10246.htm

CÍMSZÓ: Atbas

SZÓCIKK: Atbas (gardak, hac vapza). Titkos héber írás, amelynek módszere a betűk elcserélésén alapszik. Az elcserélés úgy történik, hogy a héber alfabet első betűje (a) helyett az utolsót (t), a második (b) helyett az utolsóelőttit (s) veszik és így tovább. A vox memoralis közepén olvasható a betű nem számít, az csak a kiejtés megkönnyítésére való. A módszer ősrégi és már Jeremiás könyvében Bábel és Kaszdim betűelcseréléssel van megnevezve (26, 25 és 51, 41), Ssch (Sésach) és Lvkkmj (Lév komáj) szavakban. A középkor pajtánjai, akik zsinagógai költeményeiket úgy írták, hogy az alfabétum sorrendje szerint az első verset a betűvel, a másodikat b-vel, a harmadikat g-vel kezdték meg, az A. módszerét néha a versek elején alkalmazták, tehát nem az alfabétum, hanem az A. sorrendjét követték. Az A. az ünnepek kiszámítására is szolgálhat. A számításnak a peszachból kell kiindulni, ez tehát az első ünnep és a-val jelezhető. Ha követjük az a-t, b-s, g-v, d-k stb. sorrendjét, akkor könnyen számíthatjuk ki, hogy a különböző ünnepek a hétnek mely napjára esnek. A kötőjellel összekapcsolt két betű közül az első peszach napját jelzi, az a az első, a b a második napot és így tovább. A második betű annak az ünnepnek kezdőbetűjét jelzi, amely a peszach után igazodik és a hétnek ugyanarra a napjára esik, mint a peszach első napja. Tehát amilyen napra esik peszach első (a) napja, ugyan olyan napra esik (t) tiso beov is; amilyen napra esik a peszach második (b) napja, olyanra esik (s) semini áceresz; a peszach harmadik (g) napjából következtetni lehet a (r) ros-hasono napjára, a negyedikből (d) a (k) keriasz hatóró-ra, vagyis Szimchasz Tórára, az ötödikből (h) a (c) jomkippura (com = böjt), a hatodikból (v) a (p) purimra, a hetedikből (z) az ajinra, tehát az ácereszre, ami a Sovuosz mellékneve.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 246. címszó a lexikon => 67. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10246.htm

CÍMSZÓ: Atbas

SZÓCIKK: Atbas gardak, hac vapza . Titkos héber írás, amelynek módszere a betűk elcserélésén alapszik. Az elcserélés úgy történik, hogy a héber alfabet első betűje a helyett az utolsót t , a második b helyett az utolsóelőttit s veszik és így tovább. A vox memoralis közepén olvasható a betű nem számít, az csak a kiejtés megkönnyítésére való. A módszer ősrégi és már Jeremiás könyvében Bábel és Kaszdim betűelcseréléssel van megnevezve 26, 25 és 51, 41 , Ssch Sésach és Lvkkmj Lév komáj szavakban. A középkor pajtánjai, akik zsinagógai költeményeiket úgy írták, hogy az alfabétum sorrendje szerint az első verset a betűvel, a másodikat b-vel, a harmadikat g-vel kezdték meg, az A. módszerét néha a versek elején alkalmazták, tehát nem az alfabétum, hanem az A. sorrendjét követték. Az A. az ünnepek kiszámítására is szolgálhat. A számításnak a peszachból kell kiindulni, ez tehát az első ünnep és a-val jelezhető. Ha követjük az a-t, b-s, g-v, d-k stb. sorrendjét, akkor könnyen számíthatjuk ki, hogy a különböző ünnepek a hétnek mely napjára esnek. A kötőjellel összekapcsolt két betű közül az első peszach napját jelzi, az a az első, a b a második napot és így tovább. A második betű annak az ünnepnek kezdőbetűjét jelzi, amely a peszach után igazodik és a hétnek ugyanarra a napjára esik, mint a peszach első napja. Tehát amilyen napra esik peszach első a napja, ugyan olyan napra esik t tiso beov is; amilyen napra esik a peszach második b napja, olyanra esik s semini áceresz; a peszach harmadik g napjából következtetni lehet a r ros-hasono napjára, a negyedikből d a k keriasz hatóró-ra, vagyis Szimchasz Tórára, az ötödikből h a c jomkippura com = böjt , a hatodikból v a p purimra, a hetedikből z az ajinra, tehát az ácereszre, ami a Sovuosz mellékneve.

10246.ht

CÍMSZÓ Atba

SZÓCIKK Atba gardak ha vapz Titko hébe írás amelyne módszer betű elcserélésé alapszik A elcserélé úg történik hog hébe alfabe els betűj helyet a utolsó másodi helyet a utolsóelőtti veszi é íg tovább vo memorali közepé olvashat bet ne számít a csa kiejté megkönnyítésér való módsze ősrég é má Jeremiá könyvébe Bábe é Kaszdi betűelcserélésse va megnevezv 26 2 é 51 4 Ssc Sésac é Lvkkm Lé komá szavakban középko pajtánjai aki zsinagóga költeményeike úg írták hog a alfabétu sorrendj szerin a els verse betűvel másodika b-vel harmadika g-ve kezdté meg a A módszeré néh verse elejé alkalmazták tehá ne a alfabétum hane a A sorrendjé követték A A a ünnepe kiszámításár i szolgálhat számításna peszachbó kel kiindulni e tehá a els ünne é a-va jelezhető H követjü a a-t b-s g-v d- stb sorrendjét akko könnye számíthatju ki hog különböz ünnepe hétne mel napjár esnek kötőjelle összekapcsol ké bet közü a els peszac napjá jelzi a a első másodi napo é íg tovább másodi bet anna a ünnepne kezdőbetűjé jelzi amel peszac utá igazodi é hétne ugyanarr napjár esik min peszac els napja Tehá amilye napr esi peszac els napja ugya olya napr esi tis beo is amilye napr esi peszac másodi napja olyanr esi semin áceresz peszac harmadi napjábó következtetn lehe ros-hason napjára negyedikbő kerias hatóró-ra vagyi Szimchas Tórára a ötödikbő jomkippur co böj hatodikbó purimra hetedikbő a ajinra tehá a ácereszre am Sovuos mellékneve

10246.h

CÍMSZ Atb

SZÓCIK Atb garda h vap Titk héb írá amelyn módsze bet elcserélés alapszi elcserél ú történi ho héb alfab el betű helye utols másod helye utolsóelőtt vesz í továb v memoral közep olvasha be n számí cs kiejt megkönnyítésé val módsz ősré m Jeremi könyvéb Báb Kaszd betűelcseréléss v megnevez 2 5 Ss Sésa Lvkk L kom szavakba középk pajtánja ak zsinagóg költeményeik ú írtá ho alfabét sorrend szeri el vers betűve második b-ve harmadik g-v kezdt me módszer né vers elej alkalmaztá teh n alfabétu han sorrendj követté ünnep kiszámításá szolgálha számításn peszachb ke kiinduln teh el ünn a-v jelezhet követj a- b- g- d st sorrendjé akk könny számíthatj k ho különbö ünnep hétn me napjá esne kötőjell összekapcso k be köz el pesza napj jelz els másod nap í továb másod be ann ünnepn kezdőbetűj jelz ame pesza ut igazod hétn ugyanar napjá esi mi pesza el napj Teh amily nap es pesza el napj ugy oly nap es ti be i amily nap es pesza másod napj olyan es semi áceres pesza harmad napjáb következtet leh ros-haso napjár negyedikb keria hatóró-r vagy Szimcha Tórár ötödikb jomkippu c bö hatodikb purimr hetedikb ajinr teh ácereszr a Sovuo melléknev

10246.

CÍMS At

SZÓCI At gard va Tit hé ír amely módsz be elcserélé alapsz elcseré történ h hé alfa e bet hely utol máso hely utolsóelőt ves tová memora köze olvash b szám c kiej megkönnyítés va móds ősr Jerem könyvé Bá Kasz betűelcserélés megneve S Sés Lvk ko szavakb közép pajtánj a zsinagó költeményei írt h alfabé sorren szer e ver betűv másodi b-v harmadi g- kezd m módsze n ver ele alkalmazt te alfabét ha sorrend követt ünne kiszámítás szolgálh számítás peszach k kiindul te e ün a- jelezhe követ a b g s sorrendj ak könn számíthat h különb ünne hét m napj esn kötőjel összekapcs b kö e pesz nap jel el máso na tová máso b an ünnep kezdőbetű jel am pesz u igazo hét ugyana napj es m pesz e nap Te amil na e pesz e nap ug ol na e t b amil na e pesz máso nap olya e sem ácere pesz harma napjá következte le ros-has napjá negyedik keri hatóró- vag Szimch Tórá ötödik jomkipp b hatodik purim hetedik ajin te áceresz Sovu mellékne

10246

CÍM A

SZÓC A gar v Ti h í amel móds b elcserél alaps elcser törté h alf be hel uto más hel utolsóelő ve tov memor köz olvas szá kie megkönnyíté v mód ős Jere könyv B Kas betűelcserélé megnev Sé Lv k szavak közé pajtán zsinag költeménye ír alfab sorre sze ve betű másod b- harmad g kez módsz ve el alkalmaz t alfabé h sorren követ ünn kiszámítá szolgál számítá peszac kiindu t ü a jelezh köve sorrend a kön számítha külön ünn hé nap es kötője összekapc k pes na je e más n tov más a ünne kezdőbet je a pes igaz hé ugyan nap e pes na T ami n pes na u o n ami n pes más na oly se ácer pes harm napj következt l ros-ha napj negyedi ker hatóró va Szimc Tór ötödi jomkip hatodi puri hetedi aji t áceres Sov mellékn

1024SZÓ ga T ame mód elcseré alap elcse tört al b he ut má he utolsóel v to memo kö olva sz ki megkönnyít mó ő Jer köny Ka betűelcserél megne S L szava köz pajtá zsina költemény í alfa sorr sz v bet máso b harma ke móds v e alkalma alfab sorre köve ün kiszámít szolgá számít pesza kiind jelez köv sorren kö számíth külö ün h na e kötőj összekap pe n j má to má ünn kezdőbe j pe iga h ugya na pe n am pe n am pe má n ol s áce pe har nap következ ros-h nap negyed ke hatór v Szim Tó ötöd jomki hatod pur heted aj ácere So mellék