10215.htm

CÍMSZÓ: Arévusz

SZÓCIKK: Arévusz szefárd kiejtéssel Arevut, a zsidó törvények szerinti szolidaritás. A magánjogból ismeretes kezesség mellett a zsidójog egy kölcsönös, vallási törvényeken alapuló felelősséget is ismer, amelyre már a Midras is utal: «Kol Jiszroel aré-vim ze bóze», az összes zsidók szolidárisak egymással. A család, amelyet legidősebb tagja képvisel, kezeskedik hozzátartozói adósságaiért. Az egész törzs is erkölcsileg és anyagilag kezes és mint ilyen polgári és büntetőjogi egységet alkot. Magának a szináji törvényadásnak az aktusát is áthatja a kezesség gondolata. Isten úgy jelenik meg, mint az Úr, akinek törvényeiért tisztelet jár s ezzel a tisztelettel Izrael fiai egyetemlegesen adósak Istennel szemben. Ilyen értelemben az a kifejezés, hogy «az összes zsidók szolidárisak egymással», nem más, mint a kezesség jogi tételének kiszélesítése a vallás és a nemzet irányában. Az ilyen morális kezességnek messzemenő kihatása van, amint azt a felderítetlen gyilkosságról szóló törvénynél látjuk. (Mózes V. 21, 1.) A városban, ahol olyan gyilkosság történt, melynek tettesét nem nyomozták ki, a közösség véneinek áldozatot kellett bemutatni és ünnepélyes nyilatkozatot tenni, hogy nem ők ontották ki a meggyilkolt vérét. A minden egyénre kiható kezesség még pregnánsabb példáját láthatjuk a lopásnál, amelyért egész Izrael felelősségre vonható, mindaddig, míg a lopásért járó halálbüntetést a tettesen végre nem hajtják. Egyes talmudtudósok odáig mennek, hogy a morális szolidaritást úgy értelmezik, mintha az egyben jogi felelősség is volna. A «Kol Jiszroel aruvim ze bóze» kifejezést sűrűn idézik, hogy felkeltsék a zsidó szolidaritást a szenvedő zsidó tömegekkel szemben. Ezt a kifejezést használja az Alliance Israelite Universelle tevékenységének mottójául. Ma a zsidó községpolitika számos vonatkozásában jut kifejezésre a kezesség gondolata. A keleti országokban, különösen az orosz zsidó centrumokban szintén eleven életet élt az A. gondolata, újabban a nyugati országokban is lábra kapott, mint a szeparációs mozgalmak reakciója. Palesztinában az A. és az egységtörekvések legkiválóbb reprezentánsa Kook főrabbi. A mizrachi cionista mozgalomnak is az A. az alapgondolata.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 215. címszó a lexikon => 61. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10215.htm

CÍMSZÓ: Arévusz

SZÓCIKK: Arévusz szefárd kiejtéssel Arevut, a zsidó törvények szerinti szolidaritás. A magánjogból ismeretes kezesség mellett a zsidójog egy kölcsönös, vallási törvényeken alapuló felelősséget is ismer, amelyre már a Midras is utal: Kol Jiszroel aré-vim ze bóze , az összes zsidók szolidárisak egymással. A család, amelyet legidősebb tagja képvisel, kezeskedik hozzátartozói adósságaiért. Az egész törzs is erkölcsileg és anyagilag kezes és mint ilyen polgári és büntetőjogi egységet alkot. Magának a szináji törvényadásnak az aktusát is áthatja a kezesség gondolata. Isten úgy jelenik meg, mint az Úr, akinek törvényeiért tisztelet jár s ezzel a tisztelettel Izrael fiai egyetemlegesen adósak Istennel szemben. Ilyen értelemben az a kifejezés, hogy az összes zsidók szolidárisak egymással , nem más, mint a kezesség jogi tételének kiszélesítése a vallás és a nemzet irányában. Az ilyen morális kezességnek messzemenő kihatása van, amint azt a felderítetlen gyilkosságról szóló törvénynél látjuk. Mózes V. 21, 1. A városban, ahol olyan gyilkosság történt, melynek tettesét nem nyomozták ki, a közösség véneinek áldozatot kellett bemutatni és ünnepélyes nyilatkozatot tenni, hogy nem ők ontották ki a meggyilkolt vérét. A minden egyénre kiható kezesség még pregnánsabb példáját láthatjuk a lopásnál, amelyért egész Izrael felelősségre vonható, mindaddig, míg a lopásért járó halálbüntetést a tettesen végre nem hajtják. Egyes talmudtudósok odáig mennek, hogy a morális szolidaritást úgy értelmezik, mintha az egyben jogi felelősség is volna. A Kol Jiszroel aruvim ze bóze kifejezést sűrűn idézik, hogy felkeltsék a zsidó szolidaritást a szenvedő zsidó tömegekkel szemben. Ezt a kifejezést használja az Alliance Israelite Universelle tevékenységének mottójául. Ma a zsidó községpolitika számos vonatkozásában jut kifejezésre a kezesség gondolata. A keleti országokban, különösen az orosz zsidó centrumokban szintén eleven életet élt az A. gondolata, újabban a nyugati országokban is lábra kapott, mint a szeparációs mozgalmak reakciója. Palesztinában az A. és az egységtörekvések legkiválóbb reprezentánsa Kook főrabbi. A mizrachi cionista mozgalomnak is az A. az alapgondolata.

10215.ht

CÍMSZÓ Arévus

SZÓCIKK Arévus szefár kiejtésse Arevut zsid törvénye szerint szolidaritás magánjogbó ismerete kezessé mellet zsidójo eg kölcsönös vallás törvényeke alapul felelőssége i ismer amelyr má Midra i utal Ko Jiszroe aré-vi z bóz a össze zsidó szolidárisa egymással család amelye legidőseb tagj képvisel kezeskedi hozzátartozó adósságaiért A egés törz i erkölcsile é anyagila keze é min ilye polgár é büntetőjog egysége alkot Magána szináj törvényadásna a aktusá i áthatj kezessé gondolata Iste úg jeleni meg min a Úr akine törvényeiér tisztele já ezze tisztelette Izrae fia egyetemlegese adósa Istenne szemben Ilye értelembe a kifejezés hog a össze zsidó szolidárisa egymássa ne más min kezessé jog tételéne kiszélesítés vallá é nemze irányában A ilye moráli kezességne messzemen kihatás van amin az felderítetle gyilkosságró szól törvényné látjuk Móze V 21 1 városban aho olya gyilkossá történt melyne tettesé ne nyomoztá ki közössé véneine áldozato kellet bemutatn é ünnepélye nyilatkozato tenni hog ne ő ontottá k meggyilkol vérét minde egyénr kihat kezessé mé pregnánsab példájá láthatju lopásnál amelyér egés Izrae felelősségr vonható mindaddig mí lopásér jár halálbüntetés tettese végr ne hajtják Egye talmudtudóso odái mennek hog moráli szolidaritás úg értelmezik minth a egybe jog felelőssé i volna Ko Jiszroe aruvi z bóz kifejezés sűrű idézik hog felkeltsé zsid szolidaritás szenved zsid tömegekke szemben Ez kifejezés használj a Allianc Israelit Universell tevékenységéne mottójául M zsid községpolitik számo vonatkozásába ju kifejezésr kezessé gondolata kelet országokban különöse a oros zsid centrumokba szinté eleve élete él a A gondolata újabba nyugat országokba i lábr kapott min szeparáció mozgalma reakciója Palesztinába a A é a egységtörekvése legkiválób reprezentáns Koo főrabbi mizrach cionist mozgalomna i a A a alapgondolata

10215.h

CÍMSZ Arévu

SZÓCIK Arévu szefá kiejtéss Arevu zsi törvény szerin szolidaritá magánjogb ismeret kezess melle zsidój e kölcsönö vallá törvények alapu felelősség isme amely m Midr uta K Jiszro aré-v bó össz zsid szolidáris egymássa csalá amely legidőse tag képvise kezesked hozzátartoz adósságaiér egé tör erkölcsil anyagil kez mi ily polgá büntetőjo egység alko Magán sziná törvényadásn aktus áthat kezess gondolat Ist ú jelen me mi Ú akin törvényeié tisztel j ezz tisztelett Izra fi egyetemleges adós Istenn szembe Ily értelemb kifejezé ho össz zsid szolidáris egymáss n má mi kezess jo tételén kiszélesíté vall nemz irányába ily morál kezességn messzeme kihatá va ami a felderítetl gyilkosságr szó törvényn látju Móz 2 városba ah oly gyilkoss történ melyn tettes n nyomozt k közöss vénein áldozat kelle bemutat ünnepély nyilatkozat tenn ho n ontott meggyilko véré mind egyén kiha kezess m pregnánsa példáj láthatj lopásná amelyé egé Izra felelősség vonhat mindaddi m lopásé já halálbünteté tettes vég n hajtjá Egy talmudtudós odá menne ho morál szolidaritá ú értelmezi mint egyb jo felelőss voln K Jiszro aruv bó kifejezé sűr idézi ho felkelts zsi szolidaritá szenve zsi tömegekk szembe E kifejezé használ Allian Israeli Universel tevékenységén mottójáu zsi községpoliti szám vonatkozásáb j kifejezés kezess gondolat kele országokba különös oro zsi centrumokb szint elev élet é gondolat újabb nyuga országokb láb kapot mi szeparáci mozgalm reakciój Palesztináb egységtörekvés legkiváló reprezentán Ko főrabb mizrac cionis mozgalomn alapgondolat

10215.

CÍMS Arév

SZÓCI Arév szef kiejtés Arev zs törvén szeri szolidarit magánjog ismere kezes mell zsidó kölcsön vall törvénye alap felelőssé ism amel Mid ut Jiszr aré- b öss zsi szolidári egymáss csal amel legidős ta képvis kezeske hozzátarto adósságaié eg tö erkölcsi anyagi ke m il polg büntetőj egysé alk Magá szin törvényadás aktu átha kezes gondola Is jele m m aki törvényei tiszte ez tisztelet Izr f egyetemlege adó Isten szemb Il értelem kifejez h öss zsi szolidári egymás m m kezes j tételé kiszélesít val nem irányáb il morá kezesség messzem kihat v am felderítet gyilkosság sz törvény látj Mó városb a ol gyilkos törté mely tette nyomoz közös vénei áldoza kell bemuta ünnepél nyilatkoza ten h ontot meggyilk vér min egyé kih kezes pregnáns példá láthat lopásn amely eg Izr felelőssé vonha mindadd lopás j halálbüntet tette vé hajtj Eg talmudtudó od menn h morá szolidarit értelmez min egy j felelős vol Jiszr aru b kifejez sű idéz h felkelt zs szolidarit szenv zs tömegek szemb kifejez haszná Allia Israel Universe tevékenységé mottójá zs községpolit szá vonatkozásá kifejezé kezes gondola kel országokb különö or zs centrumok szin ele éle gondola újab nyug országok lá kapo m szeparác mozgal reakció Palesztiná egységtörekvé legkivál reprezentá K főrab mizra cioni mozgalom alapgondola

10215

CÍM Aré

SZÓC Aré sze kiejté Are z törvé szer szolidari magánjo ismer keze mel zsid kölcsö val törvény ala felelőss is ame Mi u Jisz aré ös zs szolidár egymás csa ame legidő t képvi kezesk hozzátart adósságai e t erkölcs anyag k i pol büntető egys al Mag szi törvényadá akt áth keze gondol I jel ak törvénye tiszt e tisztele Iz egyetemleg ad Iste szem I értele kifeje ös zs szolidár egymá keze tétel kiszélesí va ne irányá i mor kezessé messze kiha a felderíte gyilkossá s törvén lát M város o gyilko tört mel tett nyomo közö véne áldoz kel bemut ünnepé nyilatkoz te onto meggyil vé mi egy ki keze pregnán péld látha lopás amel e Iz felelőss vonh mindad lopá halálbünte tett v hajt E talmudtud o men mor szolidari értelme mi eg felelő vo Jisz ar kifeje s idé felkel z szolidari szen z tömege szem kifeje haszn Alli Israe Univers tevékenység mottój z községpoli sz vonatkozás kifejez keze gondol ke országok külön o z centrumo szi el él gondol úja nyu országo l kap szepará mozga reakci Palesztin egységtörekv legkivá reprezent főra mizr cion mozgalo alapgondol

1021

CÍ Ar

SZÓ Ar sz kiejt Ar törv sze szolidar magánj isme kez me zsi kölcs va törvén al felelős i am M Jis ar ö z szolidá egymá cs am legid képv kezes hozzátar adóssága erkölc anya po büntet egy a Ma sz törvényad ak át kez gondo je a törvény tisz tisztel I egyetemle a Ist sze értel kifej ö z szolidá egym kez téte kiszéles v n irány mo kezess messz kih felderít gyilkoss törvé lá váro gyilk tör me tet nyom köz vén áldo ke bemu ünnep nyilatko t ont meggyi v m eg k kez pregná pél láth lopá ame I felelős von minda lop halálbünt tet haj talmudtu me mo szolidar értelm m e felel v Jis a kifej id felke szolidar sze tömeg sze kifej hasz All Isra Univer tevékenysé mottó községpol s vonatkozá kifeje kez gondo k országo külö centrum sz e é gondo új ny ország ka szepar mozg reakc Paleszti egységtörek legkiv reprezen főr miz cio mozgal alapgondo