10230.htm

CÍMSZÓ: Asré

SZÓCIKK: Asré, a zsidó liturgia egyik legismertebb imája. Tulajdonképpen a 145. Zsoltárt tartalmazza, mely elé még a 84. Zsoltár 5. verse és a 144. zsoltár 15. verse járul. Mindkettő ásré szóval kezdődik, innen az elnevezés, azért hívják az egész zsoltárt ásrénak. Isten kegyelméről és gondviseléséről szól; nagy népszerűségét talán e nagyon szép mondásának köszöni: «Megnyitod kezedet és jóllakatsz minden élőt kegyelemmel». A zsoltár-versek kezdőbetűi a héber alfabetumot adják, a «nun» betű hiányzik. Az ásrét háromszor napjában mondjuk, nevezetesen: a sacharisz 2. részében (l. o.), a sacharisz tefilló-t, illetőleg ha tóraolvasás van, ezt követően, a minchó tefillót (l. o.) megelőzően. Jomkippurkor mind a minchónál, mind pedig a neilónál (l. o.) van ásré


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 230. címszó a lexikon => 63. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10230.htm

CÍMSZÓ: Asré

SZÓCIKK: Asré, a zsidó liturgia egyik legismertebb imája. Tulajdonképpen a 145. Zsoltárt tartalmazza, mely elé még a 84. Zsoltár 5. verse és a 144. zsoltár 15. verse járul. Mindkettő ásré szóval kezdődik, innen az elnevezés, azért hívják az egész zsoltárt ásrénak. Isten kegyelméről és gondviseléséről szól; nagy népszerűségét talán e nagyon szép mondásának köszöni: Megnyitod kezedet és jóllakatsz minden élőt kegyelemmel . A zsoltár-versek kezdőbetűi a héber alfabetumot adják, a nun betű hiányzik. Az ásrét háromszor napjában mondjuk, nevezetesen: a sacharisz 2. részében l. o. , a sacharisz tefilló-t, illetőleg ha tóraolvasás van, ezt követően, a minchó tefillót l. o. megelőzően. Jomkippurkor mind a minchónál, mind pedig a neilónál l. o. van ásré

10230.ht

CÍMSZÓ Asr

SZÓCIKK Asré zsid liturgi egyi legismerteb imája Tulajdonképpe 145 Zsoltár tartalmazza mel el mé 84 Zsoltá 5 vers é 144 zsoltá 15 vers járul Mindkett ásr szóva kezdődik inne a elnevezés azér hívjá a egés zsoltár ásrénak Iste kegyelmérő é gondviselésérő szól nag népszerűségé talá nagyo szé mondásána köszöni Megnyito kezede é jóllakats minde élő kegyelemme zsoltár-verse kezdőbetű hébe alfabetumo adják nu bet hiányzik A ásré háromszo napjába mondjuk nevezetesen sacharis 2 részébe l o sacharis tefilló-t illetőle h tóraolvasá van ez követően minch tefilló l o megelőzően Jomkippurko min minchónál min pedi neilóná l o va ásr

10230.h

CÍMSZ As

SZÓCIK Asr zsi liturg egy legismerte imáj Tulajdonképp 14 Zsoltá tartalmazz me e m 8 Zsolt ver 14 zsolt 1 ver járu Mindket ás szóv kezdődi inn elnevezé azé hívj egé zsoltá ásréna Ist kegyelmér gondviselésér szó na népszerűség tal nagy sz mondásán köszön Megnyit kezed jóllakat mind él kegyelemm zsoltár-vers kezdőbet héb alfabetum adjá n be hiányzi ásr háromsz napjáb mondju nevezetese sachari részéb sachari tefilló- illetől tóraolvas va e követőe minc tefill megelőzőe Jomkippurk mi minchóná mi ped neilón v ás

10230.

CÍMS A

SZÓCI As zs litur eg legismert imá Tulajdonkép 1 Zsolt tartalmaz m Zsol ve 1 zsol ve jár Mindke á szó kezdőd in elnevez az hív eg zsolt ásrén Is kegyelmé gondviselésé sz n népszerűsé ta nag s mondásá köszö Megnyi keze jóllaka min é kegyelem zsoltár-ver kezdőbe hé alfabetu adj b hiányz ás hároms napjá mondj nevezetes sachar részé sachar tefilló illető tóraolva v követő min tefil megelőző Jomkippur m minchón m pe neiló á

10230

CÍM

SZÓC A z litu e legismer im Tulajdonké Zsol tartalma Zso v zso v já Mindk sz kezdő i elneve a hí e zsol ásré I kegyelm gondviselés s népszerűs t na mondás kösz Megny kez jóllak mi kegyele zsoltár-ve kezdőb h alfabet ad hiány á három napj mond nevezete sacha rész sacha tefill illet tóraolv követ mi tefi megelőz Jomkippu minchó p neil

1023SZÓ lit legisme i Tulajdonk Zso tartalm Zs zs j Mind s kezd elnev h zso ásr kegyel gondviselé népszerű n mondá kös Megn ke jólla m kegyel zsoltár-v kezdő alfabe a hián háro nap mon nevezet sach rés sach tefil ille tóraol köve m tef megelő Jomkipp minch nei