10278.htm

CÍMSZÓ: Avérosz

SZÓCIKK: Avérósz (h. Bűnök). A bűnök kriminológiai szempontból természetesen a talmudikus jogban is sokféle meghatározás alá esnek és a minősítésben mindig az elkövetett bűn természete és célzata, a büntetés kiszabásában pedig a bűn nagysága és az abból származott ártalom irányadó. A polgári fenyítésen túleső vonatkozásokban két fő kategóriába sorozza a Talmud a bűnöket. Az egyikbe tartoznak az Isten ellen, a másikba az ember ellen elkövetett bűnök. Az Isten ellen elkövetett bűnöket (avérosz sébén ódom lamókóm)a jomkippur kiengeszteli; azokat a bűnöket azonban, amiket embertársa ellen (avérosz sébén ódom lachavéró) követ el az ember, nem engeszteli ki a jomkippur, hacsak a sértettet meg nem követi. (Jóma).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 278. címszó a lexikon => 71. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10278.htm

CÍMSZÓ: Avérosz

SZÓCIKK: Avérósz h. Bűnök . A bűnök kriminológiai szempontból természetesen a talmudikus jogban is sokféle meghatározás alá esnek és a minősítésben mindig az elkövetett bűn természete és célzata, a büntetés kiszabásában pedig a bűn nagysága és az abból származott ártalom irányadó. A polgári fenyítésen túleső vonatkozásokban két fő kategóriába sorozza a Talmud a bűnöket. Az egyikbe tartoznak az Isten ellen, a másikba az ember ellen elkövetett bűnök. Az Isten ellen elkövetett bűnöket avérosz sébén ódom lamókóm a jomkippur kiengeszteli; azokat a bűnöket azonban, amiket embertársa ellen avérosz sébén ódom lachavéró követ el az ember, nem engeszteli ki a jomkippur, hacsak a sértettet meg nem követi. Jóma .

10278.ht

CÍMSZÓ Avéros

SZÓCIKK Avérós h Bűnö bűnö kriminológia szempontbó természetese talmudiku jogba i sokfél meghatározá al esne é minősítésbe mindi a elkövetet bű természet é célzata bünteté kiszabásába pedi bű nagyság é a abbó származot ártalo irányadó polgár fenyítése túles vonatkozásokba ké f kategóriáb sorozz Talmu bűnöket A egyikb tartozna a Iste ellen másikb a embe elle elkövetet bűnök A Iste elle elkövetet bűnöke avéros sébé ódo lamókó jomkippu kiengeszteli azoka bűnöke azonban amike embertárs elle avéros sébé ódo lachavér köve e a ember ne engesztel k jomkippur hacsa sértette me ne követi Jóm

10278.h

CÍMSZ Avéro

SZÓCIK Avéró Bűn bűn kriminológi szempontb természetes talmudik jogb sokfé meghatároz a esn minősítésb mind elkövete b természe célzat büntet kiszabásáb ped b nagysá abb származo ártal irányad polgá fenyítés túle vonatkozásokb k kategóriá soroz Talm bűnöke egyik tartozn Ist elle másik emb ell elkövete bűnö Ist ell elkövete bűnök avéro séb ód lamók jomkipp kiengesztel azok bűnök azonba amik embertár ell avéro séb ód lachavé köv embe n engeszte jomkippu hacs sértett m n követ Jó

10278.

CÍMS Avér

SZÓCI Avér Bű bű kriminológ szempont természete talmudi jog sokf meghatáro es minősítés min elkövet termész célza bünte kiszabásá pe nagys ab származ árta iránya polg fenyíté túl vonatkozások kategóri soro Tal bűnök egyi tartoz Is ell mási em el elkövet bűn Is el elkövet bűnö avér sé ó lamó jomkip kiengeszte azo bűnö azonb ami embertá el avér sé ó lachav kö emb engeszt jomkipp hac sértet köve J

10278

CÍM Avé

SZÓC Avé B b kriminoló szempon természet talmud jo sok meghatár e minősíté mi elköve termés célz bünt kiszabás p nagy a szárma árt irány pol fenyít tú vonatkozáso kategór sor Ta bűnö egy tarto I el más e e elköve bű I e elköve bűn avé s lam jomki kiengeszt az bűn azon am embert e avé s lacha k em engesz jomkip ha sérte köv

1027

CÍ Av

SZÓ Av kriminol szempo természe talmu j so meghatá minősít m elköv termé cél bün kiszabá nag szárm ár irán po fenyí t vonatkozás kategó so T bűn eg tart e má elköv b elköv bű av la jomk kiengesz a bű azo a ember av lach e enges jomki h sért kö