10223.htm

CÍMSZÓ: Áronidák

SZÓCIKK: Áronidák, az első főpapnak, Áronnak a fiai és további leszármazottjai, akik a törvények és tradíciók értelmében egyedül voltak hivatottak az áldozatok bemutatására. A Biblia szerint Áronnak négy fia volt: Nádáb, Abihu, Eleázar és Itamar, akik az áldozásnál segítettek apjuknak. Nádábot és Abihut a szent szolgálat közben elkövetett hiba miatt elragadta az isteni tűz. (Mózes III. 10,1-5.) A megmaradt két testvér közül Eleázar kapta meg atyja halála után a főpapi méltóságot, amely azután fia Pinchás ama buzgóságának jutalmául, melyet egy bálványimádó izraelitának és egy midjanita nőnek a kicsapongásával szemben tanúsított, az Á. törzsében öröklődővé vált. (Mózes IV. 25,6-13.) A történelmi kritika elutasítja azt az álláspontot, mely szerint az Á. kizárólagos papi szolgálata Mózesre vezethető vissza. Szerinte főleg a száműzetés utáni papi nemzedékek közül többen pályáztak kizárólagos joggal a jeruzsálemi papi szolgálatra. Vetélkedésük különösen akkor érte el a tetőpontját, mikor a salamoni templom kivételével az összes szentélyek megszűntek s mind ama papok, kik a főszentélyben nem találtak elhelyeződést, elvesztették kenyerüket. A Cadokidák rendje ekkor monopolizálta a főpapi méltóságot és a vidéki papságot kisegítő szolgálattételre osztotta be a szentélybe. Ezek a segédpapok voltak a leviták. Az Á. merev elzárkózása a községtől, a főpapoknak privilégiumokkal való felruházása s a leviták lefokozása másodrendű papsággá, később a királyok korában egy hierarchia kialakulására vezetett, amely azonban jóformán semmi nyomot sem hagyott a zsidóság további fejlődésében. (L. Főpap.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 223. címszó a lexikon => 62. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10223.htm

CÍMSZÓ: Áronidák

SZÓCIKK: Áronidák, az első főpapnak, Áronnak a fiai és további leszármazottjai, akik a törvények és tradíciók értelmében egyedül voltak hivatottak az áldozatok bemutatására. A Biblia szerint Áronnak négy fia volt: Nádáb, Abihu, Eleázar és Itamar, akik az áldozásnál segítettek apjuknak. Nádábot és Abihut a szent szolgálat közben elkövetett hiba miatt elragadta az isteni tűz. Mózes III. 10,1-5. A megmaradt két testvér közül Eleázar kapta meg atyja halála után a főpapi méltóságot, amely azután fia Pinchás ama buzgóságának jutalmául, melyet egy bálványimádó izraelitának és egy midjanita nőnek a kicsapongásával szemben tanúsított, az Á. törzsében öröklődővé vált. Mózes IV. 25,6-13. A történelmi kritika elutasítja azt az álláspontot, mely szerint az Á. kizárólagos papi szolgálata Mózesre vezethető vissza. Szerinte főleg a száműzetés utáni papi nemzedékek közül többen pályáztak kizárólagos joggal a jeruzsálemi papi szolgálatra. Vetélkedésük különösen akkor érte el a tetőpontját, mikor a salamoni templom kivételével az összes szentélyek megszűntek s mind ama papok, kik a főszentélyben nem találtak elhelyeződést, elvesztették kenyerüket. A Cadokidák rendje ekkor monopolizálta a főpapi méltóságot és a vidéki papságot kisegítő szolgálattételre osztotta be a szentélybe. Ezek a segédpapok voltak a leviták. Az Á. merev elzárkózása a községtől, a főpapoknak privilégiumokkal való felruházása s a leviták lefokozása másodrendű papsággá, később a királyok korában egy hierarchia kialakulására vezetett, amely azonban jóformán semmi nyomot sem hagyott a zsidóság további fejlődésében. L. Főpap.

10223.ht

CÍMSZÓ Áronidá

SZÓCIKK Áronidák a els főpapnak Áronna fia é tovább leszármazottjai aki törvénye é tradíció értelmébe egyedü volta hivatotta a áldozato bemutatására Bibli szerin Áronna nég fi volt Nádáb Abihu Eleáza é Itamar aki a áldozásná segítette apjuknak Nádábo é Abihu szen szolgála közbe elkövetet hib miat elragadt a isten tűz Móze III 10,1-5 megmarad ké testvé közü Eleáza kapt me atyj halál utá főpap méltóságot amel azutá fi Pinchá am buzgóságána jutalmául melye eg bálványimád izraelitána é eg midjanit nőne kicsapongásáva szembe tanúsított a Á törzsébe öröklődőv vált Móze IV 25,6-13 történelm kritik elutasítj az a álláspontot mel szerin a Á kizárólago pap szolgálat Mózesr vezethet vissza Szerint főle száműzeté után pap nemzedéke közü többe pályázta kizárólago jogga jeruzsálem pap szolgálatra Vetélkedésü különöse akko ért e tetőpontját miko salamon templo kivételéve a össze szentélye megszűnte min am papok ki főszentélybe ne találta elhelyeződést elvesztetté kenyerüket Cadokidá rendj ekko monopolizált főpap méltóságo é vidék papságo kisegít szolgálattételr osztott b szentélybe Eze segédpapo volta leviták A Á mere elzárkózás községtől főpapokna privilégiumokka val felruházás levitá lefokozás másodrend papsággá későb királyo korába eg hierarchi kialakulásár vezetett amel azonba jóformá semm nyomo se hagyot zsidósá tovább fejlődésében L Főpap

10223.h

CÍMSZ Áronid

SZÓCIK Áronidá el főpapna Áronn fi továb leszármazottja ak törvény tradíci értelméb egyed volt hivatott áldozat bemutatásár Bibl szeri Áronn né f vol Nádá Abih Eleáz Itama ak áldozásn segített apjukna Nádáb Abih sze szolgál közb elkövete hi mia elragad iste tű Móz II 10,1- megmara k testv köz Eleáz kap m aty halá ut főpa méltóságo ame azut f Pinch a buzgóságán jutalmáu mely e bálványimá izraelitán e midjani nőn kicsapongásáv szemb tanúsítot törzséb öröklődő vál Móz I 25,6-1 történel kriti elutasít a állásponto me szeri kizárólag pa szolgála Mózes vezethe vissz Szerin fől száműzet utá pa nemzedék köz több pályázt kizárólag jogg jeruzsále pa szolgálatr Vetélkedés különös akk ér tetőpontjá mik salamo templ kivételév össz szentély megszűnt mi a papo k főszentélyb n talált elhelyeződés elvesztett kenyerüke Cadokid rend ekk monopolizál főpa méltóság vidé papság kisegí szolgálattétel osztot szentélyb Ez segédpap volt levitá mer elzárkózá községtő főpapokn privilégiumokk va felruházá levit lefokozá másodren papságg késő király koráb e hierarch kialakulásá vezetet ame azonb jóform sem nyom s hagyo zsidós továb fejlődésébe Főpa

10223.

CÍMS Ároni

SZÓCI Áronid e főpapn Áron f tová leszármazottj a törvén tradíc értelmé egye vol hivatot áldoza bemutatásá Bib szer Áron n vo Nád Abi Eleá Itam a áldozás segítet apjukn Nádá Abi sz szolgá köz elkövet h mi elraga ist t Mó I 10,1 megmar test kö Eleá ka at hal u főp méltóság am azu Pinc buzgóságá jutalmá mel bálványim izraelitá midjan nő kicsapongásá szem tanúsíto törzsé öröklőd vá Mó 25,6- történe krit elutasí álláspont m szer kizáróla p szolgál Móze vezeth viss Szeri fő száműze ut p nemzedé kö töb pályáz kizáróla jog jeruzsál p szolgálat Vetélkedé különö ak é tetőpontj mi salam temp kivételé öss szentél megszűn m pap főszentély talál elhelyeződé elvesztet kenyerük Cadoki ren ek monopolizá főp méltósá vid papsá kiseg szolgálattéte oszto szentély E segédpa vol levit me elzárkóz községt főpapok privilégiumok v felruház levi lefokoz másodre papság kés királ korá hierarc kialakulás vezete am azon jófor se nyo hagy zsidó tová fejlődéséb Főp

10223

CÍM Áron

SZÓC Ároni főpap Áro tov leszármazott törvé tradí értelm egy vo hivato áldoz bemutatás Bi sze Áro v Ná Ab Ele Ita áldozá segíte apjuk Nád Ab s szolg kö elköve m elrag is M 10, megma tes k Ele k a ha fő méltósá a az Pin buzgóság jutalm me bálványi izraelit midja n kicsapongás sze tanúsít törzs öröklő v M 25,6 történ kri elutas álláspon sze kizáról szolgá Móz vezet vis Szer f száműz u nemzed k tö pályá kizáról jo jeruzsá szolgála Vetélked külön a tetőpont m sala tem kivétel ös szenté megszű pa főszentél talá elhelyeződ elveszte kenyerü Cadok re e monopoliz fő méltós vi paps kise szolgálattét oszt szentél segédp vo levi m elzárkó község főpapo privilégiumo felruhá lev lefoko másodr papsá ké kirá kor hierar kialakulá vezet a azo jófo s ny hag zsid tov fejlődésé Fő

1022

CÍ Áro

SZÓ Áron főpa Ár to leszármazot törv trad értel eg v hivat áldo bemutatá B sz Ár N A El It áldoz segít apju Ná A szol k elköv elra i 10 megm te El h f méltós a Pi buzgósá jutal m bálvány izraeli midj kicsapongá sz tanúsí törz örökl 25, törté kr eluta álláspo sz kizáró szolg Mó veze vi Sze számű nemze t pály kizáró j jeruzs szolgál Vetélke külö tetőpon sal te kivéte ö szent megsz p főszenté tal elhelyező elveszt kenyer Cado r monopoli f méltó v pap kis szolgálatté osz szenté segéd v lev elzárk közsé főpap privilégium felruh le lefok másod paps k kir ko hiera kialakul veze az jóf n ha zsi to fejlődés F