10198.htm

CÍMSZÓ: Aranybulla

SZÓCIKK: Aranybulla. A király nagy függőpecsétjével ellátott szabadságlevél, amelyet 1222. II. Endre király az ország főrendjeinek sürgetésére adott ki az alkotmányos jogok és a nemesi osztály kiváltságainak biztosítására. Az A. 24. cikke arról rendelkezik, hogy a zsidók nem lehetnek a pénzek kamaragrófjai, sem pedig só- és adótisztek. Vannak hisztórikusok, akik a szöveget úgy olvassák, mintha az nemcsak az állami közhivataloktól és egyéb méltóságoktól, de a nemesi rendtől is elrekesztette volna a zsidókat. Az A. kiadását követő esztendőkben a zsidókról nem történt semmi említés, míg 1225. Honorius pápa II. Endréhez írott levelében felemlíti, hogy zsidók még mindig viselnek állami és egyéb hivatalokat noha az A. ettől eltiltotta őket. 1281. IX. Gergely pápa is a közhivatalok viselése miatt emel szót a zsidók ellen. Ekkor II. Endre ismét kiadta az A.-t bizonyos bővítésekkel, a zsidókra vonatkozólag azonban csak az említett 24. cikket ismételte meg, amely a közhivatalokból őket kizárja. Ennek a második dekrétumnak sem mutatkozott olyan hatása, hogy azzal a pápa megelégedett volna, 1232-ben egyházi átokkal sújtotta II. Endrét. Róbert esztergomi érsek átoklevele azonban a zsidókat nem említi, csak a szaracénosokat. II. Endre, hogy az egyházi átok alól megszabaduljon, újabb szerződést kötött Jakab szentszéki követtel és ezt a szerződést 1923. a beregi esküvel erősítette meg. (l. Beregi eskü.) (V. ö. Kohn S., «A zsidók története Magyarországon)).)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 198. címszó a lexikon => 59. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10198.htm

CÍMSZÓ: Aranybulla

SZÓCIKK: Aranybulla. A király nagy függőpecsétjével ellátott szabadságlevél, amelyet 1222. II. Endre király az ország főrendjeinek sürgetésére adott ki az alkotmányos jogok és a nemesi osztály kiváltságainak biztosítására. Az A. 24. cikke arról rendelkezik, hogy a zsidók nem lehetnek a pénzek kamaragrófjai, sem pedig só- és adótisztek. Vannak hisztórikusok, akik a szöveget úgy olvassák, mintha az nemcsak az állami közhivataloktól és egyéb méltóságoktól, de a nemesi rendtől is elrekesztette volna a zsidókat. Az A. kiadását követő esztendőkben a zsidókról nem történt semmi említés, míg 1225. Honorius pápa II. Endréhez írott levelében felemlíti, hogy zsidók még mindig viselnek állami és egyéb hivatalokat noha az A. ettől eltiltotta őket. 1281. IX. Gergely pápa is a közhivatalok viselése miatt emel szót a zsidók ellen. Ekkor II. Endre ismét kiadta az A.-t bizonyos bővítésekkel, a zsidókra vonatkozólag azonban csak az említett 24. cikket ismételte meg, amely a közhivatalokból őket kizárja. Ennek a második dekrétumnak sem mutatkozott olyan hatása, hogy azzal a pápa megelégedett volna, 1232-ben egyházi átokkal sújtotta II. Endrét. Róbert esztergomi érsek átoklevele azonban a zsidókat nem említi, csak a szaracénosokat. II. Endre, hogy az egyházi átok alól megszabaduljon, újabb szerződést kötött Jakab szentszéki követtel és ezt a szerződést 1923. a beregi esküvel erősítette meg. l. Beregi eskü. V. ö. Kohn S., A zsidók története Magyarországon .

10198.ht

CÍMSZÓ Aranybull

SZÓCIKK Aranybulla királ nag függőpecsétjéve ellátot szabadságlevél amelye 1222 II Endr királ a orszá főrendjeine sürgetésér adot k a alkotmányo jogo é nemes osztál kiváltságaina biztosítására A A 24 cikk arró rendelkezik hog zsidó ne lehetne pénze kamaragrófjai se pedi só é adótisztek Vanna hisztórikusok aki szövege úg olvassák minth a nemcsa a állam közhivataloktó é egyé méltóságoktól d nemes rendtő i elrekesztett voln zsidókat A A kiadásá követ esztendőkbe zsidókró ne történ semm említés mí 1225 Honoriu páp II Endréhe írot levelébe felemlíti hog zsidó mé mindi viselne állam é egyé hivataloka noh a A ettő eltiltott őket 1281 IX Gergel páp i közhivatalo viselés miat eme szó zsidó ellen Ekko II Endr ismé kiadt a A.- bizonyo bővítésekkel zsidókr vonatkozóla azonba csa a említet 24 cikke ismételt meg amel közhivatalokbó őke kizárja Enne másodi dekrétumna se mutatkozot olya hatása hog azza páp megelégedet volna 1232-be egyház átokka sújtott II Endrét Róber esztergom érse átoklevel azonba zsidóka ne említi csa szaracénosokat II Endre hog a egyház áto aló megszabaduljon újab szerződés kötöt Jaka szentszék követte é ez szerződés 1923 bereg esküve erősített meg l Bereg eskü V ö Koh S. zsidó történet Magyarországo

10198.h

CÍMSZ Aranybul

SZÓCIK Aranybull kirá na függőpecsétjév elláto szabadságlevé amely 122 I End kirá orsz főrendjein sürgetésé ado alkotmány jog neme osztá kiváltságain biztosításár 2 cik arr rendelkezi ho zsid n lehetn pénz kamaragrófja s ped s adótiszte Vann hisztórikuso ak szöveg ú olvassá mint nemcs álla közhivatalokt egy méltóságoktó neme rendt elrekesztet vol zsidóka kiadás köve esztendőkb zsidókr n törté sem említé m 122 Honori pá I Endréh íro leveléb felemlít ho zsid m mind viseln álla egy hivatalok no ett eltiltot őke 128 I Gerge pá közhivatal viselé mia em sz zsid elle Ekk I End ism kiad A. bizony bővítésekke zsidók vonatkozól azonb cs említe 2 cikk ismétel me ame közhivatalokb ők kizárj Enn másod dekrétumn s mutatkozo oly hatás ho azz pá megelégede voln 1232-b egyhá átokk sújtot I Endré Róbe esztergo érs átokleve azonb zsidók n említ cs szaracénosoka I Endr ho egyhá át al megszabaduljo úja szerződé kötö Jak szentszé követt e szerződé 192 bere esküv erősítet me Bere esk Ko S zsid történe Magyarország

10198.

CÍMS Aranybu

SZÓCI Aranybul kir n függőpecsétjé ellát szabadságlev amel 12 En kir ors főrendjei sürgetés ad alkotmán jo nem oszt kiváltságai biztosításá ci ar rendelkez h zsi lehet pén kamaragrófj pe adótiszt Van hisztórikus a szöve olvass min nemc áll közhivatalok eg méltóságokt nem rend elrekeszte vo zsidók kiadá köv esztendők zsidók tört se említ 12 Honor p Endré ír levelé felemlí h zsi min visel áll eg hivatalo n et eltilto ők 12 Gerg p közhivata visel mi e s zsi ell Ek En is kia A bizon bővítésekk zsidó vonatkozó azon c említ cik isméte m am közhivatalok ő kizár En máso dekrétum mutatkoz ol hatá h az p megeléged vol 1232- egyh átok sújto Endr Rób eszterg ér átoklev azon zsidó emlí c szaracénosok End h egyh á a megszabadulj új szerződ köt Ja szentsz követ szerződ 19 ber eskü erősíte m Ber es K zsi történ Magyarorszá

10198

CÍM Aranyb

SZÓC Aranybu ki függőpecsétj ellá szabadságle ame 1 E ki or főrendje sürgeté a alkotmá j ne osz kiváltsága biztosítás c a rendelke zs lehe pé kamaragróf p adótisz Va hisztóriku szöv olvas mi nem ál közhivatalo e méltóságok ne ren elrekeszt v zsidó kiad kö esztendő zsidó tör s emlí 1 Hono Endr í level feleml zs mi vise ál e hivatal e eltilt ő 1 Ger közhivat vise m zs el E E i ki bizo bővítések zsid vonatkoz azo emlí ci ismét a közhivatalo kizá E más dekrétu mutatko o hat a megelége vo 1232 egy áto sújt End Ró eszter é átokle azo zsid eml szaracénoso En egy megszabadul ú szerző kö J szents köve szerző 1 be esk erősít Be e zs törté Magyarorsz

1019

CÍ Arany

SZÓ Aranyb k függőpecsét ell szabadságl am k o főrendj sürget alkotm n os kiváltság biztosítá rendelk z leh p kamaragró adótis V hisztórik szö olva m ne á közhivatal méltóságo n re elrekesz zsid kia k esztend zsid tö eml Hon End leve felem z m vis á hivata eltil Ge közhiva vis z e k biz bővítése zsi vonatko az eml c ismé közhivatal kiz má dekrét mutatk ha megelég v 123 eg át súj En R eszte átokl az zsi em szaracénos E eg megszabadu szerz k szent köv szerz b es erősí B z tört Magyarors