10201.htm

CÍMSZÓ: Arányi

SZEMÉLYNÉV: Arányi Ignác

SZÓCIKK: A. Ignác, királyi tanácsos, szül. Szatmáron 1868 dec. 16. Kitanulta a vasszakmát s fiatalon kereskedelmi utazó lett. Sokáig volt fővárosi bizottsági tag. Évekig elnöke volt a Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Egyesületének s jelenleg is alelnöke a Magyarországi Kereskedelmi Utazók Egyesületének. A felekezeti életben is tevékeny részt vesz. Sokáig volt a Pesti Izr. Hitközség helyettes pénzügyi elöljárója, most templomi elöljáró. Alelnöke a Szeretetháznak és elöljárója a Chevra Kadisának, melynek újjáépítésén eredményesen működött közre. 1916-ban közéleti munkálkodásának elismeréséül királyi tanácsossá nevezték ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 201. címszó a lexikon => 59. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10201.htm

CÍMSZÓ: Arányi

SZEMÉLYNÉV: Arányi Ignác

SZÓCIKK: A. Ignác, királyi tanácsos, szül. Szatmáron 1868 dec. 16. Kitanulta a vasszakmát s fiatalon kereskedelmi utazó lett. Sokáig volt fővárosi bizottsági tag. Évekig elnöke volt a Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Egyesületének s jelenleg is alelnöke a Magyarországi Kereskedelmi Utazók Egyesületének. A felekezeti életben is tevékeny részt vesz. Sokáig volt a Pesti Izr. Hitközség helyettes pénzügyi elöljárója, most templomi elöljáró. Alelnöke a Szeretetháznak és elöljárója a Chevra Kadisának, melynek újjáépítésén eredményesen működött közre. 1916-ban közéleti munkálkodásának elismeréséül királyi tanácsossá nevezték ki.

10201.ht

CÍMSZÓ Arány

SZEMÉLYNÉV Arány Igná

SZÓCIKK A Ignác király tanácsos szül Szatmáro 186 dec 16 Kitanult vasszakmá fiatalo kereskedelm utaz lett Sokái vol főváros bizottság tag Éveki elnök vol Kereskedelm Alkalmazotta Országo Egyesületéne jelenle i alelnök Magyarország Kereskedelm Utazó Egyesületének felekezet életbe i tevéken rész vesz Sokái vol Pest Izr Hitközsé helyette pénzügy elöljárója mos templom elöljáró Alelnök Szeretetházna é elöljárój Chevr Kadisának melyne újjáépítésé eredményese működöt közre 1916-ba közélet munkálkodásána elismeréséü király tanácsoss nevezté ki

10201.h

CÍMSZ Arán

SZEMÉLYNÉ Arán Ign

SZÓCIK Igná királ tanácso szü Szatmár 18 de 1 Kitanul vasszakm fiatal kereskedel uta let Soká vo főváro bizottsá ta Évek elnö vo Kereskedel Alkalmazott Ország Egyesületén jelenl alelnö Magyarorszá Kereskedel Utaz Egyesületéne felekeze életb tevéke rés ves Soká vo Pes Iz Hitközs helyett pénzüg elöljárój mo templo elöljár Alelnö Szeretetházn elöljáró Chev Kadisána melyn újjáépítés eredményes működö közr 1916-b közéle munkálkodásán elismerésé királ tanácsos nevezt k

10201.

CÍMS Ará

SZEMÉLYN Ará Ig

SZÓCI Ign kirá tanács sz Szatmá 1 d Kitanu vasszak fiata kereskede ut le Sok v fővár bizotts t Éve eln v Kereskede Alkalmazot Orszá Egyesületé jelen aleln Magyarorsz Kereskede Uta Egyesületén felekez élet tevék ré ve Sok v Pe I Hitköz helyet pénzü elöljáró m templ elöljá Aleln Szeretetház elöljár Che Kadisán mely újjáépíté eredménye működ köz 1916- közél munkálkodásá elismerés kirá tanácso nevez

10201

CÍM Ar

SZEMÉLY Ar I

SZÓC Ig kir tanác s Szatm Kitan vassza fiat keresked u l So fővá bizott Év el Keresked Alkalmazo Orsz Egyesület jele alel Magyarors Keresked Ut Egyesületé feleke éle tevé r v So P Hitkö helye pénz elöljár temp elölj Alel Szeretethá elöljá Ch Kadisá mel újjáépít eredmény műkö kö 1916 közé munkálkodás elismeré kir tanács neve

1020

CÍ A

SZEMÉL A

SZÓ I ki taná Szat Kita vassz fia kereske S főv bizot É e Kereske Alkalmaz Ors Egyesüle jel ale Magyaror Kereske U Egyesület felek él tev S Hitk hely pén elöljá tem elöl Ale Szereteth elölj C Kadis me újjáépí eredmén műk k 191 köz munkálkodá elismer ki tanác nev