10270.htm

CÍMSZÓ: Autonómia

SZÓCIKK: Autonomia. Testületeknek, népi közösségeknek vagy hitfelekezeteknek az a függetlenségi, illetve önkormányzási joga, amellyel belügyeikben önállóan intézkedhetnek. Ilyen kihangsúlyozott autonómiával rendelkezett a zsidóság IV. Béla kiváltságlevelének életbeléptetésével az 1251. után következő időkben. A rendes bíróságoknak semmiféle joguk nem volt a zsidók fölött, egymásközti peres ügyekben ők maguk ítélkeztek és belügyeikben önkormányzati joguk volt. Ez a jog természetszerűleg megcsappant, vagy teljesen meg is szűnt a későbbi idők során, mikor a zsidók a városok törvényhatósága alá kerültek és zsidóellenes tendencia jellemzi a zsidókra vonatkozó intézkedéseket. Az emancipáció során újból autonómiához jutottak a zsidók, de ez csak az egyházi életre korlátozódik és csak a hitközségek önkormányzatát biztosítja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 270. címszó a lexikon => 70. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10270.htm

CÍMSZÓ: Autonómia

SZÓCIKK: Autonomia. Testületeknek, népi közösségeknek vagy hitfelekezeteknek az a függetlenségi, illetve önkormányzási joga, amellyel belügyeikben önállóan intézkedhetnek. Ilyen kihangsúlyozott autonómiával rendelkezett a zsidóság IV. Béla kiváltságlevelének életbeléptetésével az 1251. után következő időkben. A rendes bíróságoknak semmiféle joguk nem volt a zsidók fölött, egymásközti peres ügyekben ők maguk ítélkeztek és belügyeikben önkormányzati joguk volt. Ez a jog természetszerűleg megcsappant, vagy teljesen meg is szűnt a későbbi idők során, mikor a zsidók a városok törvényhatósága alá kerültek és zsidóellenes tendencia jellemzi a zsidókra vonatkozó intézkedéseket. Az emancipáció során újból autonómiához jutottak a zsidók, de ez csak az egyházi életre korlátozódik és csak a hitközségek önkormányzatát biztosítja.

10270.ht

CÍMSZÓ Autonómi

SZÓCIKK Autonomia Testületeknek nép közösségekne vag hitfelekezetekne a függetlenségi illetv önkormányzás joga amellye belügyeikbe önállóa intézkedhetnek Ilye kihangsúlyozot autonómiáva rendelkezet zsidósá IV Bél kiváltságleveléne életbeléptetéséve a 1251 utá következ időkben rende bíróságokna semmifél jogu ne vol zsidó fölött egymásközt pere ügyekbe ő magu ítélkezte é belügyeikbe önkormányzat jogu volt E jo természetszerűle megcsappant vag teljese me i szűn később idő során miko zsidó városo törvényhatóság al kerülte é zsidóellene tendenci jellemz zsidókr vonatkoz intézkedéseket A emancipáci sorá újbó autonómiáho jutotta zsidók d e csa a egyház életr korlátozódi é csa hitközsége önkormányzatá biztosítja

10270.h

CÍMSZ Autonóm

SZÓCIK Autonomi Testületekne né közösségekn va hitfelekezetekn függetlenség illet önkormányzá jog amelly belügyeikb önálló intézkedhetne Ily kihangsúlyozo autonómiáv rendelkeze zsidós I Bé kiváltságlevelén életbeléptetésév 125 ut követke időkbe rend bíróságokn semmifé jog n vo zsid fölöt egymásköz per ügyekb mag ítélkezt belügyeikb önkormányza jog vol j természetszerűl megcsappan va teljes m szű későb id sorá mik zsid város törvényhatósá a került zsidóellen tendenc jellem zsidók vonatko intézkedéseke emancipác sor újb autonómiáh jutott zsidó cs egyhá élet korlátozód cs hitközség önkormányzat biztosítj

10270.

CÍMS Autonó

SZÓCI Autonom Testületekn n közösségek v hitfelekezetek függetlensé ille önkormányz jo amell belügyeik önáll intézkedhetn Il kihangsúlyoz autonómiá rendelkez zsidó B kiváltságlevelé életbeléptetésé 12 u követk időkb ren bíróságok semmif jo v zsi fölö egymáskö pe ügyek ma ítélkez belügyeik önkormányz jo vo természetszerű megcsappa v telje sz késő i sor mi zsi váro törvényhatós kerül zsidóelle tenden jelle zsidó vonatk intézkedések emancipá so új autonómiá jutot zsid c egyh éle korlátozó c hitközsé önkormányza biztosít

10270

CÍM Auton

SZÓC Autono Testületek közössége hitfelekezete függetlens ill önkormány j amel belügyei önál intézkedhet I kihangsúlyo autonómi rendelke zsid kiváltságlevel életbeléptetés 1 követ idők re bíróságo semmi j zs föl egymásk p ügye m ítélke belügyei önkormány j v természetszer megcsapp telj s kés so m zs vár törvényható kerü zsidóell tende jell zsid vonat intézkedése emancip s ú autonómi juto zsi egy él korlátoz hitközs önkormányz biztosí

1027

CÍ Auto

SZÓ Auton Testülete közösség hitfelekezet független il önkormán ame belügye öná intézkedhe kihangsúly autonóm rendelk zsi kiváltságleve életbelépteté köve idő r bíróság semm z fö egymás ügy ítélk belügye önkormán természetsze megcsap tel ké s z vá törvényhat ker zsidóel tend jel zsi vona intézkedés emanci autonóm jut zs eg é korláto hitköz önkormány biztos