10217.htm

CÍMSZÓ: Árkövy

SZEMÉLYNÉV: Árkövy József

SZÓCIKK: Árkövy József*, orvostanár, szül. Budapesten 1851 febr. 8., megh. u. o. 1922 máj. 19. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte és miután orvos lett, hosszabb ideig Londonban volt, ahol stomatológussá képezték ki. Már 1881. stomatológiai klinikát alapított Pesten, amely 1890. egyesült az egyetemi hasonló klinikával. Á. volt az intézet első igazgatója, előbb magántanári, majd ny. rk. tanári minőségben egészen haláláig. A. volt az első tudományosan képzett stomatológus és dentista Magyarországon és ezt nemcsak gyakorlatilag, hanem elméletben is bebizonyította. Ily irányú művei: A fogak gondozása (1881); A fogbél és gyökhártya bántalmak (1884); Diagnostik der Zahnkrankheiten (1885). Ezenkívül számos tanulmányt írt magyar, német és angol szakfolyóiratokba.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 217. címszó a lexikon => 61. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10217.htm

CÍMSZÓ: Árkövy

SZEMÉLYNÉV: Árkövy József

SZÓCIKK: Árkövy József*, orvostanár, szül. Budapesten 1851 febr. 8., megh. u. o. 1922 máj. 19. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte és miután orvos lett, hosszabb ideig Londonban volt, ahol stomatológussá képezték ki. Már 1881. stomatológiai klinikát alapított Pesten, amely 1890. egyesült az egyetemi hasonló klinikával. Á. volt az intézet első igazgatója, előbb magántanári, majd ny. rk. tanári minőségben egészen haláláig. A. volt az első tudományosan képzett stomatológus és dentista Magyarországon és ezt nemcsak gyakorlatilag, hanem elméletben is bebizonyította. Ily irányú művei: A fogak gondozása 1881 ; A fogbél és gyökhártya bántalmak 1884 ; Diagnostik der Zahnkrankheiten 1885 . Ezenkívül számos tanulmányt írt magyar, német és angol szakfolyóiratokba.

10217.ht

CÍMSZÓ Árköv

SZEMÉLYNÉV Árköv Józse

SZÓCIKK Árköv József* orvostanár szül Budapeste 185 febr 8. megh u o 192 máj 19 Egyetem tanulmányai Budapeste végezt é miutá orvo lett hosszab idei Londonba volt aho stomatológuss képezté ki Má 1881 stomatológia kliniká alapítot Pesten amel 1890 egyesül a egyetem hasonl klinikával Á vol a intéze els igazgatója előb magántanári maj ny rk tanár minőségbe egésze haláláig A vol a els tudományosa képzet stomatológu é dentist Magyarországo é ez nemcsa gyakorlatilag hane elméletbe i bebizonyította Il irány művei foga gondozás 188 fogbé é gyökhárty bántalma 188 Diagnosti de Zahnkrankheite 188 Ezenkívü számo tanulmány ír magyar néme é ango szakfolyóiratokba

10217.h

CÍMSZ Árkö

SZEMÉLYNÉ Árkö Józs

SZÓCIK Árkö József orvostaná szü Budapest 18 feb 8 meg 19 má 1 Egyete tanulmánya Budapest végez miut orv let hossza ide Londonb vol ah stomatológus képezt k M 188 stomatológi klinik alapíto Peste ame 189 egyesü egyete hason klinikáva vo intéz el igazgatój elő magántanár ma n r taná minőségb egész halálái vo el tudományos képze stomatológ dentis Magyarország e nemcs gyakorlatila han elméletb bebizonyított I irán műve fog gondozá 18 fogb gyökhárt bántalm 18 Diagnost d Zahnkrankheit 18 Ezenkív szám tanulmán í magya ném ang szakfolyóiratokb

10217.

CÍMS Árk

SZEMÉLYN Árk Józ

SZÓCI Árk Józse orvostan sz Budapes 1 fe me 1 m Egyet tanulmány Budapes vége miu or le hossz id London vo a stomatológu képez 18 stomatológ klini alapít Pest am 18 egyes egyet haso klinikáv v inté e igazgató el magántaná m tan minőség egés halálá v e tudományo képz stomatoló denti Magyarorszá nemc gyakorlatil ha elmélet bebizonyítot irá műv fo gondoz 1 fog gyökhár bántal 1 Diagnos Zahnkrankhei 1 Ezenkí szá tanulmá magy né an szakfolyóiratok

10217

CÍM Ár

SZEMÉLY Ár Jó

SZÓC Ár Józs orvosta s Budape f m Egye tanulmán Budape vég mi o l hoss i Londo v stomatológ képe 1 stomatoló klin alapí Pes a 1 egye egye has kliniká int igazgat e magántan ta minősé egé halál tudomány kép stomatol dent Magyarorsz nem gyakorlati h elméle bebizonyíto ir mű f gondo fo gyökhá bánta Diagno Zahnkrankhe Ezenk sz tanulm mag n a szakfolyóirato

1021

CÍ Á

SZEMÉL Á J

SZÓ Á Józ orvost Budap Egy tanulmá Budap vé m hos Lond stomatoló kép stomatol kli alap Pe egy egy ha klinik in igazga magánta t minős eg halá tudomán ké stomato den Magyarors ne gyakorlat elmél bebizonyít i m gond f gyökh bánt Diagn Zahnkrankh Ezen s tanul ma szakfolyóirat