10194.htm

CÍMSZÓ: Aposztázia és kitérés a zsidóságból

SZÓCIKK: "Magnus H. G., német kémikus (megh. 1870.). Magnus Ludwig Immánuel német matematikus. Margoliouth Moses, anglikán pap és hebraista (megh. 1830.). Marx Karl, német szociológus és nemzetgazdász (megh. 1883.). Mayer Salomon, német jogtudós (megh. 1862.) Meyer M. H., német filozófus, Mendelssohn Dorothea, német írónő (megh. 1839.). Mendelssohn-Bertholdy Félix, német komponista (megh. 1847.). Neander Joh. Ang. W., német protestáns egyháztörténész (megh. 1850.). Neumann K. Fr., német orientalista (megh. 1870.). Palgrave, Sir Francis Cohen, angol történész, (megh. 1861.). Philippi F. A., német protestáns teológus (megh. 1882.). Ricardo Dávid, a közgazdaságtan klasszikusa (megh. 1823.). Rosenheim J. G., német matematikus (megh. 1887.). , Rubinstein Anton, orosz zeneművész (megh. 1889.). Simson Eduard von, az első német parlament és a legfőbb bíróság elnöke (megh. 1898.). Simson Bernhard, német történetíró, Suggenheim Samuel, német történetíró (megh. 1865.). Stahl Fr., jogtudós, a porosz konzervatív párt alapítója (megh. 1861.). Spiegelberg Otto, német orvos tanár (megh. 1881.). Wolfers J. Ph., német astronomus. A jelenleg élő külföldi aposztaták közül jelentékenyebbek: R. Sieghart, osztrák nemzetgazdász, a Bodenkreditanstalt kormányzója, Z. Kurz osztrák operaénekesnő, J. Wolf és Fr. Eulenburg berlini nemzetgazdász professzorok, Oscar Bie, Ernst Bernheimgreifswaldi történelemprofesszor, Fr. Stier-Somló és Walter Jellinek államjogtanárok, Georg Witkowsky lipcsei irodalomtörténész, Leo Trotzky v. orosz népbiztos, Chr. Rakovszky v. orosz nagykövet; a többi orosz népbiztos és politikus zsidó származásáról elterjesztett hiedelem minden alapot nélkülöző valótlanság. - A régi Magyarországon született jelentékenyebb közéleti, tudományos és művészi szerepet betöltő kitérteket az illető címszók alatt Ismertetjük. Irodalom. Schürer, Geschichte des Volkes Israel I.; Graets, Geschichte der Juden II-XI.; Jost, Neuere Geschichte der Israeliten. IV-V.; Lea, History of the Inquisition in Spain I.; Encyclop. Judaica II. (1927); Jewisch Enc. (1904), továbbá Judaizálás, Inkvizíció, Asszimiláció címszókat és irodalmukat."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 194. címszó a lexikon => 54. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10194.htm

CÍMSZÓ: Aposztázia és kitérés a zsidóságból

SZÓCIKK: Magnus H. G., német kémikus megh. 1870. . Magnus Ludwig Immánuel német matematikus. Margoliouth Moses, anglikán pap és hebraista megh. 1830. . Marx Karl, német szociológus és nemzetgazdász megh. 1883. . Mayer Salomon, német jogtudós megh. 1862. Meyer M. H., német filozófus, Mendelssohn Dorothea, német írónő megh. 1839. . Mendelssohn-Bertholdy Félix, német komponista megh. 1847. . Neander Joh. Ang. W., német protestáns egyháztörténész megh. 1850. . Neumann K. Fr., német orientalista megh. 1870. . Palgrave, Sir Francis Cohen, angol történész, megh. 1861. . Philippi F. A., német protestáns teológus megh. 1882. . Ricardo Dávid, a közgazdaságtan klasszikusa megh. 1823. . Rosenheim J. G., német matematikus megh. 1887. . , Rubinstein Anton, orosz zeneművész megh. 1889. . Simson Eduard von, az első német parlament és a legfőbb bíróság elnöke megh. 1898. . Simson Bernhard, német történetíró, Suggenheim Samuel, német történetíró megh. 1865. . Stahl Fr., jogtudós, a porosz konzervatív párt alapítója megh. 1861. . Spiegelberg Otto, német orvos tanár megh. 1881. . Wolfers J. Ph., német astronomus. A jelenleg élő külföldi aposztaták közül jelentékenyebbek: R. Sieghart, osztrák nemzetgazdász, a Bodenkreditanstalt kormányzója, Z. Kurz osztrák operaénekesnő, J. Wolf és Fr. Eulenburg berlini nemzetgazdász professzorok, Oscar Bie, Ernst Bernheimgreifswaldi történelemprofesszor, Fr. Stier-Somló és Walter Jellinek államjogtanárok, Georg Witkowsky lipcsei irodalomtörténész, Leo Trotzky v. orosz népbiztos, Chr. Rakovszky v. orosz nagykövet; a többi orosz népbiztos és politikus zsidó származásáról elterjesztett hiedelem minden alapot nélkülöző valótlanság. - A régi Magyarországon született jelentékenyebb közéleti, tudományos és művészi szerepet betöltő kitérteket az illető címszók alatt Ismertetjük. Irodalom. Schürer, Geschichte des Volkes Israel I.; Graets, Geschichte der Juden II-XI.; Jost, Neuere Geschichte der Israeliten. IV-V.; Lea, History of the Inquisition in Spain I.; Encyclop. Judaica II. 1927 ; Jewisch Enc. 1904 , továbbá Judaizálás, Inkvizíció, Asszimiláció címszókat és irodalmukat.

10194.ht

CÍMSZÓ Aposztázi é kitéré zsidóságbó

SZÓCIKK Magnu H G. néme kémiku megh 1870 Magnu Ludwi Immánue néme matematikus Margoliout Moses angliká pa é hebraist megh 1830 Mar Karl néme szociológu é nemzetgazdás megh 1883 Maye Salomon néme jogtudó megh 1862 Meye M H. néme filozófus Mendelssoh Dorothea néme írón megh 1839 Mendelssohn-Berthold Félix néme komponist megh 1847 Neande Joh Ang W. néme protestán egyháztörténés megh 1850 Neuman K Fr. néme orientalist megh 1870 Palgrave Si Franci Cohen ango történész megh 1861 Philipp F A. néme protestán teológu megh 1882 Ricard Dávid közgazdaságta klasszikus megh 1823 Rosenhei J G. néme matematiku megh 1887 Rubinstei Anton oros zeneművés megh 1889 Simso Eduar von a els néme parlamen é legfőb bírósá elnök megh 1898 Simso Bernhard néme történetíró Suggenhei Samuel néme történetír megh 1865 Stah Fr. jogtudós poros konzervatí pár alapítój megh 1861 Spiegelber Otto néme orvo taná megh 1881 Wolfer J Ph. néme astronomus jelenle él külföld aposztatá közü jelentékenyebbek R Sieghart osztrá nemzetgazdász Bodenkreditanstal kormányzója Z Kur osztrá operaénekesnő J Wol é Fr Eulenbur berlin nemzetgazdás professzorok Osca Bie Erns Bernheimgreifswald történelemprofesszor Fr Stier-Soml é Walte Jelline államjogtanárok Geor Witkowsk lipcse irodalomtörténész Le Trotzk v oros népbiztos Chr Rakovszk v oros nagykövet több oros népbizto é politiku zsid származásáró elterjesztet hiedele minde alapo nélkülöz valótlanság rég Magyarországo születet jelentékenyeb közéleti tudományo é művész szerepe betölt kitérteke a illet címszó alat Ismertetjük Irodalom Schürer Geschicht de Volke Israe I. Graets Geschicht de Jude II-XI. Jost Neuer Geschicht de Israeliten IV-V. Lea Histor o th Inquisitio i Spai I. Encyclop Judaic II 192 Jewisc Enc 190 tovább Judaizálás Inkvizíció Asszimiláci címszóka é irodalmukat

10194.h

CÍMSZ Aposztáz kitér zsidóságb

SZÓCIK Magn G ném kémik meg 187 Magn Ludw Immánu ném matematiku Margoliou Mose anglik p hebrais meg 183 Ma Kar ném szociológ nemzetgazdá meg 188 May Salomo ném jogtud meg 186 Mey H ném filozófu Mendelsso Dorothe ném író meg 183 Mendelssohn-Berthol Féli ném komponis meg 184 Neand Jo An W ném protestá egyháztörténé meg 185 Neuma Fr ném orientalis meg 187 Palgrav S Franc Cohe ang történés meg 186 Philip A ném protestá teológ meg 188 Ricar Dávi közgazdaságt klassziku meg 182 Rosenhe G ném matematik meg 188 Rubinste Anto oro zeneművé meg 188 Sims Edua vo el ném parlame legfő bírós elnö meg 189 Sims Bernhar ném történetír Suggenhe Samue ném történetí meg 186 Sta Fr jogtudó poro konzervat pá alapító meg 186 Spiegelbe Ott ném orv tan meg 188 Wolfe Ph ném astronomu jelenl é külföl aposztat köz jelentékenyebbe Sieghar osztr nemzetgazdás Bodenkreditansta kormányzój Ku osztr operaénekesn Wo F Eulenbu berli nemzetgazdá professzoro Osc Bi Ern Bernheimgreifswal történelemprofesszo F Stier-Som Walt Jellin államjogtanáro Geo Witkows lipcs irodalomtörténés L Trotz oro népbizto Ch Rakovsz oro nagyköve töb oro népbizt politik zsi származásár elterjeszte hiedel mind alap nélkülö valótlansá ré Magyarország születe jelentékenye közélet tudomány művés szerep betöl kitértek ille címsz ala Ismertetjü Irodalo Schüre Geschich d Volk Isra I Graet Geschich d Jud II-XI Jos Neue Geschich d Israelite IV-V Le Histo t Inquisiti Spa I Encyclo Judai I 19 Jewis En 19 továb Judaizálá Inkvizíci Asszimilác címszók irodalmuka

10194.

CÍMS Aposztá kité zsidóság

SZÓCI Mag né kémi me 18 Mag Lud Immán né matematik Margolio Mos angli hebrai me 18 M Ka né szocioló nemzetgazd me 18 Ma Salom né jogtu me 18 Me né filozóf Mendelss Doroth né ír me 18 Mendelssohn-Bertho Fél né komponi me 18 Nean J A né protest egyháztörtén me 18 Neum F né orientali me 18 Palgra Fran Coh an történé me 18 Phili né protest teoló me 18 Rica Dáv közgazdaság klasszik me 18 Rosenh né matemati me 18 Rubinst Ant or zeneműv me 18 Sim Edu v e né parlam legf bíró eln me 18 Sim Bernha né történetí Suggenh Samu né történet me 18 St F jogtud por konzerva p alapít me 18 Spiegelb Ot né or ta me 18 Wolf P né astronom jelen külfö aposzta kö jelentékenyebb Siegha oszt nemzetgazdá Bodenkreditanst kormányzó K oszt operaénekes W Eulenb berl nemzetgazd professzor Os B Er Bernheimgreifswa történelemprofessz Stier-So Wal Jelli államjogtanár Ge Witkow lipc irodalomtörténé Trot or népbizt C Rakovs or nagyköv tö or népbiz politi zs származásá elterjeszt hiede min ala nélkül valótlans r Magyarorszá szület jelentékeny közéle tudomán művé szere betö kitérte ill címs al Ismertetj Irodal Schür Geschic Vol Isr Grae Geschic Ju II-X Jo Neu Geschic Israelit IV- L Hist Inquisit Sp Encycl Juda 1 Jewi E 1 tová Judaizál Inkvizíc Asszimilá címszó irodalmuk

10194

CÍM Aposzt kit zsidósá

SZÓC Ma n kém m 1 Ma Lu Immá n matemati Margoli Mo angl hebra m 1 K n szociol nemzetgaz m 1 M Salo n jogt m 1 M n filozó Mendels Dorot n í m 1 Mendelssohn-Berth Fé n kompon m 1 Nea n protes egyháztörté m 1 Neu n oriental m 1 Palgr Fra Co a történ m 1 Phil n protes teol m 1 Ric Dá közgazdasá klasszi m 1 Rosen n matemat m 1 Rubins An o zenemű m 1 Si Ed n parla leg bír el m 1 Si Bernh n történet Suggen Sam n történe m 1 S jogtu po konzerv alapí m 1 Spiegel O n o t m 1 Wol n astrono jele külf aposzt k jelentékenyeb Siegh osz nemzetgazd Bodenkreditans kormányz osz operaéneke Eulen ber nemzetgaz professzo O E Bernheimgreifsw történelemprofess Stier-S Wa Jell államjogtaná G Witko lip irodalomtörtén Tro o népbiz Rakov o nagykö t o népbi polit z származás elterjesz hied mi al nélkü valótlan Magyarorsz szüle jelentéken közél tudomá műv szer bet kitért il cím a Ismertet Iroda Schü Geschi Vo Is Gra Geschi J II- J Ne Geschi Israeli IV His Inquisi S Encyc Jud Jew tov Judaizá Inkvizí Asszimil címsz irodalmu

1019

CÍ Aposz ki zsidós

SZÓ M ké M L Imm matemat Margol M ang hebr szocio nemzetga Sal jog filoz Mendel Doro Mendelssohn-Bert F kompo Ne prote egyháztört Ne orienta Palg Fr C törté Phi prote teo Ri D közgazdas klassz Rose matema Rubin A zenem S E parl le bí e S Bern történe Sugge Sa történ jogt p konzer alap Spiege Wo astron jel kül aposz jelentékenye Sieg os nemzetgaz Bodenkreditan kormány os operaének Eule be nemzetga professz Bernheimgreifs történelemprofes Stier- W Jel államjogtan Witk li irodalomtörté Tr népbi Rako nagyk népb poli származá elterjes hie m a nélk valótla Magyarors szül jelentéke közé tudom mű sze be kitér i cí Ismerte Irod Sch Gesch V I Gr Gesch II N Gesch Israel I Hi Inquis Ency Ju Je to Judaiz Inkviz Asszimi címs irodalm