10224.htm

CÍMSZÓ: Árpádházi királyok zsidó katonái

SZÓCIKK: Árpádházi királyok zsidó katonái. Több egykorú forrás és krónika beszámol arról, hogy a honfoglalásban zsidók, illetve a zsidó hitre áttért kozárok (l. Kozárok) is részt vettek. A zsidóknak azonban később, a honfoglalás után is fontos szerepük volt a hadviselésben. Johann Kinnamus XII. sz.-beli bizánci író a magyarokról szóló krónikájában (V. ö. «Joh. Kinn.» III. köt. 8. old.) megírja, hogy az Árpádházi királyok alatt a magyar harcos seregben «Mózes törvényei szerint élő khalicok, akik a sereg élén jártak». Khalic vagy chaluc héberül úttörőt, utászt jelent. Kinnamus krónikájából kiderül, hogy a magyar sereg élén több száz főből álló lovas és gyalogos csapat haladt, mely a fősereg részére az utakat rendezte és hidakat vert. Ezek az utászok voltak a khalicok, akikről Kinnamus mellett több bizánci író és krónikás is megemlékezik. (V. ö. Strausz Adolf, « A palesztinai mozgalom» c. tanulmányával, megjelent a Budapesti Szemle 1921 nov.-dec. számában.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 224. címszó a lexikon => 62. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10224.htm

CÍMSZÓ: Árpádházi királyok zsidó katonái

SZÓCIKK: Árpádházi királyok zsidó katonái. Több egykorú forrás és krónika beszámol arról, hogy a honfoglalásban zsidók, illetve a zsidó hitre áttért kozárok l. Kozárok is részt vettek. A zsidóknak azonban később, a honfoglalás után is fontos szerepük volt a hadviselésben. Johann Kinnamus XII. sz.-beli bizánci író a magyarokról szóló krónikájában V. ö. Joh. Kinn. III. köt. 8. old. megírja, hogy az Árpádházi királyok alatt a magyar harcos seregben Mózes törvényei szerint élő khalicok, akik a sereg élén jártak . Khalic vagy chaluc héberül úttörőt, utászt jelent. Kinnamus krónikájából kiderül, hogy a magyar sereg élén több száz főből álló lovas és gyalogos csapat haladt, mely a fősereg részére az utakat rendezte és hidakat vert. Ezek az utászok voltak a khalicok, akikről Kinnamus mellett több bizánci író és krónikás is megemlékezik. V. ö. Strausz Adolf, A palesztinai mozgalom c. tanulmányával, megjelent a Budapesti Szemle 1921 nov.-dec. számában.

10224.ht

CÍMSZÓ Árpádház királyo zsid katoná

SZÓCIKK Árpádház királyo zsid katonái Töb egykor forrá é krónik beszámo arról hog honfoglalásba zsidók illetv zsid hitr áttér kozáro l Kozáro i rész vettek zsidókna azonba később honfoglalá utá i fonto szerepü vol hadviselésben Johan Kinnamu XII sz.-bel bizánc ír magyarokró szól krónikájába V ö Joh Kinn III köt 8 old megírja hog a Árpádház királyo alat magya harco seregbe Móze törvénye szerin él khalicok aki sere élé járta Khali vag chalu héberü úttörőt utász jelent Kinnamu krónikájábó kiderül hog magya sere élé töb szá főbő áll lova é gyalogo csapa haladt mel fősere részér a utaka rendezt é hidaka vert Eze a utászo volta khalicok akikrő Kinnamu mellet töb bizánc ír é króniká i megemlékezik V ö Straus Adolf palesztina mozgalo c tanulmányával megjelen Budapest Szeml 192 nov.-dec számában

10224.h

CÍMSZ Árpádhá király zsi katon

SZÓCIK Árpádhá király zsi katoná Tö egyko forr króni beszám arró ho honfoglalásb zsidó illet zsi hit átté kozár Kozár rés vette zsidókn azonb későb honfoglal ut font szerep vo hadviselésbe Joha Kinnam XI sz.-be bizán í magyarokr szó krónikájáb Jo Kin II kö ol megírj ho Árpádhá király ala magy harc seregb Móz törvény szeri é khalico ak ser él járt Khal va chal héber úttörő utás jelen Kinnam krónikájáb kiderü ho magy ser él tö sz főb ál lov gyalog csap halad me főser részé utak rendez hidak ver Ez utász volt khalico akikr Kinnam melle tö bizán í krónik megemlékezi Strau Adol palesztin mozgal tanulmányáva megjele Budapes Szem 19 nov.-de számába

10224.

CÍMS Árpádh királ zs kato

SZÓCI Árpádh királ zs katon T egyk for krón beszá arr h honfoglalás zsid ille zs hi átt kozá Kozá ré vett zsidók azon késő honfogla u fon szere v hadviselésb Joh Kinna X sz.-b bizá magyarok sz krónikájá J Ki I k o megír h Árpádh királ al mag har sereg Mó törvén szer khalic a se é jár Kha v cha hébe úttör utá jele Kinna krónikájá kider h mag se é t s fő á lo gyalo csa hala m főse rész uta rende hida ve E utás vol khalic akik Kinna mell t bizá króni megemlékez Stra Ado paleszti mozga tanulmányáv megjel Budape Sze 1 nov.-d számáb

10224

CÍM Árpád kirá z kat

SZÓC Árpád kirá z kato egy fo kró besz ar honfoglalá zsi ill z h át koz Koz r vet zsidó azo kés honfogl fo szer hadviselés Jo Kinn sz.- biz magyaro s krónikáj K megí Árpád kirá a ma ha sere M törvé sze khali s já Kh ch héb úttö ut jel Kinn krónikáj kide ma s f l gyal cs hal fős rés ut rend hid v utá vo khali aki Kinn mel biz krón megemléke Str Ad paleszt mozg tanulmányá megje Budap Sz nov.- számá

1022

CÍ Árpá kir ka

SZÓ Árpá kir kat eg f kr bes a honfoglal zs il á ko Ko ve zsid az ké honfog f sze hadviselé J Kin sz. bi magyar króniká meg Árpá kir m h ser törv sz khal j K c hé útt u je Kin króniká kid m gya c ha fő ré u ren hi ut v khal ak Kin me bi kró megemlék St A palesz moz tanulmány megj Buda S nov. szám