10254.htm

CÍMSZÓ: Atya

SZÓCIKK: Atya, a család feje, átvitt értelemben a nemzetség feje is (l. Szülök). Az idők során tiszteletcím lett belőle és végül a legfőbb szentséget abban érte el, hogy Isten megjelölésére használják, teremtői hatalmának és az emberek hozzá való gyermeki viszonyának kifejezése gyanánt. A talmudi jog szerint a család keretében az elsőbbség az A.-t, nem az anyát illeti meg. 1. Testvéreknek csak azok a gyermekek számítanak, akik egy atyától származnak. Az egy anyától, de több apától származók sem a sógorházasság, sem az örökösödés tekintetében nem azok és nem egyenrangúak az egy apától származó gyermekekkel. 2. Jótékonyságra (családi támogatásra) előbb tarthatnak igényt az apai, mint az anyai rokonok. 3. Az A.-i részről való nagynénével való házasságot már a Tóra tiltja, az anyai nagynénével való házasság ellenben csak rabbinikus tilalom alá esik. 4. Papi tisztaság tekintetében szintén van különbség az egy apától és az egy anyától való testvérek között. A Bibliának az a törvénye, hogy testvér nem érintheti a testvér holttestét, nem terjed ki az egy anyától való féltestvérre. 5. A természetes A. korlátlanul gyakorolja A.-i jogait a gyermeke fölött, kivéve, ha azt Pogány nő, vagy rabszolganő szülte, mert ebben az esetben csakis az anya tekintendő szülőnek és minden jogot az gyakorol. 6. A pogány nőtől vagy rabszolganőtől született gyermeket, ha meghal, még meggyászolni sem kellett az apának. 7. Ha az A. kitér a zsidó vallásból (vagy a gyermek is), ezzel még nem esik el az öröklés jogától, mert a Talmudnak az a felfogása, hogy «ámbár vetkezett (a kitéréssel), mégis zsidó». 8. Más vallású és rabszolga apának zsidó nőtől való gyermeke zsidó és nem tekinthető törvénytelennek még akkor sem, ha házasságon kívül született. 9. Elhalt fia után az A. örököl.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 254. címszó a lexikon => 69. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10254.htm

CÍMSZÓ: Atya

SZÓCIKK: Atya, a család feje, átvitt értelemben a nemzetség feje is l. Szülök . Az idők során tiszteletcím lett belőle és végül a legfőbb szentséget abban érte el, hogy Isten megjelölésére használják, teremtői hatalmának és az emberek hozzá való gyermeki viszonyának kifejezése gyanánt. A talmudi jog szerint a család keretében az elsőbbség az A.-t, nem az anyát illeti meg. 1. Testvéreknek csak azok a gyermekek számítanak, akik egy atyától származnak. Az egy anyától, de több apától származók sem a sógorházasság, sem az örökösödés tekintetében nem azok és nem egyenrangúak az egy apától származó gyermekekkel. 2. Jótékonyságra családi támogatásra előbb tarthatnak igényt az apai, mint az anyai rokonok. 3. Az A.-i részről való nagynénével való házasságot már a Tóra tiltja, az anyai nagynénével való házasság ellenben csak rabbinikus tilalom alá esik. 4. Papi tisztaság tekintetében szintén van különbség az egy apától és az egy anyától való testvérek között. A Bibliának az a törvénye, hogy testvér nem érintheti a testvér holttestét, nem terjed ki az egy anyától való féltestvérre. 5. A természetes A. korlátlanul gyakorolja A.-i jogait a gyermeke fölött, kivéve, ha azt Pogány nő, vagy rabszolganő szülte, mert ebben az esetben csakis az anya tekintendő szülőnek és minden jogot az gyakorol. 6. A pogány nőtől vagy rabszolganőtől született gyermeket, ha meghal, még meggyászolni sem kellett az apának. 7. Ha az A. kitér a zsidó vallásból vagy a gyermek is , ezzel még nem esik el az öröklés jogától, mert a Talmudnak az a felfogása, hogy ámbár vetkezett a kitéréssel , mégis zsidó . 8. Más vallású és rabszolga apának zsidó nőtől való gyermeke zsidó és nem tekinthető törvénytelennek még akkor sem, ha házasságon kívül született. 9. Elhalt fia után az A. örököl.

10254.ht

CÍMSZÓ Aty

SZÓCIKK Atya csalá feje átvit értelembe nemzetsé fej i l Szülö A idő sorá tiszteletcí let belől é végü legfőb szentsége abba ért el hog Iste megjelölésér használják teremtő hatalmána é a embere hozz val gyermek viszonyána kifejezés gyanánt talmud jo szerin csalá keretébe a elsőbbsé a A.-t ne a anyá illet meg 1 Testvérekne csa azo gyermeke számítanak aki eg atyátó származnak A eg anyától d töb apátó származó se sógorházasság se a örökösödé tekintetébe ne azo é ne egyenrangúa a eg apátó származ gyermekekkel 2 Jótékonyságr család támogatásr előb tarthatna igény a apai min a anya rokonok 3 A A.- részrő val nagynénéve val házasságo má Tór tiltja a anya nagynénéve val házassá ellenbe csa rabbiniku tilalo al esik 4 Pap tisztasá tekintetébe szinté va különbsé a eg apátó é a eg anyátó val testvére között Bibliána a törvénye hog testvé ne érinthet testvé holttestét ne terje k a eg anyátó val féltestvérre 5 természete A korlátlanu gyakorolj A.- jogai gyermek fölött kivéve h az Pogán nő vag rabszolgan szülte mer ebbe a esetbe csaki a any tekintend szülőne é minde jogo a gyakorol 6 pogán nőtő vag rabszolganőtő születet gyermeket h meghal mé meggyászoln se kellet a apának 7 H a A kité zsid vallásbó vag gyerme i ezze mé ne esi e a öröklé jogától mer Talmudna a felfogása hog ámbá vetkezet kitérésse mégi zsid 8 Má vallás é rabszolg apána zsid nőtő val gyermek zsid é ne tekinthet törvénytelenne mé akko sem h házasságo kívü született 9 Elhal fi utá a A örököl

10254.h

CÍMSZ At

SZÓCIK Aty csal fej átvi értelemb nemzets fe Szül id sor tiszteletc le belő vég legfő szentség abb ér e ho Ist megjelölésé használjá teremt hatalmán ember hoz va gyerme viszonyán kifejezé gyanán talmu j szeri csal keretéb elsőbbs A.- n any ille me Testvérekn cs az gyermek számítana ak e atyát származna e anyátó tö apát származ s sógorházassá s örökösöd tekintetéb n az n egyenrangú e apát szárma gyermekekke Jótékonyság csalá támogatás elő tarthatn igén apa mi any rokono A. részr va nagynénév va házasság m Tó tiltj any nagynénév va házass ellenb cs rabbinik tilal a esi Pa tisztas tekintetéb szint v különbs e apát e anyát va testvér közöt Biblián törvény ho testv n érinthe testv holttesté n terj e anyát va féltestvérr természet korlátlan gyakorol A. joga gyerme fölöt kivév a Pogá n va rabszolga szült me ebb esetb csak an tekinten szülőn mind jog gyakoro pogá nőt va rabszolganőt születe gyermeke megha m meggyászol s kelle apána kit zsi vallásb va gyerm ezz m n es örökl jogátó me Talmudn felfogás ho ámb vetkeze kitéréss még zsi M vallá rabszol apán zsi nőt va gyerme zsi n tekinthe törvénytelenn m akk se házasság kív születet Elha f ut örökö

10254.

CÍMS A

SZÓCI At csa fe átv értelem nemzet f Szü i so tisztelet l bel vé legf szentsé ab é h Is megjelölés használj terem hatalmá embe ho v gyerm viszonyá kifejez gyaná talm szer csa kereté elsőbb A. an ill m Testvérek c a gyerme számítan a atyá származn anyát t apá szárma sógorházass örökösö tekinteté a egyenrang apá szárm gyermekekk Jótékonysá csal támogatá el tarthat igé ap m an rokon A rész v nagynéné v házassá T tilt an nagynéné v házas ellen c rabbini tila es P tiszta tekinteté szin különb apá anyá v testvé közö Bibliá törvén h test érinth test holttest ter anyá v féltestvér természe korlátla gyakoro A jog gyerm fölö kivé Pog v rabszolg szül m eb eset csa a tekinte szülő min jo gyakor pog nő v rabszolganő szület gyermek megh meggyászo kell apán ki zs vallás v gyer ez e örök jogát m Talmud felfogá h ám vetkez kitérés mé zs vall rabszo apá zs nő v gyerm zs tekinth törvénytelen ak s házassá kí születe Elh u örök

10254

CÍM

SZÓC A cs f át értele nemze Sz s tisztele be v leg szents a I megjelölé használ tere hatalm emb h gyer viszony kifeje gyan tal sze cs keret elsőb A a il Testvére gyerm számíta aty származ anyá ap szárm sógorházas örökös tekintet egyenran ap szár gyermekek Jótékonys csa támogat e tartha ig a a roko rés nagynén házass til a nagynén háza elle rabbin til e tiszt tekintet szi külön ap any testv köz Bibli törvé tes érint tes holttes te any féltestvé termész korlátl gyakor jo gyer föl kiv Po rabszol szü e ese cs tekint szül mi j gyako po n rabszolgan szüle gyerme meg meggyász kel apá k z vallá gye e örö jogá Talmu felfog á vetke kitéré m z val rabsz ap z n gyer z tekint törvénytele a házass k szület El örö

1025SZÓ c á értel nemz S tisztel b le szent megjelöl haszná ter hatal em gye viszon kifej gya ta sz c kere első i Testvér gyer számít at szárma any a szár sógorháza örökö tekinte egyenra a szá gyermeke Jótékony cs támoga tarth i rok ré nagyné házas ti nagyné ház ell rabbi ti tisz tekinte sz külö a an test kö Bibl törv te érin te holtte t an féltestv termés korlát gyako j gye fö ki P rabszo sz es c tekin szü m gyak p rabszolga szül gyerm me meggyás ke ap vall gy ör jog Talm felfo vetk kitér va rabs a gye tekin törvénytel házas szüle E ör