10213.htm

CÍMSZÓ: Arboó sómrim

SZÓCIKK: Arboó sómrim (h.). Négy őrző ; héber kifejezés jogi fogalmat jelöl. A zsidó jog négyféle megbízott személyt különböztet meg: 1. Sómér chinom, a fizetetlen megbízott, aki a reábízott javakat fizetség nélkül, önzetlenül kezeli. 2. Sómér szóchór, a fizetett megbízott, ki a tulajdont teljes felelősség mellett kezeli. 3. Sóél, kölcsönvevő, aki az önálló haszonélvezet jogával reábízott javakat kapja bizonyos időre, anélkül, hogy azért felelősséggel tartoznék. 4. Sóchér, bérlő, aki haszonélvezetre kap bizonyos javakat, ezért azonban előre meghatározott összeget köteles fizetni a tulajdonosnak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 213. címszó a lexikon => 61. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10213.htm

CÍMSZÓ: Arboó sómrim

SZÓCIKK: Arboó sómrim h. . Négy őrző ; héber kifejezés jogi fogalmat jelöl. A zsidó jog négyféle megbízott személyt különböztet meg: 1. Sómér chinom, a fizetetlen megbízott, aki a reábízott javakat fizetség nélkül, önzetlenül kezeli. 2. Sómér szóchór, a fizetett megbízott, ki a tulajdont teljes felelősség mellett kezeli. 3. Sóél, kölcsönvevő, aki az önálló haszonélvezet jogával reábízott javakat kapja bizonyos időre, anélkül, hogy azért felelősséggel tartoznék. 4. Sóchér, bérlő, aki haszonélvezetre kap bizonyos javakat, ezért azonban előre meghatározott összeget köteles fizetni a tulajdonosnak.

10213.ht

CÍMSZÓ Arbo sómri

SZÓCIKK Arbo sómri h Nég őrz hébe kifejezé jog fogalma jelöl zsid jo négyfél megbízot személy különbözte meg 1 Sómé chinom fizetetle megbízott ak reábízot javaka fizetsé nélkül önzetlenü kezeli 2 Sómé szóchór fizetet megbízott k tulajdon telje felelőssé mellet kezeli 3 Sóél kölcsönvevő ak a önáll haszonélveze jogáva reábízot javaka kapj bizonyo időre anélkül hog azér felelősségge tartoznék 4 Sóchér bérlő ak haszonélvezetr ka bizonyo javakat ezér azonba előr meghatározot összege kötele fizetn tulajdonosnak

10213.h

CÍMSZ Arb sómr

SZÓCIK Arb sómr Né őr héb kifejez jo fogalm jelö zsi j négyfé megbízo személ különbözt me Sóm chino fizetetl megbízot a reábízo javak fizets nélkü önzetlen kezel Sóm szóchó fizete megbízot tulajdo telj felelőss melle kezel Sóé kölcsönvev a önál haszonélvez jogáv reábízo javak kap bizony időr anélkü ho azé felelősségg tartozné Sóché bérl a haszonélvezet k bizony javaka ezé azonb elő meghatározo összeg kötel fizet tulajdonosna

10213.

CÍMS Ar sóm

SZÓCI Ar sóm N ő hé kifeje j fogal jel zs négyf megbíz szemé különböz m Só chin fizetet megbízo reábíz java fizet nélk önzetle keze Só szóch fizet megbízo tulajd tel felelős mell keze Só kölcsönve öná haszonélve jogá reábíz java ka bizon idő anélk h az felelősség tartozn Sóch bér haszonélveze bizon javak ez azon el meghatároz össze köte fize tulajdonosn

10213

CÍM A só

SZÓC A só h kifej foga je z négy megbí szem különbö S chi fizete megbíz reábí jav fize nél önzetl kez S szóc fize megbíz tulaj te felelő mel kez S kölcsönv ön haszonélv jog reábí jav k bizo id anél a felelőssé tartoz Sóc bé haszonélvez bizo java e azo e meghatáro össz köt fiz tulajdonos

1021

CÍ s

SZÓ s kife fog j nég megb sze különb ch fizet megbí reáb ja fiz né önzet ke szó fiz megbí tula t felel me ke kölcsön ö haszonél jo reáb ja biz i ané felelőss tarto Só b haszonélve biz jav az meghatár öss kö fi tulajdono