10192.htm

CÍMSZÓ: Aposztázia és kitérés a zsidóságból

SZÓCIKK: Ez ellen Reuchlin erélyesen kikelt. A művelt keresztények itt foglaltak először állást a Talmud mellett, miután két pártra osztotta őket a kérdés. Másik aposztata volt Antonius Margaritha, egy regensburgi rabbi fia, aki Der ganz jüdische Glaub című 1530-i pamfletjában a zsidó liturgia ellen szór gonosz vádakat s amelyek, sajnos Lutherre is nagy hatással voltak. Wolf, a Bibliotheca Hebraea gyűjteményében csupán a XVIII. század előtt 80 aposztata szerzőt sorol fel, akik a zsidók ellen írtak. Egyikük, Christian Gerson, Jüdischer Talmud (1607) és Der talmudische Judenschatz (1610) c. irt rágalmakkal telt pamfleteket s jellemző, hogy az akkor élt hírneves francia keresztény orientalista, Richard Simon, azonnal megcáfolta s becstelennek minősítette azt. A sabbatteánus és a frankista mozgalmak is nagyszámú aposztáziát eredményeztek a XVII-XVIII. sz. folyamán s ez Lengyelországot sem kímélte meg; maga Frank (l. Álmessiások alatt) is kikeresztelkedett, Sabbatai Cevi pedig külsőleg mohamedán lett, amit azonban senki nem hitt el róla. Az Iszlám kultúrkörén belül is mindig voltak aposztaták, de csupán, ha erőszakot alkalmaztak a különböző kalifák. (Ábrahám ibn Ezra fia is ilyen aposztata volt). Az emancipáció, egyrészt Mendelssohn fellépésének és szándékainak meg nem értése miatt, másrészt a francia forradalom, ill. a napóleoni kor szellemének hatása alatt, mindenütt elősegítette az aposztáziát és konverziót. Ezeket tömeges jelentkezésükben asszimilációnak nevezi a zsidó történelem (l. Asszimiláció címszót), Magyarországon az aposztázia régebben nem fordult sűrűn elő, bár mindig voltak ilyenek. Így tudjuk p. o. Ernust János horvát bán (l. o.) kitérését Mátyás király korában, továbbá Szerencsés Imre kincstárnokét, aki azonban zsidóságát sohasem tagadta meg belsőleg, amely körülmény ugyanabban az időben máshol az életébe került volna, míg itt teljes tolerancia uralkodott. Nevezetesebb kitérések csupán a XIX. sz. negyvenes éveitől fordultak elő. Alábbi névsor mutatja a XIX. és XX. sz. nagyobb szerepet játszó és jelentékenyebb aposztatáinak jegyzékét:


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 192. címszó a lexikon => 54. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10192.htm

CÍMSZÓ: Aposztázia és kitérés a zsidóságból

SZÓCIKK: Ez ellen Reuchlin erélyesen kikelt. A művelt keresztények itt foglaltak először állást a Talmud mellett, miután két pártra osztotta őket a kérdés. Másik aposztata volt Antonius Margaritha, egy regensburgi rabbi fia, aki Der ganz jüdische Glaub című 1530-i pamfletjában a zsidó liturgia ellen szór gonosz vádakat s amelyek, sajnos Lutherre is nagy hatással voltak. Wolf, a Bibliotheca Hebraea gyűjteményében csupán a XVIII. század előtt 80 aposztata szerzőt sorol fel, akik a zsidók ellen írtak. Egyikük, Christian Gerson, Jüdischer Talmud 1607 és Der talmudische Judenschatz 1610 c. irt rágalmakkal telt pamfleteket s jellemző, hogy az akkor élt hírneves francia keresztény orientalista, Richard Simon, azonnal megcáfolta s becstelennek minősítette azt. A sabbatteánus és a frankista mozgalmak is nagyszámú aposztáziát eredményeztek a XVII-XVIII. sz. folyamán s ez Lengyelországot sem kímélte meg; maga Frank l. Álmessiások alatt is kikeresztelkedett, Sabbatai Cevi pedig külsőleg mohamedán lett, amit azonban senki nem hitt el róla. Az Iszlám kultúrkörén belül is mindig voltak aposztaták, de csupán, ha erőszakot alkalmaztak a különböző kalifák. Ábrahám ibn Ezra fia is ilyen aposztata volt . Az emancipáció, egyrészt Mendelssohn fellépésének és szándékainak meg nem értése miatt, másrészt a francia forradalom, ill. a napóleoni kor szellemének hatása alatt, mindenütt elősegítette az aposztáziát és konverziót. Ezeket tömeges jelentkezésükben asszimilációnak nevezi a zsidó történelem l. Asszimiláció címszót , Magyarországon az aposztázia régebben nem fordult sűrűn elő, bár mindig voltak ilyenek. Így tudjuk p. o. Ernust János horvát bán l. o. kitérését Mátyás király korában, továbbá Szerencsés Imre kincstárnokét, aki azonban zsidóságát sohasem tagadta meg belsőleg, amely körülmény ugyanabban az időben máshol az életébe került volna, míg itt teljes tolerancia uralkodott. Nevezetesebb kitérések csupán a XIX. sz. negyvenes éveitől fordultak elő. Alábbi névsor mutatja a XIX. és XX. sz. nagyobb szerepet játszó és jelentékenyebb aposztatáinak jegyzékét:

10192.ht

CÍMSZÓ Aposztázi é kitéré zsidóságbó

SZÓCIKK E elle Reuchli erélyese kikelt művel kereszténye it foglalta előszö állás Talmu mellett miutá ké pártr osztott őke kérdés Mási aposztat vol Antoniu Margaritha eg regensburg rabb fia ak De gan jüdisch Glau cím 1530- pamfletjába zsid liturgi elle szó gonos vádaka amelyek sajno Lutherr i nag hatássa voltak Wolf Bibliothec Hebrae gyűjteményébe csupá XVIII száza előt 8 aposztat szerző soro fel aki zsidó elle írtak Egyikük Christia Gerson Jüdische Talmu 160 é De talmudisch Judenschat 161 c ir rágalmakka tel pamfleteke jellemző hog a akko él hírneve franci keresztén orientalista Richar Simon azonna megcáfolt becstelenne minősített azt sabbatteánu é frankist mozgalma i nagyszám aposztáziá eredményezte XVII-XVIII sz folyamá e Lengyelországo se kímélt meg mag Fran l Álmessiáso alat i kikeresztelkedett Sabbata Cev pedi külsőle mohamedá lett ami azonba senk ne hit e róla A Iszlá kultúrköré belü i mindi volta aposztaták d csupán h erőszako alkalmazta különböz kalifák Ábrahá ib Ezr fi i ilye aposztat vol A emancipáció egyrész Mendelssoh fellépéséne é szándékaina me ne értés miatt másrész franci forradalom ill napóleon ko szelleméne hatás alatt mindenüt elősegített a aposztáziá é konverziót Ezeke tömege jelentkezésükbe asszimilációna nevez zsid történele l Asszimiláci címszó Magyarországo a aposztázi régebbe ne fordul sűrű elő bá mindi volta ilyenek Íg tudju p o Ernus Jáno horvá bá l o kitérésé Mátyá királ korában tovább Szerencsé Imr kincstárnokét ak azonba zsidóságá sohase tagadt me belsőleg amel körülmén ugyanabba a időbe másho a életéb kerül volna mí it telje toleranci uralkodott Nevezeteseb kitérése csupá XIX sz negyvene éveitő fordulta elő Alább névso mutatj XIX é XX sz nagyob szerepe játsz é jelentékenyeb aposztatáina jegyzékét

10192.h

CÍMSZ Aposztáz kitér zsidóságb

SZÓCIK ell Reuchl erélyes kikel műve keresztény i foglalt elősz állá Talm mellet miut k párt osztot ők kérdé Más aposzta vo Antoni Margarith e regensbur rab fi a D ga jüdisc Gla cí 1530 pamfletjáb zsi liturg ell sz gono vádak amelye sajn Luther na hatáss volta Wol Bibliothe Hebra gyűjteményéb csup XVII száz elő aposzta szerz sor fe ak zsid ell írta Egyikü Christi Gerso Jüdisch Talm 16 D talmudisc Judenscha 16 i rágalmakk te pamfletek jellemz ho akk é hírnev franc kereszté orientalist Richa Simo azonn megcáfol becstelenn minősítet az sabbatteán frankis mozgalm nagyszá aposztázi eredményezt XVII-XVII s folyam Lengyelország s kímél me ma Fra Álmessiás ala kikeresztelkedet Sabbat Ce ped külsől mohamed let am azonb sen n hi ról Iszl kultúrkör bel mind volt aposztatá csupá erőszak alkalmazt különbö kalifá Ábrah i Ez f ily aposzta vo emancipáci egyrés Mendelsso fellépésén szándékain m n érté miat másrés franc forradalo il napóleo k szellemén hatá alat mindenü elősegítet aposztázi konverzió Ezek tömeg jelentkezésükb asszimiláción neve zsi történel Asszimilác címsz Magyarország aposztáz régebb n fordu sűr el b mind volt ilyene Í tudj Ernu Ján horv b kitérés Máty kirá korába továb Szerencs Im kincstárnoké a azonb zsidóság sohas tagad m belsőle ame körülmé ugyanabb időb másh életé kerü voln m i telj toleranc uralkodot Nevezetese kitérés csup XI s negyven éveit fordult el Aláb névs mutat XI X s nagyo szerep játs jelentékenye aposztatáin jegyzéké

10192.

CÍMS Aposztá kité zsidóság

SZÓCI el Reuch erélye kike műv keresztén foglal elős áll Tal melle miu pár oszto ő kérd Má aposzt v Anton Margarit regensbu ra f g jüdis Gl c 153 pamfletjá zs litur el s gon váda amely saj Luthe n hatás volt Wo Biblioth Hebr gyűjteményé csu XVI szá el aposzt szer so f a zsi el írt Egyik Christ Gers Jüdisc Tal 1 talmudis Judensch 1 rágalmak t pamflete jellem h ak hírne fran kereszt orientalis Rich Sim azon megcáfo becstelen minősíte a sabbatteá franki mozgal nagysz aposztáz eredményez XVII-XVI folya Lengyelorszá kímé m m Fr Álmessiá al kikeresztelkede Sabba C pe külső mohame le a azon se h ró Isz kultúrkö be min vol aposztat csup erősza alkalmaz különb kalif Ábra E il aposzt v emancipác egyré Mendelss fellépésé szándékai ért mia másré fran forradal i napóle szellemé hat ala minden elősegíte aposztáz konverzi Eze töme jelentkezésük asszimiláció nev zs történe Asszimilá címs Magyarorszá aposztá régeb ford sű e min vol ilyen tud Ern Já hor kitéré Mát kir koráb tová Szerenc I kincstárnok azon zsidósá soha taga belsől am körülm ugyanab idő más élet ker vol tel toleran uralkodo Nevezetes kitéré csu X negyve évei fordul e Alá név muta X nagy szere ját jelentékeny aposztatái jegyzék

10192

CÍM Aposzt kit zsidósá

SZÓC e Reuc erély kik mű kereszté fogla elő ál Ta mell mi pá oszt kér M aposz Anto Margari regensb r jüdi G 15 pamfletj z litu e go vád amel sa Luth hatá vol W Bibliot Heb gyűjtemény cs XV sz e aposz sze s zs e ír Egyi Chris Ger Jüdis Ta talmudi Judensc rágalma pamflet jelle a hírn fra keresz orientali Ric Si azo megcáf becstele minősít sabbatte frank mozga nagys aposztá eredménye XVII-XV foly Lengyelorsz kím F Álmessi a kikeresztelked Sabb p küls moham l azo s r Is kultúrk b mi vo aposzta csu erősz alkalma külön kali Ábr i aposz emancipá egyr Mendels fellépés szándéka ér mi másr fra forrada napól szellem ha al minde elősegít aposztá konverz Ez töm jelentkezésü asszimiláci ne z történ Asszimil cím Magyarorsz aposzt rége for s mi vo ilye tu Er J ho kitér Má ki korá tov Szeren kincstárno azo zsidós soh tag belső a körül ugyana id má éle ke vo te tolera uralkod Nevezete kitér cs negyv éve fordu Al né mut nag szer já jelentéken aposztatá jegyzé

1019

CÍ Aposz ki zsidós

SZÓ Reu erél ki m kereszt fogl el á T mel m p osz ké apos Ant Margar regens jüd 1 pamflet lit g vá ame s Lut hat vo Biblio He gyűjtemén c X s apos sz z í Egy Chri Ge Jüdi T talmud Judens rágalm pamfle jell hír fr keres oriental Ri S az megcá becstel minősí sabbatt fran mozg nagy aposzt eredmény XVII-X fol Lengyelors kí Álmess kikeresztelke Sab kül moha az I kultúr m v aposzt cs erős alkalm külö kal Áb apos emancip egy Mendel fellépé szándék é m más fr forrad napó szelle h a mind elősegí aposzt konver E tö jelentkezés asszimilác n törté Asszimi cí Magyarors aposz rég fo m v ily t E h kité M k kor to Szere kincstárn az zsidó so ta bels körü ugyan i m él k v t toler uralko Nevezet kité c negy év ford A n mu na sze j jelentéke aposztat jegyz