10247.htm

CÍMSZÓ: Atheismus

SZÓCIKK: Atheismus, hitetlenség, tagadása annak, hogy egy isteni lény él és tevékenykedik ezen a világon. A bibliai ember számára Isten léte és hatalma olyan adottság, amely nem szorul különösebb bizonyításra, Az A. tehát a gondolkodás gyümölcse s mint ilyen nem elszigetelt jelenség, hanem csupán egy része annak a gondolatsornak, amely a világ berendezéséről kialakult. Az A. alapja a kételkedés a vallásos hit által magától értetődőnek feltételezett isteni kormányzás igazságosságában és ésszerűségében. Az istenségnek - ez az atheista okoskodása - az ember javára kellene munkálkodnia. Az a körülmény tehát,hogy az ember többnyire szenved, Isten nemlétéről tesz tanúságot. Ez a nagyon átlátszó következtetés a materializmusból folyik, mely az anyagon kívül semmi mechanikus törvényszerűséget nem akar elismerni. De nem csak a kételkedés eredménye az A., hanem a szertelen élvhajhászásé is, amelynek számára a vallásos világszemlélet a korlátlan kiélés és élvezet akadálya volna. Ez a kései görög korszak filozófusának, Epikúrnak a tana, amellyel a talmudi és rabbinikus irodalom is behatóan foglalkozik. Hogy a bibliai ember érzésben milyen távol áll az A.-tól, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a Biblia a hitetlenséget röviden esztelenségnek nevezi. Jób könyve pedig azt bizonyítja, hogy ha meg is győződünk az élet igazságtalanságáról, ez nem ok arra, hogy eltávolodjunk Istentől, ellenkezőleg, hittel és ragaszkodással ki kell harcolni, hogy igazságos ítéletét kiérdemeljük. Ahogyan nem zárt filozófiai, ugyanúgy nem vallási rendszer az A. Természetesen, vallásos színezetű mozgalommal azért lehet összefüggésben az A., amint azt a buddhizmus példája is mutatja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 247. címszó a lexikon => 67. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10247.htm

CÍMSZÓ: Atheismus

SZÓCIKK: Atheismus, hitetlenség, tagadása annak, hogy egy isteni lény él és tevékenykedik ezen a világon. A bibliai ember számára Isten léte és hatalma olyan adottság, amely nem szorul különösebb bizonyításra, Az A. tehát a gondolkodás gyümölcse s mint ilyen nem elszigetelt jelenség, hanem csupán egy része annak a gondolatsornak, amely a világ berendezéséről kialakult. Az A. alapja a kételkedés a vallásos hit által magától értetődőnek feltételezett isteni kormányzás igazságosságában és ésszerűségében. Az istenségnek - ez az atheista okoskodása - az ember javára kellene munkálkodnia. Az a körülmény tehát,hogy az ember többnyire szenved, Isten nemlétéről tesz tanúságot. Ez a nagyon átlátszó következtetés a materializmusból folyik, mely az anyagon kívül semmi mechanikus törvényszerűséget nem akar elismerni. De nem csak a kételkedés eredménye az A., hanem a szertelen élvhajhászásé is, amelynek számára a vallásos világszemlélet a korlátlan kiélés és élvezet akadálya volna. Ez a kései görög korszak filozófusának, Epikúrnak a tana, amellyel a talmudi és rabbinikus irodalom is behatóan foglalkozik. Hogy a bibliai ember érzésben milyen távol áll az A.-tól, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a Biblia a hitetlenséget röviden esztelenségnek nevezi. Jób könyve pedig azt bizonyítja, hogy ha meg is győződünk az élet igazságtalanságáról, ez nem ok arra, hogy eltávolodjunk Istentől, ellenkezőleg, hittel és ragaszkodással ki kell harcolni, hogy igazságos ítéletét kiérdemeljük. Ahogyan nem zárt filozófiai, ugyanúgy nem vallási rendszer az A. Természetesen, vallásos színezetű mozgalommal azért lehet összefüggésben az A., amint azt a buddhizmus példája is mutatja.

10247.ht

CÍMSZÓ Atheismu

SZÓCIKK Atheismus hitetlenség tagadás annak hog eg isten lén é é tevékenykedi eze világon biblia embe számár Iste lét é hatalm olya adottság amel ne szoru különöseb bizonyításra A A tehá gondolkodá gyümölcs min ilye ne elszigetel jelenség hane csupá eg rész anna gondolatsornak amel vilá berendezésérő kialakult A A alapj kételkedé valláso hi álta magátó értetődőne feltételezet isten kormányzá igazságosságába é ésszerűségében A istenségne e a atheist okoskodás a embe javár kellen munkálkodnia A körülmén tehát,hog a embe többnyir szenved Iste nemlétérő tes tanúságot E nagyo átlátsz következteté materializmusbó folyik mel a anyago kívü semm mechaniku törvényszerűsége ne aka elismerni D ne csa kételkedé eredmény a A. hane szertele élvhajhászás is amelyne számár valláso világszemléle korlátla kiélé é élveze akadály volna E kése görö korsza filozófusának Epikúrna tana amellye talmud é rabbiniku irodalo i behatóa foglalkozik Hog biblia embe érzésbe milye távo ál a A.-tól az m se bizonyítj jobban minthog Bibli hitetlensége rövide esztelenségne nevezi Jó könyv pedi az bizonyítja hog h me i győződün a éle igazságtalanságáról e ne o arra hog eltávolodjun Istentől ellenkezőleg hitte é ragaszkodássa k kel harcolni hog igazságo ítéleté kiérdemeljük Ahogya ne zár filozófiai ugyanúg ne vallás rendsze a A Természetesen valláso színezet mozgalomma azér lehe összefüggésbe a A. amin az buddhizmu példáj i mutatja

10247.h

CÍMSZ Atheism

SZÓCIK Atheismu hitetlensé tagadá anna ho e iste lé tevékenyked ez világo bibli emb számá Ist lé hatal oly adottsá ame n szor különöse bizonyításr teh gondolkod gyümölc mi ily n elszigete jelensé han csup e rés ann gondolatsorna ame vil berendezésér kialakul alap kételked vallás h ált magát értetődőn feltételeze iste kormányz igazságosságáb ésszerűségébe istenségn atheis okoskodá emb javá kelle munkálkodni körülmé tehát,ho emb többnyi szenve Ist nemlétér te tanúságo nagy átláts következtet materializmusb folyi me anyag kív sem mechanik törvényszerűség n ak elismern n cs kételked eredmén A han szertel élvhajhászá i amelyn számá vallás világszemlél korlátl kiél élvez akadál voln kés gör korsz filozófusána Epikúrn tan amelly talmu rabbinik irodal beható foglalkozi Ho bibli emb érzésb mily táv á A.-tó a s bizonyít jobba mintho Bibl hitetlenség rövid esztelenségn nevez J köny ped a bizonyítj ho m győződü él igazságtalanságáró n arr ho eltávolodju Istentő ellenkezőle hitt ragaszkodáss ke harcoln ho igazság ítélet kiérdemeljü Ahogy n zá filozófia ugyanú n vallá rendsz Természetese vallás színeze mozgalomm azé leh összefüggésb A ami a buddhizm példá mutatj

10247.

CÍMS Atheis

SZÓCI Atheism hitetlens tagad ann h ist l tevékenyke e világ bibl em szám Is l hata ol adotts am szo különös bizonyítás te gondolko gyümöl m il elsziget jelens ha csu ré an gondolatsorn am vi berendezésé kialaku ala kételke vallá ál magá értetődő feltételez ist kormány igazságosságá ésszerűségéb istenség athei okoskod em jav kell munkálkodn körülm tehát,h em többny szenv Is nemlété t tanúság nag átlát következte materializmus foly m anya kí se mechani törvényszerűsé a elismer c kételke eredmé ha szerte élvhajhász amely szám vallá világszemlé korlát kié élve akadá vol ké gö kors filozófusán Epikúr ta amell talm rabbini iroda behat foglalkoz H bibl em érzés mil tá A.-t bizonyí jobb minth Bib hitetlensé rövi esztelenség neve kön pe bizonyít h győződ é igazságtalanságár ar h eltávolodj Istent ellenkezől hit ragaszkodás k harcol h igazsá ítéle kiérdemelj Ahog z filozófi ugyan vall rends Természetes vallá színez mozgalom az le összefüggés am buddhiz péld mutat

10247

CÍM Athei

SZÓC Atheis hitetlen taga an is tevékenyk vilá bib e szá I hat o adott a sz különö bizonyítá t gondolk gyümö i elszige jelen h cs r a gondolatsor a v berendezés kialak al kételk vall á mag értetőd feltétele is kormán igazságosság ésszerűségé istensé athe okosko e ja kel munkálkod körül tehát, e többn szen I nemlét tanúsá na átlá következt materializmu fol any k s mechan törvényszerűs elisme kételk eredm h szert élvhajhás amel szá vall világszeml korlá ki élv akad vo k g kor filozófusá Epikú t amel tal rabbin irod beha foglalko bib e érzé mi t A.- bizony job mint Bi hitetlens röv esztelensé nev kö p bizonyí győző igazságtalanságá a eltávolod Isten ellenkező hi ragaszkodá harco igazs ítél kiérdemel Aho filozóf ugya val rend Természete vall színe mozgalo a l összefüggé a buddhi pél muta

1024

CÍ Athe

SZÓ Athei hitetle tag a i tevékeny vil bi sz ha adot s külön bizonyít gondol gyüm elszig jele c gondolatso berendezé kiala a kétel val ma értető feltétel i kormá igazságossá ésszerűség istens ath okosk j ke munkálko körü tehát több sze nemlé tanús n átl következ materializm fo an mecha törvényszerű elism kétel ered szer élvhajhá ame sz val világszem korl k él aka v ko filozófus Epik ame ta rabbi iro beh foglalk bi érz m A. bizon jo min B hitetlen rö esztelens ne k bizony győz igazságtalanság eltávolo Iste ellenkez h ragaszkod harc igaz íté kiérdeme Ah filozó ugy va ren Természet val szín mozgal összefügg buddh pé mut