10273.htm

CÍMSZÓ: Av besz din

SZÓCIKK: Av besz din (a törvényszék atyja), a szinhedrion elnöke, aki rangban a nászi (fejedelem) után következik. Manapság a főrabbi héber címe, a rav (rabbi) szóval kapcsolatban. A legtöbb hitközségben nemcsak címet, de jelleget is kifejez, mert ahol intézményesített rabbikollégium működik, vagy ahol csak esetről esetre ül össze (akárcsak a választott bíróság formájára is) a rabbiság, ott a főrabbi elnököl (l. Besz-din). Helyettese és a tárgyalásoknak rendszerint való tényleges vezetője is a ros-besz din (a törvényszék elöljárója), aki a hitközségben az első dajjan (rabbi-bíró) tisztét tölti be (l. Ros-besz din). A konzervatív hitközségekben a hagyomány alapján viseli az av besz din címét a főrabbi és a ros besz din címét a rangidősebb dajjan anélkül, hogy az e címhez való jog külön kinevezéstől vagy adományozástól függne. A hagyomány alapján él sok haladó rabbi is ezzel a címmel, bár a legtöbb csak ravnak írja magát. A Pesti Izr. Hitközség is csak 1917. vezette be ezt a címet kitüntetésül dr. Fischer Gyula főrabbi számára, azután, hogy vezető-főrabbivá dr. Hevesi Simon főrabbit nevezte ki (l. Vezető főrabbi).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 273. címszó a lexikon => 71. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10273.htm

CÍMSZÓ: Av besz din

SZÓCIKK: Av besz din a törvényszék atyja , a szinhedrion elnöke, aki rangban a nászi fejedelem után következik. Manapság a főrabbi héber címe, a rav rabbi szóval kapcsolatban. A legtöbb hitközségben nemcsak címet, de jelleget is kifejez, mert ahol intézményesített rabbikollégium működik, vagy ahol csak esetről esetre ül össze akárcsak a választott bíróság formájára is a rabbiság, ott a főrabbi elnököl l. Besz-din . Helyettese és a tárgyalásoknak rendszerint való tényleges vezetője is a ros-besz din a törvényszék elöljárója , aki a hitközségben az első dajjan rabbi-bíró tisztét tölti be l. Ros-besz din . A konzervatív hitközségekben a hagyomány alapján viseli az av besz din címét a főrabbi és a ros besz din címét a rangidősebb dajjan anélkül, hogy az e címhez való jog külön kinevezéstől vagy adományozástól függne. A hagyomány alapján él sok haladó rabbi is ezzel a címmel, bár a legtöbb csak ravnak írja magát. A Pesti Izr. Hitközség is csak 1917. vezette be ezt a címet kitüntetésül dr. Fischer Gyula főrabbi számára, azután, hogy vezető-főrabbivá dr. Hevesi Simon főrabbit nevezte ki l. Vezető főrabbi .

10273.ht

CÍMSZÓ A bes di

SZÓCIKK A bes di törvényszé atyj szinhedrio elnöke ak rangba nász fejedele utá következik Manapsá főrabb hébe címe ra rabb szóva kapcsolatban legtöb hitközségbe nemcsa címet d jellege i kifejez mer aho intézményesítet rabbikollégiu működik vag aho csa esetrő esetr ü össz akárcsa választot bírósá formájár i rabbiság ot főrabb elnökö l Besz-di Helyettes é tárgyalásokna rendszerin val ténylege vezetőj i ros-bes di törvényszé elöljárój ak hitközségbe a els dajja rabbi-bír tiszté tölt b l Ros-bes di konzervatí hitközségekbe hagyomán alapjá visel a a bes di címé főrabb é ro bes di címé rangidőseb dajja anélkül hog a címhe val jo külö kinevezéstő vag adományozástó függne hagyomán alapjá é so halad rabb i ezze címmel bá legtöb csa ravna írj magát Pest Izr Hitközsé i csa 1917 vezett b ez címe kitüntetésü dr Fische Gyul főrabb számára azután hog vezető-főrabbiv dr Heves Simo főrabbi nevezt k l Vezet főrabb

10273.h

CÍMSZ be d

SZÓCIK be d törvénysz aty szinhedri elnök a rangb nás fejedel ut következi Manaps főrab héb cím r rab szóv kapcsolatba legtö hitközségb nemcs címe jelleg kifeje me ah intézményesíte rabbikollégi működi va ah cs esetr eset öss akárcs választo bírós formájá rabbisá o főrab elnök Besz-d Helyette tárgyalásokn rendszeri va tényleg vezető ros-be d törvénysz elöljáró a hitközségb el dajj rabbi-bí tiszt töl Ros-be d konzervat hitközségekb hagyomá alapj vise be d cím főrab r be d cím rangidőse dajj anélkü ho címh va j kül kinevezést va adományozást függn hagyomá alapj s hala rab ezz címme b legtö cs ravn ír magá Pes Iz Hitközs cs 191 vezet e cím kitüntetés d Fisch Gyu főrab számár azutá ho vezető-főrabbi d Heve Sim főrabb nevez Veze főrab

10273.

CÍMS b

SZÓCI b törvénys at szinhedr elnö rang ná fejede u következ Manap főra hé cí ra szó kapcsolatb legt hitközség nemc cím jelle kifej m a intézményesít rabbikollég működ v a c eset ese ös akárc választ bíró formáj rabbis főra elnö Besz- Helyett tárgyalások rendszer v tényle vezet ros-b törvénys elöljár hitközség e daj rabbi-b tisz tö Ros-b konzerva hitközségek hagyom alap vis b cí főra b cí rangidős daj anélk h cím v kü kinevezés v adományozás függ hagyom alap hal ra ez címm legt c rav í mag Pe I Hitköz c 19 veze cí kitünteté Fisc Gy főra számá azut h vezető-főrabb Hev Si főrab neve Vez főra

10273

CÍM

SZÓC törvény a szinhed eln ran n fejed követke Mana főr h c r sz kapcsolat leg hitközsé nem cí jell kife intézményesí rabbikollé műkö ese es ö akár válasz bír formá rabbi főr eln Besz Helyet tárgyaláso rendsze tényl veze ros- törvény elöljá hitközsé da rabbi- tis t Ros- konzerv hitközsége hagyo ala vi c főr c rangidő da anél cí k kinevezé adományozá füg hagyo ala ha r e cím leg ra ma P Hitkö 1 vez c kitüntet Fis G főr szám azu vezető-főrab He S főra nev Ve főr

1027SZÓ törvén szinhe el ra feje követk Man fő s kapcsola le hitközs ne c jel kif intézményes rabbikoll műk es e aká válas bí form rabb fő el Bes Helye tárgyalás rendsz tény vez ros törvén elölj hitközs d rabbi ti Ros konzer hitközség hagy al v fő rangid d ané c kinevez adományoz fü hagy al h cí le r m Hitk ve kitünte Fi fő szá az vezető-főra H főr ne V fő