10241.htm

CÍMSZÓ: Aszód

SZEMÉLYNÉV: Aszód Juda

SZÓCIKK: 2. A. Juda, rabbi, szül. Aszódon a XVIII. század végén, megh. Dunaszerdahelyen 1866. Nikolsburgban tanult Benet Mordechaj rabbi (l. o.) híres jesiváján, ahol csakhamar ő maga is segített a tanításnál. 22 éves korában rabbidiplomát kapott és előbb Réthen, majd Szenicen, 1853 óta Dunaszerdahelyen működött, mint főrabbi. E minőségben híres és keresett jesivát tartott fenn haláláig. A rabbinikus tudományok majdnem minden ágával foglalkozó nagyon sok és értékes kéziratot hagyott hátra, de csupán responsumait adták ki Tsuvósz Mhrja c. alatt. Ez utóbbi kb. ezer kérdést és választ tartalmaz. A. kortársa volt a Kszav Szófernek (l. o.) és Hildesheimer Izráelnek (l. o.) s jóllehet, hogy Szófer orthodoxiáját képviselte, megértő volt a többi irányokkal szemben. Éles eszét, rendkívüli jámborságát és szívjóságát annyira becsülték, hogy már életében szentnek tartották és a keresztény lakosság is ilyennek tekintette. Egy törvényszéki tárgyaláson szakértőnek kérette be az elnök Nyitrára, de a kötelező esküt elengedte ezzel az indoklással: «Ennek a szent férfiúnak nem kell megesküdnie; egyetlen szava eskü jellegével bír.» V. ö. Stein M., «Magyar Rabbik» 1906.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 241. címszó a lexikon => 66. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10241.htm

CÍMSZÓ: Aszód

SZEMÉLYNÉV: Aszód Juda

SZÓCIKK: 2. A. Juda, rabbi, szül. Aszódon a XVIII. század végén, megh. Dunaszerdahelyen 1866. Nikolsburgban tanult Benet Mordechaj rabbi l. o. híres jesiváján, ahol csakhamar ő maga is segített a tanításnál. 22 éves korában rabbidiplomát kapott és előbb Réthen, majd Szenicen, 1853 óta Dunaszerdahelyen működött, mint főrabbi. E minőségben híres és keresett jesivát tartott fenn haláláig. A rabbinikus tudományok majdnem minden ágával foglalkozó nagyon sok és értékes kéziratot hagyott hátra, de csupán responsumait adták ki Tsuvósz Mhrja c. alatt. Ez utóbbi kb. ezer kérdést és választ tartalmaz. A. kortársa volt a Kszav Szófernek l. o. és Hildesheimer Izráelnek l. o. s jóllehet, hogy Szófer orthodoxiáját képviselte, megértő volt a többi irányokkal szemben. Éles eszét, rendkívüli jámborságát és szívjóságát annyira becsülték, hogy már életében szentnek tartották és a keresztény lakosság is ilyennek tekintette. Egy törvényszéki tárgyaláson szakértőnek kérette be az elnök Nyitrára, de a kötelező esküt elengedte ezzel az indoklással: Ennek a szent férfiúnak nem kell megesküdnie; egyetlen szava eskü jellegével bír. V. ö. Stein M., Magyar Rabbik 1906.

10241.ht

CÍMSZÓ Aszó

SZEMÉLYNÉV Aszó Jud

SZÓCIKK 2 A Juda rabbi szül Aszódo XVIII száza végén megh Dunaszerdahelye 1866 Nikolsburgba tanul Bene Mordecha rabb l o híre jesiváján aho csakhama mag i segítet tanításnál 2 éve korába rabbidiplomá kapot é előb Réthen maj Szenicen 185 ót Dunaszerdahelye működött min főrabbi minőségbe híre é kereset jesivá tartot fen haláláig rabbiniku tudományo majdne minde ágáva foglalkoz nagyo so é értéke kézirato hagyot hátra d csupá responsumai adtá k Tsuvós Mhrj c alatt E utóbb kb eze kérdés é válasz tartalmaz A kortárs vol Ksza Szóferne l o é Hildesheime Izráelne l o jóllehet hog Szófe orthodoxiájá képviselte megért vol több irányokka szemben Éle eszét rendkívül jámborságá é szívjóságá annyir becsülték hog má életébe szentne tartottá é keresztén lakossá i ilyenne tekintette Eg törvényszék tárgyaláso szakértőne kérett b a elnö Nyitrára d kötelez eskü elengedt ezze a indoklással Enne szen férfiúna ne kel megesküdnie egyetle szav esk jellegéve bír V ö Stei M. Magya Rabbi 1906

10241.h

CÍMSZ Asz

SZEMÉLYNÉ Asz Ju

SZÓCIK Jud rabb szü Aszód XVII száz végé meg Dunaszerdahely 186 Nikolsburgb tanu Ben Mordech rab hír jesivájá ah csakham ma segíte tanításná év koráb rabbidiplom kapo elő Réthe ma Szenice 18 ó Dunaszerdahely működöt mi főrabb minőségb hír kerese jesiv tarto fe halálái rabbinik tudomány majdn mind ágáv foglalko nagy s érték kézirat hagyo hátr csup responsuma adt Tsuvó Mhr alat utób k ez kérdé válas tartalma kortár vo Ksz Szófern Hildesheim Izráeln jóllehe ho Szóf orthodoxiáj képviselt megér vo töb irányokk szembe Él eszé rendkívü jámborság szívjóság annyi becsülté ho m életéb szentn tartott kereszté lakoss ilyenn tekintett E törvényszé tárgyalás szakértőn kéret eln Nyitrár kötele esk elenged ezz indoklássa Enn sze férfiún n ke megesküdni egyetl sza es jellegév bí Ste M Magy Rabb 190

10241.

CÍMS As

SZEMÉLYN As J

SZÓCI Ju rab sz Aszó XVI szá vég me Dunaszerdahel 18 Nikolsburg tan Be Mordec ra hí jesiváj a csakha m segít tanításn é korá rabbidiplo kap el Réth m Szenic 1 Dunaszerdahel működö m főrab minőség hí keres jesi tart f halálá rabbini tudomán majd min ágá foglalk nag érté kézira hagy hát csu responsum ad Tsuv Mh ala utó e kérd vála tartalm kortá v Ks Szófer Hildeshei Izráel jólleh h Szó orthodoxiá képvisel megé v tö irányok szemb É esz rendkív jámborsá szívjósá anny becsült h életé szent tartot kereszt lakos ilyen tekintet törvénysz tárgyalá szakértő kére el Nyitrá kötel es elenge ez indokláss En sz férfiú k megesküdn egyet sz e jellegé b St Mag Rab 19

10241

CÍM A

SZEMÉLY A

SZÓC J ra s Asz XV sz vé m Dunaszerdahe 1 Nikolsbur ta B Morde r h jesivá csakh segí tanítás kor rabbidipl ka e Rét Szeni Dunaszerdahe működ főra minősé h kere jes tar halál rabbin tudomá maj mi ág foglal na ért kézir hag há cs responsu a Tsu M al ut kér vál tartal kort K Szófe Hildeshe Izráe jólle Sz orthodoxi képvise meg t irányo szem es rendkí jámbors szívjós ann becsül élet szen tarto keresz lako ilye tekinte törvénys tárgyal szakért kér e Nyitr köte e eleng e indoklás E s férfi megesküd egye s jelleg S Ma Ra 1

1024SZEMÉL

SZÓ r As X s v Dunaszerdah Nikolsbu t Mord jesiv csak seg tanítá ko rabbidip k Ré Szen Dunaszerdah műkö főr minős ker je ta halá rabbi tudom ma m á fogla n ér kézi ha h c respons Ts a u ké vá tarta kor Szóf Hildesh Izrá jóll S orthodox képvis me irány sze e rendk jámbor szívjó an becsü éle sze tart keres lak ily tekint törvény tárgya szakér ké Nyit köt elen indoklá férf megeskü egy jelle M R