1875. . Börne Ludvig, német író megh. 1837. . Büdinger Max, osztrák történetíró megh. 1902. . Cassel Paulus, német protestáns teológus megh. 1892. . Chwolson D., orosz orientalista és teológus visszatért . Cohn Ludwig, német történettudós megh. 1871. . Cohnheim Julius, német orvostanár megh. 1884 . Costa Isaac de, holland történetíró megh. 1860. . Creizenach Theodor, német történetíró megh. 1842. . Dessoir Ludwig, német színész megh. 1874. . Disraeli Lord Beaconsfeld Benjamin, angol miniszterelnök és író megh. 1881. Dittel Leopold von, osztrák orvostanár megh. 1898. . Eberti Georg, német jogtanár megh. 1884. . Ewald F. C., német teológus megh. 1874. . Felix Rachel, hírneves francia tragika megh. 1858 . Fould Achille, francia pénzügyminiszter megh. 1867. . Friedberg Emil, német egyházjogtudós szül. 1837. . Friedberg Heinrich von, porosz miniszter megh. 1895. . Friedländer Ludwig, klassz.-filol. professzor szül. 1824. . Friedländer Ludwig Herm., német orvostanár megh. 1851. . Gans Eduard, német jogtudós megh. 1839. . Goldschmidt Hermann, német asztronómus megh. 1866. . Gutterbrock A. E., német jogtanár megh. 1830. . Hahn E. M., német klassz.-filol, megh. 1860. Harden Maximilian, német publicista megh. 1927. . Hartmann Moritz, német publicista és költő megh. 1865. . Heine Heinrich, német költő megh. 1856. . Henle F. G. J., német anatómus megh. 1885. . Genschel A. M., német botanikus megh. 1837. . Herz Henriette, német írónő megh. 1803. . Hirsch Siegfried, német történetíró megh. 1860. . Hirsch Theodor, német történetíró megh. 1881. . Hischfeld Ottó, berlini egyetemen Mommsen utóda . Jacobik G., német matematikus megh. 185.7 . Jacobsohn Heinr., német orvostanár megh. 1890. . Jacobsohn Ludwig, német orvostanár megh. 1842. . Jacoby Heinr., német hellenista megh. 1864. . Jaffé Philip, német történetíró, palaeographus megh. 1870. . Joachim zeneművész l. o. , Joachimstadt Ferd., német matematikus megh. 1861. . Kossmann Heinr., német matematikus megh. 1836. . Kronocker R., német matematikus szül 1823. . Lebert H., német orvostanár megh. 1878 . Lehrs Karl, német hellenista megh. 1878. . Lehrs Siegfr., német filológus. Levin Ráhel, német írónő. Lewald Fanny, német színésznő megh. 1889. . Magnus H. G., német kémikus megh. 1870. . Magnus Ludwig Immánuel német matematikus. Margoliouth Moses, anglikán pap és hebraista megh. 1830. . Marx Karl, német szociológus és nemzetgazdász megh. 1883. . Mayer Salomon, német jogtudós megh. 1862. Meyer M. H., német filozófus, Mendelssohn Dorothea, német írónő megh. 1839. . Mendelssohn-Bertholdy Félix, német komponista megh. 1847. . Neander Joh. Ang. W., német protestáns egyháztörténész megh. 1850. . Neumann K. Fr., német orientalista megh. 1870. . Palgrave, Sir Francis Cohen, angol történész, megh. 1861. . Philippi F. A., német protestáns teológus megh. 1882. . Ricardo Dávid, a közgazdaságtan klasszikusa megh. 1823. . Rosenheim J. G., német matematikus megh. 1887. . , Rubinstein Anton, orosz zeneművész megh. 1889. . Simson Eduard von, az első német parlament és a legfőbb bíróság elnöke megh. 1898. . Simson Bernhard, német történetíró, Suggenheim Samuel, német történetíró megh. 1865. . Stahl Fr., jogtudós, a porosz konzervatív párt alapítója megh. 1861. . Spiegelberg Otto, német orvos tanár megh. 1881. . Wolfers J. Ph., német astronomus. A jelenleg élő külföldi aposztaták közül jelentékenyebbek: R. Sieghart, osztrák nemzetgazdász, a Bodenkreditanstalt kormányzója, Z. Kurz osztrák operaénekesnő, J. Wolf és Fr. Eulenburg berlini nemzetgazdász professzorok, Oscar Bie, Ernst Bernheimgreifswaldi történelemprofesszor, Fr. Stier-Somló és Walter Jellinek államjogtanárok, Georg Witkowsky lipcsei irodalomtörténész, Leo Trotzky v. orosz népbiztos, Chr. Rakovszky v. orosz nagykövet; a többi orosz népbiztos és politikus zsidó származásáról elterjesztett hiedelem minden alapot nélkülöző valótlanság. - A régi Magyarországon született jelentékenyebb közéleti, tudományos és művészi szerepet betöltő kitérteket az illető címszók alatt Ismertetjük. Irodalom. Schürer, Geschichte des Volkes Israel I.; Graets, Geschichte der Juden II-XI.; Jost, Neuere Geschichte der Israeliten. IV-V.; Lea, History of the Inquisition in Spain I.; Encyclop. Judaica II. 1927 ; Jewisch Enc. 1904 , továbbá Judaizálás, Inkvizíció, Asszimiláció címszókat és irodalmukat.

10191.ht

CÍMSZÓ Aposztázi é kitéré zsidóságbó

SZÓCIKK Aposztázi é kitéré zsidóságból A A kifejezé görögbő származik amelybe bűnt hibá jelent a apostat v aposztatés sz pedi politika értelembe vet forradalmárt Il értelembe fordu el a utóbb I Makkab 11 1 é 13 16 valamin Josephu Contr Apionem-jéba I 19 aho vallá é Iste elle fellázadóka Izrae cserbenhagyói nevez így Septuagint i használj a A kifejezés töb helyen mí Makkabeuso könyv személyr i alkalmazza t i Jaso é Menelao főpapokra aki gyűlöltek min Törvén cserbenhagyói II Mak 5 Mí Septuagint moré é szore szóka fordítj A.-nak addi rabbiniku irodalomba muma é mesummo vag apikóres néve i előfordul mesummo sz a A.-r éppe szír-görö elnyomatá korába let közkeletű jelentés hitelhagyásr kényszeríteni Ugyaníg használtá a A.-r kófe a m megtagad szó is tovább u a értelm póse Jiszroé a m lázong Izraelbe Phil Bűnbánásró II szól fejezetébe köv szelleme észrevétel é összehasonlítás tesz a aposztat é prozelyt közt Ak Izrae hitéhe csatlakozik a egyszerr mérsékletess é irgalmass válik szeret a igazságo megfontol pénzügyeibe é szórakozásaiban d aki elhagyjá Iste szen törvényét a aposztaták mérsékle nélküliek szemtelenek igazságtalanok hamisságna é hitszegésne barátjai aki késze szabadságuka gyomo élvezeteiér eladni testükr é lelkükr egyarán romlás hozni Phil unokaöccs mag i aposztat let ezér emelkedet hadvezér rangi é a alexandria procuratorságig Caligul császá idejé különöse so aposztat vol Makkabeuso III könyv élénke panaszkodi emiatt Miko a alexandria zsidó vonakodta ősei hité elhagyn veszedelme elhárítva visszanyerté polgár jogaikat tömege hitehagyottakat aki gyomrukér hagytá e zsid fajuka é Iste törvényei né mészárolt le III Makkab 2 32 6 19-57 7 10-1 Szanhedri talmudtraktátu tószeftáj 18 5 íg vélekedi a A.-ról Gyehenn kapu örökr lezárulna a eretnekek aposztatá é áruló mögöt V ö Péte apokalypszi 34 é Zsidókho Lev 3 1 Ige érdekes hog Pá aposto aposztaziáva vádoltá me Apóst Cselek 21 2 amiér a ókereszténye eg része a ebionitá Pál aposztatána tekintették aza mózes törvényektő elszakadtna ehhe képes elvetetté Irenaeu 1 2 pauliánusokho csatlakozóka i aposztatákna tekintetté ezeke valamennyi talmu minim-nek nevezi Zsidóna megmarad tipiku aposztata hittő elszakad okoskod vol Elis be Abuja ak korána kivál tanítój volt d vallás nyílta ne tartott be Talmu ő Ácher-nek másikk változot -na nevezi Jellemz azonba zsidósá toleranciájára hog viszon a aposztatá é hitükbe erőse közöt megmaradt íg Elis b Abujáva se szakított me a érintkezés R Méir ak temetésér i elmen é meggyászolta később róma császárok főkép Constantinu a aposztatáka feltűnőe jutalmaztá maga állam méltóságokka tüntetté ki mí prozelyt zsidóka büntette h pedi hitehagyot zsidó bántódá ér zsid részről a illet zsidó 315 decretu értelmébe elégették Theodosiu császá 380- decretum az bizonyítja hog tiberias patriarchákna l Gamalie alat jogu vol exkommunikáln a aposztatákat Err anná inkáb vol formaila szükség mer a aposztatá so kellemetlensége okozta má abba a időbe i vol hittestvéreikne különöse eg Józse nev görö kormányzó ak korábba tibériá Synhedrio tagj volt tet k magáért Közmondásoss vált hog kereszténységr val áttérés tisztá anyag oko idézté el má Konstanti császá alatt Jöj hozzán m hercegeket kormányzóka é hadvezéreke csinálun belőlete mondj Talmu a aposztatákr vonatkozóla Peszikt R 15a 71b 106 Ellenbe felett jellemző hog Cyril püspö é egyházaty szításár történ nag alexandria zsidóirtá alkalmábó mindössz egyetleneg zsid keresztelkedet meg Adamantiu orvos több inkáb elhagyt várost melye töb min eze é ót ő tette naggyá Ekko kezdődöt a egyhá erősödés ezze kapcsolatba jelentkezi a aposztázia d má ne világ előnyökért hane kizáróla presszi folytán E vol a ese Galliába é Hispániában nyugat zsidósá ké f fészkébe kora zsinat határozato tanúskodna erről Hispániában melybe vizigó álla alapító má ot találta a évszázado ót ot lak zsidókat eleint semm bántódásu ne vol zsidóknak amin azonba vizigó uralkodó a ariánu hitrő katolikusr térte át enne eredmény rögtö meglátszi VI század toledó zsinato zsidóellene rendszabályain ugyaníg a agde zsinaté is A anuszi kifejezé kényszerbő kitértekr mé ebbő a időbő való Híre aposztat vol VII száza legvégé működ Julianu toledó püspök ak korább hittestvére elle legirgalmatlanabbu lépet fel Bizánc é fran területe szinté nag számma volta kényszerkitérések Néme területe XI száza elejé találkozun ezze jelenségge először II Henri alatt d amin veszedele elmúl tömegese térte vissza Gerso mainz rabb megengedt zsidósá kebeléb val újrafelvételt Ugyancsa róla kine jóság példaad volt feljegyezték hog kitér fiát ak előtt hal meg ugyanúg meggyászolta,minth zsidóna hal voln meg kereszte hadjárato idejé kényszerkitéré mellet a ugyanolya mérték visszatéré nagyo elterjed vol éppe Ras kívánta hog semmifél akadály ne szaba a el gördíteni hane úg kel tekinten visszatérőket minth sohase térte voln ki Ú típusa keletkezte spanyo területe a aposztatáknak Eze minde tudásuka felhasználva teológia fegyverekke fordulta egykor testvérei elle elterjed pamfletjeikke rendkívü so kár okozta évszázadoko á zsidóságnak Ilye vol Mose Szephardi ak Petru Alfons néve VI Alfon udv orvos let Disciplin clericalis- írta d főműv Dialog i quibu impia judaeoru e saracenoru opinione confutantur Nagyob kár okozot enné franci aposztatának Nichola Doni d Rochelle-ne gonoszsága E ugyani zsidó elle anélkü i kegyetle IX Gergel pápáná előszö jelentett fe magá Talmudo vádjaiba olya gonoszságo magvá hintett el amelye csakhama alapjaiv lette vérvádmesékne éppe Nyugat-Európába l Vérvá alat Ugyanenne a aposztatána működés nyomá jöt létr páris hitvit király hercege jelenlétében senlis érse elnöklet alatt lati nyelven Jechie páris rabb é a aposztat köz jóllehe a előkel közönsé R Jechielle szimpatizált mégi Talmud-kézirato ezrei vitté máglyára XIII száza nevezeteseb aposztatá mé Pabl Christian Montpellierből akine Nachmanidesszel hírneve gerona rabbiva vol nyilváno hitvitáj Barcelonába 1263 ámbá Nachmanide tudásáná fogv mindenképpe felülmarad vitában a aposztat mégi kivitt IV Keleme pápáná Talmu álland cenzúráját Mé nagyob veszedelme hozot fajtestvéreir burgos Abner aki Alfons Burgensisna neveznek d ak ne azono később Paulu Burgensissza anna fiával Alfons püspökkel E korábba kivál talmudtudós filozófu é orvo volt d későb kikeresztelkedet Valladolidba maga egyház méltóságo töltöt be mialat spanyo é hébe nyelve zsidó elle irt Röpirata telv vanna leggonoszab rágalmakkal Eze későb érlelté me gyümölcsüke telje mértékben Hasonlóa elvetemedet aposztat vol Jüa d Valladolid ak ké pamflete ír zsidó ellen tartott Mose Cohe tordesillas rabbiva a avila nyilváno hitvitát Mások min költ Jüa d Espana a orvo Astru Raimuc stb inkáb ironiku élle támadtak anélkül hog kár akarta voln okozni XV századba azonba jelentkezi legnagyob karrier befut aposztata híre Paulu d Sant Mári v P Burgensi min egyház ír ak korábban negyve éve korái Burgosba vol vagyono é tudásáró közismer rabb é iskolafő Salom ha-Lev néven d a 1390- terro évébe tömege kényszerkeresztelése hatás következtébe kikeresztelkedet miutá hé évi Sorbonne-o keresztén teológiá tanult visszajöve hamarosa carthagenai maj burgos püspök későb mé kiskor király II Jüa gyámj Castili kancellárj i lett Maga állásába álland kontaktusba vol korább hittestvéreivel d azo kárára Rész vet a irodalm hadakozásokba héberü válaszol Josu ha-Lév gúnyo támadásaira Zsidóellenesség inkáb politikáinak mintse gonoszna minősíthető jóllehe toledó Juderi vagyi gett nek köszönhet létezését Paulusna ké fi töltöt b előkel püspök állás Castiliába eze hoztá haz basel zsinatró zsidóellene határozatokat melyekne kieszközlésébe i kimutathat részü volt Antiszemitizmusu inkáb politika jelleg vol később időkéhe képes mérsékeltne nevezhető Kortársuk Jeromin d Sant Fé udvar orvos sokka gonoszab vol zsidó irán jóindulat XIII Benede ellenpáp elnöklet alat rendezet tostosa hitvitá Talmu ellen rágalmaka fokozta Ú nevének Magiste Ger d F kezdőbetűirő vol hitsorsosa elnevezté M G D F. ne istenkároml Ugyanilye típus aposztatá volta Pedr d Caballeria ak 1497 portugá királyna az gonos tanácso adta hog zsid gyerekeke erőszakka vegyé e é kereszteljé meg Astru Sibili ak mallorca zsidó elle vádaskodott Henriqu Nunez ak marannuso elle kémkedet miutá elősegített V Károl királynál hog a inkvizíció felállítsá Portugáliába is marannuso merényleténe áldozat lett amiér róma egyhá mártírr kanonizálta A 1491- zsidóka kiűz kir rendele má 1478 megszervezet inkvizíció törvényszéke Spanyolországba gondoskodta arról hog kényszer-kikeresztelkedése miné nagyob méretűe legyenek nyíl aposztáziá követeltek mer titko zsidózór bizto tűzhalá várt kiűzésko leghíreseb aposztat vol Abraha Senior a egyi kincstárnok akine keresztapj mag toledó prímás Mendoz bíborno volt Kikeresztelkedéséve együt kapt d Corone gró nevet Ugyancsa jelentő aposztatá volta a inkvizíci kezdeté él jóindulat Hernand d Talavera a els granada érsek aki magá i vá al helyezte é töb jelentéken püspök Itáliába veszedelme aposztatá volta XVI századba Sixtu d Siena ak mobo Talmu elégetésér bírt rá Rajt kívü hasonl szellembe működte Salomo Roman Giovann Baptist Josep Mor ó Anane d Foligno aki IV Pá é III Gyul pápáka Talmu elégetésér bírtá rá Németországba XVI száza híre é kártékon aposztatá volta Pete Schwar é dominikánu Josep Pfefferkorn E utóbbi ak Reuchli elle i tevékenykedett eredetile galícia zsid mészáro volt aki lopásér elítélte börtönbe kikeresztelkedett maj egyház dolgokba kiművelt magá Kölnb ment aho dominikánuso adtá k Judenspiege ode Speculu Hortationi c művé 150 amel arányla mé szelíde támadj Talmudot melye ne ismer inkáb téríten akarj zsidókat d később műve egyr gonoszabba támadjá zsidóságot így Di Judenbeicht 150 Da Osterbuc 150 De Judenfein 150 melybe az ajánlja hog vag minde zsidó k kel űzn Németországból vag pedi utca é kéményseprőkne kel őke alkalmazni azonkívü a össze hébe könyveke e kel kobozni E elle Reuchli erélyese kikelt művel kereszténye it foglalta előszö állás Talmu mellett miutá ké pártr osztott őke kérdés Mási aposztat vol Antoniu Margaritha eg regensburg rabb fia ak De gan jüdisch Glau cím 1530- pamfletjába zsid liturgi elle szó gonos vádaka amelyek sajno Lutherr i nag hatássa voltak Wolf Bibliothec Hebrae gyűjteményébe csupá XVIII száza előt 8 aposztat szerző soro fel aki zsidó elle írtak Egyikük Christia Gerson Jüdische Talmu 160 é De talmudisch Judenschat 161 c ir rágalmakka tel pamfleteke jellemző hog a akko él hírneve franci keresztén orientalista Richar Simon azonna megcáfolt becstelenne minősített azt sabbatteánu é frankist mozgalma i nagyszám aposztáziá eredményezte XVII-XVIII sz folyamá e Lengyelországo se kímélt meg mag Fran l Álmessiáso alat i kikeresztelkedett Sabbata Cev pedi külsőle mohamedá lett ami azonba senk ne hit e róla A Iszlá kultúrköré belü i mindi volta aposztaták d csupán h erőszako alkalmazta különböz kalifák Ábrahá ib Ezr fi i ilye aposztat vol A emancipáció egyrész Mendelssoh fellépéséne é szándékaina me ne értés miatt másrész franci forradalom ill napóleon ko szelleméne hatás alatt mindenüt elősegített a aposztáziá é konverziót Ezeke tömege jelentkezésükbe asszimilációna nevez zsid történele l Asszimiláci címszó Magyarországo a aposztázi régebbe ne fordul sűrű elő bá mindi volta ilyenek Íg tudju p o Ernus Jáno horvá bá l o kitérésé Mátyá királ korában tovább Szerencsé Imr kincstárnokét ak azonba zsidóságá sohase tagadt me belsőleg amel körülmén ugyanabba a időbe másho a életéb kerül volna mí it telje toleranci uralkodott Nevezeteseb kitérése csupá XIX sz negyvene éveitő fordulta elő Alább névso mutatj XIX é XX sz nagyob szerepe játsz é jelentékenyeb aposztatáina jegyzékét Barthold Jacob poros diplomat megh 1825 Bac P D. néme fest megh 1830 Benar Franz néme filológu megh 1860 Benar Kar Alb néme klass.-filol megh 1860 Benedic Julius Sir ango komponist megh 1885 Benfe Theodor hírneve szanszkri nyelvés megh 1881 Bernay Michae hírneve irodalomtörténés megh 1897 Bernhar Sarah franci tragika Bernhard Gottfried néme filol megh 1875 Börn Ludvig néme ír megh 1837 Büdinge Max osztrá történetír megh 1902 Casse Paulus néme protestán teológu megh 1892 Chwolso D. oros orientalist é teológu visszatér Coh Ludwig néme történettudó megh 1871 Cohnhei Julius néme orvostaná megh 188 Cost Isaa de hollan történetír megh 1860 Creizenac Theodor néme történetír megh 1842 Dessoi Ludwig néme színés megh 1874 Disrael Lor Beaconsfel Benjamin ango miniszterelnö é ír megh 1881 Ditte Leopol von osztrá orvostaná megh 1898 Ebert Georg néme jogtaná megh 1884 Ewal F C. néme teológu megh 1874 Feli Rachel hírneve franci tragik megh 185 Foul Achille franci pénzügyminiszte megh 1867 Friedber Emil néme egyházjogtudó szül 1837 Friedber Heinric von poros miniszte megh 1895 Friedlände Ludwig klassz.-filol professzo szül 1824 Friedlände Ludwi Herm. néme orvostaná megh 1851 Gan Eduard néme jogtudó megh 1839 Goldschmid Hermann néme asztronómu megh 1866 Gutterbroc A E. néme jogtaná megh 1830 Hah E M. néme klassz.-filol megh 1860 Harde Maximilian néme publicist megh 1927 Hartman Moritz néme publicist é költ megh 1865 Hein Heinrich néme költ megh 1856 Henl F G J. néme anatómu megh 1885 Gensche A M. néme botaniku megh 1837 Her Henriette néme írón megh 1803 Hirsc Siegfried néme történetír megh 1860 Hirsc Theodor néme történetír megh 1881 Hischfel Ottó berlin egyeteme Mommse utód Jacobi G. néme matematiku megh 185. Jacobsoh Heinr. néme orvostaná megh 1890 Jacobsoh Ludwig néme orvostaná megh 1842 Jacob Heinr. néme hellenist megh 1864 Jaff Philip néme történetíró palaeographu megh 1870 Joachi zeneművés l o Joachimstad Ferd. néme matematiku megh 1861 Kossman Heinr. néme matematiku megh 1836 Kronocke R. néme matematiku szü 1823 Leber H. néme orvostaná megh 187 Lehr Karl néme hellenist megh 1878 Lehr Siegfr. néme filológus Levi Ráhel néme írónő Lewal Fanny néme színészn megh 1889 Magnu H G. néme kémiku megh 1870 Magnu Ludwi Immánue néme matematikus Margoliout Moses angliká pa é hebraist megh 1830 Mar Karl néme szociológu é nemzetgazdás megh 1883 Maye Salomon néme jogtudó megh 1862 Meye M H. néme filozófus Mendelssoh Dorothea néme írón megh 1839 Mendelssohn-Berthold Félix néme komponist megh 1847 Neande Joh Ang W. néme protestán egyháztörténés megh 1850 Neuman K Fr. néme orientalist megh 1870 Palgrave Si Franci Cohen ango történész megh 1861 Philipp F A. néme protestán teológu megh 1882 Ricard Dávid közgazdaságta klasszikus megh 1823 Rosenhei J G. néme matematiku megh 1887 Rubinstei Anton oros zeneművés megh 1889 Simso Eduar von a els néme parlamen é legfőb bírósá elnök megh 1898 Simso Bernhard néme történetíró Suggenhei Samuel néme történetír megh 1865 Stah Fr. jogtudós poros konzervatí pár alapítój megh 1861 Spiegelber Otto néme orvo taná megh 1881 Wolfer J Ph. néme astronomus jelenle él külföld aposztatá közü jelentékenyebbek R Sieghart osztrá nemzetgazdász Bodenkreditanstal kormányzója Z Kur osztrá operaénekesnő J Wol é Fr Eulenbur berlin nemzetgazdás professzorok Osca Bie Erns Bernheimgreifswald történelemprofesszor Fr Stier-Soml é Walte Jelline államjogtanárok Geor Witkowsk lipcse irodalomtörténész Le Trotzk v oros népbiztos Chr Rakovszk v oros nagykövet több oros népbizto é politiku zsid származásáró elterjesztet hiedele minde alapo nélkülöz valótlanság rég Magyarországo születet jelentékenyeb közéleti tudományo é művész szerepe betölt kitérteke a illet címszó alat Ismertetjük Irodalom Schürer Geschicht de Volke Israe I. Graets Geschicht de Jude II-XI. Jost Neuer Geschicht de Israeliten IV-V. Lea Histor o th Inquisitio i Spai I. Encyclop Judaic II 192 Jewisc Enc 190 tovább Judaizálás Inkvizíció Asszimiláci címszóka é irodalmukat

10191.h

CÍMSZ Aposztáz kitér zsidóságb

SZÓCIK Aposztáz kitér zsidóságbó kifejez görögb származi amelyb bűn hib jelen aposta aposztaté s ped politik értelemb ve forradalmár I értelemb ford e utób Makka 1 1 1 valami Joseph Cont Apionem-jéb 1 ah vall Ist ell fellázadók Izra cserbenhagyó neve íg Septuagin használ kifejezé tö helye m Makkabeus köny személy alkalmazz Jas Menela főpapokr ak gyűlölte mi Törvé cserbenhagyó I Ma M Septuagin mor szor szók fordít A.-na add rabbinik irodalomb mum mesumm va apikóre név előfordu mesumm s A.- épp szír-gör elnyomat koráb le közkelet jelenté hitelhagyás kényszeríten Ugyaní használt A.- kóf megtaga sz i továb értel pós Jiszro lázon Izraelb Phi Bűnbánásr I szó fejezetéb kö szellem észrevéte összehasonlítá tes aposzta prozely köz A Izra hitéh csatlakozi egyszer mérsékletes irgalmas váli szere igazság megfonto pénzügyeib szórakozásaiba ak elhagyj Ist sze törvényé aposztatá mérsékl nélkülie szemtelene igazságtalano hamisságn hitszegésn barátja ak kész szabadságuk gyom élvezeteié eladn testük lelkük egyará romlá hozn Phi unokaöcc ma aposzta le ezé emelkede hadvezé rang alexandri procuratorsági Caligu csász idej különös s aposzta vo Makkabeus II köny élénk panaszkod emiat Mik alexandri zsid vonakodt őse hit elhagy veszedelm elhárítv visszanyert polgá jogaika tömeg hitehagyottaka ak gyomruké hagyt zsi fajuk Ist törvénye n mészárol l II Makka 3 19-5 10- Szanhedr talmudtraktát tószeftá 1 í véleked A.-ró Gyehen kap örök lezáruln eretneke aposztat árul mögö Pét apokalypsz 3 Zsidókh Le Ig érdeke ho P apost aposztaziáv vádolt m Após Csele 2 amié ókeresztény e rész ebionit Pá aposztatán tekintetté az móze törvényekt elszakadtn ehh képe elvetett Irenae pauliánusokh csatlakozók aposztatákn tekintett ezek valamenny talm minim-ne nevez Zsidón megmara tipik aposztat hitt elszaka okosko vo Eli b Abuj a korán kivá tanító vol vallá nyílt n tartot b Talm Ácher-ne másik változo -n nevez Jellem azonb zsidós toleranciájár ho viszo aposztat hitükb erős közö megmarad í Eli Abujáv s szakítot m érintkezé Méi a temetésé elme meggyászolt későb róm császáro főké Constantin aposztaták feltűnő jutalmazt mag álla méltóságokk tüntett k m prozely zsidók büntett ped hitehagyo zsid bántód é zsi részrő ille zsid 31 decret értelméb elégetté Theodosi csász 380 decretu a bizonyítj ho tiberia patriarchákn Gamali ala jog vo exkommunikál aposztatáka Er ann inká vo formail szüksé me aposztat s kellemetlenség okozt m abb időb vo hittestvéreikn különös e Józs ne gör kormányz a korább tibéri Synhedri tag vol te magáér Közmondásos vál ho kereszténység va áttéré tiszt anya ok idézt e m Konstant csász alat Jö hozzá hercegeke kormányzók hadvezérek csinálu belőlet mond Talm aposztaták vonatkozól Peszik 15 71 10 Ellenb felet jellemz ho Cyri püsp egyházat szításá törté na alexandri zsidóirt alkalmáb mindöss egyetlene zsi keresztelkede me Adamanti orvo töb inká elhagy város mely tö mi ez ó tett naggy Ekk kezdődö egyh erősödé ezz kapcsolatb jelentkez aposztázi m n vilá előnyökér han kizáról pressz folytá vo es Galliáb Hispániába nyuga zsidós k fészkéb kor zsina határozat tanúskodn errő Hispániába melyb vizig áll alapít m o talált évszázad ó o la zsidóka elein sem bántódás n vo zsidókna ami azonb vizig uralkod arián hitr katolikus tért á enn eredmén rögt meglátsz V száza toled zsinat zsidóellen rendszabályai ugyaní agd zsinat i anusz kifejez kényszerb kitértek m ebb időb val Hír aposzta vo VI száz legvég műkö Julian toled püspö a koráb hittestvér ell legirgalmatlanabb lépe fe Bizán fra terület szint na számm volt kényszerkitérése Ném terület X száz elej találkozu ezz jelenségg előszö I Henr alat ami veszedel elmú tömeges tért vissz Gers main rab megenged zsidós kebelé va újrafelvétel Ugyancs ról kin jósá példaa vol feljegyezté ho kité fiá a előt ha me ugyanú meggyászolta,mint zsidón ha vol me kereszt hadjárat idej kényszerkitér melle ugyanoly mérté visszatér nagy elterje vo épp Ra kívánt ho semmifé akadál n szab e gördíten han ú ke tekinte visszatérőke mint sohas tért vol k típus keletkezt spany terület aposztatákna Ez mind tudásuk felhasználv teológi fegyverekk fordult egyko testvére ell elterje pamfletjeikk rendkív s ká okozt évszázadok zsidóságna Ily vo Mos Szephard a Petr Alfon név V Alfo ud orvo le Discipli clericalis írt főmű Dialo quib impi judaeor saracenor opinion confutantu Nagyo ká okozo enn franc aposztatána Nichol Don Rochelle-n gonoszság ugyan zsid ell anélk kegyetl I Gerge pápán elősz jelentet f mag Talmud vádjaib oly gonoszság magv hintet e amely csakham alapjai lett vérvádmesékn épp Nyugat-Európáb Vérv ala Ugyanenn aposztatán működé nyom jö lét pári hitvi királ herceg jelenlétébe senli érs elnökle alat lat nyelve Jechi pári rab aposzta kö jólleh előke közöns Jechiell szimpatizál még Talmud-kézirat ezre vitt máglyár XII száz nevezetese aposztat m Pab Christia Montpellierbő akin Nachmanidessze hírnev geron rabbiv vo nyilván hitvitá Barcelonáb 126 ámb Nachmanid tudásán fog mindenképp felülmara vitába aposzta még kivit I Kelem pápán Talm állan cenzúrájá M nagyo veszedelm hozo fajtestvérei burgo Abne ak Alfon Burgensisn nevezne a n azon későb Paul Burgensissz ann fiáva Alfon püspökke korább kivá talmudtudó filozóf orv vol késő kikeresztelkede Valladolidb mag egyhá méltóság töltö b miala spany héb nyelv zsid ell ir Röpirat tel vann leggonosza rágalmakka Ez késő érlelt m gyümölcsük telj mértékbe Hasonló elvetemede aposzta vo Jü Valladoli a k pamflet í zsid elle tartot Mos Coh tordesilla rabbiv avil nyilván hitvitá Máso mi köl Jü Espan orv Astr Raimu st inká ironik éll támadta anélkü ho ká akart vol okozn X századb azonb jelentkez legnagyo karrie befu aposztat hír Paul San Már Burgens mi egyhá í a korábba negyv év korá Burgosb vo vagyon tudásár közisme rab iskolaf Salo ha-Le néve 1390 terr évéb tömeg kényszerkeresztelés hatá következtéb kikeresztelkede miut h év Sorbonne- kereszté teológi tanul visszajöv hamaros carthagena ma burgo püspö késő m kisko királ I Jü gyám Castil kancellár let Mag állásáb állan kontaktusb vo koráb hittestvéreive az kárár Rés ve irodal hadakozásokb héber válaszo Jos ha-Lé gúny támadásair Zsidóellenessé inká politikáina mints gonoszn minősíthet jólleh toled Juder vagy get ne köszönhe létezésé Paulusn k f töltö előke püspö állá Castiliáb ez hozt ha base zsinatr zsidóellen határozatoka melyekn kieszközléséb kimutatha rész vol Antiszemitizmus inká politik jelle vo későb időkéh képe mérsékeltn nevezhet Kortársu Jeromi San F udva orvo sokk gonosza vo zsid irá jóindula XII Bened ellenpá elnökle ala rendeze tostos hitvit Talm elle rágalmak fokozt nevéne Magist Ge kezdőbetűir vo hitsorsos elnevezt F n istenkárom Ugyanily típu aposztat volt Ped Caballeri a 149 portug királyn a gono tanács adt ho zsi gyerekek erőszakk vegy keresztelj me Astr Sibil a mallorc zsid ell vádaskodot Henriq Nune a marannus ell kémkede miut elősegítet Káro királyná ho inkvizíci felállíts Portugáliáb i marannus merényletén áldoza let amié róm egyh mártír kanonizált 1491 zsidók kiű ki rendel m 147 megszerveze inkvizíci törvényszék Spanyolországb gondoskodt arró ho kényszer-kikeresztelkedés min nagyo méretű legyene nyí aposztázi követelte me titk zsidózó bizt tűzhal vár kiűzésk leghírese aposzta vo Abrah Senio egy kincstárno akin keresztap ma toled prímá Mendo bíborn vol Kikeresztelkedésév együ kap Coron gr neve Ugyancs jelent aposztat volt inkvizíc kezdet é jóindula Hernan Talaver el granad érse ak mag v a helyezt tö jelentéke püspö Itáliáb veszedelm aposztat volt XV századb Sixt Sien a mob Talm elégetésé bír r Raj kív hason szellemb működt Salom Roma Giovan Baptis Jose Mo Anan Folign ak I P II Gyu pápák Talm elégetésé bírt r Németországb XV száz hír kártéko aposztat volt Pet Schwa dominikán Jose Pfefferkor utóbb a Reuchl ell tevékenykedet eredetil galíci zsi mészár vol ak lopásé elítélt börtönb kikeresztelkedet ma egyhá dolgokb kiművel mag Köln men ah dominikánus adt Judenspieg od Specul Hortation műv 15 ame arányl m szelíd támad Talmudo mely n isme inká téríte akar zsidóka későb műv egy gonoszabb támadj zsidóságo íg D Judenbeich 15 D Osterbu 15 D Judenfei 15 melyb a ajánlj ho va mind zsid ke űz Németországbó va ped utc kéményseprőkn ke ők alkalmazn azonkív össz héb könyvek ke kobozn ell Reuchl erélyes kikel műve keresztény i foglalt elősz állá Talm mellet miut k párt osztot ők kérdé Más aposzta vo Antoni Margarith e regensbur rab fi a D ga jüdisc Gla cí 1530 pamfletjáb zsi liturg ell sz gono vádak amelye sajn Luther na hatáss volta Wol Bibliothe Hebra gyűjteményéb csup XVII száz elő aposzta szerz sor fe ak zsid ell írta Egyikü Christi Gerso Jüdisch Talm 16 D talmudisc Judenscha 16 i rágalmakk te pamfletek jellemz ho akk é hírnev franc kereszté orientalist Richa Simo azonn megcáfol becstelenn minősítet az sabbatteán frankis mozgalm nagyszá aposztázi eredményezt XVII-XVII s folyam Lengyelország s kímél me ma Fra Álmessiás ala kikeresztelkedet Sabbat Ce ped külsől mohamed let am azonb sen n hi ról Iszl kultúrkör bel mind volt aposztatá csupá erőszak alkalmazt különbö kalifá Ábrah i Ez f ily aposzta vo emancipáci egyrés Mendelsso fellépésén szándékain m n érté miat másrés franc forradalo il napóleo k szellemén hatá alat mindenü elősegítet aposztázi konverzió Ezek tömeg jelentkezésükb asszimiláción neve zsi történel Asszimilác címsz Magyarország aposztáz régebb n fordu sűr el b mind volt ilyene Í tudj Ernu Ján horv b kitérés Máty kirá korába továb Szerencs Im kincstárnoké a azonb zsidóság sohas tagad m belsőle ame körülmé ugyanabb időb másh életé kerü voln m i telj toleranc uralkodot Nevezetese kitérés csup XI s negyven éveit fordult el Aláb névs mutat XI X s nagyo szerep játs jelentékenye aposztatáin jegyzéké Barthol Jaco poro diploma meg 182 Ba D ném fes meg 183 Bena Fran ném filológ meg 186 Bena Ka Al ném klass.-filo meg 186 Benedi Juliu Si ang komponis meg 188 Benf Theodo hírnev szanszkr nyelvé meg 188 Berna Micha hírnev irodalomtörténé meg 189 Bernha Sara franc tragik Bernhar Gottfrie ném filo meg 187 Bör Ludvi ném í meg 183 Büding Ma osztr történetí meg 190 Cass Paulu ném protestá teológ meg 189 Chwols D oro orientalis teológ visszaté Co Ludwi ném történettud meg 187 Cohnhe Juliu ném orvostan meg 18 Cos Isa d holla történetí meg 186 Creizena Theodo ném történetí meg 184 Desso Ludwi ném színé meg 187 Disrae Lo Beaconsfe Benjami ang minisztereln í meg 188 Ditt Leopo vo osztr orvostan meg 189 Eber Geor ném jogtan meg 188 Ewa C ném teológ meg 187 Fel Rache hírnev franc tragi meg 18 Fou Achill franc pénzügyminiszt meg 186 Friedbe Emi ném egyházjogtud szü 183 Friedbe Heinri vo poro miniszt meg 189 Friedländ Ludwi klassz.-filo professz szü 182 Friedländ Ludw Herm ném orvostan meg 185 Ga Eduar ném jogtud meg 183 Goldschmi Herman ném asztronóm meg 186 Gutterbro E ném jogtan meg 183 Ha M ném klassz.-filo meg 186 Hard Maximilia ném publicis meg 192 Hartma Morit ném publicis köl meg 186 Hei Heinric ném köl meg 185 Hen J ném anatóm meg 188 Gensch M ném botanik meg 183 He Henriett ném író meg 180 Hirs Siegfrie ném történetí meg 186 Hirs Theodo ném történetí meg 188 Hischfe Ott berli egyetem Momms utó Jacob G ném matematik meg 185 Jacobso Heinr ném orvostan meg 189 Jacobso Ludwi ném orvostan meg 184 Jaco Heinr ném hellenis meg 186 Jaf Phili ném történetír palaeograph meg 187 Joach zeneművé Joachimsta Ferd ném matematik meg 186 Kossma Heinr ném matematik meg 183 Kronock R ném matematik sz 182 Lebe H ném orvostan meg 18 Leh Kar ném hellenis meg 187 Leh Siegfr ném filológu Lev Ráhe ném írón Lewa Fann ném színész meg 188 Magn G ném kémik meg 187 Magn Ludw Immánu ném matematiku Margoliou Mose anglik p hebrais meg 183 Ma Kar ném szociológ nemzetgazdá meg 188 May Salomo ném jogtud meg 186 Mey H ném filozófu Mendelsso Dorothe ném író meg 183 Mendelssohn-Berthol Féli ném komponis meg 184 Neand Jo An W ném protestá egyháztörténé meg 185 Neuma Fr ném orientalis meg 187 Palgrav S Franc Cohe ang történés meg 186 Philip A ném protestá teológ meg 188 Ricar Dávi közgazdaságt klassziku meg 182 Rosenhe G ném matematik meg 188 Rubinste Anto oro zeneművé meg 188 Sims Edua vo el ném parlame legfő bírós elnö meg 189 Sims Bernhar ném történetír Suggenhe Samue ném történetí meg 186 Sta Fr jogtudó poro konzervat pá alapító meg 186 Spiegelbe Ott ném orv tan meg 188 Wolfe Ph ném astronomu jelenl é külföl aposztat köz jelentékenyebbe Sieghar osztr nemzetgazdás Bodenkreditansta kormányzój Ku osztr operaénekesn Wo F Eulenbu berli nemzetgazdá professzoro Osc Bi Ern Bernheimgreifswal történelemprofesszo F Stier-Som Walt Jellin államjogtanáro Geo Witkows lipcs irodalomtörténés L Trotz oro népbizto Ch Rakovsz oro nagyköve töb oro népbizt politik zsi származásár elterjeszte hiedel mind alap nélkülö valótlansá ré Magyarország születe jelentékenye közélet tudomány művés szerep betöl kitértek ille címsz ala Ismertetjü Irodalo Schüre Geschich d Volk Isra I Graet Geschich d Jud II-XI Jos Neue Geschich d Israelite IV-V Le Histo t Inquisiti Spa I Encyclo Judai I 19 Jewis En 19 továb Judaizálá Inkvizíci Asszimilác címszók irodalmuka

10191.

CÍMS Aposztá kité zsidóság

SZÓCI Aposztá kité zsidóságb kifeje görög származ amely bű hi jele apost aposztat pe politi értelem v forradalmá értelem for utó Makk valam Josep Con Apionem-jé a val Is el fellázadó Izr cserbenhagy nev í Septuagi haszná kifejez t hely Makkabeu kön személ alkalmaz Ja Menel főpapok a gyűlölt m Törv cserbenhagy M Septuagi mo szo szó fordí A.-n ad rabbini irodalom mu mesum v apikór né előford mesum A. ép szír-gö elnyoma korá l közkele jelent hitelhagyá kényszeríte Ugyan használ A. kó megtag s tová érte pó Jiszr lázo Izrael Ph Bűnbánás sz fejezeté k szelle észrevét összehasonlít te aposzt prozel kö Izr hité csatlakoz egysze mérséklete irgalma vál szer igazsá megfont pénzügyei szórakozásaib a elhagy Is sz törvény aposztat mérsék nélküli szemtelen igazságtalan hamisság hitszegés barátj a kés szabadságu gyo élvezetei elad testü lelkü egyar roml hoz Ph unokaöc m aposzt l ez emelked hadvez ran alexandr procuratorság Calig csás ide különö aposzt v Makkabeu I kön élén panaszko emia Mi alexandr zsi vonakod ős hi elhag veszedel elhárít visszanyer polg jogaik töme hitehagyottak a gyomruk hagy zs faju Is törvény mészáro I Makk 19- 10 Szanhed talmudtraktá tószeft véleke A.-r Gyehe ka örö lezárul eretnek aposzta áru mög Pé apokalyps Zsidók L I érdek h apos aposztaziá vádol Apó Csel ami ókeresztén rés ebioni P aposztatá tekintett a móz törvények elszakadt eh kép elvetet Irena pauliánusok csatlakozó aposztaták tekintet eze valamenn tal minim-n neve Zsidó megmar tipi aposzta hit elszak okosk v El Abu korá kiv tanít vo vall nyíl tarto Tal Ácher-n mási változ - neve Jelle azon zsidó toleranciájá h visz aposzta hitük erő köz megmara El Abujá szakíto érintkez Mé temetés elm meggyászol késő ró császár fők Constanti aposztatá feltűn jutalmaz ma áll méltóságok tüntet prozel zsidó büntet pe hitehagy zsi bántó zs részr ill zsi 3 decre értelmé elégett Theodos csás 38 decret bizonyít h tiberi patriarchák Gamal al jo v exkommuniká aposztaták E an ink v formai szüks m aposzta kellemetlensé okoz ab idő v hittestvéreik különö Józ n gö kormány koráb tibér Synhedr ta vo t magáé Közmondáso vá h kereszténysé v áttér tisz any o idéz Konstan csás ala J hozz hercegek kormányzó hadvezére csinál belőle mon Tal aposztatá vonatkozó Peszi 1 7 1 Ellen fele jellem h Cyr püs egyháza szítás tört n alexandr zsidóir alkalmá mindös egyetlen zs keresztelked m Adamant orv tö ink elhag váro mel t m e tet nagg Ek kezdőd egy erősöd ez kapcsolat jelentke aposztáz vil előnyöké ha kizáró press folyt v e Galliá Hispániáb nyug zsidó fészké ko zsin határoza tanúskod err Hispániáb mely vizi ál alapí talál évszáza l zsidók elei se bántódá v zsidókn am azon vizi uralko ariá hit katoliku tér en eredmé rög megláts száz tole zsina zsidóelle rendszabálya ugyan ag zsina anus kifeje kényszer kitérte eb idő va Hí aposzt v V szá legvé műk Julia tole püsp korá hittestvé el legirgalmatlanab lép f Bizá fr terüle szin n szám vol kényszerkitérés Né terüle szá ele találkoz ez jelenség elősz Hen ala am veszede elm tömege tér viss Ger mai ra megenge zsidó kebel v újrafelvéte Ugyanc ró ki jós példa vo feljegyezt h kit fi elő h m ugyan meggyászolta,min zsidó h vo m keresz hadjára ide kényszerkité mell ugyanol mért visszaté nag elterj v ép R kíván h semmif akadá sza gördíte ha k tekint visszatérők min soha tér vo típu keletkez span terüle aposztatákn E min tudásu felhasznál teológ fegyverek fordul egyk testvér el elterj pamfletjeik rendkí k okoz évszázado zsidóságn Il v Mo Szephar Pet Alfo né Alf u orv l Discipl clericali ír főm Dial qui imp judaeo saraceno opinio confutant Nagy k okoz en fran aposztatán Nicho Do Rochelle- gonoszsá ugya zsi el anél kegyet Gerg pápá elős jelente ma Talmu vádjai ol gonoszsá mag hinte amel csakha alapja let vérvádmesék ép Nyugat-Európá Vér al Ugyanen aposztatá működ nyo j lé pár hitv kirá herce jelenlétéb senl ér elnökl ala la nyelv Jech pár ra aposzt k jólle elők közön Jechiel szimpatizá mé Talmud-kézira ezr vit máglyá XI szá nevezetes aposzta Pa Christi Montpellierb aki Nachmanidessz hírne gero rabbi v nyilvá hitvit Barceloná 12 ám Nachmani tudásá fo mindenkép felülmar vitáb aposzt mé kivi Kele pápá Tal álla cenzúráj nagy veszedel hoz fajtestvére burg Abn a Alfo Burgensis nevezn azo késő Pau Burgensiss an fiáv Alfo püspökk koráb kiv talmudtud filozó or vo kés kikeresztelked Valladolid ma egyh méltósá tölt mial span hé nyel zsi el i Röpira te van leggonosz rágalmakk E kés érlel gyümölcsü tel mértékb Hasonl elvetemed aposzt v J Valladol pamfle zsi ell tarto Mo Co tordesill rabbi avi nyilvá hitvit Más m kö J Espa or Ast Raim s ink ironi él támadt anélk h k akar vo okoz század azon jelentke legnagy karri bef aposzta hí Pau Sa Má Burgen m egyh korább negy é kor Burgos v vagyo tudásá közism ra iskola Sal ha-L név 139 ter évé töme kényszerkeresztelé hat következté kikeresztelked miu é Sorbonne kereszt teológ tanu visszajö hamaro carthagen m burg püsp kés kisk kirá J gyá Casti kancellá le Ma állásá álla kontaktus v korá hittestvéreiv a kárá Ré v iroda hadakozások hébe válasz Jo ha-L gún támadásai Zsidóelleness ink politikáin mint gonosz minősíthe jólle tole Jude vag ge n köszönh létezés Paulus tölt elők püsp áll Castiliá e hoz h bas zsinat zsidóelle határozatok melyek kieszközlésé kimutath rés vo Antiszemitizmu ink politi jell v késő időké kép mérsékelt nevezhe Kortárs Jerom Sa udv orv sok gonosz v zsi ir jóindul XI Bene ellenp elnökl al rendez tosto hitvi Tal ell rágalma fokoz nevén Magis G kezdőbetűi v hitsorso elnevez istenkáro Ugyanil típ aposzta vol Pe Caballer 14 portu király gon tanác ad h zs gyereke erőszak veg keresztel m Ast Sibi mallor zsi el vádaskodo Henri Nun marannu el kémked miu elősegíte Kár királyn h inkvizíc felállít Portugáliá marannu merényleté áldoz le ami ró egy mártí kanonizál 149 zsidó ki k rende 14 megszervez inkvizíc törvényszé Spanyolország gondoskod arr h kényszer-kikeresztelkedé mi nagy méret legyen ny aposztáz követelt m tit zsidóz biz tűzha vá kiűzés leghíres aposzt v Abra Seni eg kincstárn aki kereszta m tole prím Mend bíbor vo Kikeresztelkedésé egy ka Coro g nev Ugyanc jelen aposzta vol inkvizí kezde jóindul Herna Talave e grana érs a ma helyez t jelenték püsp Itáliá veszedel aposzta vol X század Six Sie mo Tal elégetés bí Ra kí haso szellem működ Salo Rom Giova Bapti Jos M Ana Folig a I Gy pápá Tal elégetés bír Németország X szá hí kárték aposzta vol Pe Schw dominiká Jos Pfefferko utób Reuch el tevékenykede eredeti galíc zs mészá vo a lopás elítél börtön kikeresztelkede m egyh dolgok kiműve ma Köl me a dominikánu ad Judenspie o Specu Hortatio mű 1 am arány szelí táma Talmud mel ism ink térít aka zsidók késő mű eg gonoszab támad zsidóság í Judenbeic 1 Osterb 1 Judenfe 1 mely ajánl h v min zsi k ű Németországb v pe ut kéményseprők k ő alkalmaz azonkí öss hé könyve k koboz el Reuch erélye kike műv keresztén foglal elős áll Tal melle miu pár oszto ő kérd Má aposzt v Anton Margarit regensbu ra f g jüdis Gl c 153 pamfletjá zs litur el s gon váda amely saj Luthe n hatás volt Wo Biblioth Hebr gyűjteményé csu XVI szá el aposzt szer so f a zsi el írt Egyik Christ Gers Jüdisc Tal 1 talmudis Judensch 1 rágalmak t pamflete jellem h ak hírne fran kereszt orientalis Rich Sim azon megcáfo becstelen minősíte a sabbatteá franki mozgal nagysz aposztáz eredményez XVII-XVI folya Lengyelorszá kímé m m Fr Álmessiá al kikeresztelkede Sabba C pe külső mohame le a azon se h ró Isz kultúrkö be min vol aposztat csup erősza alkalmaz különb kalif Ábra E il aposzt v emancipác egyré Mendelss fellépésé szándékai ért mia másré fran forradal i napóle szellemé hat ala minden elősegíte aposztáz konverzi Eze töme jelentkezésük asszimiláció nev zs történe Asszimilá címs Magyarorszá aposztá régeb ford sű e min vol ilyen tud Ern Já hor kitéré Mát kir koráb tová Szerenc I kincstárnok azon zsidósá soha taga belsől am körülm ugyanab idő más élet ker vol tel toleran uralkodo Nevezetes kitéré csu X negyve évei fordul e Alá név muta X nagy szere ját jelentékeny aposztatái jegyzék Bartho Jac por diplom me 18 B né fe me 18 Ben Fra né filoló me 18 Ben K A né klass.-fil me 18 Bened Juli S an komponi me 18 Ben Theod hírne szanszk nyelv me 18 Bern Mich hírne irodalomtörtén me 18 Bernh Sar fran tragi Bernha Gottfri né fil me 18 Bö Ludv né me 18 Büdin M oszt történet me 19 Cas Paul né protest teoló me 18 Chwol or orientali teoló visszat C Ludw né történettu me 18 Cohnh Juli né orvosta me 1 Co Is holl történet me 18 Creizen Theod né történet me 18 Dess Ludw né szín me 18 Disra L Beaconsf Benjam an miniszterel me 18 Dit Leop v oszt orvosta me 18 Ebe Geo né jogta me 18 Ew né teoló me 18 Fe Rach hírne fran trag me 1 Fo Achil fran pénzügyminisz me 18 Friedb Em né egyházjogtu sz 18 Friedb Heinr v por minisz me 18 Friedlän Ludw klassz.-fil profess sz 18 Friedlän Lud Her né orvosta me 18 G Edua né jogtu me 18 Goldschm Herma né asztronó me 18 Gutterbr né jogta me 18 H né klassz.-fil me 18 Har Maximili né publici me 19 Hartm Mori né publici kö me 18 He Heinri né kö me 18 He né anató me 18 Gensc né botani me 18 H Henriet né ír me 18 Hir Siegfri né történet me 18 Hir Theod né történet me 18 Hischf Ot berl egyete Momm ut Jaco né matemati me 18 Jacobs Hein né orvosta me 18 Jacobs Ludw né orvosta me 18 Jac Hein né helleni me 18 Ja Phil né történetí palaeograp me 18 Joac zeneműv Joachimst Fer né matemati me 18 Kossm Hein né matemati me 18 Kronoc né matemati s 18 Leb né orvosta me 1 Le Ka né helleni me 18 Le Siegf né filológ Le Ráh né író Lew Fan né színés me 18 Mag né kémi me 18 Mag Lud Immán né matematik Margolio Mos angli hebrai me 18 M Ka né szocioló nemzetgazd me 18 Ma Salom né jogtu me 18 Me né filozóf Mendelss Doroth né ír me 18 Mendelssohn-Bertho Fél né komponi me 18 Nean J A né protest egyháztörtén me 18 Neum F né orientali me 18 Palgra Fran Coh an történé me 18 Phili né protest teoló me 18 Rica Dáv közgazdaság klasszik me 18 Rosenh né matemati me 18 Rubinst Ant or zeneműv me 18 Sim Edu v e né parlam legf bíró eln me 18 Sim Bernha né történetí Suggenh Samu né történet me 18 St F jogtud por konzerva p alapít me 18 Spiegelb Ot né or ta me 18 Wolf P né astronom jelen külfö aposzta kö jelentékenyebb Siegha oszt nemzetgazdá Bodenkreditanst kormányzó K oszt operaénekes W Eulenb berl nemzetgazd professzor Os B Er Bernheimgreifswa történelemprofessz Stier-So Wal Jelli államjogtanár Ge Witkow lipc irodalomtörténé Trot or népbizt C Rakovs or nagyköv tö or népbiz politi zs származásá elterjeszt hiede min ala nélkül valótlans r Magyarorszá szület jelentékeny közéle tudomán művé szere betö kitérte ill címs al Ismertetj Irodal Schür Geschic Vol Isr Grae Geschic Ju II-X Jo Neu Geschic Israelit IV- L Hist Inquisit Sp Encycl Juda 1 Jewi E 1 tová Judaizál Inkvizíc Asszimilá címszó irodalmuk

10191

CÍM Aposzt kit zsidósá

SZÓC Aposzt kit zsidóság kifej görö szárma amel b h jel apos aposzta p polit értele forradalm értele fo ut Mak vala Jose Co Apionem-j va I e fellázad Iz cserbenhag ne Septuag haszn kifeje hel Makkabe kö szemé alkalma J Mene főpapo gyűlöl Tör cserbenhag Septuag m sz sz ford A.- a rabbin irodalo m mesu apikó n előfor mesu A é szír-g elnyom kor közkel jelen hitelhagy kényszerít Ugya haszná A k megta tov ért p Jisz láz Izrae P Bűnbáná s fejezet szell észrevé összehasonlí t aposz proze k Iz hit csatlako egysz mérséklet irgalm vá sze igazs megfon pénzügye szórakozásai elhag I s törvén aposzta mérsé nélkül szemtele igazságtala hamissá hitszegé barát ké szabadság gy élvezete ela test lelk egya rom ho P unokaö aposz e emelke hadve ra alexand procuratorsá Cali csá id külön aposz Makkabe kö élé panaszk emi M alexand zs vonako ő h elha veszede elhárí visszanye pol jogai töm hitehagyotta gyomru hag z faj I törvén mészár Mak 19 1 Szanhe talmudtrakt tószef vélek A.- Gyeh k ör lezáru eretne aposzt ár mö P apokalyp Zsidó érde apo aposztazi vádo Ap Cse am ókereszté ré ebion aposztat tekintet mó törvénye elszakad e ké elvete Iren pauliánuso csatlakoz aposztatá tekinte ez valamen ta minim- nev Zsid megma tip aposzt hi elsza okos E Ab kor ki taní v val nyí tart Ta Ácher- más válto nev Jell azo zsid toleranciáj vis aposzt hitü er kö megmar E Abuj szakít érintke M temeté el meggyászo kés r császá fő Constant aposztat feltű jutalma m ál méltóságo tünte proze zsid bünte p hitehag zs bánt z rész il zs decr értelm eléget Theodo csá 3 decre bizonyí tiber patriarchá Gama a j exkommunik aposztatá a in forma szük aposzt kellemetlens oko a id hittestvérei külön Jó g kormán korá tibé Synhed t v magá Közmondás v kereszténys átté tis an idé Konsta csá al hoz hercege kormányz hadvezér csiná belől mo Ta aposztat vonatkoz Pesz Elle fel jelle Cy pü egyház szítá tör alexand zsidói alkalm mindö egyetle z keresztelke Adaman or t in elha vár me te nag E kezdő eg erősö e kapcsola jelentk aposztá vi előnyök h kizár pres foly Galli Hispániá nyu zsid fészk k zsi határoz tanúsko er Hispániá mel viz á alap talá évszáz zsidó ele s bántód zsidók a azo viz uralk ari hi katolik té e eredm rö meglát szá tol zsin zsidóell rendszabály ugya a zsin anu kifej kénysze kitért e id v H aposz sz legv mű Juli tol püs kor hittestv e legirgalmatlana lé Biz f terül szi szá vo kényszerkitéré N terül sz el találko e jelensé elős He al a veszed el tömeg té vis Ge ma r megeng zsid kebe újrafelvét Ugyan r k jó péld v feljegyez ki f el ugya meggyászolta,mi zsid v keres hadjár id kényszerkit mel ugyano mér visszat na elter é kívá semmi akad sz gördít h tekin visszatérő mi soh té v típ keletke spa terül aposztaták mi tudás felhaszná teoló fegyvere fordu egy testvé e elter pamfletjei rendk oko évszázad zsidóság I M Szepha Pe Alf n Al or Discip clerical í fő Dia qu im judae saracen opini confutan Nag oko e fra aposztatá Nich D Rochelle gonoszs ugy zs e ané kegye Ger páp elő jelent m Talm vádja o gonoszs ma hint ame csakh alapj le vérvádmesé é Nyugat-Európ Vé a Ugyane aposztat műkö ny l pá hit kir herc jelenlété sen é elnök al l nyel Jec pá r aposz jóll elő közö Jechie szimpatiz m Talmud-kézir ez vi mágly X sz nevezete aposzt P Christ Montpellier ak Nachmanidess hírn ger rabb nyilv hitvi Barcelon 1 á Nachman tudás f mindenké felülma vitá aposz m kiv Kel páp Ta áll cenzúrá nag veszede ho fajtestvér bur Ab Alf Burgensi nevez az kés Pa Burgensis a fiá Alf püspök korá ki talmudtu filoz o v ké kikeresztelke Valladoli m egy méltós töl mia spa h nye zs e Röpir t va leggonos rágalmak ké érle gyümölcs te mérték Hason elveteme aposz Vallado pamfl zs el tart M C tordesil rabb av nyilv hitvi Má k Esp o As Rai in iron é támad anél aka v oko száza azo jelentk legnag karr be aposzt h Pa S M Burge egy koráb neg ko Burgo vagy tudás közis r iskol Sa ha- né 13 te év töm kényszerkeresztel ha következt kikeresztelke mi Sorbonn keresz teoló tan visszaj hamar carthage bur püs ké kis kir gy Cast kancell l M állás áll kontaktu kor hittestvérei kár R irod hadakozáso héb válas J ha- gú támadása Zsidóellenes in politikái min gonos minősíth jóll tol Jud va g köszön létezé Paulu töl elő püs ál Castili ho ba zsina zsidóell határozato melye kieszközlés kimutat ré v Antiszemitizm in polit jel kés idők ké mérsékel nevezh Kortár Jero S ud or so gonos zs i jóindu X Ben ellen elnök a rende tost hitv Ta el rágalm foko nevé Magi kezdőbetű hitsors elneve istenkár Ugyani tí aposzt vo P Caballe 1 port királ go taná a z gyerek erősza ve kereszte As Sib mallo zs e vádaskod Henr Nu marann e kémke mi elősegít Ká király inkvizí felállí Portugáli marann merénylet áldo l am r eg márt kanonizá 14 zsid k rend 1 megszerve inkvizí törvénysz Spanyolorszá gondosko ar kényszer-kikeresztelked m nag mére legye n aposztá követel ti zsidó bi tűzh v kiűzé leghíre aposz Abr Sen e kincstár ak kereszt tol prí Men bíbo v Kikeresztelkedés eg k Cor ne Ugyan jele aposzt vo inkviz kezd jóindu Hern Talav gran ér m helye jelenté püs Itáli veszede aposzt vo száza Si Si m Ta elégeté b R k has szelle műkö Sal Ro Giov Bapt Jo An Foli G páp Ta elégeté bí Németorszá sz h kárté aposzt vo P Sch dominik Jo Pfefferk utó Reuc e tevékenyked eredet galí z mész v lopá elíté börtö kikeresztelked egy dolgo kiműv m Kö m dominikán a Judenspi Spec Hortati m a arán szel tám Talmu me is in térí ak zsidó kés m e gonosza táma zsidósá Judenbei Oster Judenf mel aján mi zs Németország p u kéményseprő alkalma azonk ös h könyv kobo e Reuc erély kik mű kereszté fogla elő ál Ta mell mi pá oszt kér M aposz Anto Margari regensb r jüdi G 15 pamfletj z litu e go vád amel sa Luth hatá vol W Bibliot Heb gyűjtemény cs XV sz e aposz sze s zs e ír Egyi Chris Ger Jüdis Ta talmudi Judensc rágalma pamflet jelle a hírn fra keresz orientali Ric Si azo megcáf becstele minősít sabbatte frank mozga nagys aposztá eredménye XVII-XV foly Lengyelorsz kím F Álmessi a kikeresztelked Sabb p küls moham l azo s r Is kultúrk b mi vo aposzta csu erősz alkalma külön kali Ábr i aposz emancipá egyr Mendels fellépés szándéka ér mi másr fra forrada napól szellem ha al minde elősegít aposztá konverz Ez töm jelentkezésü asszimiláci ne z történ Asszimil cím Magyarorsz aposzt rége for s mi vo ilye tu Er J ho kitér Má ki korá tov Szeren kincstárno azo zsidós soh tag belső a körül ugyana id má éle ke vo te tolera uralkod Nevezete kitér cs negyv éve fordu Al né mut nag szer já jelentéken aposztatá jegyzé Barth Ja po diplo m 1 n f m 1 Be Fr n filol m 1 Be n klass.-fi m 1 Bene Jul a kompon m 1 Be Theo hírn szansz nyel m 1 Ber Mic hírn irodalomtörté m 1 Bern Sa fra trag Bernh Gottfr n fi m 1 B Lud n m 1 Büdi osz történe m 1 Ca Pau n protes teol m 1 Chwo o oriental teol vissza Lud n történett m 1 Cohn Jul n orvost m C I hol történe m 1 Creize Theo n történe m 1 Des Lud n szí m 1 Disr Beacons Benja a minisztere m 1 Di Leo osz orvost m 1 Eb Ge n jogt m 1 E n teol m 1 F Rac hírn fra tra m F Achi fra pénzügyminis m 1 Fried E n egyházjogt s 1 Fried Hein po minis m 1 Friedlä Lud klassz.-fi profes s 1 Friedlä Lu He n orvost m 1 Edu n jogt m 1 Goldsch Herm n asztron m 1 Gutterb n jogt m 1 n klassz.-fi m 1 Ha Maximil n public m 1 Hart Mor n public k m 1 H Heinr n k m 1 H n anat m 1 Gens n botan m 1 Henrie n í m 1 Hi Siegfr n történe m 1 Hi Theo n történe m 1 Hisch O ber egyet Mom u Jac n matemat m 1 Jacob Hei n orvost m 1 Jacob Lud n orvost m 1 Ja Hei n hellen m 1 J Phi n történet palaeogra m 1 Joa zenemű Joachims Fe n matemat m 1 Koss Hei n matemat m 1 Krono n matemat 1 Le n orvost m L K n hellen m 1 L Sieg n filoló L Rá n ír Le Fa n színé m 1 Ma n kém m 1 Ma Lu Immá n matemati Margoli Mo angl hebra m 1 K n szociol nemzetgaz m 1 M Salo n jogt m 1 M n filozó Mendels Dorot n í m 1 Mendelssohn-Berth Fé n kompon m 1 Nea n protes egyháztörté m 1 Neu n oriental m 1 Palgr Fra Co a történ m 1 Phil n protes teol m 1 Ric Dá közgazdasá klasszi m 1 Rosen n matemat m 1 Rubins An o zenemű m 1 Si Ed n parla leg bír el m 1 Si Bernh n történet Suggen Sam n történe m 1 S jogtu po konzerv alapí m 1 Spiegel O n o t m 1 Wol n astrono jele külf aposzt k jelentékenyeb Siegh osz nemzetgazd Bodenkreditans kormányz osz operaéneke Eulen ber nemzetgaz professzo O E Bernheimgreifsw történelemprofess Stier-S Wa Jell államjogtaná G Witko lip irodalomtörtén Tro o népbiz Rakov o nagykö t o népbi polit z származás elterjesz hied mi al nélkü valótlan Magyarorsz szüle jelentéken közél tudomá műv szer bet kitért il cím a Ismertet Iroda Schü Geschi Vo Is Gra Geschi J II- J Ne Geschi Israeli IV His Inquisi S Encyc Jud Jew tov Judaizá Inkvizí Asszimil címsz irodalmu

1019

CÍ Aposz ki zsidós

SZÓ Aposz ki zsidósá kife gör szárm ame je apo aposzt poli értel forradal értel f u Ma val Jos C Apionem- v felláza I cserbenha n Septua hasz kifej he Makkab k szem alkalm Men főpap gyűlö Tö cserbenha Septua s s for A. rabbi irodal mes apik előfo mes szír- elnyo ko közke jele hitelhag kényszerí Ugy haszn megt to ér Jis lá Izra Bűnbán fejeze szel észrev összehasonl apos proz I hi csatlak egys mérsékle irgal v sz igaz megfo pénzügy szórakozása elha törvé aposzt mérs nélkü szemtel igazságtal hamiss hitszeg bará k szabadsá g élvezet el tes lel egy ro h unoka apos emelk hadv r alexan procurators Cal cs i külö apos Makkab k él panasz em alexan z vonak elh veszed elhár visszany po joga tö hitehagyott gyomr ha fa törvé mészá Ma 1 Szanh talmudtrak tósze véle A. Gye ö lezár eretn aposz á m apokaly Zsid érd ap aposztaz vád A Cs a ókereszt r ebio aposzta tekinte m törvény elszaka k elvet Ire pauliánus csatlako aposztat tekint e valame t minim ne Zsi megm ti aposz h elsz oko A ko k tan va ny tar T Ácher má vált ne Jel az zsi toleranciá vi aposz hit e k megma Abu szakí érintk temet e meggyász ké csász f Constan aposzta felt jutalm á méltóság tünt proz zsi bünt hiteha z bán rés i z dec értel elége Theod cs decr bizony tibe patriarch Gam exkommuni aposztat i form szü aposz kellemetlen ok i hittestvére külö J kormá kor tib Synhe mag Közmondá keresztény átt ti a id Konst cs a ho herceg kormány hadvezé csin belő m T aposzta vonatko Pes Ell fe jell C p egyhá szít tö alexan zsidó alkal mind egyetl keresztelk Adama o i elh vá m t na kezd e erős kapcsol jelent aposzt v előnyö kizá pre fol Gall Hispáni ny zsi fész zs határo tanúsk e Hispáni me vi ala tal évszá zsid el bántó zsidó az vi ural ar h katoli t ered r meglá sz to zsi zsidóel rendszabál ugy zsi an kife kénysz kitér i apos s leg m Jul to pü ko hittest legirgalmatlan l Bi terü sz sz v kényszerkitér terü s e találk jelens elő H a vesze e töme t vi G m megen zsi keb újrafelvé Ugya j pél feljegye k e ugy meggyászolta,m zsi kere hadjá i kényszerki me ugyan mé vissza n elte kív semm aka s gördí teki visszatér m so t tí keletk sp terü aposztatá m tudá felhaszn teol fegyver ford eg testv elte pamfletje rend ok évszáza zsidósá Szeph P Al A o Disci clerica f Di q i juda sarace opin confuta Na ok fr aposztat Nic Rochell gonosz ug z an kegy Ge pá el jelen Tal vádj gonosz m hin am csak alap l vérvádmes Nyugat-Euró V Ugyan aposzta műk n p hi ki her jelenlét se elnö a nye Je p apos jól el köz Jechi szimpati Talmud-kézi e v mágl s nevezet aposz Chris Montpellie a Nachmanides hír ge rab nyil hitv Barcelo Nachma tudá mindenk felülm vit apos ki Ke pá T ál cenzúr na veszed h fajtestvé bu A Al Burgens neve a ké P Burgensi fi Al püspö kor k talmudt filo k kikeresztelk Valladol eg méltó tö mi sp ny z Röpi v leggono rágalma k érl gyümölc t mérté Haso elvetem apos Vallad pamf z e tar tordesi rab a nyil hitv M Es A Ra i iro táma ané ak ok száz az jelent legna kar b aposz P Burg eg korá ne k Burg vag tudá közi isko S ha n 1 t é tö kényszerkereszte h következ kikeresztelk m Sorbon keres teol ta vissza hama carthag bu pü k ki ki g Cas kancel állá ál kontakt ko hittestvére ká iro hadakozás hé vála ha g támadás Zsidóellene i politiká mi gono minősít jól to Ju v köszö létez Paul tö el pü á Castil h b zsin zsidóel határozat mely kieszközlé kimuta r Antiszemitiz i poli je ké idő k mérséke nevez Kortá Jer u o s gono z jóind Be elle elnö rend tos hit T e rágal fok nev Mag kezdőbet hitsor elnev istenká Ugyan t aposz v Caball por kirá g tan gyere erősz v kereszt A Si mall z vádasko Hen N maran kémk m elősegí K királ inkviz feláll Portugál maran merényle áld a e már kanoniz 1 zsi ren megszerv inkviz törvénys Spanyolorsz gondosk a kényszer-kikeresztelke na mér legy aposzt követe t zsid b tűz kiűz leghír apos Ab Se kincstá a keresz to pr Me bíb Kikeresztelkedé e Co n Ugya jel aposz v inkvi kez jóind Her Tala gra é hely jelent pü Itál veszed aposz v száz S S T eléget ha szell műk Sa R Gio Bap J A Fol pá T eléget b Németorsz s kárt aposz v Sc domini J Pfeffer ut Reu tevékenyke erede gal més lop elít bört kikeresztelke eg dolg kimű K dominiká Judensp Spe Hortat ará sze tá Talm m i i tér a zsid ké gonosz tám zsidós Judenbe Oste Juden me ajá m z Németorszá kéménysepr alkalm azon ö köny kob Reu erél ki m kereszt fogl el á T mel m p osz ké apos Ant Margar regens jüd 1 pamflet lit g vá ame s Lut hat vo Biblio He gyűjtemén c X s apos sz z í Egy Chri Ge Jüdi T talmud Judens rágalm pamfle jell hír fr keres oriental Ri S az megcá becstel minősí sabbatt fran mozg nagy aposzt eredmény XVII-X fol Lengyelors kí Álmess kikeresztelke Sab kül moha az I kultúr m v aposzt cs erős alkalm külö kal Áb apos emancip egy Mendel fellépé szándék é m más fr forrad napó szelle h a mind elősegí aposzt konver E tö jelentkezés asszimilác n törté Asszimi cí Magyarors aposz rég fo m v ily t E h kité M k kor to Szere kincstárn az zsidó so ta bels körü ugyan i m él k v t toler uralko Nevezet kité c negy év ford A n mu na sze j jelentéke aposztat jegyz Bart J p dipl B F filo B klass.-f Ben Ju kompo B The hír szans nye Be Mi hír irodalomtört Ber S fr tra Bern Gottf f Lu Büd os történ C Pa prote teo Chw orienta teo vissz Lu történet Coh Ju orvos ho történ Creiz The történ De Lu sz Dis Beacon Benj miniszter D Le os orvos E G jog teo Ra hír fr tr Ach fr pénzügymini Frie egyházjog Frie Hei p mini Friedl Lu klassz.-f profe Friedl L H orvos Ed jog Goldsc Her asztro Gutter jog klassz.-f H Maximi publi Har Mo publi Hein ana Gen bota Henri H Siegf történ H The történ Hisc be egye Mo Ja matema Jaco He orvos Jaco Lu orvos J He helle Ph történe palaeogr Jo zenem Joachim F matema Kos He matema Kron matema L orvos helle Sie filol R í L F szín M ké M L Imm matemat Margol M ang hebr szocio nemzetga Sal jog filoz Mendel Doro Mendelssohn-Bert F kompo Ne prote egyháztört Ne orienta Palg Fr C törté Phi prote teo Ri D közgazdas klassz Rose matema Rubin A zenem S E parl le bí e S Bern történe Sugge Sa történ jogt p konzer alap Spiege Wo astron jel kül aposz jelentékenye Sieg os nemzetgaz Bodenkreditan kormány os operaének Eule be nemzetga professz Bernheimgreifs történelemprofes Stier- W Jel államjogtan Witk li irodalomtörté Tr népbi Rako nagyk népb poli származá elterjes hie m a nélk valótla Magyarors szül jelentéke közé tudom mű sze be kitér i cí Ismerte Irod Sch Gesch V I Gr Gesch II N Gesch Israel I Hi Inquis Ency Ju Je to Judaiz Inkviz Asszimi címs irodalm