10207.htm

CÍMSZÓ: Aranyszabály

SZÓCIKK: Aranyszabály. Így nevezik azt az erkölcsi parancsot, amelyet Máté evangélista (7. 12.) ad Jézus szájába: «Ahogyan kívánjátok, hogy az emberek veletek tegyenek, ugyanúgy tegyetek velük ti». Jakab evangélista (2. 8.) ezt «királyi törvény»-nek nevezi s az emberi morál alapkövét látják benne a későbbi korok. A keresztény teológusok egy része szerint Jézus ezzel túltette magát a zsidó törvényeken. Ez a megállapítás azonban teljesen tudománytalan s a források ismeretének hiányán alapul, mert Jézus valamennyi mondása s így a «hegyi beszéd» (l. o.) egész teljességében számos alkalommal jóval előbbi korban elhangzott a zsidóság prófétái és tanítói ajkán. Még az apokrif Tóbit könyvében is (15. vers): «És ami rosszul esik neked, azt ne tedd senki mással», mondja az agg atya fiának. Hillel, Izráel nagy tanítója (Jézus előtt 30 évvel) arra a kérésre, hogy egy mondatban foglalja össze Izráel tanítását, így válaszolt: «Ne tedd felebarátodnak azt, ami neked rosszul esik». Ezt a tételt Hillel a zsidó vallás alapjának tartotta. Szerinte minden más csak a tételhez fűzött magyarázat (Sabbat 31a.). A Biblia és Talmud számos helyén cáfolja azt a rosszhiszemű feltevést, hogy csupán zsidót értettek volna felebarát alatt (l. Felebaráti szeretet, Szeretet, Etika, Hillel). Hillel a «chaver» szót használta tanításában s ez a szó minden embertársat jelentett az akkori nyelvhasználatban. Semmiféle filológiai álokoskodás sem elegendő ahhoz, hogy csupán «honfitárs»-ra is csökkentse le a szó értelmét. Ellenben annál bizonyosabbnak látszik, hogy Hillel másik kifejezése, a «ha-berijósz», amelynek jelentése «valamennyi teremtmény», valóban minden élőlényre, emberre, állatra és növényre kiterjedő legmesszebbmenő szeretetet jelent. A zsidó felebaráti szeretet (l. o.) korán intézményesen gondoskodott az idegen fajú és vallású szűkölködők kötelező segítéséről (a vetés széle, jubileumi év stb.) (Toszefta Gittin 5. 4-5; Gittin 61a.). Az, hogy a kötelező és mindenkire egyformán kiterjesztett szeretet a zsidó vallás ősi erkölcs-parancsa, hagyománya és az egész emberiségnek hozott adománya, ma már egyetlen komoly tudóstól sem vitatott tény. L. Kereszténység és zsidóság viszonya; Etika; Szeretet. Irodalom. L. Lazarus, Zur Charakteristik der talmudischen Ethik; Hermann Cohen, Die Nächstenliebe im Talmud (Marburg, 1888); Jacob Bernays, Gesammelte Abhandlu'gen I. ; Taylor, Sayings of the Early Jewish Fathers(1897); D. Chwolson, Das letzte Passahmahl Christi (St. Petersburg, 1892); Güdemann, Neutestamentliche Studien (Monatsschrift, 1893). Lőw Lipót, Gesammelte Schriften I.; Bacher, Agada der Tannaiten I. . Felix Perles, Brossets Religion des Judentums (Berlin, 1903); Emil Hirsch, The Times and Teachings of Jesus (Chicago, 1904).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 207. címszó a lexikon => 60. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10207.htm

CÍMSZÓ: Aranyszabály

SZÓCIKK: Aranyszabály. Így nevezik azt az erkölcsi parancsot, amelyet Máté evangélista 7. 12. ad Jézus szájába: Ahogyan kívánjátok, hogy az emberek veletek tegyenek, ugyanúgy tegyetek velük ti . Jakab evangélista 2. 8. ezt királyi törvény -nek nevezi s az emberi morál alapkövét látják benne a későbbi korok. A keresztény teológusok egy része szerint Jézus ezzel túltette magát a zsidó törvényeken. Ez a megállapítás azonban teljesen tudománytalan s a források ismeretének hiányán alapul, mert Jézus valamennyi mondása s így a hegyi beszéd l. o. egész teljességében számos alkalommal jóval előbbi korban elhangzott a zsidóság prófétái és tanítói ajkán. Még az apokrif Tóbit könyvében is 15. vers : És ami rosszul esik neked, azt ne tedd senki mással , mondja az agg atya fiának. Hillel, Izráel nagy tanítója Jézus előtt 30 évvel arra a kérésre, hogy egy mondatban foglalja össze Izráel tanítását, így válaszolt: Ne tedd felebarátodnak azt, ami neked rosszul esik . Ezt a tételt Hillel a zsidó vallás alapjának tartotta. Szerinte minden más csak a tételhez fűzött magyarázat Sabbat 31a. . A Biblia és Talmud számos helyén cáfolja azt a rosszhiszemű feltevést, hogy csupán zsidót értettek volna felebarát alatt l. Felebaráti szeretet, Szeretet, Etika, Hillel . Hillel a chaver szót használta tanításában s ez a szó minden embertársat jelentett az akkori nyelvhasználatban. Semmiféle filológiai álokoskodás sem elegendő ahhoz, hogy csupán honfitárs -ra is csökkentse le a szó értelmét. Ellenben annál bizonyosabbnak látszik, hogy Hillel másik kifejezése, a ha-berijósz , amelynek jelentése valamennyi teremtmény , valóban minden élőlényre, emberre, állatra és növényre kiterjedő legmesszebbmenő szeretetet jelent. A zsidó felebaráti szeretet l. o. korán intézményesen gondoskodott az idegen fajú és vallású szűkölködők kötelező segítéséről a vetés széle, jubileumi év stb. Toszefta Gittin 5. 4-5; Gittin 61a. . Az, hogy a kötelező és mindenkire egyformán kiterjesztett szeretet a zsidó vallás ősi erkölcs-parancsa, hagyománya és az egész emberiségnek hozott adománya, ma már egyetlen komoly tudóstól sem vitatott tény. L. Kereszténység és zsidóság viszonya; Etika; Szeretet. Irodalom. L. Lazarus, Zur Charakteristik der talmudischen Ethik; Hermann Cohen, Die Nächstenliebe im Talmud Marburg, 1888 ; Jacob Bernays, Gesammelte Abhandlu'gen I. ; Taylor, Sayings of the Early Jewish Fathers 1897 ; D. Chwolson, Das letzte Passahmahl Christi St. Petersburg, 1892 ; Güdemann, Neutestamentliche Studien Monatsschrift, 1893 . Lőw Lipót, Gesammelte Schriften I.; Bacher, Agada der Tannaiten I. . Felix Perles, Brossets Religion des Judentums Berlin, 1903 ; Emil Hirsch, The Times and Teachings of Jesus Chicago, 1904 .

10207.ht

CÍMSZÓ Aranyszabál

SZÓCIKK Aranyszabály Íg nevezi az a erkölcs parancsot amelye Mát evangélist 7 12 a Jézu szájába Ahogya kívánjátok hog a embere velete tegyenek ugyanúg tegyete velü t Jaka evangélist 2 8 ez király törvén -ne nevez a ember morá alapkövé látjá benn később korok keresztén teológuso eg rész szerin Jézu ezze túltett magá zsid törvényeken E megállapítá azonba teljese tudománytala forráso ismereténe hiányá alapul mer Jézu valamenny mondás íg hegy beszé l o egés teljességébe számo alkalomma jóva előbb korba elhangzot zsidósá prófétá é tanító ajkán Mé a apokri Tóbi könyvébe i 15 ver É am rosszu esi neked az n ted senk mássa mondj a ag aty fiának Hillel Izráe nag tanítój Jézu előt 3 évve arr kérésre hog eg mondatba foglalj össz Izráe tanítását íg válaszolt N ted felebarátodna azt am neke rosszu esi Ez tétel Hille zsid vallá alapjána tartotta Szerint minde má csa tételhe fűzöt magyaráza Sabba 31a Bibli é Talmu számo helyé cáfolj az rosszhiszem feltevést hog csupá zsidó értette voln felebará alat l Felebarát szeretet Szeretet Etika Hille Hille chave szó használt tanításába e sz minde embertársa jelentet a akkor nyelvhasználatban Semmifél filológia álokoskodá se elegend ahhoz hog csupá honfitár -r i csökkents l sz értelmét Ellenbe anná bizonyosabbna látszik hog Hille mási kifejezése ha-berijós amelyne jelentés valamenny teremtmén valóba minde élőlényre emberre állatr é növényr kiterjed legmesszebbmen szeretete jelent zsid felebarát szerete l o korá intézményese gondoskodot a idege faj é vallás szűkölködő kötelez segítésérő veté széle jubileum é stb Toszeft Gitti 5 4-5 Gitti 61a Az hog kötelez é mindenkir egyformá kiterjesztet szerete zsid vallá ős erkölcs-parancsa hagyomány é a egés emberiségne hozot adománya m má egyetle komol tudóstó se vitatot tény L Kereszténysé é zsidósá viszonya Etika Szeretet Irodalom L Lazarus Zu Charakteristi de talmudische Ethik Herman Cohen Di Nächstenlieb i Talmu Marburg 188 Jaco Bernays Gesammelt Abhandlu'ge I Taylor Saying o th Earl Jewis Father 189 D Chwolson Da letzt Passahmah Christ St Petersburg 189 Güdemann Neutestamentlich Studie Monatsschrift 189 Lő Lipót Gesammelt Schrifte I. Bacher Agad de Tannaite I Feli Perles Brosset Religio de Judentum Berlin 190 Emi Hirsch Th Time an Teaching o Jesu Chicago 190

10207.h

CÍMSZ Aranyszabá

SZÓCIK Aranyszabál Í nevez a erkölc parancso amely Má evangélis 1 Jéz szájáb Ahogy kívánjáto ho ember velet tegyene ugyanú tegyet vel Jak evangélis e királ törvé -n neve embe mor alapköv látj ben későb koro kereszté teológus e rés szeri Jéz ezz túltet mag zsi törvényeke megállapít azonb teljes tudománytal forrás ismeretén hiány alapu me Jéz valamenn mondá í heg besz egé teljességéb szám alkalomm jóv előb korb elhangzo zsidós prófét tanít ajká M apokr Tób könyvéb 1 ve a rossz es neke a te sen máss mond a at fiána Hille Izrá na tanító Jéz elő évv ar kérésr ho e mondatb foglal öss Izrá tanításá í válaszol te felebarátodn az a nek rossz es E téte Hill zsi vall alapján tartott Szerin mind m cs tételh fűzö magyaráz Sabb 31 Bibl Talm szám hely cáfol a rosszhisze feltevés ho csup zsid értett vol felebar ala Felebará szerete Szerete Etik Hill Hill chav sz használ tanításáb s mind embertárs jelente akko nyelvhasználatba Semmifé filológi álokoskod s elegen ahho ho csup honfitá - csökkent s értelmé Ellenb ann bizonyosabbn látszi ho Hill más kifejezés ha-berijó amelyn jelenté valamenn teremtmé valób mind élőlényr emberr állat növény kiterje legmesszebbme szeretet jelen zsi felebará szeret kor intézményes gondoskodo ideg fa vallá szűkölköd kötele segítésér vet szél jubileu st Toszef Gitt 4- Gitt 61 A ho kötele mindenki egyform kiterjeszte szeret zsi vall ő erkölcs-parancs hagyomán egé emberiségn hozo adomány m egyetl komo tudóst s vitato tén Kereszténys zsidós viszony Etik Szerete Irodalo Lazaru Z Charakterist d talmudisch Ethi Herma Cohe D Nächstenlie Talm Marbur 18 Jac Bernay Gesammel Abhandlu'g Taylo Sayin t Ear Jewi Fathe 18 Chwolso D letz Passahma Chris S Petersbur 18 Güdeman Neutestamentlic Studi Monatsschrif 18 L Lipó Gesammel Schrift I Bache Aga d Tannait Fel Perle Brosse Religi d Judentu Berli 19 Em Hirsc T Tim a Teachin Jes Chicag 19

10207.

CÍMS Aranyszab

SZÓCI Aranyszabá neve erköl parancs amel M evangéli Jé szájá Ahog kívánját h embe vele tegyen ugyan tegye ve Ja evangéli kirá törv - nev emb mo alapkö lát be késő kor kereszt teológu ré szer Jé ez túlte ma zs törvények megállapí azon telje tudományta forrá ismereté hián alap m Jé valamen mond he bes eg teljességé szá alkalom jó elő kor elhangz zsidó prófé taní ajk apok Tó könyvé v ross e nek t se más mon a fián Hill Izr n tanít Jé el év a kérés h mondat fogla ös Izr tanítás válaszo t felebarátod a ne ross e tét Hil zs val alapjá tartot Szeri min c tétel fűz magyará Sab 3 Bib Tal szá hel cáfo rosszhisz feltevé h csu zsi értet vo feleba al Felebar szeret Szeret Eti Hil Hil cha s haszná tanításá min embertár jelent akk nyelvhasználatb Semmif filológ álokosko elege ahh h csu honfit csökken értelm Ellen an bizonyosabb látsz h Hil má kifejezé ha-berij amely jelent valamen teremtm való min élőlény ember álla növén kiterj legmesszebbm szerete jele zs felebar szere ko intézménye gondoskod ide f vall szűkölkö kötel segítésé ve szé jubile s Tosze Git 4 Git 6 h kötel mindenk egyfor kiterjeszt szere zs val erkölcs-paranc hagyomá eg emberiség hoz adomán egyet kom tudós vitat té Keresztény zsidó viszon Eti Szeret Irodal Lazar Charakteris talmudisc Eth Herm Coh Nächstenli Tal Marbu 1 Ja Berna Gesamme Abhandlu' Tayl Sayi Ea Jew Fath 1 Chwols let Passahm Chri Petersbu 1 Güdema Neutestamentli Stud Monatsschri 1 Lip Gesamme Schrif Bach Ag Tannai Fe Perl Bross Relig Judent Berl 1 E Hirs Ti Teachi Je Chica 1

10207

CÍM Aranysza

SZÓC Aranyszab nev erkö paranc ame evangél J száj Aho kívánjá emb vel tegye ugya tegy v J evangél kir tör ne em m alapk lá b kés ko keresz teológ r sze J e túlt m z törvénye megállap azo telj tudományt forr ismeret hiá ala J valame mon h be e teljesség sz alkalo j el ko elhang zsid próf tan aj apo T könyv ros ne s má mo fiá Hil Iz taní J e é kéré monda fogl ö Iz tanítá válasz felebaráto n ros té Hi z va alapj tarto Szer mi téte fű magyar Sa Bi Ta sz he cáf rosszhis feltev cs zs érte v feleb a Feleba szere Szere Et Hi Hi ch haszn tanítás mi embertá jelen ak nyelvhasználat Semmi filoló álokosk eleg ah cs honfi csökke értel Elle a bizonyosab láts Hi m kifejez ha-beri amel jelen valame teremt val mi élőlén embe áll növé kiter legmesszebb szeret jel z feleba szer k intézmény gondosko id val szűkölk köte segítés v sz jubil Tosz Gi Gi köte minden egyfo kiterjesz szer z va erkölcs-paran hagyom e emberisé ho adomá egye ko tudó vita t Keresztén zsid viszo Et Szere Iroda Laza Charakteri talmudis Et Her Co Nächstenl Ta Marb J Bern Gesamm Abhandlu Tay Say E Je Fat Chwol le Passah Chr Petersb Güdem Neutestamentl Stu Monatsschr Li Gesamm Schri Bac A Tanna F Per Bros Reli Juden Ber Hir T Teach J Chic

1020

CÍ Aranysz

SZÓ Aranysza ne erk paran am evangé szá Ah kívánj em ve tegy ugy teg evangé ki tö n e alap l ké k keres teoló sz túl törvény megálla az tel tudomány for ismere hi al valam mo b teljessé s alkal e k elhan zsi pró ta a ap köny ro n m m fi Hi I tan kér mond fog I tanít válas felebarát ro t H v alap tart Sze m tét f magya S B T s h cá rosszhi felte c z ért fele Feleb szer Szer E H H c hasz tanítá m embert jele a nyelvhasznála Semm filol álokos ele a c honf csökk érte Ell bizonyosa lát H kifeje ha-ber ame jele valam terem va m élőlé emb ál növ kite legmesszeb szere je feleb sze intézmén gondosk i va szűköl köt segíté s jubi Tos G G köt minde egyf kiterjes sze v erkölcs-para hagyo emberis h adom egy k tud vit Kereszté zsi visz E Szer Irod Laz Charakter talmudi E He C Nächsten T Mar Ber Gesam Abhandl Ta Sa J Fa Chwo l Passa Ch Peters Güde Neutestament St Monatssch L Gesam Schr Ba Tann Pe Bro Rel Jude Be Hi Teac Chi