10264.htm

CÍMSZÓ: Austerlitz

SZEMÉLYNÉV: Austerlitz Mayer

SZÓCIKK: Austerlitz, 1. Mayer, rabbi, szül. Kismartonban 1833., ahol atyja A. Vilmos a rabbitestület elnöke volt és a hitközség újraalapításának munkájában vezető szerepet játszott. Az első vallástudományi ismereteit atyjától szerezte, 13 éves korában Nikolsburg híres talmudiskoláját látogatta, majd Bonyhádon Perls Mózes, Sárbogárdon Abbeles, Pozsonyban Szófer Ábrahám és Kismartonban Hildesheimer Izrael tanítványa volt. A. Kismartonból Prágába ment, ahol Rappoport rabbi tanítványa lett és egyetemi tanulmányai közben Kaempf és Wessely előadásait hallgatta, majd Giessenben 1857. filozófiai doktorátust nyert. Rabbiképesítő okleveleit Hildesheimer kismartoni, Rappoport prágai és Lüpschitz szántói rabbitól nyerte. 1858-ban feleségül vette Fischmann Mózes miskolci rabbi leányát és 2 évig apósa oldalán mint segédrabbi működött. 1860-ban az eperjesi, a mosonyi és az abonyi hitközségek hívták meg rabbinak, de A. Eperjes meghívását fogadta el és 1913. bekövetkezett haláláig, 53 éven keresztül, ott működött. Vezetése alatt a hitközség kulturális és emberbaráti intézményeivel, kiváló iskolájával mintahitközséggé fejlődött. A. nagy talmudi tudásával, szónoki képességével, klasszikus héber stílusával és irodalmi tevékenységével országos hírnevet szerzett. Ismertebb művei: Die Ökonomie d. hebr. Sprache; Gedächtnissrede über W. Austerlitz (1869); Das Öhlkrüglein (1879); Gedächtnissrede über S. H. Fischmann Rabb. zu Kecskemét (1880); Leichenrede an der Bahre eines Ermordeten (1865); Kasualreden (1910); Über den Selbstmord (1885).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 264. címszó a lexikon => 70. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10264.htm

CÍMSZÓ: Austerlitz

SZEMÉLYNÉV: Austerlitz Mayer

SZÓCIKK: Austerlitz, 1. Mayer, rabbi, szül. Kismartonban 1833., ahol atyja A. Vilmos a rabbitestület elnöke volt és a hitközség újraalapításának munkájában vezető szerepet játszott. Az első vallástudományi ismereteit atyjától szerezte, 13 éves korában Nikolsburg híres talmudiskoláját látogatta, majd Bonyhádon Perls Mózes, Sárbogárdon Abbeles, Pozsonyban Szófer Ábrahám és Kismartonban Hildesheimer Izrael tanítványa volt. A. Kismartonból Prágába ment, ahol Rappoport rabbi tanítványa lett és egyetemi tanulmányai közben Kaempf és Wessely előadásait hallgatta, majd Giessenben 1857. filozófiai doktorátust nyert. Rabbiképesítő okleveleit Hildesheimer kismartoni, Rappoport prágai és Lüpschitz szántói rabbitól nyerte. 1858-ban feleségül vette Fischmann Mózes miskolci rabbi leányát és 2 évig apósa oldalán mint segédrabbi működött. 1860-ban az eperjesi, a mosonyi és az abonyi hitközségek hívták meg rabbinak, de A. Eperjes meghívását fogadta el és 1913. bekövetkezett haláláig, 53 éven keresztül, ott működött. Vezetése alatt a hitközség kulturális és emberbaráti intézményeivel, kiváló iskolájával mintahitközséggé fejlődött. A. nagy talmudi tudásával, szónoki képességével, klasszikus héber stílusával és irodalmi tevékenységével országos hírnevet szerzett. Ismertebb művei: Die Ökonomie d. hebr. Sprache; Gedächtnissrede über W. Austerlitz 1869 ; Das Öhlkrüglein 1879 ; Gedächtnissrede über S. H. Fischmann Rabb. zu Kecskemét 1880 ; Leichenrede an der Bahre eines Ermordeten 1865 ; Kasualreden 1910 ; Über den Selbstmord 1885 .

10264.ht

CÍMSZÓ Austerlit

SZEMÉLYNÉV Austerlit Maye

SZÓCIKK Austerlitz 1 Mayer rabbi szül Kismartonba 1833. aho atyj A Vilmo rabbitestüle elnök vol é hitközsé újraalapításána munkájába vezet szerepe játszott A els vallástudomány ismeretei atyjátó szerezte 1 éve korába Nikolsbur híre talmudiskolájá látogatta maj Bonyhádo Perl Mózes Sárbogárdo Abbeles Pozsonyba Szófe Ábrahá é Kismartonba Hildesheime Izrae tanítvány volt A Kismartonbó Prágáb ment aho Rappopor rabb tanítvány let é egyetem tanulmánya közbe Kaemp é Wessel előadásai hallgatta maj Giessenbe 1857 filozófia doktorátus nyert Rabbiképesít oklevelei Hildesheime kismartoni Rappopor prága é Lüpschit szántó rabbitó nyerte 1858-ba feleségü vett Fischman Móze miskolc rabb leányá é évi após oldalá min segédrabb működött 1860-ba a eperjesi mosony é a abony hitközsége hívtá me rabbinak d A Eperje meghívásá fogadt e é 1913 bekövetkezet haláláig 5 éve keresztül ot működött Vezetés alat hitközsé kulturáli é emberbarát intézményeivel kivál iskolájáva mintahitközségg fejlődött A nag talmud tudásával szónok képességével klassziku hébe stílusáva é irodalm tevékenységéve országo hírneve szerzett Ismerteb művei Di Ökonomi d hebr Sprache Gedächtnissred übe W Austerlit 186 Da Öhlkrüglei 187 Gedächtnissred übe S H Fischman Rabb z Kecskemé 188 Leichenred a de Bahr eine Ermordete 186 Kasualrede 191 Übe de Selbstmor 188

10264.h

CÍMSZ Austerli

SZEMÉLYNÉ Austerli May

SZÓCIK Austerlit Maye rabb szü Kismartonb 1833 ah aty Vilm rabbitestül elnö vo hitközs újraalapításán munkájáb veze szerep játszot el vallástudomán ismerete atyját szerezt év koráb Nikolsbu hír talmudiskoláj látogatt ma Bonyhád Per Móze Sárbogárd Abbele Pozsonyb Szóf Ábrah Kismartonb Hildesheim Izra tanítván vol Kismartonb Prágá men ah Rappopo rab tanítván le egyete tanulmány közb Kaem Wesse előadása hallgatt ma Giessenb 185 filozófi doktorátu nyer Rabbiképesí oklevele Hildesheim kismarton Rappopo prág Lüpschi szánt rabbit nyert 1858-b feleség vet Fischma Móz miskol rab leány év apó oldal mi segédrab működöt 1860-b eperjes moson abon hitközség hívt m rabbina Eperj meghívás fogad 191 bekövetkeze halálái év keresztü o működöt Vezeté ala hitközs kulturál emberbará intézményeive kivá iskolájáv mintahitközség fejlődöt na talmu tudásáva szóno képességéve klasszik héb stílusáv irodal tevékenységév ország hírnev szerzet Ismerte műve D Ökonom heb Sprach Gedächtnissre üb Austerli 18 D Öhlkrügle 18 Gedächtnissre üb Fischma Rab Kecskem 18 Leichenre d Bah ein Ermordet 18 Kasualred 19 Üb d Selbstmo 18

10264.

CÍMS Austerl

SZEMÉLYN Austerl Ma

SZÓCI Austerli May rab sz Kismarton 183 a at Vil rabbitestü eln v hitköz újraalapításá munkájá vez szere játszo e vallástudomá ismeret atyjá szerez é korá Nikolsb hí talmudiskolá látogat m Bonyhá Pe Móz Sárbogár Abbel Pozsony Szó Ábra Kismarton Hildeshei Izr tanítvá vo Kismarton Prág me a Rappop ra tanítvá l egyet tanulmán köz Kae Wess előadás hallgat m Giessen 18 filozóf doktorát nye Rabbiképes oklevel Hildeshei kismarto Rappop prá Lüpsch szán rabbi nyer 1858- felesé ve Fischm Mó misko ra leán é ap olda m segédra működö 1860- eperje moso abo hitközsé hív rabbin Eper meghívá foga 19 bekövetkez halálá é kereszt működö Vezet al hitköz kulturá emberbar intézményeiv kiv iskolájá mintahitközsé fejlődö n talm tudásáv szón képességév klasszi hé stílusá iroda tevékenységé orszá hírne szerze Ismert műv Ökono he Sprac Gedächtnissr ü Austerl 1 Öhlkrügl 1 Gedächtnissr ü Fischm Ra Kecske 1 Leichenr Ba ei Ermorde 1 Kasualre 1 Ü Selbstm 1

10264

CÍM Auster

SZEMÉLY Auster M

SZÓC Austerl Ma ra s Kismarto 18 a Vi rabbitest el hitkö újraalapítás munkáj ve szer játsz vallástudom ismere atyj szere kor Nikols h talmudiskol látoga Bonyh P Mó Sárbogá Abbe Pozson Sz Ábr Kismarto Hildeshe Iz tanítv v Kismarto Prá m Rappo r tanítv egye tanulmá kö Ka Wes előadá hallga Giesse 1 filozó doktorá ny Rabbiképe okleve Hildeshe kismart Rappo pr Lüpsc szá rabb nye 1858 feles v Fisch M misk r leá a old segédr működ 1860 eperj mos ab hitközs hí rabbi Epe meghív fog 1 bekövetke halál keresz működ Veze a hitkö kultur emberba intézményei ki iskoláj mintahitközs fejlőd tal tudásá szó képességé klassz h stílus irod tevékenység orsz hírn szerz Ismer mű Ökon h Spra Gedächtniss Auster Öhlkrüg Gedächtniss Fisch R Kecsk Leichen B e Ermord Kasualr Selbst

1026

CÍ Auste

SZEMÉL Auste

SZÓ Auster M r Kismart 1 V rabbites e hitk újraalapítá munká v sze játs vallástudo ismer aty szer ko Nikol talmudisko látog Bony M Sárbog Abb Pozso S Áb Kismart Hildesh I tanít Kismart Pr Rapp tanít egy tanulm k K We előad hallg Giess filoz doktor n Rabbikép oklev Hildesh kismar Rapp p Lüps sz rab ny 185 fele Fisc mis le ol segéd műkö 186 eper mo a hitköz h rabb Ep meghí fo bekövetk halá keres műkö Vez hitk kultu emberb intézménye k iskolá mintahitköz fejlő ta tudás sz képesség klass stílu iro tevékenysé ors hír szer Isme m Öko Spr Gedächtnis Auste Öhlkrü Gedächtnis Fisc Kecs Leiche Ermor Kasual Selbs