10277.htm

CÍMSZÓ: Avélé Cion

SZÓCIKK: Avélé Cion. Cionért szomorkodók, akik a jeruzsálemi templom és a zsidó állam pusztulását siratják. A jámbor zsidó nem ismer mélyebb fájdalmat, mint hajdan való nemzeti szentségeinek elvesztését. Nem csak imákban jut kifejezésre ez a fájdalom, de számtalan emlékjel, nap és ünnep tartja ébren az emlékezést és a jobb jövőbe vetett reményt. Ha például a gyászoló az előírt hét gyásznap letelte után péntek este először jelenik meg az istentiszteleten, az esti ima megkezdése előtt elébe megy a templom bejáratához a hitközség egyik funkcionáriusa és ezeket a szavakat mondja neki: «A Mindenütt jelenlevő adjon neked vigaszt a Cionert szomorkodók maradékaival együtt». Ugyane szavakkal vigasztalják a gyászolót közvetlenül hozzátartozójának eltemetése után is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 277. címszó a lexikon => 71. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10277.htm

CÍMSZÓ: Avélé Cion

SZÓCIKK: Avélé Cion. Cionért szomorkodók, akik a jeruzsálemi templom és a zsidó állam pusztulását siratják. A jámbor zsidó nem ismer mélyebb fájdalmat, mint hajdan való nemzeti szentségeinek elvesztését. Nem csak imákban jut kifejezésre ez a fájdalom, de számtalan emlékjel, nap és ünnep tartja ébren az emlékezést és a jobb jövőbe vetett reményt. Ha például a gyászoló az előírt hét gyásznap letelte után péntek este először jelenik meg az istentiszteleten, az esti ima megkezdése előtt elébe megy a templom bejáratához a hitközség egyik funkcionáriusa és ezeket a szavakat mondja neki: A Mindenütt jelenlevő adjon neked vigaszt a Cionert szomorkodók maradékaival együtt . Ugyane szavakkal vigasztalják a gyászolót közvetlenül hozzátartozójának eltemetése után is.

10277.ht

CÍMSZÓ Avél Cio

SZÓCIKK Avél Cion Cionér szomorkodók aki jeruzsálem templo é zsid álla pusztulásá siratják jámbo zsid ne isme mélyeb fájdalmat min hajda val nemzet szentségeine elvesztését Ne csa imákba ju kifejezésr e fájdalom d számtala emlékjel na é ünne tartj ébre a emlékezés é job jövőb vetet reményt H példáu gyászol a előír hé gyászna letelt utá pénte est előszö jeleni me a istentiszteleten a est im megkezdés előt eléb meg templo bejáratáho hitközsé egyi funkcionárius é ezeke szavaka mondj neki Mindenüt jelenlev adjo neke vigasz Cioner szomorkodó maradékaiva együt Ugyan szavakka vigasztaljá gyászoló közvetlenü hozzátartozójána eltemetés utá is

10277.h

CÍMSZ Avé Ci

SZÓCIK Avé Cio Cioné szomorkodó ak jeruzsále templ zsi áll pusztulás siratjá jámb zsi n ism mélye fájdalma mi hajd va nemze szentségein elvesztésé N cs imákb j kifejezés fájdalo számtal emlékje n ünn tart ébr emlékezé jo jövő vete remény példá gyászo előí h gyászn letel ut pént es elősz jelen m istentisztelete es i megkezdé elő elé me templ bejáratáh hitközs egy funkcionáriu ezek szavak mond nek Mindenü jelenle adj nek vigas Cione szomorkod maradékaiv együ Ugya szavakk vigasztalj gyászol közvetlen hozzátartozóján eltemeté ut i

10277.

CÍMS Av C

SZÓCI Av Ci Cion szomorkod a jeruzsál temp zs ál pusztulá siratj jám zs is mély fájdalm m haj v nemz szentségei elvesztés c imák kifejezé fájdal számta emlékj ün tar éb emlékez j jöv vet remén péld gyász elő gyász lete u pén e elős jele istentisztelet e megkezd el el m temp bejáratá hitköz eg funkcionári eze szava mon ne Minden jelenl ad ne viga Cion szomorko maradékai egy Ugy szavak vigasztal gyászo közvetle hozzátartozójá eltemet u

10277

CÍM A

SZÓC A C Cio szomorko jeruzsá tem z á pusztul sirat já z i mél fájdal ha nem szentsége elveszté imá kifejez fájda számt emlék ü ta é emléke jö ve remé pél gyás el gyás let pé elő jel istentisztele megkez e e tem bejárat hitkö e funkcionár ez szav mo n Minde jelen a n vig Cio szomork maradéka eg Ug szava vigaszta gyász közvetl hozzátartozój elteme

1027SZÓ Ci szomork jeruzs te pusztu sira j mé fájda h ne szentség elveszt im kifeje fájd szám emlé t emlék j v rem pé gyá e gyá le p el je istentisztel megke te bejára hitk funkcioná e sza m Mind jele vi Ci szomor maradék e U szav vigaszt gyás közvet hozzátartozó eltem