10204.htm

CÍMSZÓ: Arányi

SZEMÉLYNÉV: Arányi Miksa

SZÓCIKK: . A. Miksa, író, szül Trencsénben, 1858 máj. 13. Szülővárosában tanult, majd a budapesti egyetemen jogot végzett. 1882-ben a közoktatásügyi minisztérium megbízása folytán Párisba ment, ahol államköltségen két évig tartózkodott, de egyszersmind munkatársa lett a Pesti Naplónak. Visszatérve, 1884. a Gazette de Hongrie-t szerkesztette 1887-ig, majd a rajztanárképző főiskola francia tanára lett. Később Párisba költözött, ahonnan Az Ujság-ba ír cikkeket. Számos magyar írót fordított franciára, nemzetgazdaságtani és szépirodalmi vonatkozásuakat egyaránt. Előbbiek György Endre és Gaál Jenő közgazdászok művei. Ezenkívül: Eloges de Lukács, Mignet et Thiers (Trefort után 1886); Le petit agneau (Bérczik után 1885). Párisból írt cikkei egy részét Párisi levelek és tanulmányok címen adta ki (1908).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 204. címszó a lexikon => 60. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10204.htm

CÍMSZÓ: Arányi

SZEMÉLYNÉV: Arányi Miksa

SZÓCIKK: . A. Miksa, író, szül Trencsénben, 1858 máj. 13. Szülővárosában tanult, majd a budapesti egyetemen jogot végzett. 1882-ben a közoktatásügyi minisztérium megbízása folytán Párisba ment, ahol államköltségen két évig tartózkodott, de egyszersmind munkatársa lett a Pesti Naplónak. Visszatérve, 1884. a Gazette de Hongrie-t szerkesztette 1887-ig, majd a rajztanárképző főiskola francia tanára lett. Később Párisba költözött, ahonnan Az Ujság-ba ír cikkeket. Számos magyar írót fordított franciára, nemzetgazdaságtani és szépirodalmi vonatkozásuakat egyaránt. Előbbiek György Endre és Gaál Jenő közgazdászok művei. Ezenkívül: Eloges de Lukács, Mignet et Thiers Trefort után 1886 ; Le petit agneau Bérczik után 1885 . Párisból írt cikkei egy részét Párisi levelek és tanulmányok címen adta ki 1908 .

10204.ht

CÍMSZÓ Arány

SZEMÉLYNÉV Arány Miks

SZÓCIKK A Miksa író szü Trencsénben 185 máj 13 Szülővárosába tanult maj budapest egyeteme jogo végzett 1882-be közoktatásügy minisztériu megbízás folytá Párisb ment aho államköltsége ké évi tartózkodott d egyszersmin munkatárs let Pest Naplónak Visszatérve 1884 Gazett d Hongrie- szerkesztett 1887-ig maj rajztanárképz főiskol franci tanár lett Későb Párisb költözött ahonna A Ujság-b í cikkeket Számo magya író fordítot franciára nemzetgazdaságtan é szépirodalm vonatkozásuaka egyaránt Előbbie Györg Endr é Gaá Jen közgazdászo művei Ezenkívül Eloge d Lukács Migne e Thier Trefor utá 188 L peti agnea Bérczi utá 188 Párisbó ír cikke eg részé Páris levele é tanulmányo címe adt k 190

10204.h

CÍMSZ Arán

SZEMÉLYNÉ Arán Mik

SZÓCIK Miks ír sz Trencsénbe 18 má 1 Szülővárosáb tanul ma budapes egyetem jog végzet 1882-b közoktatásüg minisztéri megbízá folyt Páris men ah államköltség k év tartózkodot egyszersmi munkatár le Pes Naplóna Visszatérv 188 Gazet Hongrie szerkesztet 1887-i ma rajztanárkép főisko franc taná let Késő Páris költözöt ahonn Ujság- cikkeke Szám magy ír fordíto franciár nemzetgazdaságta szépirodal vonatkozásuak egyarán Előbbi Györ End Ga Je közgazdász műve Ezenkívü Elog Lukác Mign Thie Trefo ut 18 pet agne Bércz ut 18 Párisb í cikk e rész Pári level tanulmány cím ad 19

10204.

CÍMS Ará

SZEMÉLYN Ará Mi

SZÓCI Mik í s Trencsénb 1 m Szülővárosá tanu m budape egyete jo végze 1882- közoktatásü minisztér megbíz foly Pári me a államköltsé é tartózkodo egyszersm munkatá l Pe Naplón Visszatér 18 Gaze Hongri szerkeszte 1887- m rajztanárké főisk fran tan le Kés Pári költözö ahon Ujság cikkek Szá mag í fordít franciá nemzetgazdaságt szépiroda vonatkozásua egyará Előbb Gyö En G J közgazdás műv Ezenkív Elo Luká Mig Thi Tref u 1 pe agn Bérc u 1 Páris cik rés Pár leve tanulmán cí a 1

10204

CÍM Ar

SZEMÉLY Ar M

SZÓC Mi Trencsén Szülőváros tan budap egyet j végz 1882 közoktatás miniszté megbí fol Pár m államkölts tartózkod egyszers munkat P Napló Visszaté 1 Gaz Hongr szerkeszt 1887 rajztanárk főis fra ta l Ké Pár költöz aho Ujsá cikke Sz ma fordí franci nemzetgazdaság szépirod vonatkozásu egyar Előb Gy E közgazdá mű Ezenkí El Luk Mi Th Tre p ag Bér Pári ci ré Pá lev tanulmá c

1020

CÍ A

SZEMÉL A

SZÓ M Trencsé Szülőváro ta buda egye vég 188 közoktatá miniszt megb fo Pá államkölt tartózko egyszer munka Napl Visszat Ga Hong szerkesz 188 rajztanár fői fr t K Pá költö ah Ujs cikk S m ford franc nemzetgazdasá szépiro vonatkozás egya Elő G közgazd m Ezenk E Lu M T Tr a Bé Pár c r P le tanulm