10280.htm

CÍMSZÓ: Avódó

SZÓCIKK: Avódó (avóda). Szolgálat. Eredetileg a jeruzsálemi templomban teljesített áldozati szolgálatot értették alatta, később a zsinagógai istentiszteletet is A.-nak nevezték. A Septuaginta görög bibliafordítása «leiturgia» névvel jelöli meg a templomi szolgálatot, vagyis az A.-t s ez a szó át ismert azután a közhasználatba (l. Liturgia). Az A. egy különleges neme volt a főpap által jom kippurkor a jeruzsálemi templomban rendezett istentisztelet. Ennek a jom kippuri kultusznak a leírásait felvették később az ünnepi liturgiába s ezek ma is helyet foglalnak a jom kippuri imák között. Az A. leírása kedvenc tárgya volt mindig a költőknek, miután maga az A. nem volt nagyon költői anyag, hosszú bevezetéseket írtak, melyeket rendszerint a világ teremtésénél kezdtek s a fontosabb bibliai eseményeket érintve a papi törzs kiválasztásánál fejeztek be. Ezeket az A. leírásokat ma csak a jom kippuri Muszaf imában mondják, a középkorban azonban a reggeli és a délutáni imák között is szerepeltek. Idők folyamán egész A.-költészet fejlődött ki s a legkiválóbb költők - köztük Juda Halévi is - sokat alkottak ezen a területen. Miután csak egyes darabok kerültek be a liturgiába, az A.-költészet alkotásainak legnagyobb része elveszett vagy kéziratban maradt. Ez utóbbiak közül újabban sok került nyilvánosságra. Sok található a British Múzeumban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 280. címszó a lexikon => 71. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10280.htm

CÍMSZÓ: Avódó

SZÓCIKK: Avódó avóda . Szolgálat. Eredetileg a jeruzsálemi templomban teljesített áldozati szolgálatot értették alatta, később a zsinagógai istentiszteletet is A.-nak nevezték. A Septuaginta görög bibliafordítása leiturgia névvel jelöli meg a templomi szolgálatot, vagyis az A.-t s ez a szó át ismert azután a közhasználatba l. Liturgia . Az A. egy különleges neme volt a főpap által jom kippurkor a jeruzsálemi templomban rendezett istentisztelet. Ennek a jom kippuri kultusznak a leírásait felvették később az ünnepi liturgiába s ezek ma is helyet foglalnak a jom kippuri imák között. Az A. leírása kedvenc tárgya volt mindig a költőknek, miután maga az A. nem volt nagyon költői anyag, hosszú bevezetéseket írtak, melyeket rendszerint a világ teremtésénél kezdtek s a fontosabb bibliai eseményeket érintve a papi törzs kiválasztásánál fejeztek be. Ezeket az A. leírásokat ma csak a jom kippuri Muszaf imában mondják, a középkorban azonban a reggeli és a délutáni imák között is szerepeltek. Idők folyamán egész A.-költészet fejlődött ki s a legkiválóbb költők - köztük Juda Halévi is - sokat alkottak ezen a területen. Miután csak egyes darabok kerültek be a liturgiába, az A.-költészet alkotásainak legnagyobb része elveszett vagy kéziratban maradt. Ez utóbbiak közül újabban sok került nyilvánosságra. Sok található a British Múzeumban.

10280.ht

CÍMSZÓ Avód

SZÓCIKK Avód avód Szolgálat Eredetile jeruzsálem templomba teljesítet áldozat szolgálato értetté alatta későb zsinagóga istentisztelete i A.-na nevezték Septuagint görö bibliafordítás leiturgi névve jelöl me templom szolgálatot vagyi a A.- e sz á ismer azutá közhasználatb l Liturgi A A eg különlege nem vol főpa álta jo kippurko jeruzsálem templomba rendezet istentisztelet Enne jo kippur kultuszna leírásai felvetté későb a ünnep liturgiáb eze m i helye foglalna jo kippur imá között A A leírás kedven tárgy vol mindi költőknek miutá mag a A ne vol nagyo költő anyag hossz bevezetéseke írtak melyeke rendszerin vilá teremtéséné kezdte fontosab biblia eseményeke érintv pap törz kiválasztásáná fejezte be Ezeke a A leírásoka m csa jo kippur Musza imába mondják középkorba azonba reggel é délután imá közöt i szerepeltek Idő folyamá egés A.-költésze fejlődöt k legkiválób költő köztü Jud Halév i soka alkotta eze területen Miutá csa egye darabo kerülte b liturgiába a A.-költésze alkotásaina legnagyob rész elveszet vag kéziratba maradt E utóbbia közü újabba so kerül nyilvánosságra So találhat Britis Múzeumban

10280.h

CÍMSZ Avó

SZÓCIK Avó avó Szolgála Eredetil jeruzsále templomb teljesíte áldoza szolgálat értett alatt késő zsinagóg istentisztelet A.-n nevezté Septuagin gör bibliafordítá leiturg névv jelö m templo szolgálato vagy A. s isme azut közhasználat Liturg e különleg ne vo főp ált j kippurk jeruzsále templomb rendeze istentisztele Enn j kippu kultuszn leírása felvett késő ünne liturgiá ez hely foglaln j kippu im közöt leírá kedve tárg vo mind költőkne miut ma n vo nagy költ anya hoss bevezetések írta melyek rendszeri vil teremtésén kezdt fontosa bibli események érint pa tör kiválasztásán fejezt b Ezek leírások cs j kippu Musz imáb mondjá középkorb azonb regge délutá im közö szerepelte Id folyam egé A.-költész fejlődö legkiváló költ közt Ju Halé sok alkott ez területe Miut cs egy darab került liturgiáb A.-költész alkotásain legnagyo rés elvesze va kéziratb marad utóbbi köz újabb s kerü nyilvánosságr S találha Briti Múzeumba

10280.

CÍMS Av

SZÓCI Av av Szolgál Eredeti jeruzsál templom teljesít áldoz szolgála értet alat kés zsinagó istentisztele A.- nevezt Septuagi gö bibliafordít leitur név jel templ szolgálat vag A ism azu közhasznála Litur különle n v fő ál kippur jeruzsál templom rendez istentisztel En kipp kultusz leírás felvet kés ünn liturgi e hel foglal kipp i közö leír kedv tár v min költőkn miu m v nag köl any hos bevezetése írt melye rendszer vi teremtésé kezd fontos bibl eseménye érin p tö kiválasztásá fejez Eze leíráso c kipp Mus imá mondj középkor azon regg délut i köz szerepelt I folya eg A.-költés fejlőd legkivál köl köz J Hal so alkot e terület Miu c eg dara kerül liturgiá A.-költés alkotásai legnagy ré elvesz v kézirat mara utóbb kö újab ker nyilvánosság találh Brit Múzeumb

10280

CÍM A

SZÓC A a Szolgá Eredet jeruzsá templo teljesí áldo szolgál érte ala ké zsinag istentisztel A. nevez Septuag g bibliafordí leitu né je temp szolgála va is az közhasznál Litu különl f á kippu jeruzsá templo rende istentiszte E kip kultus leírá felve ké ün liturg he fogla kip köz leí ked tá mi költők mi na kö an ho bevezetés ír mely rendsze v teremtés kez fonto bib esemény éri t kiválasztás feje Ez leírás kip Mu im mond középko azo reg délu kö szerepel foly e A.-költé fejlő legkivá kö kö Ha s alko terüle Mi e dar kerü liturgi A.-költé alkotása legnag r elves kézira mar utób k úja ke nyilvánossá talál Bri Múzeum

1028SZÓ Szolg Erede jeruzs templ teljes áld szolgá ért al k zsina istentiszte A neve Septua bibliaford leit n j tem szolgál v i a közhaszná Lit külön kipp jeruzs templ rend istentiszt ki kultu leír felv k ü litur h fogl ki kö le ke t m költő m n k a h bevezeté í mel rendsz teremté ke font bi esemén ér kiválasztá fej E leírá ki M i mon középk az re dél k szerepe fol A.-költ fejl legkiv k k H alk terül M da ker liturg A.-költ alkotás legna elve kézir ma utó új k nyilvánoss talá Br Múzeu