10206.htm

CÍMSZÓ: Aranyosmarót

SZÓCIKK: Aranyosmarót (Zlaté-Moravcé Cs.-Szl.) 3131 lak. A kongresszusi hitközség alapításának időpontja ismeretlen. A hitközség első hivatalos jegyzőkönyvét 1897 aug. 15. vették fel, de ezt megelőzőleg pár évtizeddel laktak már zsidók A.-on. A hitközség, amelynek alapítói és első elöljárói is ismeretlenek, a múlt század végén építette templomát és imaházát. Egyetlen intézménye a Chevra Kadisa. A hitközség egészen kis költségvetéssel dolgozik. Anyakönyvi területéhez öt község tartozik. Lélekszáma 120, a családok száma 43, adót 43-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 3 nagykereskedő, 2 gazdálkodó, 8 kereskedő, 4 ügyvéd, l köztisztviselő, 3 nagyiparos, 2 orvos, 2 vállalkozó, 1 mérnök. A hitközség elnöke: Kintel Rudolf vállalkozó. A rabbi állás évek óta betöltetlen.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 206. címszó a lexikon => 60. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10206.htm

CÍMSZÓ: Aranyosmarót

SZÓCIKK: Aranyosmarót Zlaté-Moravcé Cs.-Szl. 3131 lak. A kongresszusi hitközség alapításának időpontja ismeretlen. A hitközség első hivatalos jegyzőkönyvét 1897 aug. 15. vették fel, de ezt megelőzőleg pár évtizeddel laktak már zsidók A.-on. A hitközség, amelynek alapítói és első elöljárói is ismeretlenek, a múlt század végén építette templomát és imaházát. Egyetlen intézménye a Chevra Kadisa. A hitközség egészen kis költségvetéssel dolgozik. Anyakönyvi területéhez öt község tartozik. Lélekszáma 120, a családok száma 43, adót 43-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 3 nagykereskedő, 2 gazdálkodó, 8 kereskedő, 4 ügyvéd, l köztisztviselő, 3 nagyiparos, 2 orvos, 2 vállalkozó, 1 mérnök. A hitközség elnöke: Kintel Rudolf vállalkozó. A rabbi állás évek óta betöltetlen.

10206.ht

CÍMSZÓ Aranyosmaró

SZÓCIKK Aranyosmaró Zlaté-Moravc Cs.-Szl 313 lak kongresszus hitközsé alapításána időpontj ismeretlen hitközsé els hivatalo jegyzőkönyvé 189 aug 15 vetté fel d ez megelőzőle pá évtizedde lakta má zsidó A.-on hitközség amelyne alapító é els elöljáró i ismeretlenek múl száza végé épített templomá é imaházát Egyetle intézmény Chevr Kadisa hitközsé egésze ki költségvetésse dolgozik Anyakönyv területéhe ö közsé tartozik Lélekszám 120 családo szám 43 adó 43-a fizetnek Foglalkozá szerint nagykereskedő gazdálkodó kereskedő ügyvéd köztisztviselő nagyiparos orvos vállalkozó mérnök hitközsé elnöke Kinte Rudol vállalkozó rabb állá éve ót betöltetlen

10206.h

CÍMSZ Aranyosmar

SZÓCIK Aranyosmar Zlaté-Morav Cs.-Sz 31 la kongresszu hitközs alapításán időpont ismeretle hitközs el hivatal jegyzőkönyv 18 au 1 vett fe e megelőzől p évtizedd lakt m zsid A.-o hitközsé amelyn alapít el elöljár ismeretlene mú száz vég építet templom imaházá Egyetl intézmén Chev Kadis hitközs egész k költségvetéss dolgozi Anyaköny területéh közs tartozi Lélekszá 12 család szá 4 ad 43- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod keresked ügyvé köztisztvisel nagyiparo orvo vállalkoz mérnö hitközs elnök Kint Rudo vállalkoz rab áll év ó betöltetle

10206.

CÍMS Aranyosma

SZÓCI Aranyosma Zlaté-Mora Cs.-S 3 l kongressz hitköz alapításá időpon ismeretl hitköz e hivata jegyzőköny 1 a vet f megelőző évtized lak zsi A.- hitközs amely alapí e elöljá ismeretlen m szá vé építe templo imaház Egyet intézmé Che Kadi hitköz egés költségvetés dolgoz Anyakön területé köz tartoz Léleksz 1 csalá sz a 43 fizetn Foglalko szeri nagykereske gazdálko kereske ügyv köztisztvise nagyipar orv vállalko mérn hitköz elnö Kin Rud vállalko ra ál é betöltetl

10206

CÍM Aranyosm

SZÓC Aranyosm Zlaté-Mor Cs.- kongress hitkö alapítás időpo ismeret hitkö hivat jegyzőkön ve megelőz évtize la zs A. hitköz amel alap elölj ismeretle sz v épít templ imahá Egye intézm Ch Kad hitkö egé költségveté dolgo Anyakö terület kö tarto Léleks csal s 4 fizet Foglalk szer nagykeresk gazdálk keresk ügy köztisztvis nagyipa or vállalk mér hitkö eln Ki Ru vállalk r á betöltet

1020

CÍ Aranyos

SZÓ Aranyos Zlaté-Mo Cs. kongres hitk alapítá időp ismere hitk hiva jegyzőkö v megelő évtiz l z A hitkö ame ala elöl ismeretl s épí temp imah Egy intéz C Ka hitk eg költségvet dolg Anyak terüle k tart Lélek csa fize Foglal sze nagykeres gazdál keres üg köztisztvi nagyip o vállal mé hitk el K R vállal betölte