10255.htm

CÍMSZÓ: Auer

SZEMÉLYNÉV: Auer Lipót

SZÓCIKK: Auer 1. Lipót*, hegedűművész, szül. Veszprémben 1845. jún. 7. A magyar származású hegedűművészek közül A. futotta be eddig a legfényesebb karriert. A zseniális tehetségű hegedűs ma a pedagógusok és hegedűvirtuózok világszerte elismert nesztora. Amerikába szakadt tőlünk, de még ma is szívesen segíti a hozzáforduló fiatal magyar zenészeket. Zenei hajlamait korán észrevették. Pestre került és itt kezdte meg tanulmányait. Tudásszomját azonban nem elégítette ki az akkori Pest, amely abban az időben még nélkülözte a jó hegedűpedagógusokat. Bécsbe utazott, ahol Dont tanította hegedülni. Ragyogó pályafutása ott kezdődik, amikor Joachimhoz kerül, aki fényes jövőt jósol fiatal tanítványának. Első szerződése a düsseldorfi Operához köti (1864), amelynek hangversenymestere lesz. Két évvel később Hamburgba szerződik át. 1868-ban Oroszországba hívják és A. elfogadja a szerződési ajánlatot. Szentpétervárra költözik. A cári udvari Operaház szólistája, a pétervári Zeneakadémia tanára lesz. 1887-92-ig a császári zenekar dirigense. Nagyon megszeretik az udvarnál ezt a kiváló zenészt, aki eléri a megbecsülésnek legnagyobb fokát is: a cár elismerése jeléül belső titkos tanácsosnak nevezi ki. A világháború és a forradalom elűzte Oroszországból. Először Oslóba, majd Amerikába ment. 1918 óta állandóan New Yorkba tartózkodik és pedagógiával foglalkozik. Csak nagy ritkán, jótékonycélú előadásokon hegedül, vagy dirigál. Pedagógiai munkássága felbecsülhetetlen. Tanítványai közül rengeteg lett nagynevű művész. Kompozíciói közül a Transcriptions c. sorozat a legnevezetesebb. Pedagógiai írásai: My long life in Music (New York 1923), Violin Playing as I teach it (London 1921).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 255. címszó a lexikon => 69. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10255.htm

CÍMSZÓ: Auer

SZEMÉLYNÉV: Auer Lipót

SZÓCIKK: Auer 1. Lipót*, hegedűművész, szül. Veszprémben 1845. jún. 7. A magyar származású hegedűművészek közül A. futotta be eddig a legfényesebb karriert. A zseniális tehetségű hegedűs ma a pedagógusok és hegedűvirtuózok világszerte elismert nesztora. Amerikába szakadt tőlünk, de még ma is szívesen segíti a hozzáforduló fiatal magyar zenészeket. Zenei hajlamait korán észrevették. Pestre került és itt kezdte meg tanulmányait. Tudásszomját azonban nem elégítette ki az akkori Pest, amely abban az időben még nélkülözte a jó hegedűpedagógusokat. Bécsbe utazott, ahol Dont tanította hegedülni. Ragyogó pályafutása ott kezdődik, amikor Joachimhoz kerül, aki fényes jövőt jósol fiatal tanítványának. Első szerződése a düsseldorfi Operához köti 1864 , amelynek hangversenymestere lesz. Két évvel később Hamburgba szerződik át. 1868-ban Oroszországba hívják és A. elfogadja a szerződési ajánlatot. Szentpétervárra költözik. A cári udvari Operaház szólistája, a pétervári Zeneakadémia tanára lesz. 1887-92-ig a császári zenekar dirigense. Nagyon megszeretik az udvarnál ezt a kiváló zenészt, aki eléri a megbecsülésnek legnagyobb fokát is: a cár elismerése jeléül belső titkos tanácsosnak nevezi ki. A világháború és a forradalom elűzte Oroszországból. Először Oslóba, majd Amerikába ment. 1918 óta állandóan New Yorkba tartózkodik és pedagógiával foglalkozik. Csak nagy ritkán, jótékonycélú előadásokon hegedül, vagy dirigál. Pedagógiai munkássága felbecsülhetetlen. Tanítványai közül rengeteg lett nagynevű művész. Kompozíciói közül a Transcriptions c. sorozat a legnevezetesebb. Pedagógiai írásai: My long life in Music New York 1923 , Violin Playing as I teach it London 1921 .

10255.ht

CÍMSZÓ Aue

SZEMÉLYNÉV Aue Lipó

SZÓCIKK Aue 1 Lipót* hegedűművész szül Veszprémbe 1845 jún 7 magya származás hegedűművésze közü A futott b eddi legfényeseb karriert zseniáli tehetség hegedű m pedagóguso é hegedűvirtuózo világszert elismer nesztora Amerikáb szakad tőlünk d mé m i szívese segít hozzáfordul fiata magya zenészeket Zene hajlamai korá észrevették Pestr kerül é it kezdt me tanulmányait Tudásszomjá azonba ne elégített k a akkor Pest amel abba a időbe mé nélkülözt j hegedűpedagógusokat Bécsb utazott aho Don tanított hegedülni Ragyog pályafutás ot kezdődik amiko Joachimho kerül ak fénye jövő jóso fiata tanítványának Els szerződés düsseldorf Operáho köt 186 amelyne hangversenymester lesz Ké évve későb Hamburgb szerződi át 1868-ba Oroszországb hívjá é A elfogadj szerződés ajánlatot Szentpétervárr költözik cár udvar Operahá szólistája pétervár Zeneakadémi tanár lesz 1887-92-i császár zeneka dirigense Nagyo megszereti a udvarná ez kivál zenészt ak elér megbecsülésne legnagyob foká is cá elismerés jeléü bels titko tanácsosna nevez ki világhábor é forradalo elűzt Oroszországból Előszö Oslóba maj Amerikáb ment 191 ót állandóa Ne Yorkb tartózkodi é pedagógiáva foglalkozik Csa nag ritkán jótékonycél előadásoko hegedül vag dirigál Pedagógia munkásság felbecsülhetetlen Tanítványa közü rengete let nagynev művész Kompozíció közü Transcription c soroza legnevezetesebb Pedagógia írásai M lon lif i Musi Ne Yor 192 Violi Playin a teac i Londo 192

10255.h

CÍMSZ Au

SZEMÉLYNÉ Au Lip

SZÓCIK Au Lipót hegedűművés szü Veszprémb 184 jú magy származá hegedűművész köz futot edd legfényese karrier zseniál tehetsé heged pedagógus hegedűvirtuóz világszer elisme nesztor Ameriká szaka tőlün m szíves segí hozzáfordu fiat magy zenészeke Zen hajlama kor észrevetté Pest kerü i kezd m tanulmányai Tudásszomj azonb n elégítet akko Pes ame abb időb m nélkülöz hegedűpedagógusoka Bécs utazot ah Do tanítot hegedüln Ragyo pályafutá o kezdődi amik Joachimh kerü a fény jöv jós fiat tanítványána El szerződé düsseldor Operáh kö 18 amelyn hangversenymeste les K évv késő Hamburg szerződ á 1868-b Oroszország hívj elfogad szerződé ajánlato Szentpétervár költözi cá udva Operah szólistáj pétervá Zeneakadém taná les 1887-92- császá zenek dirigens Nagy megszeret udvarn e kivá zenész a elé megbecsülésn legnagyo fok i c elismeré jelé bel titk tanácsosn neve k világhábo forradal elűz Oroszországbó Elősz Oslób ma Ameriká men 19 ó állandó N York tartózkod pedagógiáv foglalkozi Cs na ritká jótékonycé előadások hegedü va dirigá Pedagógi munkássá felbecsülhetetle Tanítvány köz renget le nagyne művés Kompozíci köz Transcriptio soroz legnevezeteseb Pedagógi írása lo li Mus N Yo 19 Viol Playi tea Lond 19

10255.

CÍMS A

SZEMÉLYN A Li

SZÓCI A Lipó hegedűművé sz Veszprém 18 j mag származ hegedűművés kö futo ed legfényes karrie zseniá tehets hege pedagógu hegedűvirtuó világsze elism neszto Amerik szak tőlü szíve seg hozzáford fia mag zenészek Ze hajlam ko észrevett Pes ker kez tanulmánya Tudásszom azon elégíte akk Pe am ab idő nélkülö hegedűpedagógusok Béc utazo a D taníto hegedül Ragy pályafut kezdőd ami Joachim ker fén jö jó fia tanítványán E szerződ düsseldo Operá k 1 amely hangversenymest le év kés Hambur szerző 1868- Oroszorszá hív elfoga szerződ ajánlat Szentpétervá költöz c udv Opera szólistá péterv Zeneakadé tan le 1887-92 csász zene dirigen Nag megszere udvar kiv zenés el megbecsülés legnagy fo elismer jel be tit tanácsos nev világháb forrada elű Oroszországb Elős Osló m Amerik me 1 álland Yor tartózko pedagógiá foglalkoz C n ritk jótékonyc előadáso heged v dirig Pedagóg munkáss felbecsülhetetl Tanítván kö renge l nagyn művé Kompozíc kö Transcripti soro legnevezetese Pedagóg írás l l Mu Y 1 Vio Play te Lon 1

10255

CÍM

SZEMÉLY L

SZÓC Lip hegedűműv s Veszpré 1 ma szárma hegedűművé k fut e legfénye karri zseni tehet heg pedagóg hegedűvirtu világsz elis neszt Ameri sza től szív se hozzáfor fi ma zenésze Z hajla k észrevet Pe ke ke tanulmány Tudásszo azo elégít ak P a a id nélkül hegedűpedagóguso Bé utaz tanít hegedü Rag pályafu kezdő am Joachi ke fé j j fi tanítványá szerző düsseld Oper amel hangversenymes l é ké Hambu szerz 1868 Oroszorsz hí elfog szerző ajánla Szentpéterv költö ud Oper szólist péter Zeneakad ta l 1887-9 csás zen dirige Na megszer udva ki zené e megbecsülé legnag f elisme je b ti tanácso ne világhá forrad el Oroszország Elő Osl Ameri m állan Yo tartózk pedagógi foglalko rit jótékony előadás hege diri Pedagó munkás felbecsülhetet Tanítvá k reng nagy műv Kompozí k Transcript sor legnevezetes Pedagó írá M Vi Pla t Lo

1025SZEMÉL

SZÓ Li hegedűmű Veszpr m szárm hegedűműv fu legfény karr zsen tehe he pedagó hegedűvirt világs eli nesz Amer sz tő szí s hozzáfo f m zenész hajl észreve P k k tanulmán Tudássz az elégí a i nélkü hegedűpedagógus B uta taní heged Ra pályaf kezd a Joach k f f tanítvány szerz düssel Ope ame hangversenyme k Hamb szer 186 Oroszors h elfo szerz ajánl Szentpéter költ u Ope szólis péte Zeneaka t 1887- csá ze dirig N megsze udv k zen megbecsül legna elism j t tanács n világh forra e Oroszorszá El Os Amer álla Y tartóz pedagóg foglalk ri jótékon előadá heg dir Pedag munká felbecsülhete Tanítv ren nag mű Kompoz Transcrip so legnevezete Pedag ír V Pl L