10256.htm

CÍMSZÓ: Auer

SZEMÉLYNÉV: Auer Pál

SZÓCIKK: 2. A. Pál, (alsóterényi)*, jogi író, szül. Budapesten 1885 okt. 3. A budapesti egyetemen tanult s az ügyvédi diploma megszerzése után hosszabb tanulmányutat tett Nyugat-Európában. A háború befejezése után jogi szakértője volt a békeszerződés által létesített határmegállapító bizottságnak. A. Pál írói név alatt a szépirodalom terén is működött és Benedek Marcellel együtt «Idegen költők» c. kötetet adott ki (1905). Jogi tanulmányai szaklapokban jelennek meg, önálló kötetei: Becsület és becsületsértés (1908); Népek Szövetsége (1918); Das Páriser Völkerbundabkommen (1920); The protection of national minorities (Internat. Law Association, London); A permanent International Court for Civil Matters (u. a.) Plebiscits and the Leage of Nations Covenant (u. a.); Munkatársa a Journal de Genéve-nek. A frankhamisitási perben a Banque de Francé képviselője volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 256. címszó a lexikon => 69. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10256.htm

CÍMSZÓ: Auer

SZEMÉLYNÉV: Auer Pál

SZÓCIKK: 2. A. Pál, alsóterényi *, jogi író, szül. Budapesten 1885 okt. 3. A budapesti egyetemen tanult s az ügyvédi diploma megszerzése után hosszabb tanulmányutat tett Nyugat-Európában. A háború befejezése után jogi szakértője volt a békeszerződés által létesített határmegállapító bizottságnak. A. Pál írói név alatt a szépirodalom terén is működött és Benedek Marcellel együtt Idegen költők c. kötetet adott ki 1905 . Jogi tanulmányai szaklapokban jelennek meg, önálló kötetei: Becsület és becsületsértés 1908 ; Népek Szövetsége 1918 ; Das Páriser Völkerbundabkommen 1920 ; The protection of national minorities Internat. Law Association, London ; A permanent International Court for Civil Matters u. a. Plebiscits and the Leage of Nations Covenant u. a. ; Munkatársa a Journal de Genéve-nek. A frankhamisitási perben a Banque de Francé képviselője volt.

10256.ht

CÍMSZÓ Aue

SZEMÉLYNÉV Aue Pá

SZÓCIKK 2 A Pál alsóterény * jog író szül Budapeste 188 okt 3 budapest egyeteme tanul a ügyvéd diplom megszerzés utá hosszab tanulmányuta tet Nyugat-Európában hábor befejezés utá jog szakértőj vol békeszerződé álta létesítet határmegállapít bizottságnak A Pá író né alat szépirodalo teré i működöt é Benede Marcelle együt Idege költő c kötete adot k 190 Jog tanulmánya szaklapokba jelenne meg önáll kötetei Becsüle é becsületsérté 190 Népe Szövetség 191 Da Párise Völkerbundabkomme 192 Th protectio o nationa minoritie Internat La Association Londo permanen Internationa Cour fo Civi Matter u a Plebiscit an th Leag o Nation Covenan u a Munkatárs Journa d Genéve-nek frankhamisitás perbe Banqu d Franc képviselőj volt

10256.h

CÍMSZ Au

SZEMÉLYNÉ Au P

SZÓCIK Pá alsóterén jo ír szü Budapest 18 ok budapes egyetem tanu ügyvé diplo megszerzé ut hossza tanulmányut te Nyugat-Európába hábo befejezé ut jo szakértő vo békeszerződ ált létesíte határmegállapí bizottságna P ír n ala szépirodal ter működö Bened Marcell együ Ideg költ kötet ado 19 Jo tanulmány szaklapokb jelenn me önál kötete Becsül becsületsért 19 Nép Szövetsé 19 D Páris Völkerbundabkomm 19 T protecti nation minoriti Interna L Associatio Lond permane Internation Cou f Civ Matte Plebisci a t Lea Natio Covena Munkatár Journ Genéve-ne frankhamisitá perb Banq Fran képviselő vol

10256.

CÍMS A

SZEMÉLYN A

SZÓCI P alsóteré j í sz Budapes 1 o budape egyete tan ügyv dipl megszerz u hossz tanulmányu t Nyugat-Európáb háb befejez u j szakért v békeszerző ál létesít határmegállap bizottságn í al szépiroda te működ Bene Marcel egy Ide köl köte ad 1 J tanulmán szaklapok jelen m öná kötet Becsü becsületsér 1 Né Szövets 1 Pári Völkerbundabkom 1 protect natio minorit Intern Associati Lon perman Internatio Co Ci Matt Plebisc Le Nati Coven Munkatá Jour Genéve-n frankhamisit per Ban Fra képvisel vo

10256

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC alsóter s Budape budap egyet ta ügy dip megszer hoss tanulmány Nyugat-Európá há befeje szakér békeszerz á létesí határmegálla bizottság a szépirod t műkö Ben Marce eg Id kö köt a tanulmá szaklapo jele ön köte Becs becsületsé N Szövet Pár Völkerbundabko protec nati minori Inter Associat Lo perma Internati C C Mat Plebis L Nat Cove Munkat Jou Genéve- frankhamisi pe Ba Fr képvise v

1025SZEMÉL

SZÓ alsóte Budap buda egye t üg di megsze hos tanulmán Nyugat-Európ h befej szaké békeszer létes határmegáll bizottsá szépiro műk Be Marc e I k kö tanulm szaklap jel ö köt Bec becsülets Szöve Pá Völkerbundabk prote nat minor Inte Associa L perm Internat Ma Plebi Na Cov Munka Jo Genéve frankhamis p B F képvis