10226.htm

CÍMSZÓ: Aser nószan laszechvi bino

SZÓCIKK: Aser nószan laszachvi bino, sz. k.-sel: aser natan laszechvi binah = aki adtál értelmet a kakasnak, hogy a nappalt megkülönböztethesse az éjszakától. A reggeli liturgia tizenöt benedikciójának bevezető áldása. Az utolsóig (hamaavir sénó meénoj = ki elhárítod az álmot szemeimtől) a gáonok korában került a liturgiába. A Talmud korában még nem egységes és különböző részeit alkalmi imádságul mondták, (b. Talmud Beráchot 60, b.) Később valamennyit összefoglalták és még meg is toldották olyan benedikciókkal, amelyeket a Talmud nem említ meg. Maimonides Halackot Tefilla c. művében (7. 7-9) ellenzi az összefoglalást és a toldást is, de a később élt kodifikátorok a liturgiába való felvétele mellett döntöttek. A sevillai, avignoni, római és német rítus sokáig a magbia séfólim (aki felmagasztalja a megalázottakat) tartalmú benedikciót is szentesítette és a régebbi német sziddurokban még megtalálható, de rabbi Petachja szorgalmazására végleg kihagyták.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 226. címszó a lexikon => 62. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10226.htm

CÍMSZÓ: Aser nószan laszechvi bino

SZÓCIKK: Aser nószan laszachvi bino, sz. k.-sel: aser natan laszechvi binah = aki adtál értelmet a kakasnak, hogy a nappalt megkülönböztethesse az éjszakától. A reggeli liturgia tizenöt benedikciójának bevezető áldása. Az utolsóig hamaavir sénó meénoj = ki elhárítod az álmot szemeimtől a gáonok korában került a liturgiába. A Talmud korában még nem egységes és különböző részeit alkalmi imádságul mondták, b. Talmud Beráchot 60, b. Később valamennyit összefoglalták és még meg is toldották olyan benedikciókkal, amelyeket a Talmud nem említ meg. Maimonides Halackot Tefilla c. művében 7. 7-9 ellenzi az összefoglalást és a toldást is, de a később élt kodifikátorok a liturgiába való felvétele mellett döntöttek. A sevillai, avignoni, római és német rítus sokáig a magbia séfólim aki felmagasztalja a megalázottakat tartalmú benedikciót is szentesítette és a régebbi német sziddurokban még megtalálható, de rabbi Petachja szorgalmazására végleg kihagyták.

10226.ht

CÍMSZÓ Ase nósza laszechv bin

SZÓCIKK Ase nósza laszachv bino sz k.-sel ase nata laszechv bina ak adtá értelme kakasnak hog nappal megkülönböztethess a éjszakától reggel liturgi tizenö benedikciójána bevezet áldása A utolsói hamaavi sén meéno k elháríto a álmo szemeimtő gáono korába kerül liturgiába Talmu korába mé ne egysége é különböz részei alkalm imádságu mondták b Talmu Berácho 60 b Későb valamennyi összefoglaltá é mé me i toldottá olya benedikciókkal amelyeke Talmu ne emlí meg Maimonide Halacko Tefill c művébe 7 7- ellenz a összefoglalás é toldás is d későb él kodifikátoro liturgiáb val felvétel mellet döntöttek sevillai avignoni róma é néme rítu sokái magbi séfóli ak felmagasztalj megalázottaka tartalm benedikció i szentesített é régebb néme sziddurokba mé megtalálható d rabb Petachj szorgalmazásár végle kihagyták

10226.h

CÍMSZ As nósz laszech bi

SZÓCIK As nósz laszach bin s k.-se as nat laszech bin a adt értelm kakasna ho nappa megkülönböztethes éjszakátó regge liturg tizen benedikcióján beveze áldás utolsó hamaav sé meén elhárít álm szemeimt gáon koráb kerü liturgiáb Talm koráb m n egység különbö része alkal imádság mondtá Talm Berách 6 Késő valamenny összefoglalt m m toldott oly benedikciókka amelyek Talm n eml me Maimonid Halack Tefil művéb 7 ellen összefoglalá toldá i késő é kodifikátor liturgiá va felvéte melle döntötte sevilla avignon róm ném rít soká magb séfól a felmagasztal megalázottak tartal benedikci szentesítet régeb ném sziddurokb m megtalálhat rab Petach szorgalmazásá végl kihagytá

10226.

CÍMS A nós laszec b

SZÓCI A nós laszac bi k.-s a na laszec bi ad értel kakasn h napp megkülönböztethe éjszakát regg litur tize benedikciójá bevez áldá utols hamaa s meé elhárí ál szemeim gáo korá ker liturgiá Tal korá egysé különb rész alka imádsá mondt Tal Berác Kés valamenn összefoglal toldot ol benedikciókk amelye Tal em m Maimoni Halac Tefi művé elle összefoglal told kés kodifikáto liturgi v felvét mell döntött sevill avigno ró né rí sok mag séfó felmagaszta megalázotta tarta benedikc szentesíte rége né sziddurok megtalálha ra Petac szorgalmazás vég kihagyt

10226

CÍM nó lasze

SZÓC nó lasza b k.- n lasze b a érte kakas nap megkülönbözteth éjszaká reg litu tiz benedikciój beve áld utol hama me elhár á szemei gá kor ke liturgi Ta kor egys külön rés alk imáds mond Ta Berá Ké valamen összefogla toldo o benedikciók amely Ta e Maimon Hala Tef műv ell összefogla tol ké kodifikát liturg felvé mel döntöt sevil avign r n r so ma séf felmagaszt megalázott tart benedik szentesít rég n szidduro megtalálh r Peta szorgalmazá vé kihagy

1022

CÍ n lasz

SZÓ n lasz k. lasz ért kaka na megkülönböztet éjszak re lit ti benedikció bev ál uto ham m elhá szeme g ko k liturg T ko egy külö ré al imád mon T Ber K valame összefogl told benedikció amel T Maimo Hal Te mű el összefogl to k kodifiká litur felv me döntö sevi avig s m sé felmagasz megalázot tar benedi szentesí ré sziddur megtalál Pet szorgalmaz v kihag